X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13932
Przesłano:

Sprawozdanie i autorefleksja na temat minionych 5 miesięcy stażu

ZESPÓŁ SZKÓŁ W URSYNOWIE

MARTA ADAMCZYK

Sprawozdanie i autorefleksja
na temat minionych 5 miesięcy stażu


URSYNÓW, 2011
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Ursynowie
Dyrektor szkoły: mgr Marzena Rusinek
Nauczyciel stażysta: mgr Marta Adamczyk
Opiekun stażu: mgr Dorota Kapciak
Czas trwania stażu: pięć miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
Data zakończenia stażu: 31 stycznia 2012 r.


Pracę w Zespole Szkół w Ursynowie rozpoczęłam 1 września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski–pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825) oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
( § 6 ust. 2 pkt 1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, panią Dorotą Kapciak. Wspólnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady i normy współpracy. Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji. Ponad to wspólnie napisałyśmy projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam statut szkoły, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, oraz podstawy programowe. Ponad to z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej o uczniach z lekkim i umiarkowanym stopniu upośledzenia. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz dyżurów. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią, uczestniczyłam też w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
( § 6 ust. 2 pkt 2)

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania: przeanalizowałam podstawę programową.
Przygotowywałam pomoce dydaktyczne (załączone w scenariuszach).
Utworzyłam własny warsztat pracy:
-teczki na sprawdziany dzieci oraz konspekty zajęć,
-brystole do pracy na zajęciach, które następnie wywieszane są na tablicach w klasach.

Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole jak i poza murami szkoły:

10.12. 2011r. - Szkolenie BHP
09.11.2011r. – Ocenianie holistyczne w szkole i na egzaminach zewnętrznych.
20.10.2011r. – Egzamin gimnazjalny od 2012 roku w zmienionej formule.
03.10.2011r. – 04.10.2011r. – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – zagrajmy o sukces.
19.09. 2011r. – 27.09. 2011r. – Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty.

Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze zarówno dla dzieci jak i dla mnie.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl/p-13920-projekt-planu-rozwoju-nauczyciela-stazysty.php) mojego planu rozwoju zawodowego. Przygotowując lekcje korzystałam też z programów multimedialnych.
Wykorzystywałam komputer do przygotowywania konspektów, dokumentacji, sprawdzianów i pomocy na lekcjach (załączniki w scenariuszach).

Napisałam scenariusz, wykonałam dekoracje i przygotowałam uczniów do następujących uroczystości, oraz uczestniczyłam jako współorganizator w zbiórce pieniędzy:

08.01.2011r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
18.10.2011r. – Dzień Papieski
Konkurs Anioł Bożonarodzeniowy

Udzielałam się w pracach wychowawczych szkoły:

Przygotowałam uczniów oraz zorganizowałam w naszej szkole Ogólnopolską Olimpiadą Przedmiotową z Języka Polskiego-OLIMPUS, która odbyła się 09.01.2011r.
Jako członek Rady Pedagogicznej, wraz ze swoim opiekunem stażu, panią Dorotą Kapciak, nowelizowałyśmy Statut Zespołu Szkół w Ursynowie Sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej i Trzyletniego Gimnazjum Publicznego.
Współtworzę Gazetkę Szkolną.
Współtworzyłam projekt zimowy dla uczniów naszej szkoły: Pożyteczne ferie 12.
Współtworzyłam projekt dla uczniów naszej szkoły: „Dawne zawody, odkryte na nowo...” z programu wspierania aktywności lokalnej na terenach wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- VII edycja konkursu wniosków w ramach programu „Razem Możemy Więcej”

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy szkoły , podczas mojego stażu korzystałam oraz korzystam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu, i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi .

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
(§6 ust.2 pkt 3)

W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny uczniów, ich potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. W tym celu na początku roku szkolnego odbyłam rozmowę z nauczycielami, wychowawcami klas, w których uczę, dzięki temu poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów, nawiązywałam z nimi dobre kontakty.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Dwa razy w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych. Dwa razy w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu oraz w obecności pani Dyrektor.
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, pomocy dydaktycznych z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych, metod, które miałam zastosować oraz przebiegiem zajęć. Po zajęciach analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

Podsumowanie

Pierwszy semestr mojej pracy pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. Staram się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący czas był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie szkoły oraz nauczanie, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Słabą strona mojej pracy zawodowej jest wypełnianie dokumentacji potrzebnej przy realizacji podjętych przeze mnie zadań. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość ucznia jako człowieka, pracę z nim, zaangażowanie się w realizację oraz wartość merytoryczną podjętego zadania.
W dalszym toku mojej pracy, realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty będę się nadal starała poszerzać swoją wiedzę oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki zawodowe.


Marta Adamczyk

.....................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.