X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13837
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

mgr Aneta Małolepsza

nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 39 w Lublinie


Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2009- 31.05.2012)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:


........................................ ........................................
podpis nauczyciela podpis dyrektora


Plan został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
- śledzenie stron internetowych MEN, KO
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
IX 2010 r

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- kontrakt
IX 2010 r
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wykaz obserwowanych zajęć, scenariusze obserwowanych zajęć)
- okres stażu
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (wykaz przeprowadzonych zajęć, scenariusze zajęć)
-okres stażu

3.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
- opracowanie miesięcznych planów dydaktyczno
-wychowawczych
-plan pracy dydaktyczno- wychowawczej
-okres stażu
-dokonywanie wpisów w dzienniku przedszkolnym (wpisy w dzienniku zajęć)

4.
Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności
- uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych (zaświadczenia, lista obecności)
- okres stażu
- udział w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli (wykaz obserwowanych zajęć ,notatka)
- udział w różnorodnych formach kształcenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje)
- zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach

5.
Organizacja i doskonalenie warsztatu oraz metod pracy pedagogicznej
- analiza i wybór programów nauczania, dobór odpowiednich podręczników (wpis na pierwszej stronie w dzienniku zajęć)
- okres stażu
- stosowanie aktywizujących metod nauczania (wpisy w dzienniku zajęć)
-gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej (spis zgromadzonych pozycji )
-korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej (spis przeczytanych pozycji)
- uzupełnianie zbioru samodzielnie wykonanych środków dydaktycznych (zbiór pomocy (m.in. karty pracy)
- dekoracja sali
- gazetki ścienne

6. Dokonywanie ewaluacji własnych działań
- okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków (grupowe sprawozdanie z realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych)
- karta obserwacji dziecka (na koniec semestru)
- okresowe podsumowanie pracy nauczyciela
- sprawozdanie z pracy nauczyciela na koniec semestru


§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
- Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb
- Znajomość sytuacji rodzinnej wychowanków
(Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności)
okres stażu
- Przeprowadzenie ankiet (ankiety)

2.
Dostosowanie działań do możliwości i potencjału wychowanków
- praca indywidualna z dzieckiem zdolnym
- praca wyrównawcza (wpisy w dzienniku zajęć okres stażu)
- stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań (wpisy w dzienniku zajęć)

3.
Rozwijanie uzdolnień dzieci
- wykonywanie różnorodnych prac plastycznych, konstrukcyjnych, dekoracji itp. (wystawy prac przez okres stażu)
- angażowanie dzieci w uroczystości okolicznościowe (wpisy w dzienniku zajęć )
- udział dzieci w różnorodnych konkursach (pisemne potwierdzenia, wpisy w dzienniku )

4.
Współpraca z innymi nauczycielami
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami (Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, podziękowania, potwierdzenie dyrektora
- okres stażu)

5.
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
- Studiowanie literatury, udział w warsztatach,
surfowanie w Internecie (Notatki, zaświadczenia, scenariusze
- okres stażu)

6.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
-opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym (plan współpracy ze środowiskiem lokalnym,
współorganizowanie wycieczek dla dzieci
-karty wycieczek)
- udział dzieci w konkursach organizowanych poza placówką (wpis do planu współpracy ze środowiskiem lokalnym)
- udział w akcjach charytatywnych (pisemne potwierdzenia)
- nawiązanie współpracy z osobami oraz placówkami działającymi na rzecz edukacji i wychowania (pisemne potwierdzenia)

7.
Współpraca z rodzicami
- opracowanie planu współpracy z rodzicami (plan współpracy z rodzicami)
-zebrania grupowe, konsultacje indywidualne (lista osób obecnych na zebraniu, wpis do planu współpracy z rodzicami)
- włączanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola oraz ich angażowanie do aktywnego udziału
w uroczystościach (wpis do planu współpracy z rodzicami
-okres stażu)
- organizacja zajęć otwartych dla rodziców (scenariusze zajęć, wpis w dzienniku zajęć)
- analiza osiągnięć i trudności dziecka (karty obserwacji)
- podpis rodzica na karcie obserwacji dziecka
okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjne

1.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- wykorzystanie komputera do opracowania kart pracy, scenariuszy, dokumentów itp. (opracowane materiały, scenariusze
- okres stażu, wpisy w dzienniku zajęć)
-samodzielne przygotowanie materiałów do pracy z wykorzystaniem Internetu (opracowane materiały)
-stosowanie metod nauczania wykorzystujących różne źródła informacji (wpisy w dzienniku zajęć)
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową (korespondencja)
-przygotowywanie dyplomów,
zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera (wzory dyplomów, zaproszeń, podziękowań)
- opracowanie dokumentacji związanej z awansem w programie Microsoft Office (plan rozwoju zawodowego,
,sprawozdanie)
- przeglądanie stron internetowych MENiS, Kuratorium Oświaty, LSCDN itp. (znajomość informacji zawartych na stronach)

2. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
- Zamieszczenie planu na stronie internetowej www.literka.pl - Link do zamieszczonego planu X 2010

3.Przygotowywanie artykułów na tablice dla rodziców
- Redagowanie artykułów dla rodziców - Artykuły Cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.
Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie
- współpraca z psychologiem, logopedą oraz rehabilitantką (poświadczenie okres stażu)
- znajomość poziomu rozwoju uczniów i praca z uczniem niepełnosprawnym (karta obserwacji dziecka)
- znajomość najnowszych propozycji wydawniczych z zakresu (spis pozycji)
- udział w kursach i
warsztatach służących
poszerzeniu wiedzy (zaświadczenia)

2.
Wykorzystywanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów
- przeciwdziałanie konfliktom w grupie
- wspólne rozwiązywanie problemów
- działania na rzecz kultury osobistej
- propagowanie wśród wychowanków idei integracji i tolerancji (poświadczenie nauczycieli - okres stażu)

3. Współpraca z wychowawcami innych grup przedszkolnych - wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych (poświadczenie nauczycieli - okres stażu)


§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.
Sprawne posługiwanie się przepisami prawa oświatowego
- zgromadzenie zbioru aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu w wersji elektronicznej (wykaz aktów prawnych- okres stażu)
- analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS (znajomość przepisów prawa oraz zmian w nich zachodzących)
- systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego

2.
Dalsze poznawanie zadań oraz zasad organizacji i funkcjonowania placówki
- analiza statutu, regulaminów, planów oraz innych dokumentów obowiązujących w placówce (znajomość dokumentów obowiązujących w przedszkolu - okres stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.