X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13988
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Magdalena Wilkowska
Imię i nazwisko opiekuna stażu
mgr .....................– 2008/2009
mgr ..................... – 2009/2010
mgr ..................– 28.02 – 02.12.2011
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2008r.
Data zakończenia stażu 02.12.2011r.


CEL PODSTAWOWY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Przystępując do zadań związanych z przygotowaniem sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, realizowałam zamierzenia, które podporządkowałam podstawowym zadaniom szkoły, to jest:
• ustawicznemu podnoszeniu jakości pracy szkoły;
• doskonaleniu kadry pedagogicznej;
• zintegrowanie szkoły ze środowiskiem lokalnym;
• udoskonalenie bazy szkoły.

W trakcie odbywania stażu zrealizowałam zadania przedstawione w planie rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające to rozporządzenie.


§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

W sierpniu 2008 roku zanim rozpoczęłam staż, zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego oraz dokonałam analizy własnych możliwości. Informacje dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego odnalazłam na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Przeczytałam i przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające to rozporządzenie.

Uczestniczyłam w zespołach problemowych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zorganizowanych przez MODM w Słupsku. Korzystałam z materiałów przygotowanych i udostępnionych przez pracowników MODM dotyczących awansu zawodowego.

W celu poprawnego zaplanowania zadań, przed skonstruowaniem planu rozwoju zawodowego, przeanalizowałam dokumentację szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Pomocne mi były także liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i fachowej literatury. Tworząc plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę specyfikę i potrzeby szkoły, w której pracuję, swoje mocne i słabe strony oraz wynikające z prawa oświatowego wymagania na stopień nauczyciela mianowanego. Przedstawiony przeze mnie plan rozwoju został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

We wrześniu 2008 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu ............, w drugim roku stażu z ..............., a w trzecim roku stażu z .................., które udzieliły mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego.

Ustaliłyśmy przejrzyste warunki współpracy oraz wzajemne zobowiązania, które dotyczyły m.in. hospitowania i prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu. Na jednym z pierwszych spotkań zawarłyśmy ,,kontrakt’’.

W trakcie stażu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli naszej szkoły: nauczyciela oddziału przedszkolnego ..............., nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: .......................................nauczycieli świetlicy: .................., opiekunów stażu - nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:........................ Hospitowałam także zajęcia pozalekcyjne – koło plastyczne – ....................., koło plastyczne i informatyczne ....................., koło teatralne –....................., warsztaty koła sprawnych rąk zorganizowane przez .........................

Obserwacje tych zajęć pozwoliły mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela, dokonać analizy rozwiązań metodycznych i ich skuteczności w odniesieniu do tematu zajęć. Ciekawe rozwiązania metodyczne mogłam następnie wdrażać na własnych zajęciach. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Obejrzane przeze mnie zajęcia były tematem późniejszych rozmów z opiekunem stażu.

Prowadzone przeze mnie zajęcia były obserwowane przez .............................., opiekunów stażu...................................., studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku, p. wicedyrektor ............, a także p. dyrektor ............................... To doświadczenie w znaczny sposób wpłynęło na moją dalszą pracę. Uwagi obserwatorów pozwoliły mi na dokonanie oceny swoich umiejętności dydaktycznych oraz podjęcie stosownych korekt.

Realizację zadań związanych z awansem zawodowym rozpoczęłam od wszechstronnego zapoznania się z organizacją oraz zasadami funkcjonowania szkoły. W tym celu sięgnęłam po najważniejsze dokumenty obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 3.
Zapoznałam się ze:
• Statutem Szkoły,
• Programem Wychowawczym,
• Programem Profilaktycznym,
• Planem Pracy Szkoły
• Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Pozwoliło mi to na sprawną organizację własnej pracy podczas odbywania stażu. Ponadto przeanalizowałam, zasady bezpieczeństwa pracy na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku oraz zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek szkolnych.

W czasie stażu brałam aktywny udział w pracach rady pedagogicznej.

Uczestniczyłam w szkoleniach rady pedagogicznej:
> „Program edukacji praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka” (18.03.2009)
> „W trosce o Wasze bezpieczeństwo” – bezpieczeństwo w ruchu drogowym (14.05.2009)
> „ Szkoła na miarę XXI wieku – założenia programu” ( 06.04.2011)
> „Agresja” – rada dotycząca radzenia sobie z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne (07.04.2011r.)
oraz spotkaniach zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I – III.

