X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13784
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

I. PREZENTACJA DOTYCHCZASOWEGO DOROBKU ZAWODOWEGO.

Pracę zawodową na stanowisku nauczyciela przedszkola rozpoczęłam 1 września 1983 roku w Przedszkolu Nr 206 w Warszawie jako absolwentka Studium Wychowania Przedszkolnego im. Marii Weryho – Radziwiłłowiczowej w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 128.
Od pierwszych dni pracy zawodowej podstawę mojego działania stanowiło rozwijanie umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wynikało ono zarówno z moich zainteresowań jak również z faktu, że powierzone zostało mi zadanie bardzo trudne i wymagające stałego doskonalenia warsztatu pracy: kształcenie praktyczne słuchaczek Studium Nauczycielskiego. Na przestrzeni półtora roku przeprowadziłam wiele zajęć pokazowych. W zakresie moich obowiązków znajdowały się także: ćwiczenia metodyczne studentek w prowadzeniu zabaw i zajęć, praktyki asystenckie, praktyki tygodniowe. Dzięki temu doświadczeniu swobodnie poprowadziłam dwukrotnie zajęcia otwarte dla koleżanek z wolskich przedszkoli, dzieląc się także z nimi swoją wiedzą i umiejętnościami w zakresie prowadzenia zintegrowanych działań dziecka w wieku przedszkolnym.
Kontynuując działania zmierzające do podwyższania moich kwalifikacji zawodowych podjęłam studia wyższe na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam je uzyskując tytuł magistra w zakresie edukacji początkowej. Powyższe kwalifikacje uprawniają mnie zarówno do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola jak też na stanowisku nauczyciela klas I – III w szkole podstawowej powszechnej. Jednocześnie otrzymałam akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (Nr SE XXX/2000).
Pełniąc w latach 2002 – 2006 funkcję społecznego zastępcy Dyrektora Przedszkola podjęłam i ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą w Instytucie Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie.
W dalszym ciągu kontynuowałam doskonalenie zawodowe, uczestnicząc w wielu jego formach. Wybór odpowiedniej formy doskonalenia zawodowego związany jest moimi zainteresowaniami, potrzebami edukacyjnymi i zgodny z planowaną działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą przedszkola. Poniżej przedstawiam tematykę szkoleń, warsztatów, kursów i innych form doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam przed podjęciem decyzji o otwarciu stażu na nauczyciela dyplomowanego:
> Metoda zastosowania sztuki origami w stymulowaniu rozwoju psychofizycznego, społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.
> Techniki teatru lalek.
> Elementy profilaktyki i muzykoterapii w pracy nauczyciela.
> Dziecko krzywdzone w rodzinie.
> Prawa dziecka w przedszkolu.
> Przedszkolaki krok drugi.
> Metody i formy pracy wspomagające rozwój fizyczny dziecka.
> Świat gazet i nie tylko.
> Ku dojrzałości szkolnej – Wspomaganie dziecka 6-letniego we współpracy nauczycieli z rodzicami.
> Zabawy twórcze w przedszkolu.
> Prezentacja publikacji z zakresu nauczania początkowego.
> Od kamienia do chleba.
> Kurs dla nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy – nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach wypadkowych, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków dzieci.
> Twórcze techniki plastyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
> Muzyka i taniec w wychowaniu przedszkolnym.
> Sukces zaczyna się już w przedszkolu. Jak wspomagać rozwój dziecka pracując z podręcznikami ABC sześciolatka.
> Dojrzałość sześciolatka do nauki czytania, pisania, matematyki.
> Edukacja ekologiczna w kształceniu zintegrowanym.
> Współpraca z rodzicami.
> Kształtowanie pojęć matematycznych w zintegrowanym systemie edukacji przedszkolnej.
> Gry i zabawy integrujące grupę.
> Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
> Konstruowanie programów rozwoju szkoły/placówki oświatowej.
> Metoda dobrego startu.
> Z tradycją za pan brat.
> Cztery Pory Roku ze Strażą Miejską (cykl spotkań seminaryjnych).
> Jak mówić, żeby nie stracić głosu czyli higiena i emisja głosu dla nauczycieli.
> Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, cz. I.
> Praca z dzieckiem wybitnie uzdolnionym.
> Spotkanie ze sztuką ludową – ozdoby z opłatka.
> Drama w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Efekty podjętych działań:
> Uzupełniałam swoją wiedzę i zdobywałam nowe umiejętności.
> Rozszerzam ofertę programową przedszkola.
> Rozszerzam zakres oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

