X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13985
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁAWNIE
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Zajmowane stanowisko:
Wychowawca świetlicy szkolnej

Czas odbywania stażu: 01.09.2008r. – 21.02.2012r.

Opiekun stażu: mgr Irena Stark


W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela nauczania zintegrowanego na wychowawcę świetlicy szkolnej, plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.IX.2008r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. W poniższym aneksie znajdują się dodatkowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach;

(Tabela - dop. red.)

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - Udział w warsztatach, szkoleniach i kursach podejmujących problematykę opieki, wychowania dzieci i młodzieży- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych okres stażu Zaświadczenia potwierdzające udział
2.Dokumentowanie własnych działań - Opracowanie planów pracy do zajęć opiekuńczo-wychowawczych- Opracowanie programów pracy do zajęć pozalekcyjnych : zespołu dydaktyczno-wyrównawczego, korekcyjno-kompensacyjnego, warsztatów interpersonalnych, zajęć integracyjnych dla klas I-III
Rok szkolny
2010/11
2011/12
Rok szkolny
2010/11
2011/12
Plany pracy świetlicy zatwierdzone przez dyrektora szkoły
Plany pracy zajęć pozalekcyjnych
3.Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy - Samodzielne przygotowywanie pomocy, kart pracy na zaplanowane zajęcia- Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, a także przydatnej w prowadzeniu zajęć świetlicowych- Dbanie o estetyczny wygląd sal świetlicy szkolnej -Przygotowywanie gazetki ściennej oraz informacyjnej o bieżących sprawach świetlicy na korytarzu szkolnym okres stażu Spis pozycji książkowych Zdjęcia gazetek szkolnych
4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej -Poprawne prowadzenie dziennika świetlicy, dziennika zajęć pozalekcyjnych okres stażu Dzienniki zajęć świetlicowych, zajęć pozalekcyjnych,
5.Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielami Współorganizator imprez: Pasowanie na świetliczaka, Halloween, Andrzejki, Bal Karnawałowy, Światowy Dzień Pluszowego Misia,Organizowanie imprezy środowiskowej pt. „Dzień Babci i Dziadka”, oraz apelu pt. „Światowy Dzień Zdrowia” okres stażu Zapisy w dzienniku świetlicy szkolnej, kronice,
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie dokumentacji: scenariusze, zdjęcia,- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, na bieżąco
okres stażu
Dokumentacja


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych -Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze- Współpraca z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, - Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, odrabianie z dziećmi zadań domowych- Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, poprzez rozmowy z wychowawcami, rodzicami, pedagogiem,- Obserwowanie uczniów w kontaktach z rówieśnikami,- Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych wychowanków, - Zajęcia profilaktyczne- pogadanki dotyczące zagrożeń współczesnego świata, zajęcia tematyczne- Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez i wyjść pozalekcyjnych,- Współorganizowanie akcji mającej na celu przeciwdziałanie przemocy oraz agresji w szkole i poza nią pt. „Dzień Szkoły bez przemocy” okres stażu(wedługpotrzeb)Rok szkolny 2010/112011/12 Adnotacje w dzienniku,notatki, Wpis w dziennikach lekcyjnych
2. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów - Organizowanie pogadanek z ciekawymi ludźmi- Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z kl. I-III- Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z kl. I-III, którzy mają rozległe braki w opanowaniu treści zawartych w podstawie programowej- Organizowanie imprezy środowiskowej „Dzień Babci i Dziadka”, a takżeimprez : Andrzejki, Halloween, Wigilia, - Organizowanie zajęć głośnego czytania, Rok szkolny 2010/112011/12Rok szkolny 2010/11 2011/12wg harmonogramuimprez szkolnych Zapis w dzienniku lekcyjnymWpisy w dzienniku
Plan pracy zajęć,Sprawozdania z zajęć
3. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego - Organizowanie wycieczek do miejsc historii (np. cmentarz wojskowy)- Uczestniczenie w szkolnych apelach i uroczystościach
4. Współpraca ze środowiskiem - Współpraca z rodzicami wychowanków- Współpraca z wychowawcami dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych - Współpraca z biblioteką szkolną w celu organizowania zajęć czytelniczych, - Współorganizowanie wycieczek, wyjść pozaszkolnych np.: do Straży Pożarnej, SDK itp. okres stażu Wpisy w dzienniku
5.Organizowanie konkursów - „Konkurs Piosenki Wakacyjnej” –konkurs muzyczny- „Jesienny spacer z Kubusiem Puchatkiem” – konkurs plastyczny- Zorganizowanie konkursu wiedzy o bezpieczeństwie- „Dzień sportu” – zorganizowanie zajęć sportowych, wyłonienie najsprawniejszego świetliczaka - Zorganizowanie konkursu recytatorskiego - „Pisanka wielkanocna” konkurs plastyczny- „Świat bez przemocy” konkurs plastyczny Rok szkolny 2010/20112011/2012 Dyplomy, zdjęcia,


Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktycznej - Wykonywanie dyplomów dla laureatów konkursów świetlicowych- Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej- Opracowanie dokumentacji, pisanie sprawozdań, planów pracy zajęć świetlicowych oraz zajęć pozalekcyjnych, kart pracy, scenariuszy zajęć itp. - Zapisy na kursy pocztą elektroniczną- Zastosowanie prezentacji multimedialnych podczas zajęć świetlicowych - Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i DVD Rok szkolny2010/20112011/2012 Wzory dyplomów, zdjęcia,
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła Informacji - Wykorzystanie materiałów pochodzących z Internetu Okres stażu


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty;

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki - Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej ( nowości książkowe, czasopisma)- Udział w kursach, szkoleniach podejmujących problematykę opieki, wychowania dzieci i młodzieży okres stażu Zaświadczenia
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych - Współpraca z wychowawcami z kl. I-VI w celu poznania sytuacji rodzinnej wychowanków, - Obserwacja uczniów , prowadzenie indywidualnych rozmów z wychowankami, pomaganie w rozwiązywaniu problemów oraz sytuacji trudnych,
Rok szkolny
2010/2011
2011/2012
według potrzeb Wpisy w dzienniku


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż:

1. Współtworzenie prawa wewnątrz-szkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty - Członek zespołu samokształceniowego artystyczno-rekreacyjnego - Dzielenie się wiedzą z członkami zespołu samokształceniowego- Praca w komisjach powoływanych w szkole- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
Rok szkolny 2010/2011
2011/2012
Poświadczenie


Plan rozwoju ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzone lub modyfikowane w miarę potrzeb wynikających z planu pracy i zmian zachodzących w szkolnictwie.


....................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.