Ponadto pełniłam funkcje:
• członek komisji ds. układania kalendarza szkolnego na rok szkolny 2008/2009
• przewodnicząca komisji ds. układania kalendarza szkolnego na rok szkolny 2009/2010
• członek zespołu do spraw udostępniania informacji rodzicom w związku z wdrożeniem dzienników elektronicznych 2011/2012
• szkolny koordynator ds. kultury 2011/2012

Opracowałam roczny program koła redakcyjnego ,,SKARBNICA’’ oraz coroczne plany wychowawcy klasy. Ponadto pomagałam przy opracowaniu i stworzeniu planu pracy w świetlicy szkolnej (2008/2009) opartego na realizacji miesięcznych i tygodniowych tematów kompleksowych oraz ośrodków dziennych. Napisałam innowację pedagogiczną pn. ,,Zabawa z plastyką – program innowacyjny dla klas I -III’’, która została zatwierdzona na Radzie Pedagogicznej 17.03.2009 r. oraz wspólnie z ...........................program zajęć rekreacyjno – sportowych pn. ,,Z nowym rokiem sportowym krokiem’’- styczeń 2010.

W trakcie stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spośród bogatej oferty szkoleń wybierałam te, które poszerzałyby moją wiedzę i umiejętności w obszarach mało znanych bądź te, które pomogłyby mi uatrakcyjnić realizację zajęć poprzez zastosowanie nowych form czy metod dydaktycznych.

W ciągu stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:

> w konferencjach:
• ,,Metody pracy z dzieckiem 6-letnim i młodszym w świetlicy szkolnej’’ (MODM, 23.10.2008 r.)
• ,,Organizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej z uwzględnieniem nowej podstawy programowej’’ (ODN, 05.10.2009r. )
> w kursach doskonalących:
• ,,Papieroplastyka’’ (Centrum Szkolenia Kadr ,,TECHNIK’’12.12.2009)
> w zespołach problemowych:
• „Procedury związane z uzyskaniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego” (MODM, 05.11.2008)
• ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych’’ (MODM, 17.11.2008)
• „Procedury związane z uzyskaniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego” (MODM, 23.11.2011)
> w zespole metodycznym:
• ,, Treści ornitologiczne w nauczaniu zintegrowanym’’ (MODM, 19.04.2010)
> w warsztatach:
• „Boże Narodzenie w orgiami z kół i kwadratów cz. II (SP – 6, 01.12.2008)
• „ Percepcja muzyki w nauczaniu zintegrowanym’’ (SP – 10, 25.03.2009, NOWA ERA)
• ,,Święty na każdy dzień – ikona. Wykonanie pamiątek metodą decoupage’’ (ODN, 16.11.2009)
• ,,Kompozycje kwiatowe z masy solnej’’ (MODM, 30.03.2011)
• ,,Zabawy plastyczne integrujące zespół klasowy’’ (MODM, 31.03.2011)
• ,,Orgiami dla przedszkolaków’’ (SP – 6, 10.10.2011)
• ,,Muzyka dzieciom’’ (MODM, 17.10.2011)
• ,,Orgiami na różne okazje’’ (SP – 6, 24.10.2011)
• ,,Aktywne metody słuchania muzyki klasycznej drogą przeżycia estetycznego’’ (Urząd Miasta, 23.11.2011)
> w szkoleniach:
• ,,Poznaj dobre pomysły na owocna edukację’’ (MAC Edukacja, 16.03.2010)
• ,,Propozycje MEN dotyczące zmian w pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2010/2011 (Operon, 24.03.2010)
• ,,Ortograffiti z Bratkiem dla klas I – III – program wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce’’ (Operon, 24.03.2010)
• ,,Szkoła na miarę wyobraźni dziecka XXI wieku. Fantazja w aktywności intelektualnej uczniów klas I – III (NOWA ERA, 12.04.2011)
• ,,Asperger – diagnoza i terapia’’ (25.05.2011, PPP)
• ,,E - administracja, e - szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Słupsku’’ (26.08.2011)
• ,, E – learning ‘’ szkolenie zorganizowane w naszej szkole – 08.11.2011 oraz 22.11.2011

> w seminariach:
• ,,Sześcioletni a siedmioletni uczeń – o dojrzałości szkolnej’’ (25.02.2009, WSiP)
• ,,Trampolina umiejętności i możliwości. Sztuka motywowania’’ (22.03.2010, WSiP)
> w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
• „Program edukacji praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka” (18.03.2009)
• „W trosce o Wasze bezpieczeństwo” – bezpieczeństwo w ruchu drogowym (14.05.2009)
• „ Szkoła na miarę XXI wieku – założenia programu” ( 06.04.2011)
• „Agresja” – rada dotycząca radzenia sobie z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne 07.04.2011)

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach, gdyż większość zajęć odbywała się na zasadzie pracy w grupie. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia i urozmaicenia własnych zajęć.

