X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14187
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

SYLWIA MATYASIK

NAUCZYCIEL MIANOWANY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 19
W JAWORZNIE
UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU-01. 09. 2010
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU-31. 05. 2013


Podstawy prawne:
· Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (rozdział 3a- Awans zawodowy nauczycieli)
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r.w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli- Dz. U. Nr 70, poz. 825 z póź. zmianami.
· Karta Nauczyciela- Dz. U. Nr 179,poz. 1845 z dnia 15. 07. 2004 r


§8 ust 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań ,mających na celu
doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły?

(Tabela - dop. red.)

LP.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN

1. Wstępna analiza własnych umiejętności - Autorefleksja Teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych IX 2010

2. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)
- Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym
- Udział w kursach oraz warsztatach
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego
Zaświadczenie IX 2010
okres stażu
okres stażu

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- Opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań
Teczka stażu zawodowego
okres stażu

4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu
- Analiza dokumentów(Statut Przedszkola,Regulaminy)
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- Udział w konferencjach i warsztatach
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli Dokumentacja placówki
Dokumentacja posiedzeń Rady Pedagogicznej, potwierdzenie dyrektora
Zaświadczenia,
potwierdzenia udziału
Scenariusze zajęć,
potwierdzenia
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

5. Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności
- Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, analiza nowości wydawniczych
Recenzje literatury, bibliografia, notatki
okres stażu

6. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola
- Praca w zespołach powołanych do tego celu
Protokoły, opracowane dokumenty, potwierdzenia dyrektora
okres stażu

7. Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacja
- Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja
Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora
VI 2011
VI 2012


§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej

1. Korzystanie z internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej
- Śledzenie aktualności na portalach internetowych
Wydruki stron www
okres stażu

2. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy
- Opracowanie różnych dokumentów, planów przedszkolnych z wykorzystaniem technologii komputerowej
Przykładowe pomoce, plany, narzędzia badawcze, dyplomy, prezentacje. itp
okres stażu

3. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym
- Opracowanie wszystkich dokumentów, materiałów związanych z awansem zawodowym
Teczka awansu zawodowego
Okres stażu


§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć

1. Organizowanie form wewnętrznego dokształcania
- Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej
Materiały szkoleniowe,scenariusze szkoleń,potwierdzenie dyrektora,listą obecności uczestników
okres stażu

2. Własna publikacja w internecie
- Opracowanie artykułu w portalu internetowym
Wydruk publikacji, zaświadczenie
okres stażu

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli odbywających staż Scenariusze
okres stażu
w/g potrzeb

4. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
- Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli swojego przedszkola
Scenariusze
okres stażu
5. Prowadzenie praktyk studenckich
- Pełnienie funkcji opiekuna
Zaświadczenia
okres stażu


§ 8ust.2 pkt 4
Realizacja co najmniej 3 z następujących zadań:

§ 8 ust.2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą ,pomocą
społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie planu zajęć nauki pisania i czytania metodą Bogdanowicz
- Realizacja zamierzonych działań
Potwierdzenie dyrektora, plan zajęć, scenariusze
okres stażu
w/g potrzeb

2. Opracowanie programu profilaktycznego
- Realizacja zamierzonych działań, współpraca z pediatrą, dietetykiem
Zaświadczenia, program, scenariusze
2010/2011


§ 8 ust. 2 pkt 4 b

Wykonanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta, rzeczoznawcy

§8 ust.2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja imprez środowiskowych
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki i Ojca
- Festyny Rodzinne ,itp
Zdjęcia, scenariusze, potwierdzenia,
okres stażu

2. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno -wychowawczych
- Organizowanie na terenie przedszkola akcji charytatywnych, kiermaszów, konkursów, itp
Potwierdzenia dyrektora, podziękowania
okres stażu

3. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury
- Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, wystawy, itp.
Dokumentacja wycieczek, zdjęcia, zaświadczenia
Okres stażu


§8 ust. 2 pkt 4d

Posługiwanie się językiem obcym na poziomie zaawansowanym
__________________

§ 8 ust.2 pkt 4 e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi
osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami?

1. Współpraca ze SP nr 22 w Jaworznie
- Wspólne zajęcia, uroczystości, itp
Potwierdzenia
okres stażu

2. Współpraca z Domem Kultury w Jaworzno - Jeleń
- Wspólne zajęcia, uroczystości, konkursy
Potwierdzenia, zdjęcia
okres stażu

3. Współpraca z Policją
- Organizacja spotkań
Potwierdzenie, zdjęcia
okres stażu

4. Współpraca z ośrodkiem zdrowia
- Organizacja spotkań, wystawa prac plastycznych dzieci w poradni Potwierdzenie
okres stażu

5. Współpraca z Muzeum w Jaworznie
- Udział w spotkaniach, lekcjach muzealnych
Potwierdzenie
okres stażu

6. Współpraca z Domem Opieki Społecznej w Jaworznie
- Przygotowanie upominków i występów dzieci dla podopiecznych Potwierdzenie
okres stażu

7. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Jaworznie
- Kierowanie dzieci na badania
Potwierdzenie
okres stażu

8. Współpraca z różnymi instytucjami, osobami z życia publicznego
- Udział w różnych spotkaniach
Potwierdzenia
okres stażu

9. Współpraca z Przedszkolem Niepublicznym im. Walta Disney’a w Chrzanowie
- Przygotowanie upominków i występów dzieci dla przedszkolaków Potwierdzenie
okres stażu


§ 8 ust.2 pkt 4 f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem
specyfiki , typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest
zatrudniony

1. Opisywanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
- Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
okres stażu


Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.