II. OPIS REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.

Podejmując decyzję o podjęciu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego poddałam się przede wszystkim autorefleksji. Dokładnie przemyślałam zarówno moje dotychczasowe doświadczenie merytoryczne i metodyczne, zdobyte w ciągu ponad dwudziestu lat pracy zawodowej, jak i powtórnie zapoznałam się z dokumentacją Przedszkola.
Kolejnym etapem była analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Dopiero wtedy, mając pełny obraz nowej sytuacji rozpoczęłam wytyczanie nowych celów.
W roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęłam pracę w najmłodszej grupie przedszkolaków – „Maluszkach”. To nowa grupa wśród ciżby przedszkolnej, więc podstawą pracy i działania jest stworzenie warunków łagodzących proces adaptacyjny dzieci. Mając na względzie powyższe postanowiłam, że moje zadania to:
1. Tworzenie optymalnych warunków w rozwoju indywidualnym – od procesu adaptacji do ukończenia przedszkola jako twórcze wspieranie rozwoju dziecka, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanków.
2. Wypracowanie z rodzicami dzieci dobrych wzajemnych relacji, świadczących o partnerstwie w wychowywaniu ich dzieci.
Ostatnie zadanie uwzględnia własny aspekt zawodowy:
3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Podstawę wytyczonych celów stanowiło zarówno wcześniejsze doświadczenie zawodowe jak i obserwacje, poczynione we wcześniejszych latach.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy przedszkola.
Tworzenie optymalnych warunków w rozwoju indywidualnym – od procesu adaptacji do ukończenia przedszkola jako twórcze wspieranie rozwoju dziecka, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanków.

I. Realizacja założeń koncepcji Przedszkolak XXI wieku.
Opracowanie głównych kierunków koncepcji Przedszkolak XXI wieku.
Adaptacja dziecka w przedszkolu.

1. Budowanie pozytywnego nastawienia dziecka do przedszkola.
2. Budowanie wzajemnych, pozytywnych relacji między dziećmi oraz dziećmi i nauczycielem.
Opracowanie narzędzi monitorowania rozwoju dziecka w wieku 3 – 6 lat.
- karty obserwacji dziecka w wieku 3 – 6 lat.
Ewaluacja założeń koncepcji.

II. Współpraca z rodzicami jako podstawa partnerskiego współudziału nauczyciela i rodziców w wychowaniu dziecka.

1. Prowadzenie spotkań adaptacyjnych i integracyjnych dla rodziców.
2. Prowadzenie zajęć otwartych z czynnym udziałem rodziców.
3. Prowadzenie działań charytatywnych, podejmowanych wspólnie z rodzicami.
4. Utworzenie i prowadzenie Teatru Rodzicielskiego „Na jednej nodze”.
Efekty podjętych działań:
Dla dziecka:
> Zna swoje mocne i słabe strony – akceptuje siebie takim, jakim jest.
> Czuje się gospodarzem w przedszkolu, w swojej sali.
> Rozwija swoje poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za to, co dzieje się w jego otoczeniu.
> Chętnie podejmuje nowe zadania, nie zrażając się porażkami, bo wie, że to trening czyni mistrza.
> Swobodnie podejmuje twórcze działania – jest otwarte na nowe zadania i doświadczenia.
> Poznało różne gatunki muzyki – od muzyki klasycznej do popularnej.
> Rozwinęło swoje zainteresowania czytelnicze.
> Poznało teatr i różne techniki teatralne.
> Potrafi działać w grupie, w zespole zadaniowym i drużynie.
> Przestrzega umów określonych w KODEKSIE ZACHOWAŃ GRUPY.
Dla nauczyciela:
> Możliwość sprawdzenia w praktyce projektu kompleksowych działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, przygotowywanego do realizacji w formie programu własnego Przedszkolak XXI wieku.
> Radość z sukcesów dzieci podejmujących obowiązek szkolny.
> Satysfakcja z efektywnie zaplanowanej i przeprowadzonej współpracy z rodzicami.
Dla placówki:
> Podwyższanie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
> Podwyższanie prestiżu przedszkola w środowisku lokalnym.
> Satysfakcja wynikająca z wprowadzania i uzyskiwania pozytywnych efektów dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań.
> Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

III. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

> Stymulowanie twórczego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, czyli jak obudzić w dziecku geniusza.
> Gry i zabawy rozwijające kompetencje językowe dzieci sześcioletnich.
> Autorskie Warsztaty Bajkoterapeutyczne, cz. I i II
> Techniki arteterapeutyczne (plastyka, teatr, choreografia, muzykoterapia) Arteterapia – część II (organizator: Nowa Szkoła)
> Dziecko w pedagogice Celestyna Freineta
> Stres i wypalenie zawodowe – analiza zjawiska i metody zapobiegania ich skutkom.
> Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w przedszkolu.
> Niekonwencjonalne techniki plastyczne.
> Metoda projektów w pracy nauczyciela przedszkola.
> Zabawa bawi, uczy, wychowuje.
> Zabawa na serio – czyli jak odnaleźć się w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
> Zabawy badawcze w przedszkolu.
> Nauczycielskie popołudnia z Kopernikiem. Zabawy badawcze w przedszkolu.
W pozyskiwaniu nowatorskich bądź innowacyjnych rozwiązań zapoznaję się z prezentacjami zawartymi w literaturze fachowej („Bliżej przedszkola”, „Wychowanie w przedszkolu”, itp.). Poszukuję i gromadzę przykłady literatury związanej z podnoszeniem jakości własnej pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej:
> Metoda ruchu rozwijającego wg W. Sherborne. M. Bogdanowicz
> Gry i zabawy ruchowe dla dzieci. Cz. 1-5. K. W. Vopel
> Gry i zabawy językowe. Jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka. Ewa Słodownik – Rycaj
> Co dzień mądrzejsze. 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka. D. Ch. Weston, M. S. Weston.
> Przedszkolaki Krok Drugi (materiały szkoleniowe).
Efekty podjętych działań:
> Dobra znajomość psychologii rozwojowej i społecznej umożliwia mi określanie potrzeb wychowanków i podejmowanie działań wspomagających rozwój indywidualny dziecka.
> Zastosowanie muzykoterapii i arteterapii skutkuje wprowadzaniem dziecka w świat muzyki (m. in. poważnej).
> Stosowanie różnych metod twórczych wpływa pozytywnie na aktywność twórczą dziecka.
> Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez kreowanie aktywnego i twórczego wychowanka.
Efekty podjętych działań:
> Prawidłowo określone potrzeby edukacyjne dziecka gwarantują prawidłowy dobór metod i form wspomagania rozwoju i wyrównywania deficytów.
> Budowanie u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie.
> Budowanie podstaw sukcesu dziecka w szkole.
> Współpraca z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju ich dziecka.
> Osiąganie przez wychowanków optymalnego poziomu rozwoju.

IV. Poznawanie procedur awansu zawodowego.

Złożenie wniosku o otwarcie stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego poprzedziłam dokładną analizą prawa oświatowego w/w zakresie. Podstawą prawną osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego stanowi:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 14 listopada 2004 r. (z późn. zmianami) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz jego nowelizacji z 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Karta Nauczyciela – Art. 9 – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r (z późn. zmianami).
Następnym zadaniem, które podjęłam było opracowanie planu rozwoju zawodowego w ścisłej korelacji z Koncepcją Pracy Przedszkola oraz uwzględnieniem programów: adaptacyjnego, wychowawczego.
Plan rozwoju zawodowego został zaakceptowany przez Dyrektora Przedszkola Nr 134 w Warszawie w dniu 15.09.2008 r.
Aktywnie uczestniczyłam pracach przygotowawczych i tworzeniu Koncepcji pracy przedszkola w latach 2009/2012 oraz ewaluacji pracy przedszkola.
Efekty podjętych działań:
> Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.
> Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
> Poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
I. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

• Stosowanie różnych programów technik komputerowych – dokumentacja pracy przedszkola, pracy dydaktyczno- wychowawczej.

II. Wykorzystanie Internetu.

• Źródła wiedzy – pedagogicznej, psychologicznej, encyklopedycznej.
• Źródło informacji o zmianach w prawie oświatowym.
• Nośnika informacji – utrzymywanie kontaktu poprzez przekazywanie informacji w formie wiadomości e – mail.

III. Wykorzystanie programów multimedialnych.

• Płyty CD i kasety magnetofonowe.
• Filmy edukacyjne.
• Gry edukacyjne.
• Dokumentacja fotograficzna (zastosowanie aparatu cyfrowego, drukarki i skanera).

IV. Prowadzenie zajęć z dziećmi - wykorzystanie komputera.

• Wdrażanie zasad planowanego i bezpiecznego korzystania z komputera.
• Poznawanie oprogramowania Windows i możliwości zastosowania komputera do zabawy i pracy.

• Zasady korzystania z komputera.
Zastosowanie umówionych zasad i konsekwentne ich przestrzeganie w pracy z komputerem nauczyło dzieci planowania swojego działania, sprawiedliwego podziału czasu pracy przy pomocy komputera, systematyczne poznawanie różnych programów operacyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.

