X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13619
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Grzegorz Jawgiel

NAUCZYCIEL MIANOWANY

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007

Data zakończenia stażu: 31.05.2010


Września, 1 czerwca 2010

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego został odbyty
w ----------------------------------------------------------
w okresie od 1 września 2007 do 31 maja 2010 r.

Jestem nauczycielem biologii i chemii z 18-letnim stażem pracy. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Wydziale Biologii tej samej uczelni. Staż zawodowy na nauczyciela dyplomowanego rozpocząłem 1 września 2007 roku. Trwał 2 lata i 9 miesięcy i podjąłem go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy. Odbyty przeze mnie staż był również okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Na początku września 2007 r. sporządziłem plan rozwoju zawodowego, w którym zawarłem zadania stawiane do zrealizowania w trakcie trzyletniego stażu. Plan ten został przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych. W trakcie stażu zrealizowałem następujące działania objęte planem rozwoju zawodowego i odpowiadające wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli :

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Wstępna analiza własnych umiejętności

Dokonałem wstępnej analizy własnych umiejętności i dotychczasowych osiągnięć zawodowych. Usystematyzowałem je i określiłem dziedziny, w których mogę swoje umiejętności podnieść.

2. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

- zapoznałem się z przepisami prawa oświatowego dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli: rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku
- śledziłem na bieżąco zmiany zachodzące w przepisach dotyczących awansu;
- brałem udział w radach pedagogicznych, na których dyrektor szkoły systematycznie informował nas o procedurach awansu i zmianach w przepisach oświatowych;
- przygotowałem plan rozwoju zawodowego;
- złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego;
- zapoznałem się z aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania i organizacji pracy szkoły: statutem, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, szkolnym zestawem programów nauczania, szkolnym zestawem podręczników, szkolnym programem profilaktyki itd.;
- założyłem teczkę „Awans zawodowy”, w której gromadzę wszelkie informacje i dokumenty dotyczące awansu zawodowego nauczycieli;
- przez cały czas stażu śledziłem i analizowałem zmiany dokonywane w prawie oświatowym.

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

- brałem udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych;
- wziąłem udział w szkoleniu dotyczącym agresji w szkole;
- uczestniczyłem w warsztatach z zakresu edukacji ekologicznej zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni;
- brałem udział w cyklicznych konferencjach nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów naszego powiatu zorganizowanych przy współudziale Starostwa Powiatowego we Wrześni. Spotkania miały na celu skoordynowanie treści nauczania w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w kontekście nadchodzących zmian programowych.
- uczestniczyłem w konferencji przedmiotowo-metodycznej „Efektownie i efektywnie. Jakie zmiany wnosi reforma edukacji i jak je efektywnie wykorzystać” zorganizowanej przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu;
- brałem udział w pracach szkolnego zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;
- odbyłem szkolenie zatytułowane „Pokaz eksperymentów chemicznych wykorzystujących substancje powszechnie dostępne” zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu;
- w ramach prac szkolnego zespołu przedmiotowego prowadziłem lekcje otwarte które obserwowali członkowie;
- obserwowałem lekcje otwarte prowadzone przez innych członków zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;
- obserwowałem lekcje prowadzone przez nauczyciela stażystę będącego pod moją opieką;
- studiowałem na bieżąco literaturę fachową i czasopisma dla nauczycieli;


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.

- przy pomocy komputera, edytorów tekstu, oprogramowania do edycji fotografii, arkusza kalkulacyjnego przygotowywałem różnorodne dokumenty np. scenariusze zajęć, konspekty lekcji, referaty, ankiety, informacje dla rodziców i uczniów, zaproszenia itp.;
- z zastosowaniem komputera i edytora tekstu przygotowałem plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdania z jego realizacji;
- przygotowałem dokumentację awansu zawodowego z zastosowaniem komputera;
- sporządzałem świadectwa szkolne przy pomocy oprogramowania do drukowania świadectw szkolnych;
- wykorzystywałem różnorodne encyklopedie multimedialne i internetowe w przygotowaniu informacji, aktualnych danych i przekazywaniu uczniom informacji udostępnionych do wykorzystania zgodnie z prawem autorskim;
- prowadziłem lekcje biologii z wykorzystaniem programów multimedialnych oraz samodzielnie przygotowanych pomocy opartych o technikę komputerową;
- wykorzystywałem filmy edukacyjne dostarczone przez wydawnictwo „Operon” z którego podręczników korzystam;
- koordynowałem przez Internet pracę uczniów biorących udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych, wprowadzałem poprawki w tekstach i prezentacji multimedialnej;
- jestem autorem wszystkich zdjęć wykorzystanych w pracy i prezentacji przedstawionej na Olimpiadzie Innowacji Technicznych, przetwarzałem je cyfrowo i umożliwiłem publikację;