Poszerzałam swoją wiedzę i aktualizowałam własny warsztat metodyczny poprzez czytanie fachowej literatury, z której korzystałam w pracy dydaktyczno – wychowawczej:
• ,,I ty będziesz dobrze pisać’’ – Zakrzewska B., Warszawa 2001
• ,,Integracja w aspekcie nowych założeń edukacji wczesnoszkolnej’’ – Szpiter M., Słupsk 2004
• ,,Edukacja matematyczna w klasach początkowych’’ – Szpiter M., Słupsk 2003
• pozycji książkowych związanych z origami - sztuką składania papieru
oraz czasopism:
• „Problemy opiekuńczo – wychowawcze’’
• „Mały Artysta’’
• „Wychowawca”
• „Życie Szkoły’’
• „Głos Pedagogiczny”.

Swój warsztat pracy starałam się także wzbogacić dzięki systematycznemu poszerzaniu wiedzy na temat metod nauczania, zwłaszcza o te aktywizujące. Starałam się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia poprzez samodzielną obserwację lub analizowanie opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz rozmowy z rodzicami. Pomagałam dzieciom, którym sprawiały trudności stawiane zadania wynikające z podstawy programowej dla etapu edukacji wczesnoszkolnej, poświęcając im więcej czasu i uwagi. W oparciu o opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, jak również własne obserwacje indywidualizowałam proces wychowawczo - dydaktyczny, nie tylko w przypadku dzieci z trudnościami, ale też szczególnie uzdolnionych. Na swoich zajęciach pokazywałam dzieciom, że nauka w szkole nie musi być nudna i trudna, ale nauka może być zabawą, która sprawia radość. Często stosowałam zagadki, zabawy dramowe, scenki sytuacyjne, zabawy ruchowo-muzyczne, piosenki, zabawy organizacyjno - porządkowe, tematyczne, manipulacyjne.

Na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych, np. plansz dydaktycznych, foliogramów, kart pracy, a także w postaci prezentacji multimedialnych. Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. Systematycznie dokonywałam zmian elementów w dekoracjach stałych i okazjonalnych, związanych ze zmianą pór roku, ze świętami lub uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły, które w większym stopniu wykonywałam samodzielnie.

Prowadziłam dziennik zajęć świetlicy szkolnej - 2008/2009, dziennik zajęć lekcyjnych oraz pozaszkolnych, arkusze ocen, a w roku szkolnym 2011/2012 dziennik elektroniczny.

Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, konspektów zajęć realizowanych w trakcie działalności dydaktycznej, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej. Sporządzałam na bieżąco – co dwa miesiące – sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.


* (§ 7 ust. 2 pkt.2)
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W ciągu stażu starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi uczniami i ich rodzicami. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi. Starałam się bieżące nieporozumienia klasowe rozwiązywać samodzielnie. Ewentualne problemy zgłaszałam dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz pedagogowi szkolnemu. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa.

W czerwcu 2009r. byłam wychowawcą półkolonii letnich zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 3. Nawiązałam współpracę ze Słupskim Ośrodkiem Kultury, Klubem Osiedlowym ,,EMKA’’ oraz Młodzieżowym Centrum Kultury. Dzieci przebywające na półkoloniach letnich w naszej szkole uczestniczyły w zajęciach, zabawach oraz konkursach organizowanych przez te ośrodki. Ponadto w roku szkolnym 2011/2012 zostałam koordynatorem ds. kultury w pionie klas I –III. Opracowałam plan działań koordynatora oraz plan współpracy z ośrodkami i instytucjami kultury znajdującymi w Słupsku m.in. z Teatrem Lalki ,,Tęcza’’, Młodzieżowym Domem Kultury, Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego, Muzeum Pomorza Środkowego.

W okresie stażu systematycznie realizowałam zaplanowane zadania wychowawcy klasowego wynikające i opracowane na podstawie Planu Wychowawczego Szkoły. Plan wychowawczy oparłam na priorytetach szkoły oraz propozycjach rodziców. Ogólne zadania wychowawcze i efekty, które chciałam osiągnąć w danym zakresie były dostosowane do aktualnej sytuacji wychowawczej, problemów z poprzedniego roku oraz zadań wynikających z planu pracy szkoły. Zadania realizowałam w czasie zajęć dydaktycznych lub podczas rozmów z uczniami wynikających z zaistniałej sytuacji np. konfliktu, potrzeby pomocy w lekcjach słabszemu koledze/koleżance. Jako wychowawca starałam się kształtować w uczniach postawy proekologiczne, prozdrowotne, uczyć ich tolerancji i asertywności.