I. Przygotowanie rad szkoleniowych. Praca w ramach WDN.

W czasie wieloletniej pracy zawodowej aktywnie uczestniczę w pracach rady pedagogicznej. Przygotowuję referaty, wyszukuję przykłady literatury fachowej (pedagogika, psychologia, literatura dziecięca), które mają praktyczne zastosowanie w codziennej pracy nauczyciela.
Corocznie dokonuję samooceny działań pedagogicznych, wychowawczych i opiekuńczych, wskazuję wnioski do dalszej pracy. Biorę czynny udział w dyskusjach na forum rady pedagogicznej, dzielę się swoimi spostrzeżeniami i uwagami nt pracy z dziećmi.
W okresie stażu przygotowałam i przedstawiłam radzie pedagogicznej następujące zagadnienia:
1. Rada szkoleniowa: „Techniki arteterapeutyczne (plastyka, teatr, choreoterapia, muzykoterapia) w pracy z dziećmi. Dzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas kursów”.
2. Rada szkoleniowa: „Omówienie treści z programu edukacji ekologicznej m. st. Warszawy. Zapoznanie z programem „Radosny przedszkolak” oraz kampanii na rzecz picia wody „Mamo, Tato, wolę wodę”.
3. Rada szkoleniowo – warsztatowa: „Zapoznanie ze zmianami w przepisach oświatowych”.
Ponadto przed rozpoczęciem stażu przeprowadziłam (wspólnie koleżankami z Przedszkola Nr 133)
4. spotkanie szkoleniowo – warsztatowe „Konstruowanie programu rozwoju placówki”.

II. Prowadzenie zajęć otwartych.

W okresie prowadzonego stażu przeprowadziłam wiele zajęć otwartych dla koleżanek z innych grup, prezentując w ten sposób swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Koleżanki miały możliwość obserwować stosowanie w codziennej pracy różnych metod i form pracy z dzieckiem. Podstawą efektywnego prowadzenia zajęć stanowią metody aktywizujące i twórcze, urozmaicone innymi formami działania (metoda zabawy, elementy arteterapii i muzykoterapii, działania badawcze i doświadczalne). W zajęciach uczestniczyły dzieci 3-, 4- i 5-letnie, koleżanki mogły zatem zaobserwować efektywność systematycznie prowadzonych działań edukacyjnych i wychowawczych.
Poniżej przedstawiam przykładowe zajęcia otwarte dla koleżanek z innych grup:
Przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego:
> Temat zajęcia: Liczebnik główny 6. (dzieci sześcioletnie).
> Temat zajęcia: Flaga Unii Europejskiej. (dzieci sześcioletnie).
> Temat zajęcia: Bałwanek. (dzieci trzyletnie).
> Temat kompleksowy: W naszej grupie. Temat zajęcia: Czasem jest mi dobrze, czasem jest mi źle. (dzieci czteroletnie).
> Temat kompleksowy: Kwiecień – plecień. Temat zajęcia: Portret wiosny. (dzieci czteroletnie).
> Temat kompleksowy: W zdrowym ciele – zdrowy zuch. Temat zajęcia: Zdrowy styl życia – uzupełnianie II części układanki (tablica tematyczna). (dzieci pięcioletnie).
> Temat kompleksowy: Lubimy czytać książki. Temat zajęcia: Jak powstaje książka? (dzieci pięcioletnie).
> Temat kompleksowy: Przygotowania ludzi i zwierząt do zbliżającej się zimy. Temat zajęcia: „Idzie jesień z pełnym koszem.” (dzieci sześcioletnie).
> Temat kompleksowy: Wszystkie dzieci są przyjaciółmi. Temat zajęcia: Dzieci świata. (dzieci sześcioletnie).
W czasie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego:
> Temat kompleksowy: Pada jesienny deszcz ... . Temat zajęcia: „Ja się nie bawię!” – osłuchanie dzieci z wierszem D. Gellner. (dzieci trzyletnie).
> Temat kompleksowy: Przychodzi wiosna ... . Temat zajęcia: Wiosenne kwiaty. (dzieci trzyletnie)
> Temat kompleksowy: Dbamy o czystość i higienę. Temat zajęcia: „Kino w łazience” – teatr sylwet na podst. wiersza W. Chotomskiej. (dzieci trzy-, czteroletnie).
> Temat kompleksowy: Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje! Temat zajęcia: Małe sprzątanie wielkiego świata. (dzieci trzy-, czteroletnie).
> Temat tygodnia: Cebulki i ziarna czyli nasze uprawy w kąciku badawczym. Temat dnia: Cebula. (dzieci pięcioletnie)
> Temat tygodnia: Życzenia dla Babci, życzenia dla Dziadka. Temat dnia: Pomagam Dziadkowi. (dzieci pięcioletnie).

Dzieci biorące udział w zajęciach były aktywne, twórcze i zainteresowane osiągnięciem celu. Dzięki takiej postawie zrealizowałam wszystkie postawione wcześniej cele. Koleżanki – nauczycielki obserwujące zajęcia podzieliły się ze mną swoimi spostrzeżeniami i uwagami, które stanowiły dla mnie podstawę dokonania samooceny podejmowanych działań, wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy.

