X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14054
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
a) Rozdział 3a ustawy – Karta Nauczyciela
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Plan rozwoju zawodowego
mgr Urszuli Hryniewickiej
nauczyciela kontraktowego
w Szkole Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

Czas odbywania stażu: 01.09.2011- 31.05. 2014
Opiekun stażu: mgr Krystyna Gozdecka


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593


Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

(Tabela - dop. red.)

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: Rozporządzenia MENIS w sprawie uzyskania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela.
• Stworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju.
IX 2011
IX 2011
Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS
• Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
• Biblioteczka
• Wniosek, plan rozwoju

2.
Współpraca z opiekunem stażu
• Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram).
• Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju.
• Opracowanie projektu sprawozdania.
IX 2010
IX 2010
Koniec stażu
• Kontrakt i harmonogram współpracy
• Wniosek, plan rozwoju
• Sprawozdanie

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna.
• Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.
• Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
Wg kontraktu
Wg kontraktu
Wg kontraktu
• Scenariusz, arkusz obserwacyjny
• Scenariusz, arkusz obserwacyjny
• Wnioski z obserwowanych zajęć

4.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
• Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej).
• Uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego.
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
• Dyplom, potwierdzenie
• Potwierdzenie udziału w spotkaniach
• Potwierdzenie udziału w spotkaniach
• Potwierdzenie udziału w spotkaniach

5.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy
• Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego oraz zdobytych kwalifikacji.
• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
• Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych.
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
IX 2011
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
• Spis kursów
• Zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
• Spis środków dydaktycznych
• Spis literatury

6.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych i arkuszach ocen.
Cały okres stażu
• Dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, arkusze ocen

7.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.).
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
Cały okres stażu
V 2013
VI 2013
• Dokumenty
• Sprawozdanie
• Wniosek wraz z dokumentacją formalną
0,1


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Poznawanie środowiska uczniowskiego
• Zapoznanie się z dokumentacją uczniów m.in. z informacjami o gotowości dziecka do podjęci nauki w szkole podstawowej .
• Przeprowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami na temat sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Przeprowadzenie ankiety na temat oczekiwań rodziców.
• Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
IX 2011
IX 2011
IX 2011
Cały okres stażu
• Ksero informacji
• Notatki
• Ankiety
• Notatki

2.
Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi
• Udział w akcjach prowadzonych przez organizacje związane z edukacją: np.„Góra grosza”, „Sprzątanie świata”, „Cała Polska czyta dzieciom” itp.
• Współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem i psychologiem.
• Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły: Samorząd Szkolny.
• Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów.
• Analiza zadań i oferty programowej instytucji i organizacji społecznych. Nawiązanie pierwszych kontaktów z wybranymi organizacjami lub instytucjami.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Według potrzeb
X 2011
• Zaświadczenie
• Zaświadczenie
• Zaświadczenie
• Adresy, telefony

3.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
• Dostosowanie form, metod i tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.
• Współpraca z OPS w celu informowania rodziców o możliwościach pomocy materialnej oraz terminach składania dokumentów.
• Współpraca z rodzicami w aspekcie wychowawczym poprzez śledzenie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, wspólne rozwiązywanie problemów, pedagogizacja rodziców.
Cały okres stażu
Według potrzeb
Cały okres stażu
• Dziennik zajęć wyrównawczych i koła zainteresowań
• Scenariusz spotkania

4.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów
• Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych
• Organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, galerii itp.)
• Organizowanie akademii i konkursów.
• Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych.
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Według potrzeb
• Zdjęcia/sprawozdanie
• Zdjęcia/sprawozdanie
• Scenariusz/zdjęcia
• Zaświadczenie


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
• Tworzenie prezentacji multimedialnych programie Power Point.
• Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów, zaproszeń i scenariuszy zajęć.
• Wykorzystanie kaset video i magnetofonowych, płyt CD i DVD w procesie dydaktycznym.
• Wypisywanie świadectw w formie elektroniczne.
• Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Według potrzeb
Cały okres stażu
Cały okres stażu
VI każdego roku
Cały okres stażu
• Prezentacja multimedialna
• Narzędzia pracy
• Spis wykorzystanych pomocy
• Ksero świadectwa
• Dokumentacja

2.
Publikacje w Internecie
• Umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego i scenariuszy zajęć
Cały okres stażu
• Wydruk

3.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl,
www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
• Spis stron www
• Spis stron www


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
Cały okres stażu
• Dyplom/zaświadczenie
2.
Pełnienie funkcji nauczyciela współorganizującego integrację
• Realizacja zadań ujętych w programie profilaktycznym i wychowawczym szkoły.
• Obserwacja i analiza stosunków społecznych w klasie.
• Pomoc w nawiązywaniu kontaktów i integracji uczniom
czeczeńskim.
• Współpraca ze świetlicą szkolną.
• Prowadzenie „Koła Origami”.
• Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną
• Pomoc uczniom czeczeńskim na lekcjach zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami.
• Wspieranie rodziców uczniów czeczeńskich poprzez: kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy ucznia na zajęciach, udzielanie codziennych instruktaży dotyczących odrabiania przez dziecko pracy domowej, udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych (i wskazywanie ich).
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Według potrzeb
Na bieżąco
Cały okres stażu
• Wpis w dzienniku
• Zeszyt obserwacyjny
• Scenariusz
• Potwierdzenie
• Dziennik zajęć
• Notatki
• Notatki ze spotkań

3.
Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących.
• Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.
Cały okres staż
Według potrzeb
Na bieżąco
• Notatki
• Spis metod wykorzystywanych w pracy
• Notatki


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz analiza dokumentacji szkolnej
• Analiza dokumentów szkolnych.
• Analiza przepisów prawnych związanych z oświatą i opieką.
IX 2011
IX 2011
• Biblioteczka
• Notatki

2.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach Przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
• Udział w pracach różnorodnych komisji.
• Organizacja imprez szkolnych i wycieczek klasowych.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Na bieżąco
• Podpisy
• Podpisy
• ZdjęciaZatwierdzam do realizacji:

.................................... .......................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.