X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14118
Przesłano:

Plan rewalidacji indywidualnej dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu znacznym

Plan rewalidacji indywidualnej dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu znacznym na rok szkolny 2011/2012

Charakterystyka ucznia:
Jan jest uczniem III klasy Szkoły Podstawowej obejmujących uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego. Zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną stwierdza się Zespół Downa i upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym. Wiadomości które posiada obejmują podstawową wiedzę na temat otaczającego świata. Komunikuje się werbalnie pojedynczymi wyrazami, dodatkowo używa mimiki i gestu. Rozumie proste komunikaty, polecenia. Potrafi skupić uwagę na dłużej, pracuje w szybkim tempie. Orientuje się w schemacie ciała oraz w przestrzeni. Wykonuje proste prace plastyczne, uczestniczy w zajęciach muzycznych i ruchowych.

Zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej :
- dostosować formy i metody pracy do możliwości intelektualnych i tempa pracy ucznia,
- dostosować metody kształcenia i środki dydaktyczne do poziomu rozwoju i możliwości psychofizycznych ucznia,
- wskazane uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,


Cel główny:
Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest aktywizowanie zaburzonych funkcji oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości a także przygotowanie go do pełnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno – wychowawczym realizowanym w szkole.

Cele edukacyjne :
- rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej;
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
- wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania, rozwijanie odporności emocjonalnej i wiary we własne siły;
- rozwijanie prostych aktywności matematycznych;
- przestrzeganie zasady stopniowania trudności i indywidualizacji w procesie kształcenia;
- zachowanie zasady indywidualizacji środków i metod;


Podnoszenie sprawności motorycznej i manualnej i grafomotorycznej:
Zabawy rozluźniające napięcie mięśni:
- ugniatanie papierowych kul z gazet,
- nawlekanie koralików,
- układanie wzorów z patyczków lub klocków geometrycznych,
- rozdzieranie i rozcinanie papieru po narysowanych liniach,
- modelowanie w plastelinie, modelinie,
- wycinanki, wydzieranki, naklejanki;

Ćwiczenia mięśni rąk:
- zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn ( kartony, gazety ),
- pogrubianie konturów form geometrycznych,
- malowanie dużych form falistych i szlaczków,

Ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i drobne mięśnie palców:
- rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym,
- wypełnianie konturów kolorem za pomocą kresek,
- zamalowywanie małych pół według wzoru: „ Co się kryje na obrazku”,
- zamalowywanie małych przestrzeni kredkami np. konturów geometrycznych,

Usprawnianie percepcji wzrokowej:
Ćwiczenia na materiale bezliterowym:
- składanie obrazka z części,
- układanki z kolorowych figur geometrycznych,
- rysowanie konturu według podanego wzoru,
- wypełnianie konturów,
- uzupełnianie braków na obrazkach,
- dobieranie par jednakowych obrazków figur geometrycznych,
-układanie obrazków wg instrukcji słownej np. po lewej, po prawej, na górze, na dole,
- wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter na podstawie identyfikacji wzrokowej,

Ćwiczenia na materiale literowym:
- układanie pociętych liter,
- dopasowanie litery do obrazka,
- rozpoznawanie liter wśród zestawu innych liter,
- rebusy, proste zagadki, dobieranka tematyczna,
- loteryjki obrazkowe, literowe,
- domina obrazkowe, literowe,

Usprawnianie percepcji słuchowej:
Różnicowanie i odtwarzanie dżwięków:
- wysłuchiwanie i różnicowanie dżwięków dochodzących z najbliższego otoczenia,
- różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody oraz odgłosów wydawanych przez różne przedmioty,
- odtwarzanie dżwięków na różnych instrumentach,
- zabawy ze śpiewem i klaskaniem,

Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej:
- zabawa „Co słyszysz?”,
- śpiewanie piosenek sylabami,
-ćwiczenia słuchu fonematycznego na podstawie obrazków,
- odtwarzanie rytmu przez wystukiwanie,
- prawidłowe wymawianie głosek przez nauczyciela i powtarzanie przez ucznia,

Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik:
- słuchanie treści opowiadań podawanych ustnie lub w połączeniu z materiałem konkretnym,
- powtarzanie wyrazów, krótkich zdań, opowiadań po nauczycielu,
- opowiadanie treści obrazków, historyjki obrazkowej,
- zabawy z sylabami, głoskami,
- prowokowanie samorzutnych wypowiedzi,
- układanie prostych zdań z podanymi wyrazami,

Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej:
-rysowanie szlaczków litero podobnych w liniaturze,
- samodzielne rysowanie różnorodnych wzorów,
- rysowanie szlaczków obrazkowych w liniaturze zgodnie z kierunkiem pisma,
- rysowanie konturu wg podanego wzoru,
- uzupełnianie brakujących liter,
- odwzorowywanie figur geometrycznych, liter, cyfr,

Ćwiczenia usprawniające koncentrację uwagi:
- wykorzystanie zabaw wymagających skupienia uwagi np. budowle wg wzoru,
- rozpoznawanie kształtów przez dotyk z wyłączeniem wzroku,
- zabawy z użyciem gier planszowych,
- kolorowanie ukrytego obrazka,
- dbałość o kończenie rozpoczętego zadania.

Przedstawiony plan zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez ucznia. Ćwiczenia umieszczone w tym planie są przykładowymi ćwiczeniami usprawniającymi poszczególne funkcje i mogą być zamieniane, wzbogacane w zależności od potrzeb ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.