Efekty podjętych działań:

> Nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym, warsztatem pracy i osiągnięciami.
> Wykorzystanie aktywizujących metod do pracy w poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań.
> Wzbogacanie warsztatu pracy własnej.
> Prezentacja efektów pracy.
> Satysfakcja z ciągłego rozwoju zawodowego.

III. Pełnienie funkcji dodatkowych w przedszkolu.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie stażu pełniłam w przedszkolu funkcje:
- społecznego vice dyrektora placówki (2002 – 2006).
- przewodniczyłam Zakładowemu Funduszowi Świadczeń Pracowniczych na terenie naszego przedszkola (2002 – 2006).
Pełnione funkcje umożliwiły mi zapoznanie i zastosowanie w praktyce przepisów prawa oświatowego i zasad prowadzenia kancelarii placówki (prowadzenie teczek osobowych pracowników placówki, czas pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, ewidencja zwolnień lekarskich, ustalanie zastępstw doraźnych nauczycieli, itp.). W zakresie ZFŚS poznałam także przepisy prawa regulujące funkcjonowanie wyodrębnionego Funduszu, opracowałam regulaminy i zasady podziału środków finansowych, zgodnie z potrzebami pracowników placówki, z uwzględnieniem potrzeb emerytów i rencistów.
W obu przypadkach pełniąc swoje funkcje dodatkowe ściśle współpracowałam z Dyrektorem Przedszkola.
Efekty podjętych działań:
> Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności podczas dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
> Wzbogacanie warsztatu pracy własnej.
> Podnoszenie jakości pracy przedszkola.
> Wdrażanie nowych rozwiązań w pracy pedagogicznej.
> Satysfakcja z ciągłego rozwoju zawodowego.

IV. Publikacje w Internecie.

Internet stwarza także możliwość przekazywania innym swojego doświadczenia. Najczęściej w formie publikacji na stronach www.
Prowadzę zawodową korespondencję mailową i on – line z koleżankami z innych przedszkoli.
Propozycje kilku stron internetowych pomocnych i wykorzystywanych w mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej:
• www.eduforum.pl
• www.oświata.org.pl
• www.men.gov.pl
• www.ore.edu.pl
• www.literka.pl
• www.edukacja.edux.pl
• www.przedszkole.prv.pl
• www.nauczyciel.org
• www.bliżejprzedszkola.pl
1. Publikacja wybranych fragmentów realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie (www.edukacja.edux.pl).
2. Ekologiczny program własny Przyjaciel przyrody. (www.edukacja.edux.pl).
Efekty podjętych działań:
> Wzbogacanie i podniesienie warsztatu pracy własnej i przedszkola.
> Oszczędność czasu i wykorzystanie go do bardziej efektywnej pracy.
> Usprawnienie sporządzania różnych dokumentów oraz materiałów do zajęć z dziećmi.
> Wzbogacenie mojego warsztatu pracy o nowe techniki i metody komputerowe.
> Szybkie pozyskiwanie niezbędnych informacji, dostęp do różnego rodzaju opracowań zgromadzonych w zasobach Internetu.
> Poszerzanie wiedzy oraz oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.
> Dalsze rozwijanie zainteresowań i zdobywanie doświadczeń.
> Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami poprzez publikacje scenariuszy zajęć, Planu Rozwoju Zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą.
Od wielu lat prowadzę zajęcia wprowadzające dzieci w tematykę ochrony środowiska naturalnego (powietrza, wody, gleby; segregowanie odpadów stałych i biologicznych). Wykorzystuję w swojej pracy elementy „Programu Edukacji Ekologicznej M. St. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

I. Opracowanie i wdrożenie własnego programu edukacyjnego „Przyjaciel przyrody”,
który został przyjęty zgodnie z obowiązującymi procedurami: pozytywnie zaopiniowany przez nauczyciela mianowanego (koleżanka, z którą prowadzę grupę), uzyskał akceptację Rady Pedagogicznej i decyzją Dyrektora Przedszkola zaakceptowany do realizacji we wszystkich grupach wiekowych.
Celem opracowania programu własnego było kształtowanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności za środowisko, rozwijanie pozytywnych zachowań wobec innych form życia, uwrażliwienie na przejawy degradacji i nieprawidłowego użytkowania zasobów przyrody przez człowieka.
Celem nadrzędnym było opracowanie własnego programu ekologicznego, uwzględniającego potrzeby i możliwości percepcyjne dziecka w wieku przedszkolnym. Dostosowanie zarówno celów ogólnych, szczegółowych jak i form realizacji założeń programu do przedszkolaka wynikało z obserwacji i wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu zajęć, zabaw i innych działań ściśle związanych z ekologią.
Istotnym elementem realizacji własnego programu ekologicznego „Przyjaciel przyrody” były wycieczki grupowe.
Warszawskie ZOO.
Ranczo Bena.
Park na Moczydle (Wiosna w parku).
Wycieczka do Grabowa – Gospodarstwo Edukacyjno - Agroturystyczne.
▫ „W indiańskiej wiosce” (2010).
▫ „Kolorowe ptaszki” (2011).
Chatka Spełnionych Marzeń: Wszystko, co trzeba wiedzieć o ziemniakach.
Warsaw Horse Days na Torwarze.
Centrum Nauki Kopernik.

II. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego

Spotkania z Chopinem.
1. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego.
▫ Propozycja udziału grupy IV (pięciolatki) w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Spotkania z Chopinem.
▫ Opracowanie projektu edukacyjnego, zgodnego z ideą Konkursu.
▫ Wdrożenie projektu edukacyjnego Spotkania z Chopinem.
2. Opracowanie i wykonanie ewaluacji projektu edukacyjnego.
▫ Konkurs grupowy Fryderyk Chopin – kompozytor, pianista, Polak.
▫ Przygotowanie pracy plastycznej Fryderyk Chopin.

III. Realizacja kampanii edukacyjnej Mamo, Tato, wolę wodę!
1. Wdrożenie kampanii edukacyjnej Mamo, Tato, wolę wodę!
a) Realizacja wybranych scenariuszy kampanii.
b) Wykonanie zadań książeczki.
2. Ewaluacja realizacji programu.
a) Wykonanie pracy konkursowej plastycznej „Zdrojek”
b) Konkurs grupowy Co wiem o wodzie?

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

I. Organizowanie wycieczek grupy.

W okresie stażu zaplanowałam zorganizowałam wiele wycieczek i wyjść dzieci. Przykłady zrealizowanych wycieczek i wyjść:
> Muzeum Powstania Warszawskiego – Sala Małego Powstańca.
> Warszawskie ZOO.
> Park na Moczydle (Wiosna w parku).
> Wycieczka do Grabowa – Gospodarstwo Edukacyjno - Agroturystyczne.
> „W indiańskiej wiosce.”
> „Kolorowe ptaszki.”
> Ranczo Bena.
> Stare Miasto w Warszawie.
> Chatka Spełnionych Marzeń: Wszystko, co trzeba wiedzieć o ziemniakach.
> Muzeum Techniki: Dzień powszedni gospodyni.
> Teatr BAJ:
> „Zaczarowane wycinanki”,
> „Śpiąca królewna”,
> „Zima w dolinie Muminków”,
> „Prawdziwe – nieprawdziwe”.
> Skwer Pamięci (Skwer Kardynała Wyszyńskiego).
> Balet na wodzie „Śpiąca królewna”.
> Szkoła Podstawowa Nr 166 w Warszawie:
> - przedstawienie „Warszawska Syrenka”.
> - przedstawienie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
> Warsaw Horse Days na Torwarze.
> Muzeum Pożarnictwa przy ul. Chłodnej w Warszawie.
> Centrum Nauki Kopernik – sala BZZZ.

II. Organizacja uroczystości przedszkolnych.

W okresie stażu aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniu i organizacji różnych uroczystości na terenie przedszkola. Przede wszystkim opracowałam scenariusze występów dzieci (wspólnie z koleżanką współprowadzącą grupę), współpracowałam z koleżankami innych grup w zakresie organizacji i prowadzenia imprez, spotkań i festynów na terenie placówki. Przykłady organizacji uroczystości przedszkolnych:
> Pasowanie na przedszkolaka (2008 i 2010).
> Festyny rodzinne.
> Spotkanie z Mikołajem.
> Spotkanie wigilijne.
> Dzień Babci i Dziadka.
> Zakończenia roku szkolnego.
> Występy grupy teatralnej rodziców „Na jednej nodze”.