W ramach pracy wychowawczej uczestniczyłam z uczniami w wielu imprezach, wycieczkach i wyjściach:
• wyjście do Szkoły Policji – Dzień Otwartej Szkoły Policji (wrzesień 2008r.)
• wycieczka do Ustki (wrzesień 2008r.)
• wycieczka do Lasku Północnego – poznanie warstwowej budowy lasu (październik 2008r.)
• Pomorze Zachodnie – zwiedzanie Trzęsacza, Międzyzdrojów (Muzeum Figur Woskowych, Promenada Gwiazd), rezerwat żubrów na wyspie Wolin, wejście na prom (maj 2009r.)
• wycieczka do Swołowa – Krzemienicy (maj 2010r.)
• wycieczka do Gdyni – zwiedzanie oceanarium, okrętu Błyskawica, Centrum Nauk Experyment (czerwiec 2011r.)
• wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego - piesza wędrówka leśną dróżką, obserwacja jesiennych zmian w przyrodzie, przypomnienie warstwowej budowy lasu, wejście na platformę widokową (wrzesień 2011r.)
• udział klasy w II Paradzie Bajkowej, przemarsz ulicami miasta w strojach z baśni H. Ch. Andersena pod gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej, wspólna zabawa – czerwiec 2011
• udział w imprezie ,,EUROPEiSKO’’ zorganizowanej w Muzeum Pomorza Środkowego – wrzesień 2011

Organizowałam różnego rodzaju wyjścia z uczniami:
• wyjście na pocztę w celu przypomnienia sposobu adresowania listów oraz ich segregowania (wrzesień 2008r.)
• wyjście na cmentarz komunalny (listopad 2009r.)
• wyjścia do kina Milenium oraz do kina Rejs.

W celu podnoszenia jakości pracy szkoły organizowałam lub współorganizowałam imprezy i konkursy szkolne.

Zorganizowałam (współorganizowałam):
• loterię fantową oraz konkurs literacki pt. ,,Mój zwierzak”- październik 2008
• konkurs matematyczny dla uczniów klas II - maj 2009
• Pomorski Konkurs Matematyczny dla klas III - etap szkolny (XI 2009)
• Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Las w czterech porach roku”
• VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczno - Informatyczny pn. ,,Europa w oczach dziecka – Niemcy w Unii Europejskiej’’
• IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. ,,My jesteśmy radością - Co mnie bawi?” (czerwiec 2010)
• nadzorowałam Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur 2009’’
• nadzorowałam Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangurek 2010” (marzec 2010)
• II Międzyszkolny Konkurs Plastyczny ,,Mam talent” (kwiecień 2010)
• warsztaty plastyczne w ramach Dnia Otwartych Drzwi dla rodziców dzieci sześcioletnich - marzec 2011
• Szkolny Konkurs Plastyczny pt. ,,Co w trawie piszczy, czyli łąka i jej mieszkańcy?’’ – kwiecień 2011
• III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pn. ,,Mam talent’’ – kwiecień 2011
• VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pn. ,,Europa w oczach dziecka – Grecja – maj 2011
• V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. ,,My jesteśmy radością- Co mnie bawi?” – maj 2011
• Pomorski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III – listopad 2011
• konkurs plastyczny pt. ,,Ozdoba choinkowa’’ – listopad 2011 w ramach współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego
• konkurs plastyczny ,,Kino w oczach dziecka’’ – grudzień 2011 w ramach współpracy z kinem Rejs

Aktywnie włączałam się w organizację imprez klasowych i szkolnych, takich jak:

• festyny rodzinne – wrzesień 2008, 2009, 2011
• impreza ,,Ukryte talenty” - listopad 2008
• dyskoteka andrzejkowa – 2008
• ,,Bal w królestwie smoka’’ – 2008
• Wigilia w świetlicy szkolnej – 2008
• zabawa karnawałowa - styczeń 2009, 2010
• przygotowanie dekoracji dot. Turnieju o Ruchu Drogowym – kwiecień 2009, 2010
• dyskoteka dla klas I – III – kwiecień 2009
• konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III pt. ,,Najmilsze słowo mama’’ oraz ,,Książka w życiu pomaga’’- maj 2009
• uroczystości z okazji Dnia Mamy (maj 2009, 2010)
• przygotowałam pokaz mody dla rodziców uczniów przyszłych klas I – czerwiec 2009
• współorganizowanie imprezy dot. przekazania klas III – czerwiec 2009
• impreza pasowania na ucznia SP-3 pn. ,,Witajcie w nowej bajce” (wrzesień 2009)
• przygotowanie dekoracji na spotkanie z policjantami uczniów klas I dotyczące bezpiecznego przechodzenia przez ulicę – wrzesień 2009
• współorganizowanie imprezy ,,Przybądź do nas św. Mikołaju” (grudzień 2009)
• klasowy ,,Wieczór z wróżbami- andrzejki ” – listopad 2008, 2009, 2011
• Wigilia klasowa 2008, 2009
• Dzień Dziecka – czerwiec 2010, 2011
• ,,Jesteśmy Polakami’’ – uroczystość z okazji Święta Niepodległości – XI 2011
• Akcja ,,Kulturze – tak’’ oraz konkurs literacki o tematyce kulturalno – grzecznościowej - listopad 2011
• organizacja wycieczek klasowych

Pełniłam rolę opiekuna podczas rajdów z PTTK (jesienny 2008, mikołajkowy 2008, jesienny - ,,Siedmiomilowe buty” 2009, wiosenny - ,,Poszukiwania wiosny” 2010, 2011, mikołajkowy 2011).

