X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13854
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


TERMIN REALIZACJI STAŻU

1.09.2011 - 31.05.2014


ELIZA TARNAWA-SZWAJKOSZ
Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA i FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
4. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego sierpień /wrzesień 2011

okres stażu
maj 2014
czerwiec 2014

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja
Sprawozdanie
Ocena dorobku zawodowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 2 pkt 1 - Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie warsztatu i metod pracy
-udział w szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych
-stosowanie atrakcyjnych form i metod pracy
-konstruowanie narzędzi badawczych
(testy, sprawdziany, ankiety, testy diagnozujące)
-analiza osiągnięć uczniów poprzez przeprowadzenie badania wyników nauczania
- analiza wyników egzaminów zewnętrznych – opracowanie programu naprawczego

okres stażu
okres stażu
okres stażu
czerwiec 2012,2013
wrzesień/październik 2011, 2012, 2013

Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki z analizy wyników oraz wnioski
Program naprawczy

2. Poszerzanie umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
- aktywny udział w opracowaniu rocznego Planu Rozwoju Szkoły
- pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji ds. zapewniania jakości pracy szkoły, opracowanie planu pracy komisji
- udział w pracach Komisji ds. promocji szkoły
- udział w pracach Komisji ds. rekrutacji szkoły
- praca w zespole ds. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego
- udział w tworzeniu dokumentów szkolnych (np. ewentualne zmiany w WSO, tworzenie innych dokumentów wg potrzeb szkoły)
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich
- organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych
- przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, prowadzenie konsultacji maturalnych

wg harmonogramu/ co rok
okres stażu
okres stażu
okres stażu
rok szkolny 2011/2012
okres stażu
okres stażu
rok szkolny 2012/2013
okres stażu

Plan Rozwoju Szkoły
Plan pracy Komisji ds. zapewniania jakości pracy szkoły
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Zaświadczenia i certyfikaty
Dyplomy
Podziękowania
Notatki

3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
- studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów
- współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw Longman, Express Publishing i Oxford.

okres stażu
okres stażu
Notatki
Wnioski
Notatki, certyfikaty

4. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy
-integracja zespołu klasowego
-organizacja życia kulturalnego klasy
-efektywna współpraca z rodzicami, pedagogiem
oraz psychologiem szkolnym, a w miarę potrzeb
współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

okres stażu
Potwierdzenia
Notatki

5.Organizacja imprez szkolnych
- pomoc w zorganizowaniu Europejskiego Dnia Języków Obcych
- organizacja Dni Otwartych szkoły
- organizacja innych uroczystości szkolnych

wg harmonogramu
wg harmonogramu
wg harmonogramu
Sprawozdanie
Sprawozdanie
Notatka, scenariusz


§ 8 ust. 2 pkt 2 - Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Stosowanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowywaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą
- przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji, wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
- wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego
-prowadzenie lekcji języka angielskiego w pracowni informatycznej z wykorzystaniem komputera i Internetu jako źródła informacji

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

Scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne, dokumentacja stażu
Notatki
Testy, pomoce dydaktyczne
Scenariusz lekcji


§ 8 ust.2 pkt 3 - Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
- prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich
- konsultacje z nauczycielami języka angielskiego
- przygotowanie i prezentacja referatu na spotkaniu zespołu przedmiotowego
- pełnienie funkcji opiekuna stażu

okres stażu
okres stażu
okres stażu

Scenariusz lekcji
Notatki, wnioski
Zaświadczenia, notatki

2. Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
- opublikowanie w portalu internetowym swojego planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji
-spotkania po lekcjach otwartych
-dyskusje na spotkaniach zespołu samokształceniowego oraz wychowawczego
-współpraca z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół podczas pracy w komisji egzaminacyjnej

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
maj 2012, 2013, 2014

Potwierdzenia, zaświadczenia, notatki, materiały
Notatki
Wnioski


§8 ust. 2 pkt 4b - Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
-wykonywanie zadań egzaminatora OKE w Jaworznie

Wg harmonogramu

Zaświadczenia


§ 8 ust. 2 pkt 4c - Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży
- organizowanie wyjść do kina, teatru
- organizowanie wycieczek klasowych
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych lub interesujących się językiem angielskim oraz kulturą krajów anglojęzycznych
- angażowanie młodzieży do opracowywania projektów, plakatów oraz innych materiałów mających na celu pogłębianie znajomości języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych
- zachęcanie uczniów do korespondowania z uczniami z innych krajów w języku angielskim
- organizowanie i przeprowadzanie konkursów języka angielskiego

okres stażu

Zaświadczenia
Plany pracy
Materiały dydaktyczne
Podziękowania, potwierdzenie dyrektora szkoły

2. Promowanie szkoły
-udział w komisji ds. promocji szkoły- rekrutacja
-organizacja Dni Otwartych Szkoły
-wizyty promujące szkołę w gimnazjach

okres stażu

Potwierdzenie dyrektora szkoły


§ 8 ust. 2 pkt 4e - Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych
- zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów
- integracja zespołu klasowego przez imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńską
-zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą
-pozyskiwanie sponsorów
-współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
-współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej uczniów
(konsultacje wychowawcy z pielęgniarką organizowanie pogadanek)
- pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji charytatywnych

okres stażu
Wg harmonogramu

Notatki, wnioski
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Potwierdzenie dyrektora szkoły


§ 8 ust. 2 pkt 5 - Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
- zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
- podsumowanie i wnioski,

okres stażu

Opis i analiza dwóch przypadków........................................
Podpis nauczyciela

........................................
(Miejscowość, data)


Zatwierdzam do realizacji : ..................... ........................................
(Data) (Podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.