X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13904
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: Karolina Hęś
MIEJSCE PRACY: Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie
ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel języka angielskiego
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZECIA STAŻU: 1.09.2011
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2014
OPIEKUN STAŻU:

Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, z późniejszymi zmianami, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593).

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z grudnia 2004r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Zapoznanie się z rozporządzeniem MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Wrzesień 2011
- analiza przepisów rozporządzenia dotyczących awansu na stopień nauczyciela mianowanego – notatki.
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy, ustalenie terminów spotkań.

Wrzesień 2011

- kontrakt
- harmonogram spotkań


§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Opieka nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.

3. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

4. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

Potwierdzenie obecności na Radach.
Potwierdzenia.
Potwierdzenia.
Potwierdzenia.

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. Aktywny udział w radach szkoleniowych.

2. Udział w pracach zespołu języków obcych.

3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- konferencje szkoleniowe
- warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego.

4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism.

6. Współpraca z doradcą metodycznym, konsultantem ośrodka metodycznego.

7. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności

Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

Potwierdzenia.
Potwierdzenia.
Zaświadczenia z ukończonych szkoleń.
Potwierdzenia.
Spis biblioteczki.
Spis zebranych pozycji, testy, czasopisma.
Potwierdzenia.
Karty obserwacji, konspekty.


§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
1. Analiza dokumentacji.

— Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

— Karta Nauczyciela.

— Rozporządzenie MENiS z 20 sierpnia 2010 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

— Ustawa o systemie oświaty.

— Rozporządzenie MENiS z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

4. Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka

5. Analiza dokumentów wewnętrznych szkoły: Statut szkoły, program wychowawczy szkoły, zasady oceniania wewnątrzszkolnego, regulamin pracy, przepisy BHP.

Wrzesień 2011
Okres stażu
Okres stażu.
Wrzesień 2011
Październik 2011

Notatki.
Zaświadczenia opiekuna stażu.


§ 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.

2. Przeprowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.

3. Podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego:
- doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczanego przedmiotu,
- podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze:
- kursy tematyczne
- warsztaty językowe
- warsztaty metodyczne
- konferencje metodyczne

4. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.

5. Nanoszenie korekt i uzupełnień do planów wynikowych nauczanego przedmiotu na podstawie planów naprawczych.

6. Dokonywanie ewaluacji własnych zajęć.

7. Opracowywanie planów dydaktyczno-wychowawczych.

8. Opracowanie zestawu nowych pomocy naukowych z uczniem słabym oraz narzędzi podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć.

9. Rozbudowa własnego warsztatu pracy. Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej oraz uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych.

10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
— gromadzenie dokumentów potwierdzających wykonanie planowanych zadań
— roczne podsumowanie realizacji planu rozwoju zawodowego wraz z wnioskami
— przygotowanie sprawozdania za okres stażu

Raz w miesiącu.
Raz w miesiącu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Cyklicznie, co roku.
Maj 2014

Kraty obserwacji.
Konspekty
Potwierdzenia.
Potwierdzenia, notatki.
Plany wynikowe.
Notatki.
Plany dydaktyczno-wychowawcze.
Scenariusze lekcji, zbiór kart pracy, testów i innych materiałów.
Zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć, spis pomocy i środków dydaktycznych
Dokumenty, wnioski.
Sprawozdania z realizacji planu.


§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie aktywności pozalekcyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów:
- udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych i konkursach

- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę

- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych

- organizacja wycieczek szkolnych, dyskotek, z udziałem uczniów i rodziców

- współudział w organizacji „Dni Języków Obcych”

- przygotowanie gazetek ściennych o różnorodnej tematyce

-udział w projekcie „Zagrajmy o sukces”

2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych:
- promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie

- realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów; zaplanowanie działań dydaktycznych
i wychowawczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy

- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych

- poszerzenie tematyki zajęć języka angielskiego treści dotyczących problemów środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów cywilizacyjnych.

Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu
Rok szkolny 2011/2012
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

Potwierdzenia.
Potwierdzenia.
Potwierdzenia.
Karta wycieczki.
Potwierdzenia.
Projekty, dokumentacja.
Zaświadczenie.
Dyplomy, wyróżnienia, nagrody.
Zapisy w dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Zestawy ćwiczeniowe, środki i pomoce dydaktyczne.
Scenariusze lekcji, karty pracy ucznia, notatki własne.


§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.

2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych

3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

5. Konstruowanie kryteriów ocen, rozkładów materiału i innych dokumentów nauczania za pomocą komputera

6. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.

7. Umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej.

8. Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych i encyklopedii multimedialnych do opracowania lekcji, wykorzystanie Internetu w celu pozyskiwania autentycznych materiałów dydaktycznych.

9. Przekazywanie zadanych prac domowych w formie multimedialnej (wyznaczone projekty) lub pocztą elektroniczną.

10. Wykorzystanie w pracy dydaktycznej tablicy interaktywnej.

Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

Zaświadczenie.
Adresy stron.
Testy, dyplomy, itp.
Konspekty.
Potwierdzenia.
Plan rozwoju.
Adresy stron.
Materiały pomocnicze, karty pracy, prezentacje multimedialne.
Zadane i wykonane prace w formie elektronicznej, potwierdzenie kontaktu e-mailowego.


§ 7, ust.2, pkt 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i dydaktyki języków obcych – udział w szkoleniach.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

4. Aktywna praca nad samokształceniem.

5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.

6. Studiowanie literatury fachowej.

7. Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.

Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

Zaświadczenia z ukończonych szkoleń.
Notatki.
Potwierdzenia.
Notatki.
Potwierdzenia.
Opis rozwiązywanych problemów.
Notatki.
Notatki.


§7, ust.2, pkt 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Przeanalizowanie aktów prawnych dotyczących oświaty tj.:

- Ustawa o systemie oświaty,

- Karta Nauczyciela,

- Rozporządzenie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania, oraz poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

- analiza przepisów prawa oświatowego oraz opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia i zakończenia stażu.

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i jego bieżących aktualizacji. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich,
- udzielanie pomocy rodzicom
w kierowaniu uczniów do PPP.

3. Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania i innej dokumentacji wewnątrzszkolnej do obowiązujących uregulowań prawnych.

Wrzesień 2011
Okres stażu.
Wrzesień 2011 i maj 2014.
Okres stażu.
Okres stażu.

Wypisy z obowiązujących aktów prawnych.
Notatki.
Zaświadczenia, sprawozdania, notatki.
Wypisy z obowiązujących aktów prawnych.
Plany wynikowe.


Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.