III. Udział w programach edukacyjnych proponowanych przez inne jednostki oświatowe.

W okresie stażu realizowałam zarówno treści programów przyjętych przez Radę Pedagogiczną
> Program własny Przyjaciel przyrody.
> Program adaptacyjny W naszym przedszkolu 3-latki nie płaczą.
> Program wychowawczy Przedszkola Nr 134.
> Program komputerowy Z komputerem za pan brat.
> Program własny logopedy przedszkolnego Igraszki słowne.
jak i założenia programów proponowanych przez inne jednostki oświatowe. Przykłady realizowanych programów:
> Miejski program wspierania edukacji ekologicznej m. st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
> Kampania edukacyjna Mamo, Tato, wolę wodę!
> Projekt edukacyjny Harmonijny rozwój i talent sportowy przedszkolaka.
Udział dzieci w konkursach organizowanych na terenie naszego przedszkola oraz inne przedszkola i szkoły:
> Międzynarodowy konkurs plastyczny Spotkania z Chopinem.
> Konkurs plastyczny w ramach realizacji programu edukacyjnego Mamo, Tato, wolę wodę!.
> Konkurs plastyczny Choinka Oświatowa w Dzielnicy Wola.
> Przedszkolny konkurs recytatorski Witamy wiosnę organizowany w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
• udział laureatów konkursu przedszkolnego w Międzyprzedszkolnym Konkursie recytatorskim Strofy dla dzieci.
> Przedszkolny konkurs Kolorowo jemy, zdrowo żyjemy.
> Przedszkolny konkurs plastyczno – konstrukcyjny Eko-zwierzaki – przedszkolne cudaki.
• udział laureatów konkursu przedszkolnego (nagrodzonych prac) w międzyprzedszkolnym konkursie Eko-zwierzaki – przedszkolne cudaki.
> Międzyprzedszkolny konkurs z wiedzy o ruchu drogowym Bezpieczny przedszkolak na drodze.
> II Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa Wola.

IV. Redagowanie pisemka „Figielek”.

Od kilku lat w naszym Przedszkolu kwartalnie wydawane jest pisemko „Figielek”. Aktywnie uczestniczę w jego tworzeniu jako autorka tekstów przybliżających rodzicom etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, problematykę osiągania dojrzałości szkolnej przez sześciolatka. Dodatkowo, w części przeznaczonej dla przedszkolaka, przygotowuję zadania dla dzieci: kolorowanki, rebusy, uzupełnianki, itp.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

I. Prowadzenie praktyk asystenckich.

W ciągu wielu lat swojej pracy zawodowej kilkakrotnie byłam opiekunem praktyki pedagogicznej studentów. W okresie stażu miałam okazję gościć na swoich zajęciach kilkoro studentów z różnych uczelni. Praktyki obejmowały zagadnienia z instrukcją praktyk studenckich. Zapoznałam studentów z codziennym życiem przedszkola, ramowym rozkładem dnia, rodzajem zajęć dydaktycznych, podstawą programową nauczania i innymi ważnymi dokumentami placówki oraz grupy, sposobami gromadzenia pomocy naukowych i dydaktycznych, formami współpracy przedszkola z rodzicami.

II. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

W przedszkolu obserwuję dzieci w różnych momentach ich działalności zabawowej, twórczej, zajęciowej. Współpracując w okresie stażu z psychologiem przedszkolnym przekazywałam poczynione spostrzeżenia w celu określenia potrzeb dziecka i metod współdziałania z psychologiem, rodzicami, a przede wszystkim możliwości podjęcia działań wspomagających rozwój dziecka.

III. Współpraca z logopedą przedszkolnym.

Aktywnie współpracuję z logopeda przedszkolnym w zakresie dostrzegania problemów artykulacyjnych dziecka. Realizuję wspólnie ustalone zabawy i ćwiczenia uzupełniające terapię prowadzoną przez logopedę (ćwiczenia językowe, artykulacyjne, oddechowe). Pośredniczę w kontaktach logopedy i rodziców – przekazuję informacje nt okresowych spotkań z rodzicami, czuwałam nad dostarczaniem rodzicom indywidualnych zeszytów ze wskazówkami logopedy do dalszej pracy w domu. Realizowałam program własny logopedy „Igraszki słowne”, przyjęty przez Dyrektora przedszkola i Radę Pedagogiczną.

IV. Współpraca z Dyrektorem i nauczycielami klas I Szkoły Podstawowej Nr 166 w Warszawie.

W trzecim roku stażu nawiązałam współpracę z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 166 w Warszawie. Celem współpracy było:
• Poznanie pomieszczeń szkoły.
• Poznanie klas „0” i „I”.
• Udział w lekcjach klas „0” i „I”.
• Udział w uroczystościach, przedstawieniach i innych imprezach organizowanych na terenie szkoły.
• Udział w przedstawieniach organizowanych na terenie przedszkola.
Wszystkie postawione cele zostały zrealizowane.

V. Współpraca z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży.

Celem podjęcia współpracy z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży było:
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
• Poznanie zasad funkcjonowania biblioteki (rejestracja, wypożyczanie książek).
• Udział w spotkaniach z autorami książek dla dzieci.
• Udział w przedstawieniach organizowanych w Bibliotece.

VI. Współpraca z pracownikami Komendy Policji przy ul. Żytniej.

Celem podjęcia współpracy z pracownikami Komendy Policji (policjantami) było:
• Poznawanie znaczenia pracy policjanta.
• Poznawanie zakresu zadań wykonywanych przez policjanta.
• Poznawanie zasad ruchu drogowego, w szczególności – ruchu pieszego.
• Poznanie pracy psa policyjnego.

