X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14053
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

ZADANIA REALIZOWANE PODCZAS STAŻU

§ 7.1.1 Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

(Tabela - dop. red.)

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- poznanie procedury awansu zawodowego - wniosek o rozpoczęcie stażu stanowiącego warunek nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego
- Rejestrowanie poznanych dokumentów, opracowań ukazujących zasady i wytyczne, co do sposobu realizacji danego stażu
Wrzesień 2008
2. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Z P E W w Lwówku Śl., współpraca z gronem pedagogicznym
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady
3. Uczestnictwo w zebraniach WDN
Potwierdzenie obecności, notatki własne, materiały dotyczące omawianych zagadnień, problemów wychowawczych.
Według ustalonego terminarza
4. Tworzenie i realizowanie planów pracy z grupą wychowawczą Opracowane plany pracy z grupą wychowawczą
W okresie trwania stażu
5. Realizowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
Arkusze programów indywidualnych edukacyjnych
W okresie trwania stażu
6. Tworzenie i realizacja planów działalności i funkcjonowania w placówce koła zainteresowań
Plany działalności koła zainteresowań, sprawozdania, zdjęcia
* koło plastyczno pamiątkarskie
W okresie trwania stażu


§ 7.1.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

1. Uczestniczenie w różnego rodzaju kursach, warsztatach, kursach pomocnych w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
Potwierdzenia, świadectwa ukończonych kursów, szkoleń itp.
W okresie trwania stażu
(2008 – 2011)
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej, niezbędnej w procesie samokształcenia
Spis zebranych pozycji
Cały okres stażu
3. Uczestniczenie w zajęciach otwartych – pokazowych realizowanych przez doświadczonych nauczycieli – wychowawców.
Arkusze obserwacji, spostrzeżeń
Cały okres stażu
4. Aktywny udział w kształceniu w ramach WDN
Lista obecności, protokół zespołu
W okresie trwania stażu
Zgodnie z terminarzem rad.


§ 7.1. 3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywany jest staż.

1. Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego, organizacji placówek oświatowych, reformy oświaty w oparciu o zapoznanie z poniższymi dokumentami;
Notatki własne, wybrane kopie dokumentów
Okres trwania stażu
2. Zapoznanie z dokumentacją szkoły, placówki:
- Statutem placówki
- Programem wychowawczym placówki
- Planem pracy MOS
- Regulaminem Rady Pedagogicznej
- Regulaminem Samorządu Uczniowskiego
Notatki własne, kopie wybranych dokumentów.
Okres stażu


§ 7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Konspekty
Raz na dwa miesiące
2. Zaplanowanie, wykonanie oraz wykorzystanie pomocy dydaktycznych na zajęciach z młodzieżą
Pomoce dydaktyczne
Okres trwania stażu
3. Prowadzenie na bieżąco:
- arkuszy obserwacji i spostrzeżeń wychowanków
Arkusze obserwacji i spostrzeżeń danych wychowanków
W okresie trwania stażu
4. Gromadzenie i wykorzystywanie do zajęć artykułów zaczerpniętych z prasy, Internetu itp.
Wybrane artykuły
Okres stażu


§7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Systematyczna współpraca z dyrektorem placówki, pedagogiem psychologiem, wychowawcami grup, klas i pielęgniarką.
Potwierdzenie Okres trwania stażu
2. Współpraca z rodzicami wychowanków
- Arkusze wywiadów środowiskowych, wpisy w dzienniku zajęć ( rubryka kontakty z rodziną)
- Odnotowany kontakt telefoniczny
W okresie trwania stażu
3. Systematyczna współpraca z Sądem, Policją, PCPR Notatki własne, druki korespondencyjne,
Akta osobowe wychowanków
Okres trwania stazu
4. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów:
- Zapoznanie z teczkami akt osobowych wychowanków, orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Zaświadczenie
Cały okres stażu
5. Współpraca w organizacji imprez okolicznościowych
Konspekt zajęć, zdjęcia, materiały.
Zgodnie z planem pracy


§7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy.
Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć
Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego.
Wykaz adresów portali edukacyjnych.
Cały okres stażu
2. Korzystanie ze stron internetowych zawierających informacje pomocne w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczej
Zestawienie wykorzystywanych w pracy stron internetowych
Okres stażu
3. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
Adres strony www.
Maj 2011


§ 7.2.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej, miejskiej, DODN.
Zestawienie poznanych artykułów oraz książek
Cały okres stażu
2. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
Notatki
Cały okres stażu
3. Korzystanie z Internetu oraz wszelkich środków masowego przekazu w celu poszerzenia wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii czy dydaktyki
Notatki własne
W trakcie trwania stażu


§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego:
1) konwencja o prawach dziecka
3) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.
4) Karta Nauczyciela
Notatki własne, dołączone fragmenty poznanych aktów prawnych
Okres realizowanego stażu


.................................. ........................................
Zatwierdzenie planu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.