X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13864
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Donata Tomczak
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 4
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 – 31.05.2014 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Maria Szybaj
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Teresa Józefiak


Cel podstawowy podejmowanego stażu:

-uzyskać w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,


Założone cele opracowanego planu:

-uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

-pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego; aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły;

-poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1.Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela.
*Okres stażu

2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
- Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu i ustalenie harmonogramu spotkań.
* IX 2011- Opracowany i podpisany kontrakt.

- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, omówienie ich i analiza;
* 2 razy w roku szkolnym - Wnioski z obserwacji.

- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły.
* 2 razy w roku szkolnym - Scenariusze zajęć.

3. Doskonalenie stylu pracy i organizacja wychowania przedszkolnego.

- Udział w szkoleniach, warsztatach, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych;
* Cały okres stażu - Zaświadczenia

-Współpraca z rodzicami. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych;
* W trakcie trwania stażu

- Poszukiwanie metod kształtowania aktywnej i kreatywnej postawy wychowanków wobec zajęć (stosowanie aktywnych metod nauczania);
* Okres stażu - Zapisy w dzienniku, plany miesięczne

- Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, uzupełnienie bazy placówki o płyty CD;
* Na bieżąco

- Poszukiwanie sposobów radzenia sobie z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze.
* Na bieżąco

4. Dążenie do nowych rozwiązań metodycznych w inspirowaniu twórczej aktywności dziecka.

- Urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci;
* Okres stażu - Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.

-Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach.
* Okres stażu - Zaświadczenia, podziękowania, dyplomy

-Organizowanie uroczystości w grupie według kalendarza imprez
* Cały okres stażu - Scenariusze uroczystości, zdjęcia

5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, diagnozy i arkuszy obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy

- Systematyczna obserwacja rozwoju i osiągnięć wychowanków.
* Na bieżąco - Dziennik zajęć, teczki: obserwacji i diagnozy dziecka, miesięczne plany pracy

6.Dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami z innymi i ich promocja.

-Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców celem zaprezentowania nowych metod pracy
*1x w półroczu - Scenariusze zajęć.

-Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w grupie; Zapraszanie i pokazywanie Jasełek starszym klasom
* Okres stażu - Scenariusze, zdjęcia.

- Wykonanie dodatkowych obowiązków przydzielonych przez dyrektora szkoły, dbanie o estetykę i wystrój klasy
* Na bieżąco

7. Uczestniczenie w realizacji zadań szkoły

- Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z realizacją jej podstawowych zadań - realizacja zadań priorytetowych szkoły;
* Cały okres stażu - Zapisy w dzienniku.

-Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych zgodnych z programem szkoły. Kontakty indywidualne z rodzicami.

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

-Coroczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
*W trakcie trwania stażu

9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; dokonanie samooceny za okres stażu- autorefleksja, autoanaliza.
* Pisemne sprawozdanie – Pod koniec stażu


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
-Analiza kart przyjęć do grupy;
* IX, Cały okres stażu

- Rozmowy indywidualne z rodzicami, prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami;
* Cały okres stażu - Lista obecności.

-Zajęcia otwarte dla rodziców;
*1x w półroczu - Scenariusze, zdjęcia.

-Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach w grupie;
* Okres staż

-Pedagogizacja rodziców;
* Okres stażu

- Obserwacja relacji rodzic – dziecko;
* Okres stażu

- Spotkania z rodzicami dzieci trudnych mających kłopoty wychowawcze.
* Okres stażu

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

-Obserwacja dzieci na tle grupy;
* Na bieżąco

-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;
* Na bieżąco

-Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
* Na bieżąco - Scenariusze zajęć

3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

- Organizowanie wycieczek do Straży pożarnej, Policji, Biblioteki, Muzeum;
* Okres stażu - Adnotacje w dzienniku.
- Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy do ciekawych miejsc regionu, wyjazdy poza teren Rawicza np. do Osieka, Wrocławia, Kościana;
* Okres stażu

- Współpraca z Biblioteką Publiczną.
* Okres stażu

- Pozyskiwanie środków finansowych, zabawek od rodziców na rzecz lepszego funkcjonowania grupy.
* Okres stażu - Podziękowania

4. Nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

- Analiza badań psychologiczno-pedagogicznych.

- Uczestniczenie w spotkaniach z psychologiem i pedagogiem w celu uzyskania lepszych efektów pracy z dziećmi.
* Według potrzeb - Notatki
- Rozwijanie zdolności i niedoborów wychowanków. Praca z dzieckiem zdolnym i mało zdolnym.
* Cały okres stażu

5. Praca z dziećmi z trudnościami

- Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
* Cały staż - Wpisy w dzienniku

6. Organizowanie i przygotowywanie imprez grupowych

- Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi.
*Wg harmonogramu - Scenariusze, zdjęcia


7.Promowanie placówki poprzez udział dzieci w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje

- Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i spartakiad.
* Na bieżąco - Zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

-Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
* Okres stażu - Pomoce.

-Opracowanie dokumentów korzystając z komputera;
* Na bieżąco

-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu;
* Na bieżąco


-Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu;
* Okres stażu

-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
* Okres stażu

-Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
* Okres stażu

-Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
* Okres stażu

2. Wykorzystanie audycji telewizyjnych oraz nagrań CD

- Wykonanie zaproszeń, dyplomów;
* Według potrzeb

- Programy i bajki edukacyjne dla dzieci;
* Cały okres stażu

-Słuchanie muzyki relaksacyjnej;
* Cały okres stażu

-Nauka piosenek i układów tanecznych z wykorzystaniem nagrań na płytach CD i kastach magnetofonowych.

3. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
*Zamieszczenie planu na stronie internetowej www.edux.pl


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Doskonalenie własne
- Wyszukiwanie w literaturze ciekawych przykładów rozwiązań dydaktyczno- wychowawczych, samokształcenie i studiowanie literatury pedagogicznej;
* Cały okres stażu - Notatki

-Udział w różnych formach szkolenia – warsztatach, szkoleniach, kursach służących poszerzeniu wiedzy.
* Zaświadczenia, dokumenty

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
* Na bieżąco

3.Dzielenie się wiedzą z innymi.
- Czynny udział w Radach Pedagogicznych, Szkoleniowych oraz WDN.
* Okres stażu - Scenariusze wystąpień

4.Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej rodzicom niewydolnym wychowawczo.

- Współorganizowanie szkoleń dla rodziców z udziałem takich specjalistów jak pedagog i psycholog.
* Według potrzeb - Scenariusze spotkań


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Pełnienie funkcji kierownika wycieczek krajoznawczych i regionalnych.

-Przygotowanie wymaganego kompletu dokumentów oraz dbanie o bezpieczeństwo dzieci i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji wycieczek.
* Okres stażu - Ksero dokumentów

2. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej, umiejętność posługiwania się tymi przepisami.

-Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli;
* IX, 2011 - Wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego

-Śledzenie zmian dokonywanych w niektórych paragrafach Karty Nauczyciela;

-Analizowanie prawa związanego z pomocą społeczną w zakresie zadań realizowanych przez szkołę.
* Cały okres stażu


Opracowała: Donata Tomczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.