2. Korzystanie z Internetu.

- przez cały okres stażu śledziłem aktualności na portalach internetowych związanych z oświatą, wydawnictwami szkolnymi oraz nowości z dziedziny biologii, chemii, ochrony środowiska itd.
- wykorzystałem nauczycielskie portale internetowe do publikacji własnych dokumentów i opracowań;
- wykorzystywałem materiały zamieszczane na stronach internetowych do tworzenia własnych pomocy i prezentacji w zgodzie z prawem autorskim;
- korzystałem z informacji zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły: planu lekcji, dokumentów szkolnych, plików graficznych itd.;


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

- prowadziłem lekcje otwarte dla członków zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych;
- prowadziłem zajęcia otwarte dla nauczyciela stażysty raz w miesiącu przez okres jego stażu.

2. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.

- przygotowałem plan rozwoju zawodowego i zamieściłem go w portalu edukacyjnym
edux.pl pod adresem:
(http://www.edukacja.edux.pl/p-924-plan-rozwoju-zawodowego- nauczyciela-mianowanego.php)

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty kol. Joanny Prawniczak.

- przy mojej pomocy stażystka zapoznała się z procedurą osiągania awansu zawodowego, organizacją pracy i funkcjonowaniem szkoły, aktami prawnymi i innymi dokumentami obowiązującymi w szkole;
- poznała zasady współpracy z dyrekcją, sposoby prowadzenia dokumentacji dotyczącej zajęć oraz uczniów oraz poznała regulaminy BHP i PPOŻ;
- zapoznała się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów i współpracuje z pedagogiem szkolnym;
- przygotowaliśmy wspólnie harmonogram zajęć hospitowanych;
- stażystka pięciokrotnie hospitowała prowadzone przeze mnie zajęcia;
- obserwowałem jej pracę na comiesięcznych hospitacjach i po każdej lekcji omawialiśmy jej przebieg oraz analizowaliśmy nasze uwagi i spostrzeżenia.

4. Współpraca w ramach zespołu przedmiotowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

- brałem udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego;
- współpracowałem z innymi członkami zespołu przy tworzeniu planów pracy oraz corocznych sprawozdań z jego działalności.


§8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowałem program zajęć prowadzonych w ramach innowacyjnego projektu „Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia”. Program dotyczył edukacji związanej z ekologią i ochroną środowiska, miał na celu uświadomienie uczniom problemów związanych ze zmianami zachodzącymi w naszym otoczeniu i pokazanie im zależności pomiędzy zjawiskami obserwowanymi w skali mikro a procesami o zasięgu globalnym. Obejmował on poznanie praw i mechanizmów rządzących przyrodą, opis zagrożeń dla środowiska, budzenia szacunku dla przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Program został obejmował 40 godzin lekcyjnych, na których uczniowie poznawali podstawowe pojęcia ekologiczne, zagadnienia ochrony atmosfery, hydrosfery, zanieczyszczeń gleby, utylizacji odpadów i oszczędzania energii. Program został zatwierdzony przez Dyrektora ZSP i wdrożony w formie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zainteresowanych problematyką.


§8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Prowadziłem zajęcia w ramach innowacyjnego projektu „Efektywna edukacja zawodowa to wysoka zdolność do zatrudnienia”

