X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13857
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr RR
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa
oddział przedszkolny
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 r. - 31.05.2014r.)
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580);
- Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały;
- śledzenie stron internetowych MEN, KO.
Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie planu rozwoju.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy i terminów spotkań, zawarcie kontraktu
Wrzesień 2011 Kontrakt.
3. Systematyczna współpraca z opiekunem
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Okres stażu –raz w semestrze
Scenariusze i konspekty zajęć,
Arkusz hospitacji.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
Udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, śledzenie stron internetowych min. www.men.gov.pl, www.literka.pl, Portal Nauczyciela Przedszkola, Wychowanie Przedszkolne.
Cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia zawodowego.
5. Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej.
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
Na bieżąco
Listy obecności.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomocy do zajęć.
Prowadzenie kroniki oddziału przedszkolnego.
Tworzenie dekoracji sali.
Tworzenie kącików tematycznych.
Na bieżąco
Materiały, pomoce, dydaktyczne, scenariusze zajęć, przedstawień, kronika oddziału przedszkolnego.
7. Prowadzenie dokumentacji oddziału przedszkolnego
Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie kart współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy.
Na bieżąco
Dziennik zajęć, plany pracy, kart: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka.
8. Znajomość i posługiwanie się dokumentacją szkoły/oddziału przedszkolnego.
Zapoznanie się z:
- Statutem szkoły,
- Uchwałami Rady pedagogicznej,
- Programem wychowawczym i profilaktycznym,
- Programem rozwoju szkoły,
- Planem Nadzoru Pedagogicznego,
Wrzesień 2011
Cały okres stażu Notatki, wykaz dokumentów.
9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy.
Przygotowanie sprawozdań rocznych z przebiegu stażu.
Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu.
Raz w ciągu roku
Maj 2014 Sprawozdanie.


( §7 ust.2 pkt 2)

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb,
Przeprowadzenie ankiety: 1) „Jak ocenia Pani/Pan metody mojej pracy w oddziale przedszkolnym?”
Cały okres stażu
maj 2011
maj 2012
maj 2013
maj 2014 Protokoły zebrań z rodzicami, listy obecności, ankiety.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Obserwacja, diagnoza grupy rozmowy z dziećmi.
Na bieżąco
Diagnoza.
3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów, rozmowy indywidualne
Na bieżąco
Adnotacje w dzienniku zajęć, opinie z poradni.
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę Nawiązanie współpracy z biblioteką, z Muzeum przyrody, z muzeum Gazety Olsztyńskiej, z Planetarium
Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarna, Policją
Cały
okres stażu
Adnotacje w dzienniku zajęć.
5. Praca z dziećmi z trudnościami Prowadzenie zajęć indywidualnych dydaktyczno– wychowawczych
Cały okres stażu
Karty pracy indywidualnej, wpisy w dzienniku.
6. Opieka nad dziećmi zdolnymi
Indywidualizacja zajęć dla dzieci zdolnych
Cały okres stażu
Karty, wpisy w dzienniku.
7. Organizowanie i przygotowywanie imprez szkolnych i grupowych Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do uroczystości szkolnych wg harmonogramu imprez szkolnych i grupowych Wg harmonogramu
Cały okres stażu
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć.
8. Współpraca z rodzicami i dziadkami.
Nawiązanie współpracy z rodzinami dzieci poprzez organizowanie: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Ojca, itp.
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy.
Włączenie rodziców do aktywnego udziału różnych akcji prowadzonych w życiu przedszkola;„Cała Polska czyta dzieciom”,„Góra grosza”, ,,Sprzątanie Świata’’, włączenie w organizację uroczystości, wycieczek itp.
Cały okres stażu
Scenariusze.
9. Udział dzieci w różnorodnych konkursach, szkolnych i pozaszkolnych Przygotowywanie dzieci do konkursów, itp.
Na bieżąco
Dyplomy, podziękowania.
10. Stwarzanie możliwości dzieciom wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną.
Zastosowanie różnorodnych technik plastycznych
Przygotowanie prac w formie upominków dla bliskich.
Zintegrowanie treści plastycznych z muzyką.
Cały okres stażu
Prace dziecięce, strona internetowa szkoły.
11. Organizowanie wycieczek. Zorganizowanie wycieczek grupy, wyjazdy z rodzicami
Cały okres stażu
Harmonogram z wycieczek, strona internetowa szkoły.
12. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego nas świata.
Udział w akcjach prowadzonych przez organizacje związane z edukacją: „Cała Polska czyta dzieciom”, itp.
Cały okres stażu
Sprawozdania z akcji.
13. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w szkole. Przygotowanie ściennych gazetek na korytarzu szkolnym.
Pomoc w przygotowaniu imprez dla całej szkoły.
Uczestniczenie w kiermaszach świątecznych.
Uczestniczenie w pracy zespołu ,,Nie jesteś sam’’.
Cały okres stażu
Podziękowania.


(§ 7 ust. 2 pkt. 3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych, pisanie zaproszeń, dyplomów, ogłoszeń,
Tworzenie kroniki przedszkolnej – prezentacja w PowerPoint
Na bieżąco-okres stażu
Dokumentacja, Płyta CD z zapisem elektronicznym.
2.Systematyczne korzystanie z Internetu.
Wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy dydaktycznej, artykułów z dziedziny pedagogiki, scenariuszy zajęć i imprez przedszkolnych Cały okres stażu
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Dokumentacja stażu w formie elektronicznej, prezentacja w PowerPoint Na bieżąco-okres stażu Płyta CD z zapisem elektronicznym.
4. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edux.pl, www. interklasa.pl i innych, w celu poszerzenia własnego warsztatu pracy
Cały okres stażu
Wykaz stron internetowych.
5. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
Umieszczanie materiałów i pomocy dydaktycznych na swojej stronie chomikuj.pl
Cały okres stażu
Strona internetowa chomikuj.pl
6. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego na portalu www.literka.pl lub www.edux.pl
Listopad 2011
Zaświadczenie ze strony internetowej.


(§ 7 ust. 2 pkt. 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego.
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów środowiska lokalnego przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy. Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy wychowawczo – dydaktycznej.
Cały okres stażu.
Wpisy w dzienniku.
3.Pedagogizacja rodziców.
Organizowanie prelekcji adresowanych do rodziców z udziałem specjalistów z poradni (psycholog, logopeda).
Proponowanie rodzicom różnych artykułów z zakresu wychowania i opieki nad dziećmi
Cały okres stażu
Artykuły.


(§ 7 ust. 2 pkt. 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty oraz poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza aktów prawnych, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, gromadzenie podstawowych aktów prawnych.
Zapoznanie się z:
- Ustawa o systemie oświaty,
- Ustawa Karta Nauczyciela,
oraz
Rozporządzeniami:
- W sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
- O podstawie programowej,
- W sprawie oceny nauczyciela,
- W sprawie nadzoru pedagogicznego.
Na bieżąco
Akty prawne.
2. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań. Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Regulamin spacerów i wycieczek.
Cały okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć, karty wycieczek.


Zatwierdzam do realizacji

........................................ ....................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.