X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13919
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Iwona Prucnal
Szkoła: Zespół Szkół Nr 2 w Stobiernej
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011
Czas trwania stażu: 31.05.2012
Opiekun stażu:
Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
-wewnątrzszkolnych
-samokształcenia.

B. PLAN DZIAŁANIA:

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Poznanie i analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli(ustawy i rozporządzenia),
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu,
Wrzesień 2011.
Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

2.Zapoznanie się z oświatowymi aktami prawnymi:Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS.
Analiza dokumentacji.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu,
Bibliotekarz.
Wrzesień-październik 2011.
Notatki własne.

3.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Udział w Radach Pedagogicznych, analiza dokumentacji praca w zespole przedmiotowym.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu
Wrzesień 2011-Maj 2012.
Lista obecności na Radach.

4.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu,zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem.
Opiekun stażu .
Wrzesień 2011.
Opracowanie zasad współpracy.
Podpisany kontrakt.

5.Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Opiekun stażu.
Wrzesień 2011.
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

6.Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole:
-Statut Szkoły,
Regulamin pracy i wynagrodzenia,
-WSO,
-Program Wychowawczy,
-Program Profilaktyczny,
-dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi:
dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
rozkłady zajęć, itp.
Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu,
Bibliotekarz.
Wrzesień/listopad 2011
Samodzielne prawidłowe wpisy w dziennikach.
Opracowanie PSO zgodnego z WSO, notatki własne.

7.Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokół Rady Pedagogicznej.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu.
Wrzesień 2011-maj 2012.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

8.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu,
Instruktor BHP.
Wrzesień 2011- maj 2011.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 2).

1.Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.
Analiza podstawy programowej.
Opiekun stażu.
Wrzesień 2011.
Notatki własne.

2.Podnoszenie własnych kwalifikacji – uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym,pozaszkolnym i samokształceniu.
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy.
Aktywny udział w kursach,warsztatach, radach pedagogicznych.
Przeprowadzenie szkolenia w ramach WDN.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu.
Wrzesień 2011- maj 2012.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenie o udziale w spotkaniach.
Notatki własne.

3.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, pomocy dydaktycznych.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu.
Wrzesień 2011-maj 2012.
Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.

4.Przygotowanie uczniów do konkursów.
Zajęcia dodatkowe udzielanie wskazówek.
Rozmowa z uczniami.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu.
Wrzesień 2011- maj 2012.
Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.

5.Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów.Analiza opinii PPP i dostosowanie wymagań (PSO).Dyrektor szkoły, Opiekun stażu, Pedagog szkolny.Wrzesień 2011- maj 2012.Notatki
własne, testy, sprawdziany, kartkówki.


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

1.Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły.
Analiza Programu Wychowawczego.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu.
Wrzesień 2011- maj 2012.
Notatki z przeczytanych pozycji.

2.Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
Kontakty z pedagogiem szkolnym, realizacja zadań
Programu Wychowawczego.
Współpraca z nauczycielami będącymi wychowawcami.
Pedagog szkolny,
Opiekun stażu,
Wychowawcy klas.
Wrzesień 2011- maj 2012.
Potwierdzenie nauczycieli, pedagoga i psychologa.

3.Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów oraz ich problemów dydaktycznych.
Analiza dokumentów i adaptacja ich fragmentów do własnych potrzeb.
Opiekun stażu.
Wrzesień – październik.2011.
Charakterystyka klasy w przygotowanej przez siebie formie

4.Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym.
Rozmowa, wywiad, udział w organizowaniu uroczystości i imprez na terenie.Dyrektor szkoły,
Pedagog szkolny,
Opiekun stażu,
Nauczyciele, wychowawcy klas.
Wrzesień 2011- maj 2012.
Notatki własne

5.Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.Lektura pedagogiczna i psychologiczna.
Opiekun stażu.Wrzesień 2011- maj 2012.
Notatki z przeczytanych pozycji,recenzje.

6.Współpraca z Samorządem Szkolnym.
Rozmowa z uczniami,opiekunem Samorządu Szkolnego,
pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, akcji charytatywnych.
Opiekun stażu.
Wrzesień 2011- maj 2012.
Notatki własne, scenariusze z uroczystości.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie tematów,zakresu i terminów.
Opiekun stażu.
Wrzesień 2011- maj 2012.
Scenariusze lekcji,potwierdzenie opiekuna stażu, karty obserwacji, harmonogram

2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela.Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników.
Opiekun stażu 1 raz w miesiącu.
Arkusze obserwacji lekcji.
Wnioski z obserwacji.

3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Opiekun stażu 1 raz w miesiącu.
Scenariusze lekcji, wnioski i uwagi do realizacji zgłoszone przez obserwatora zajęć.

4.Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy.
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki.
Opiekun stażu.
Wrzesień 2011- maj 2012.
Dokumentacja własna, zaświadczenia,protokoły, listy obecności

5.Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych.Rozmowa w szkolnym zespole, własne poszukiwania, nawiązanie kontaktu z poradnią.
Grudzień 2011- styczeń 2012.
Spis niezbędnych telefonów kontaktowych do instytucji wspomagających proces wychowawczy

6.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Opiekun stażu.
Wrzesień 2011- maj 2012.
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

7.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena.
Opiekun stażu.
Maj 2012.
Teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.