2. Wraz z kolegą Januszem Czyżem opiekowaliśmy się uczniami którzy wzięli udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych na szczeblu okręgowym i centralnym. Ich praca nosiła tytuł „Wpływ spływu wód roztopowych na stan czystości rzeki Wrześnicy na podstawie badania wybranych parametrów jakości wody”. Pod naszym kierunkiem uczniowie ci wykonali badania, opracowali ich wyniki i przygotowali wnioski. Poziom czystości rzeki Wrześnicy jest wyznacznikiem stanu środowiska naturalnego w naszej okolicy. Trafiają do niej wszystkie możliwe rodzaje wytwarzanych przez lokalną społeczność i przemysł zanieczyszczeń. Postanowiliśmy wykorzystać wyjątkowo mroźną i śnieżną zimę, by sprawdzić, jak wpływa ona na zmianę podstawowych wskaźników klasyfikacji i stan wód powierzchniowych. Bardzo znaczna ilość zalegającego na polach śniegu spowodowała wyjątkowo duże wypłukiwanie związków azotowych i organicznych. Konieczność utrzymania odpowiedniego stanu dróg i ulic zaowocowało zwiększonym użyciem soli. Poziom wody w rzece Wrześnicy w czasie roztopów był najwyższy w porównaniu z poziomami z ostatnich kilku lat. Pokrywa lodowa na zalewie Lipówka utrzymywała się przez około trzy miesiące. Wrześnica była zamarznięta w okresie najniższych temperatur dochodzących do -20OC na około ¾ swojej długości. Wszystkie te anomalie stanowiły ciekawy materiał porównawczy w stosunku do danych z ciepłych i mało śnieżnych zim typowych dla Wielkopolski. Nasza praca będzie kontynuowana w kolejnych porach roku. Zamierzamy sprawdzić, jak wysokie, letnie temperatury zmieniają parametry wody. Zbadamy jak jesienne przewietrzanie wód wpływa na zawartość tlenu. Jeśli kolejna zima będzie łagodna i typowa będziemy mogli porównać ją z tegoroczną. Na tej podstawie możliwe będzie wyciągnięcie bardziej ogólnych wniosków dotyczących zmian klimatycznych i ich wpływu na stan naszego najbliższego środowiska. W zamyśle niniejsze opracowanie stanowi wstęp do większej całości. Ma ona na celu pokazanie związków pomiędzy niewielkimi, lokalnymi ekosystemami – zjawiskami w skali mikro, a zjawiskami globalnymi – skalą makro.


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. We współpracy z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz firmą „ALKO” przygotowałem we wrześniu 2009 akcję zbierania elektrośmieci. Polegała ona na przeprowadzeniu przez uczniów naszej szkoły akcji propagującej zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a następnie zorganizowaniu właściwej zbiórki. Efekty przerosły nasze oczekiwania i zaowocowały zebraniem ponad 3 ton elektrośmieci. Wynik naszej szkoły był najlepszy ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

2. Pod moja opieką uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji ratowania kasztanowców zorganizowanej 7 listopada 2009 roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni. Polegała ona na usuwaniu liści spod zarażonych szkodnikami drzew. Były one następnie szczelnie pakowane i przekazane do utylizacji. Akcja objęła zdecydowaną większość kasztanowców w naszym mieście i wzięli w niej udział zespoły uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych we Wrześni.

3. W dniu 8 maja 2010 roku wzięliśmy udział w drugiej edycji akcji „Zbieramy elektrośmiecie”. Podobnie jak akcja zorganizowana we wrześniu ta również przyniosła doskonałe efekty.

4. Uczestniczyłem w organizowanych przez Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni cyklicznych spotkaniach nauczycieli biologii poświęconych koordynacji treści nauczania.


§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Otrzymałem „Dyplom uznania za rozwijanie idei twórczości technicznej wśród uczniów szkół zawodowych” przyznany kolegialnie przez: Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu, Urząd Marszałkowski w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Miasto Poznań.
Uczniowie przygotowywani przez kol Janusza Czyża i mnie zostali zwycięzcami eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Dokonałem analizy dwóch przypadków uczniów


PODSUMOWANIE
Kończąc swoje sprawozdanie pragnę stwierdzić, że zadania, które sobie postawiłem do zrealizowania w trakcie stażu zostały przeze mnie zrealizowane. Myślę, że udało mi się przepracować owocnie ten czas i mam nadzieję, że moje działania w celu podniesienia jakości pracy własnej i pracy szkoły przyniosły i jeszcze przyniosą pożądane efekty. Starałem się pracować systematycznie, być otwarty dla uczniów, na zajęciach tak organizować proces kształcenia, by wzbudzać zainteresowanie uczniów i wyzwalać u nich inicjatywę i samodzielność działania. W czasie trwania stażu starałem się sprostać wymaganiom, jakie stawia przede mną reforma edukacji. Jestem pozytywnie nastawiony na nowości dydaktyczne i metodyczne. Ucznia traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy na miarę jego możliwości, szanuję go, doceniam indywidualność, staram się zrozumieć jego potrzeby. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Większość moich przedsięwzięć zaplanowałem na dalsze lata, więc myślę, że nic nie przeszkodzi mi w ich realizacji. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.


..............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.