Brałam też udział w pracach komisji kilku szkolnych konkursów organizowanych przez innych nauczycieli oraz pomagałam nauczycielom świetlicy w wykonaniu figurek z gipsu na kiermasz świąteczny – grudzień 2008, w wykonaniu kartek i odlewów gipsowych z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka oraz Walentynek – styczeń 2009, w przygotowaniu inscenizacji oraz prowadzeniu prób do Przeglądu Przedstawień Baśniowych Świetlic ,,Mądrość ludowa w baśniach polskich’’ - marzec 2009, w wykonaniu odlewów gipsowych na kiermasz wielkanocny – marzec 2009 oraz w wykonaniu stroju na konkurs ekologiczny – październik 2009.

Obserwując i analizując możliwości intelektualne uczniów dużą uwagę zwracałam na uczniów zdolnych. Starałam się udzielić im jak najwięcej pomocy w przygotowaniu do konkursów szkolnych, a także międzyszkolnych. Przeprowadziłam jesienne i wiosenne warsztaty plastyczne dla klas II – listopad 2008, kwiecień 2009, październik 2009, marzec 2010, marzec 2011 w ramach realizacji programu ,,Mały Maestro’’ z uczniem zdolnym. Natomiast pracę z uczniem słabszym oparłam na indywidualnym podejściu, w zależności od potrzeb dziecka. Zwróciłam szczególną uwagę na dowartościowanie i angażowanie uczniów w sprawy organizacyjne, jak również motywowałam poprzez dostrzeganie pozytywnych efektów pracy. Organizowałam pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach. W roku szkolnym 2008/2009 i 2011 prowadziłam zajęcia wyrównawcze. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów na bieżąco współpracowałam z pedagogiem szkolnym, zwłaszcza jeśli dotyczyło to uczniów z trudnościami w nauce i kierowaniu ich na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Osiągnięcia uczniów, którzy aktywnie brali udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych:

Rok 2008/2009
• Szkolny Konkurs Literacki pt. ,,Mój zwierzak’’ – wyróżnienie
• Szkolny Konkurs Recytatorski – 2 wyróżnienia
• Miejski Konkurs Plastyczny pt. ,,Koty’’ – wyróżnienie
• Pomorski Konkurs Ortograficzny – etap szkolny - III miejsce
• Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski ,,Łajba 2009’’ – wyróżnienie
• szkolny konkurs znajomości baśni Andersena - III miejsce
• ,,Marzannada’’ – półfinał I miejsce drużynowo
• ,,Marzannada – finał I miejsce drużynowo
• Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. ,,Najpiękniejsza kartka wielkanocna’’ – I miejsce
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczno - Informatyczny pn. ,,Europa w oczach dziecka’’ – III miejsce
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki ,,My jesteśmy radością’’ – wyróżnienie

Rok 2009/2010
• Miejski Konkurs Plastyczny pt. ,,Mój kościół na Pomorzu’’ – dyplom laureata
• Szkolny Konkurs Literacki pt. ,,Nasze zwierzęta’’ – 3 wyróżnienie
• Szkolny Konkurs Recytatorski – II miejsce
• Szkolny Konkurs Plastyczny pt. ,,Najładniejszy miś’’ – wyróżnienie
• Szkolny Konkurs Plastyczny pt. ,,Król Maciuś I ’’ – wyróżnienie
• Szkolny Konkurs Plastyczny pt. ,,Gdzie mieszka agresja?’’ - 2 wyróżnienia
• Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy ,,Mój las’’ – wyróżnienie
• Zimowe Igrzyska Sportowe - I miejsce drużynowo
• Marzannada - półfinał – I miejsce drużynowo
• Szkolny Konkurs Recytatorski ,, Sacrum w literaturze’’- III miejsce, 2 wyróżnienia
• ,,Marzannada’’ – finał – I miejsce drużynowo
• Powiatowy Konkurs dla Kół TPD na ,,Najładniejszy koszyk i pisankę wielkanocną’’ – 2 nagrody, 2 wyróżnienia
• Szkolny Konkurs Plastyczny pt. ,,Wielkanocne klimaty’’ – 3 wyróżnienia
• Szkolny Konkurs Plastyczny pt. ,,Las w czterech porach roku’’ – 4 nagrody, wyróżnienie
• X Wojewódzki Konkurs Recytatorski pn. ,,Poeci Pomorza’’ - I miejsce
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczno – Informatyczny pn. ,,Europa w oczach dziecka – Niemcy’’ (grafika komputerowa) – nagroda
• Szkolny Konkurs Matematyczny – IV i V miejsce
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. ,,Świat wierszy Tuwima w oczach dziecka’’ – II miejsce, wyróżnienie
• IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. ,,My jesteśmy radością – Co mnie bawi?’’ – nagroda i wyróżnienie

