X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14055
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Projekt planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Beata Porolniczak
Pełniona funkcja: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Czas trwania stażu: 01.09.2010r. – 31.05.20013r.
Opiekun stażu: mgr Irena Kowalewska

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593


§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a
Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

(Tabela - dop. red.)

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposoby dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie
z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
VIII – IX 2010
• przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie „kontraktu” i omówienie zasad współpracy.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
IX 2010
cały okres stażu
• kontrakt, terminarz
• konspekty, arkusze obserwacji

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. • Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych, zebraniach zespołu samokształceniowego, spotkaniach z metodykiem.
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
cały okres stażu
• zaświadczenia o ukończeniu kursów, warsztatów, o udziale w szkoleniach
• potwierdzenie udziału w spotkaniach

4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, karty pracy, sprawdziany.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
• Realizowanie w pracy dydaktyczno wychowawczej w klasie integracyjnej zajęć z zakresu arteterapii.
systematycznie w ciągu całego stażu
• nowości wydawnicze
• program autorski

5. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
• Publikacja na łamach czasopism pedagogicznych scenariuszy z zakresu arteterapii.
• Umieszczanie na stronie WWW zdjęć i notatek z warsztatów arteterapeutycznych. w okresie trwania stażu
• potwierdzenia

6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
• Prowadzenie dziennika lekcyjnego oraz wypełnienie arkuszy ocen.
• Wpisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
systematycznie w ciągu całego stażu
• dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.).
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
w okresie trwania stażu
V 2013
VI 2010
• wpisy w dokumentacji, potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji, treść sprawozdania, wniosek wraz z dokumentacją formalną


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska uczniowskiego.
• Analiza ankiet wypełnionych przez rodziców.
• Rozmowy z nauczycielem z klasy „O”.
• Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
• Kontakty z rodzicami (zebrania, spotkania indywidualne).
• Rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
• Konsultacje z innymi nauczycielami.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
w okresie trwania stażu
• bieżąca dokumentacja

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
• Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
• Zaangażowanie w organizację festynu rodzinnego.
• Przygotowywanie uczniów i prowadzenie szkolnych konkursów dla klas 1-3.
• Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych.
• Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej –wyjścia do kina, udział w przeglądach teatralnych, lekcjach muzealnych.
• Zapoznawanie dzieci z ważnymi miejscami w Poznaniu (Ratusz, Ostrów Tumski, pomnik H. Cegielskiego itp.).
• Organizowanie uroczystości klasowych
(Andrzejki, Wigilia, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka itp.)
• Przygotowywanie okolicznościowych gazetek ściennych.
według potrzeb • notatki, adnotacje w dziennikach

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
• Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
• Indywidualizacja procesu nauczania dziecka mającego problem w nauce.
• Indywidualna praca z „dzieckiem zdolnym”.
• Praca z dziećmi nieśmiałymi mającymi problem w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami (warsztaty arteterapeutyczne).
• Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
• Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.
• Prowadzenie zajęć w ramach programów profilaktycznych dotyczących zagrożeń współczesnego świata.
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
według potrzeb
• program profilaktyczny szkoły, scenariusze warsztatów z arteterapii, notatki własne, zapisy w dziennikach


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
• Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych, tablicy interaktywnej.
• Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
• Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy).
• Opracowanie, przy użyciu technik komputerowych, różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
• Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów, pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych przy użyciu komputera i Internetu.
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową (np. grupy dyskusyjne nauczycieli).
• Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji komputerowej w klasach I-III.
• Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
w okresie trwania stażu
• scenariusze, dyplomy, plany pracy, testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera, zapisy w dzienniku

2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
• Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym
• Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych.
w okresie trwania stażu
• strona internetowa


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
w okresie trwania stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
• Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.
• Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
• Pedagogizacja rodziców.
w okresie trwania stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Analiza podstawowych aktów prawnych, przydatnych szczególnie w sytuacjach organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce, dzieci niepełnosprawnych oraz rodzin patologicznych.
• Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
- statut szkoły,
- program wychowawczy szkoły,
- program rozwoju szkoły,
- program profilaktyczny,
- wewnątrzszkolny system oceniania,
- organizacja roku szkolnego.
• Analiza przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki i pracy:
- przepisów BHP,
- regulaminu wycieczek szkolnych,
- instrukcji postępowania po zaistnieniu wypadku
uczniowskiego,
- instrukcji postępowania w czasie ewakuacji budynku szkoły.
w okresie trwania stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów, znajomość przepisów, dokumentacja szkolna

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych.
• Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu dzieci do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
• Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych.
• Konstruowanie planów wychowawczych i innych dokumentów nauczania.
• Udział w pracach różnorodnych komisji.
• Prowadzenie Szkolnego Koła „Najmłodsi informatycy”.
• Aktywny udział w szkolnym programie profilaktycznym „Jestem za”.
w okresie trwania stażu
• listy obecności, potwierdzenia, sprawozdania

Opracowała: Beata Porolniczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.