X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 14089
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

(pierwotna wersja w formie tabeli)


Imię i nazwisko nauczyciela:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


Autor zastrzega sobie prawo zmiany planu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. § 8 ust. 1 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wdrażanie,doskonalenie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN
z dnia 01.12.2004 r.)

Analiza przepisów, wymogów. Autorefleksja.
Analiza i interpretacja statutu,wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz programu wychowawczego
Gromadzenie dokumentów
Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2010
wrzesień 2010
wrzesień 2010
Cały okres stażu
Maj 2013

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego
Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja własnego planu rozwoju zawodowego
(potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały)
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


2.. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu WSO.

Cały okres stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące. Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

Cały okres stażu

Przykładowe scenariusze lekcji.

4. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach podnoszących umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej

Cały okres stażu

Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa

5. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych:
Opracowanie pomocy dydaktycznych
Pisanie scenariuszy lekcji
Pozyskiwanie materiałów metodycznych, dydaktycznych znajdujących się w Internecie
Przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów do awansu zawodowego.

Cały okres stażu

Pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, prezentacje
Wyszukane materiały

6.
Wykorzystanie pracowni komputerowej do prowadzenia zajęć z języka niemieckiego Opracowanie cyklu zajęć przedmiotowych z wykorzystaniem
komputera i dostępnych programów edukacyjnych do nauki j. niem. w ramach prowadzonych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych

Cały okres stażu

Plan lekcji
Dzienniki zajęć

7. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowaw. z pomocą pedagoga szkolnego i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Cały okres stażu

Zaświadczenia
Potwierdzenia


2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

1.
Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu. Organizacja konkursów języka niemieckiego -
Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

W trakcie trwania stażu

Protokół z konkursów

2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z jezyka niemieckiego

Kółko jezyka niemieckiego
Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

2 godz. w tygodniu

Dziennik zajęć

3. Współpraca z nauczycielami organizującymi uroczystości szkolne. Włączenie się w organizowanie uroczystości szkolnych, apeli itp.

Cały okres stażu
Scenariusze imprez, zdjęcia.

4. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

Udział w pracach zespołu języków obcych, w komisji d/s statutu szkoły, itp

Cały okres stażu

Sprawozdanie

5. Rozwijanie zainteresowań uczniów Popularyzacja wiedzy
o tradycjach krajów niemieckojęzycznych
np. der erste Schultag, das Karneval, Feste und Feiertage itp.

Cały okres stażu (lekcje, kółko j. niem.)

Plan pracy kółka
Scenariusz lekcji

6. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły.
Współpraca z biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym,higienistką

Cały okres stażu

Zaświadczenia, potwierdzenia

7. Współpraca z rodzicami uczniów Spotkania podczas wywiadówek oraz konsultacji
Cały okres stażu

Opis, potwierdzenia

8. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej. Organizowanie uroczystości szkolnych, akademii.

Według kalendarza uroczystości szkolnych

Sprawozdanie
scenariusz akademii


3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Ukończenie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:

- doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie posiadanych kwalifikacji
- podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze
- związanych z podnoszeniem jakości pracy szkoły

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencjach metodycznych, kursach, warsztatach, posiedzeniach RP
Poszukiwanie publikacji dotyczących wychowania, dydaktyki, aktywizujących metod pracy, itp.
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego


Cały okres stażu
Świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów, scenariuszy

Wystąpienia na posiedzeniach RP oraz zespołu j. obcych
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, rodziców.

Cały okres trwania stażu
W miarę potrzeb
W miarę potrzeb

Opracowane materiały
Opracowane materiały, wyciąg z protokołu
Scenariusze lekcji

3.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów edukacyjnych uczniów

Organizowanie zajęć wyrównawczych oraz samopomocy koleżeńskiej

W miarę potrzeb

Dziennik zajęć

4. Doskonalenie własnych umiejętności psychologiczno-pedagogicznych Włączanie się w realizację programu wychowawczego szkoły.

Wspieranie uczniów z problemami edukacyjnymi lub emocjonalnymi.

Diagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych i ich rozwiązywanie

Cały okres stażu
Opis i analiza przypadkówZatwierdzam do realizacji


.............................. ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.