Rok 2010/2011
• ,,Marzannada’’ – finał – I miejsce drużynowo
• Szkolny Konkurs Plastyczny pn. ,,Moja ulubiona baśń’’ – 2 wyróżnienia
• Miejski Konkurs Plastyczny pt. ,,Rosja oczami dziecka’’ – wyróżnienie
• Miejsko - Gminny Konkurs Na Grafikę Komputerową pt. ,,Komputerowa pisanka’’ – wyróżnienie
• Miejski Konkurs Plastyczny pt. ,,Najpiękniejsza pisanka’’ – nagroda
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pn. ,,Europa w oczach dziecka – Grecja’’ – wyróżnienie
• Szkolny Mini Playback Show – II miejsce zespołowo
• Ogólnopolski Konkurs Twórczości Dziecięcej ,,W zoo’’ – nagroda
• Szkolny Konkurs Plastyczny ,, Nie pal przy mnie proszę’’ – nagroda

01.09.2011 – 02.12.2011
• Szkolny Konkurs Ortograficzny – III miejsce
• Szkolny Konkurs Matematyczny – I miejsce
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. ,,Zapach lata- wakacyjna podróż’’ – nagroda
• Pomorski Konkurs Plastyczny pt. ,,Jesień na Kaszubach’’ – wyróżnienie
• Szkolnym Konkursie ,,Misiaczek - przebieraczek’’ – 5 nagród
• Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Miś’’ – 2 nagrody
• Szkolny Konkurs Literacki pt. ,,Miś’’ – 1 nagroda
• Szkolny Konkurs Literacki pn. ,,Kulturze – tak’’- 2 wyróżnienia

Wywiązywałam się z czynności dodatkowych:

• systematycznie przekazywałam informacje na szkolną stronę internetową,
• przygotowałam uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
• dbałam o wystrój i estetykę sali lekcyjnej,
• pracowałam w zespole dekoratorskim w pionie klas I - III
• sprawowałam opiekę nad gablotami ,,Nasze osiągnięcia’’ i ,,Galeria Młodego Twórcy”,
• prowadziłam rejestr osiągnięć uczniów klas I – III w konkursach plastycznych oraz sportowych.

Opublikowałam plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stronach internetowych www.edux.pl oraz www.publikacje.edu.pl.

W okresie stażu prowadziłam koło redakcyjne ,,Skarbnica’’ – 2008/2009. W ramach zajęć dzieci kształciły umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, pod moim kierunkiem pisały teksty (sprawozdania, wywiady), dbały o poprawność swoich wypowiedzi, układały rebusy, zagadki, krzyżówki oraz wykreślanki.

W roku szkolnym 2009/2010 oraz 2011 prowadziłam i nadal prowadzę Klub Młodego Olimpijczyka. Uczestnicząc w zajęciach Klubu Młodego Olimpijczyka dzieci zaspokajały potrzebę ruchu, rozwijały sprawność psychomotoryczną, kształtowały postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

W roku szkolnym 2009/2010 byłam odpowiedzialna za prowadzenie koła plastycznego dla klas II.. Podczas zajęć uczniowie poznawali rozmaite techniki plastyczne,a także uczestniczyli w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.

Natomiast w roku szkolnym 2011 prowadziłam koło orgiami. W ramach zajęć uczniowie poznawali różne rodzaje technik orgiami, a także tworzyli ilustracje z kół, kwadratów i trójkątów, składali figury przestrzenne. Wykonywali prace związane z porami roku, świętami oraz innymi ważnymi uroczystościami. Brali udział w wielu ciekawych konkursach.


*(§ 7 ust.2 pkt.3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna od samego początku odgrywa w mojej pracy dużą rolę. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji. Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela.

Technologię komputerową wykorzystywałam do przygotowywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć, elementów gazetek ściennych, dyplomów, referatów, regulaminów konkursów, wycieczek, informacji dla rodziców i uczniów, rozkładów materiału, opracowywania testów, sprawdzianów, scenariuszy lekcji, kart pracy, zestawienia ocen opisowych wychowanków na zebrania z rodzicami, do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej tj. bazy danych uczniów, wypisywania i drukowania świadectw, do dokumentacji szkolnej, a także do dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.

Samodzielnie przygotowywałam prezentacje multimedialne dotyczące wybranych ośrodków dziennych, które w znaczny sposób uatrakcyjniają zajęcia, zwiększają poziom zainteresowania uczniów lekcją, zarówno tych z preferencjami słuchowymi jak i wzrokowymi. Wpływają na trwałość wiedzy, którą uczniowie zdobywają, co wpływa na podniesienie efektów kształcenia. Dzieliłam się także nimi z innymi nauczycielami.