VII. Współpraca z pracownikami Straży Pożarnej.

W 2011 r., dzięki koleżance z innej grupy, moi wychowankowie uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Straży Pożarnej, prezentując dzieciom „wczoraj” i „dziś” pracy pożarnika. „Wczoraj” oznacza zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa zlokalizowanego w Warszawie, przy ul. Chłodnej. „Dzisiaj” to sąsiadująca z Muzeum Jednostka pożarnictwa, wyposażona w nowoczesny sprzęt gaśniczy oraz maszyny i narzędzia stosowane w ratownictwie drogowym (np. przecinarki do metalu). Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały zarówno wozy strażackie z przełomu wieków, jak i nowoczesne maszyny i urządzenia. Zadawały wiele pytań i próbowały swoich sił jako pożarników.

V. Współpraca z Teatrem BAJ w Warszawie.

Współpracę z teatrem „BAJ” prowadzę od wielu lat. Celem kontynuowania i rozszerzania jej zakresu jest:
• Dostrzeganie i odczuwanie atmosfery teatralnej.
• Uczestnictwo dziecka w profesjonalnie przygotowanym spektaklu teatralnym.
• Poznawanie nazewnictwa (ćwiczenia słownikowe): spektakl, scena, kulisy, antrakt i inne, ściśle związane z teatrem.
• Rozwijanie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych.
• Dostarczanie dziecku wrażeń estetycznych i artystycznych.
• Rozbudzanie zainteresowania teatrem i uczestnictwem w przedstawieniach teatralnych (jako widz).
Efekty podjętych działań:
> Prawidłowe określanie potrzeb wychowanków dzięki systematycznej i twórczej współpracy ze specjalistami: psychologiem i logopedą.
> Przybliżenie dzieciom środowiska szkolnego. Budowanie pozytywnego obrazu szkoły.
> Poznawanie pracy ludzi różnych zawodów.
> Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
> Szacunek i zaufanie do pracy policjanta i strażnika miejskiego.
> Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką.
> Kształtowanie kulturalnych zachowań w miejscach publicznych.
> Nabycie umiejętności wyrażania swoich myśli, uczuć, przeżyć w czasie rozmów nt spacerów i wycieczek.

§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów.
W naszej pracy najcenniejszą nagrodą za pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jest dostrzeganie i pozytywne ocenianie podejmowanych działań. Należą do nich:

I. Podziękowania za współpracę od osób i instytucji.

W okresie poprzedzającym staż na nauczyciela dyplomowanego otrzymałam
Podziękowanie Dyrekcji i Zespołu Teatru Lalek „Guliwer” za wytrwałą współpracę i zaangażowanie w edukację teatralną najmłodszych dzieci – Dyrektor Naczelny Teatru.
Podziękowanie za osobisty wkład i zaangażowanie we wdrażaniu programu „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy” – Urząd m. st. Warszawy.
W okresie stażu na nauczyciela dyplomowanego otrzymałam
Podziękowanie za udział wychowanków w konkursie „Bezpieczny przedszkolak na drodze.”
Podziękowanie „za osobisty wkład i zaangażowanie we wdrażaniu programu „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy” – Urząd m. st. Warszawy.
Podziękowanie rodziców wychowanków za „cały trud włożony w wychowanie i edukację, dobrą radę, wsparcie i opiekę” (w latach 2008/2011).

II. Nagrody Dyrektora Przedszkola.

Wielokrotnie, zarówno przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego jak i w czasie stażu otrzymywałam
Nagrodę Dyrektora Przedszkola
„za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej”.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki pracy w przedszkolu.
W pracy nauczyciela ważne jest, by umiejętnie rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne, wychowawcze lub inne, które dostrzegamy w grupie wychowanków. W związku z powyższym uważnie obserwowałam i systematycznie prowadząc kary obserwacji dziecka - określałam potrzeby dziecka. Na podstawie obserwacji opracowałam opis i analizę dwóch problemów: adaptacyjnego z problemami emocjonalnymi i problemami wychowawczymi i emocjonalnymi. Wprowadziłam propozycje rozwiązań i zastosowałam środki zaradcze.

I. Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemu dziecka z problemami adaptacyjnymi i emocjonalnymi.

II. Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemu dziecka z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi.

Efekty podjętych działań:
> Rozwijanie umiejętności dostrzegania, określania, wprowadzania rozwiązań i środków zaradczych .
> Pozyskanie do współpracy rodziców dziecka – wspólne wypracowanie i realizowanie założeń pomocy dziecku.
> Satysfakcja z pozytywnych efektów podejmowanych działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.