X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14296
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel stażysta

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela stażysty
na stopień nauczyciela kontraktowego

Sylwia Głowacka

Imię i nazwisko: SYLWIA GŁOWACKA
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Robotnicza 23, 78 – 600 Wałcz
Stanowisko: nauczyciel nauczania indywidualnego i rewalidacji.
Posiadane kwalifikacje: ukończone studia wyższe na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku: Pedagogika specjalna, o specjalności: surdopedagogika oraz module kompetencyjnym: pedagogika wczesnoszkolna.
Opiekun stażu: xxxxxxxx
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Termin zakończenia stażu: 31.05.2012 r.

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnego, pozaszkolnego oraz samokształcenia.
7. Pogłębianie kontaktów z rodzicami, wychowankami oraz wychowawcami klas.


Plan działania

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania, w której nauczyciel odbywał staż.
(§6 ust. 1 pkt 1, §6 ust. 2 pkt 1*)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
TERMIN
SPOSOBY DOKUMENTACJI
WSKAZÓWKI
UWAGI

1. Zapoznanie z procedurą osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Dyrektor szkoły, Opiekun stażu
IX.2011
Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego.
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Nawiązanie współpracy z Opiekunem stażu.
Rozmowa, zawarcie kontraktu.
Opiekun stażu
IX.2011
Umowa spisana w formie kontraktu.

3. Przedstawienie do zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego Napisanie planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu do 20.IX.2011 r. Plan rozwoju
4. Zapoznanie się z oświatowymi aktami prawnymi:
- Ustawa o systemie oświaty,
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenia MENiS
Analiza dokumentacji
Dyrektor szkoły, Zastępca Dyrektora, Opiekun stażu, Bibliotekarz
IX - X.2011
Notatki własne.

5. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły, dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z elementami i strukturą prawa wewnątrzszkolnego. Przygotowanie do właściwego interpretowania przepisów dotyczących szkoły.
Analiza dokumentacji:
- Statut szkoły,
- WSO,
- WDN,
- Koncepcja rozwoju szkoły,
- Program Wychowawczy,
- Program Profilaktyczny,
- Regulamin dyżurów nauczycielskich,
- Szkolny regulamin wycieczek,
- Regulamin szkolnej pracowni komputerowej.
Dyrektor szkoły, Zastępca Dyrektora, Opiekun stażu, Bibliotekarz
IX – X.2011
Sporządzenie krótkich notatek.

6. Poznanie dokumentacji dotyczącej przebiegu procesu nauczania. Analiza dokumentacji: dzienniki zajęć, arkusze ocen, świadectwa, dokumenty z PPP.
Dyrektor, Opiekun stażu
IX.2011 r.
Sporządzanie notatek.

7. Poznanie dokumentacji administracyjnej
Zapoznanie się z: księgą uczniów (uczniowie uczęszczający do szkoły), księgą ewidencji (wykaz uczniów z rejonu).
Dyrektor, Opiekun stażu
IX – X.2011 r.
Sporządzenie krótkich notatek

8. Zapoznanie się z zadaniami Rady Pedagogicznej oraz poznanie jej dokumentacji.
Zapoznanie się z regulaminem Rady Pedagogicznej.
Uczestniczenie w posiedzeniach Rady.
Analiza protokołów zebrań klasyfikacyjnych, analitycznych, szkoleniowych, zespołów szkoleniowych.
Dyrektor, opiekun stażu.
IX.2011 – V.2012
Sporządzenie notatki , listy obecności

9. Zapoznanie się z zadaniami Rady Rodziców
Zapoznanie się z regulaminem pracy Rady Rodziców.
Uczestniczenie w posiedzeniach Rady.
Dyrektor, przedstawiciele Rady Rodziców.
IX.2011 – V.2012
Sporządzenie krótkich notatek, listy obecności.

10. Zapoznanie się z zadaniami biblioteki i świetlicy
Spotkania, rozmowy.
Analiza planu pracy świetlicy i biblioteki.
Bibliotekarz, nauczyciele pracujący w świetlicy
IX.2011 – V.2012
Indywidualna teczka

11. Zapoznanie się z zadaniami specjalistów (pedagoga, logopedy) Spotkania, rozmowy.
Zapoznanie się z planem pracy pedagoga.
Pedagog szkolny, logopeda.
IX 2011 – V 2012
Indywidualna teczka

12. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych, pozalekcyjnych i dyżurów.
Dyrektor, Opiekun stażu
IX 2011 – V 2012
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Notatki własne.

13. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji.
Opiekun stażu
IX.2011 – V.2012
Teczka stażysty.

14. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Opiekun stażu
VI.2012 r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.

15. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Opiekun stażu
VI.2012 r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§6 ust. 1 pkt 3, §6 ust. 2 pkt 2*)

1. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę. Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Opiekun stażu
IX.2011 r.
Harmonogram współpracy z opiekunem stażu

2. Prowadzenie zajęć w obecności
Opiekuna lub Dyrektora szkoły lub innego nauczyciela.
Opracowanie scenariusza lekcji na podstawie przewodnika metodycznego i własnych pomysłów, konsultacje z opiekunem, analiza lekcji, ewaluacja.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu
Raz w miesiącu
Scenariusze lekcji, wnioski i uwagi do realizacji.

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Dokumentowanie efektów własnej pracy.
Opiekun stażu
IX.2011 r.- V.2012 r.
Notatki własne.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
(§6 ust. 2 pkt 3*)

1. Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły
Analiza Programu Wychowawczego.
Dyrektor, Opiekun stażu, Pedagog szkolny
IX.2011 r.
Notatki własne.

2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
Kontakty z pedagogiem szkolnym, realizacja zadań Programu wychowawczego.
Współpraca z nauczycielami będącymi wychowawcami.
Pedagog szkolny, opiekun stażu, wychowawcy klas.
IX.2011 r.- V.2012 r.
Potwierdzenie nauczycieli, pedagoga.

3. Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym.
Rozmowa, wywiad, udział w organizowaniu uroczystości i imprez na terenie szkoły.
Dyrektor szkoły, Pedagog szkolny, Opiekun stażu, Nauczyciele, Wychowawcy klas
IX.2011 r.- V.2012 r.
Notatki własne.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust. 1 pkt 2, §6 ust. 2 pkt 4*)

1. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Opiekun stażu
IX.2011 r.
Harmonogram współpracy z opiekunem stażu

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Hospitacja zajęć, omówienie i zapisanie jej wyników.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu, Nauczyciele
Raz w miesiącu
Wnioski z obserwacji i hospitacji.

3. Omówienie zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.
Rozmowa.
Opiekun stażu
Raz w miesiącu
Krótka notatka - wnioski i uwagi


5. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
(§6 ust. 1 pkt 4*)

1. Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w:
• WDN,
• Radach Szkoleniowych,
• zespole samokształceniowym.
Dyrektor szkoły, Zastępca Dyrektora,
Opiekun stażu,
IX.2011 r.- V.2012 r.
Dokumentacja własna, zaświadczenia, protokoły, listy obecności.

2. Poszerzanie swojej wiedzy za pośrednictwem literatury pedagogicznej.
Sporządzanie notatek analizujących literaturę.
Bibliotekarz, Opiekun stażu
IX.2011 r.- V.2012 r.
Streszczenia i opinie na temat przeczytanej literatury

3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w Internecie Planu Stażu.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
IX.2011 r.- V.2012 r.
Teczka stażysty, teczka z zapisem elektronicznym.


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.). Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.