W związku z wprowadzeniem w szkole dzienników elektronicznych uczestniczyłam w szkoleniu pn. ,,E - administracja, e - szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Słupsku’’ (26.08.2011) oraz ,, E – learning ‘’.

Wiedzą zdobytą podczas ww. szkolenia mogłam podzielić się z innymi nauczycielami. Przeprowadziłam szkolenie w zakresie obsługi dzienników elektronicznych wśród koleżanek z kl. III . Cały czas służyłam pomocą w razie potrzeby.

Często korzystam z różnego rodzaju nagrań audycji i baśni dla dzieci dzięki czemu zajęcia są atrakcyjniejsze. Uczniowie z dużym entuzjazmem przyjmują tę formę zajęć. Bardzo się wyciszają i uczą aktywnego słuchania.

Wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet był dużą pomocą przy organizacji wycieczek klasowych, pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informacje na temat spotkań dokształcających, konkursów. Wielokrotnie odwiedzałam portale edukacyjne bowiem można w nich znaleźć niemalże wszystko związane z edukacją na każdym poziomie nauczania.

Odwiedzałam następujące strony internetowe: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.awans.net, www.oswiata.org.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net.pl.

Propagowałam wśród uczniów portale poświęcone nauce m.in. ortografii, tabliczki mnożenia, zachęcałam do samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności, pogłębiania swojej wiedzy i powtarzania materiału.

W roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam zajęcia komputerowe dla swojej klasy.

Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami oraz rodzicami. Drogą mailową przekazywałam i przesyłałam zdjęcia, notatki z różnych imprez szkolnych, pozaszkolnych, które były umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły oraz informacje dotyczące konkursów, koncertów organizowanych przez różne instytucje i nie tylko. Dzieliłam się z nauczycielami interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie.

Na portalu edukacyjnym www.edux.pl i www.publikacje.edu.pl opublikowałam własny projekt planu rozwoju zawodowego, jak również sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Portale te były i pozostaną dla mnie bogatym źródłem informacji z różnych dziedzin, a także na temat awansu zawodowego.

Byłam również członkiem zespołu do spraw udostępniania informacji rodzicom w związku z wdrożeniem dzienników elektronicznych w roku szkolnym 2011/2012.

W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez:

• uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
• poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie (poprzez Internet)
• korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
• korzystanie z rad ekspertów, odpowiadających on - line na pytania użytkowników portali, dotyczących awansu
• konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.


* (§ 7 ust.2 pkt.4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki orasz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystuję na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podczas spotkań z rodzicami. Systematycznie czytam fachową literaturę oraz korzystałam ze zbiorów Internetu. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie udziału w wewnątrzszkolnych i zewnętrznym doskonaleniu, udział w warsztatach, konferencjach, seminariach i szkoleniach (opisane w punkcie 1 sprawozdania) służą doskonaleniu warsztatu pracy oraz zaspokajaniu potrzeb wychowawczych uczniów.

Jako wychowawca opracowywałam co roku plan wychowawczy klasy z uwzględnieniem propozycji uczniów i rodziców. W planie tym zawarty był harmonogram imprez klasowych, uroczystości szkolnych i wycieczek. Imprezy klasowe pomogły w stworzeniu przyjaznej atmosfery i integracji zespołu klasowego. Poprzez imprezy klasowe starałam się w uczniach wzbudzić poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości. Do wielu imprez klasowych jak i szkolnych włączali się również rodzice.

Przez cały okres stażu analizowałam dokumentację z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dokumentacja dotyczyła specyficznych trudności w nauce, które występowały u moich uczniów. W związku z tym starałam się dostosować metody nauczania do zaleceń zawartych w powyższych opiniach.

W miarę możliwości studiuję literaturę pedagogiczną, opiekuńczą, wychowawczą. Jeśli nie w całości to, chociaż nurtujące mnie fragmenty dotyczące jak najlepszych rozwiązań napotkanych problemów.

W czasie stażu starałam się również umiejętnie stosować wiedzę z zakresu dydaktyki.

W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z uczniami. Należały do nich: gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupie, stoliki eksperckie .Zastosowanie tych metod sprawiło, że uczniowie, samodzielnie lub w grupie wykonywali zadania, które sprawiały im satysfakcję, a nie zdawali sobie sprawy, że w ten sposób uczą się i rozwiązują problemy. Metody rozwinęły w uczniach umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.

Rozwiązywanie problemów to przede wszystkim praca z wychowankami podczas lekcji i ich obserwacja polegająca na:

• omawianiu problemów edukacyjnych uczniów
• proponowaniu środków naprawczych
• wdrażaniu metod aktywizujących
• prowadzeniu konsultacji dla uczniów
• konsultacjach z opiekunem stażu i pedagogiem szkolnym
• stwierdzaniu o potrzebie skierowania uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• uwzględnianie w planach dydaktycznych i wychowawczych zaleceń
z opinii wystawionych prze Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Poza tym brałam udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas rad pedagogicznych, korzystając z doświadczeń kolegów i koleżanek nauczycieli.

Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami, informowałam ich o życiu klasy i szkoły, postępach oraz trudnościach w nauce, o zachowaniu, jak i pojawiających się trudnościach wychowawczych, zapoznawałam z dokumentacją szkolną. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe w klasie.

Mogłam dzięki temu lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny ich zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia.

W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, możliwości i potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Pomagałam swoim wychowankom w pokonywaniu trudności (nieufność, lęk, strach, nieśmiałość i etc). Bardzo ważnym elementem mojej pracy, były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej.

W zależności od sytuacji kontaktowałam się z rodzicami moich uczniów:

• na zebraniach ogólnoklasowych
• podczas dni otwartej szkoły
• w czasie rozmów telefonicznych
• na indywidualnych konsultacjach

W czasie spotkań ogólnych z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.

W ramach pedagogizacji rodziców opracowałam i przedstawiłam na wywiadówkach referaty na temat:
• ,,Dojrzałości szkolnej ucznia”
• ,,Pomocy uczniom w przekroczeniu progu klas III – IV”
• ,,Znaczeniu rodziny w życiu dziecka’’
• ,,Zalet i zagrożeń wynikających z korzystania z mediów’’
• ,,Roli i funkcji zadawania pracy domowej’’.


*(§ 7 ust.2 pkt.5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciela odbywał staż

W trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z podstawowymi przepisami regulującymi system oświaty: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenie MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenie MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencja o Prawach Dziecka, Rozporządzenie w sprawie BHP itp.

Aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych:
• Ministerstwo Edukacji Narodowej: http://www.men.gov.pl
• Kuratorium Oświaty w Gdańsku: http://www.kuratorium.gda.pl
• Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: http://www.oke.gda.pl
• Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: http://www.cen.gda.pl
• Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego : http://www.modmslupsk.pl

Starałam się wykorzystać swoją znajomość zagadnień z prawa oświatowego pomagając rodzicom i uczniom, kierując ich do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych
z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin.

Prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac rady pedagogicznej oraz w pracach klasyfikujących i zatwierdzających rad pedagogicznych, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.

Ponadto znajomość przepisów prawa była mi potrzeba przy organizacji wycieczek szkolnych.

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących – nauczycielom i uczniom – prawach, ale także obowiązkach. Dokument ten okazał się także niezwykle pomocny we wszystkich sytuacjach spornych.

W czasie mojego stażu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka
w Słupsku zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji:
• dzienników lekcyjnych
• dzienników zajęć pozalekcyjnych
• księgi zastępstw
• arkuszy ocen
• dzienników elektronicznych.
Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawa organizacji pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.


PODSUMOWANIE

Okres stażu był dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzających staż również aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły, sumiennie wykonywałam powierzone obowiązki. W szkole jako instytucji pracuję od 11 października 2004 roku i każdy rok pracy przynosił dla mnie nowe wyzwania, nowe doświadczenia i odkrywał przede mną nowe możliwości rozwiązywania problemów spotykających nauczyciela w jego pracy zawodowej. Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chciałam, aby ten czas pokazał mi jakim jestem nauczycielem czy wychowawcą, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy jak i całej instytucji. W trakcie trwania stażu starałam się stosować aktywne metody pracy, aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. W swojej pracy kieruję się zawsze dobrem ucznia i szkoły nie zapominając jednak o osobistym rozwoju zawodowym.
Ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że poczynienia moje są zauważane przez Dyrektora Szkoły, czego dowodem jest otrzymanie NAGRODY DYREKTORA w październiku 2009 r. oraz 2010 r. za rzetelną pracę oraz wkład wniesiony w rozwój szkoły.
Dzień, w którym zakończyłam staż będący jednym z etapów uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, nie jest dniem w którym zakończyłam swoją aktywność zawodową. W dalszym ciągu zamierzam podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.
Realizacja wyżej wymienionych zadań pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne oraz wychowawcze. Przez 2 lata i 9 miesięcy stażu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusz Korczaka w Słupsku uczyłam się: systematyczności, organizacji czasu, rozwiązywania konfliktów i innych nurtujących moich wychowanków problemów, cierpliwości, konsekwencji, współpracy, obiektywizmu, asertywności, planowania i projektowania, usprawniania własnej pracy, wykorzystywania nowych metod aktywizujących. Uczyłam się jak być lepszym nauczycielem uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy klasowe i szkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej. Ale przede wszystkim uczyłam się słuchając i obserwując uczniów, rodziców i korzystając z doświadczenia innych nauczycieli. Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na kolejny stopień zawodowy.

W związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim trwającym od .........do ...... staż został przedłużony o okres mojej nieobecności w pracy tj. do dnia ...................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.