X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13776
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
· zadania ogólne mojego planu rozwoju zawodowego realizowane w procesie dalszego pogłębiania wiedzy
· zdobywanie wiadomości i doświadczeń
· kształtowanie i doskonalenie poszczególnych sprawności i umiejętności
· realizacja zadań wykraczających poza pełnione obowiązki służbowe
· podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia)
· wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
· uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
· poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

Akty prawne:

· Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
· Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

§ 7 ust.1 pkt1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

(Tabela dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Zapoznanie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wrzesień 2011r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego.

2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
Zawarcie z opiekunem stażu „kontraktu” określającego warunki współpracy.
Opracowanie harmonogramu lekcji doradczych.
Wrzesień 2011r.
Pisemne zasady współpracy nauczyciela z opiekunem stażu.

3. Poznanie zasad funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego. Analiza dokumentacji.
Wrzesień – Listopad 2011r.
Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów.

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z jej członkami.
Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.
W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności
Potwierdzenie opiekuna stażu

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji.
W okresie trwania stażu
Zgromadzona dokumentacja

6. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opis realizacji planu zawodowego.
Wnioski.
- do 30.06.2014r.
Tekst sprawozdania


§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
- 2 x w roku
- 2 x w roku
Scenariusze zajęć, karty obserwacji
Potwierdzone scenariusze zajęć hospitowanych przez opiekuna stażu lub dyrektora.
Wnioski z obserwowanych i przeprowadzonych zajęć.

2. Poszerzanie wiedzy poprzez udział w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym nauczycieli
Uczestniczenie w wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, w tym w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej.
Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej).
Udział w pracach zespołów nadzorujących przebieg sprawdzianów, konkursów, dokonujących ewaluacji.
Udział w zajęciach otwartych, realizowanych przez innych nauczycieli.Przeprowadzenie szkolenia na temat wynikający z potrzeb szkoły.
Cały okres stażu
- wg oferty szkoleniowej
- w czasie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności
Zaświadczenia potwierdzające udział
Protokoły z pracy zespołu
Materiały i opracowania

3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki .
- okres trwania stażu
Notatki i refleksje z literatury oraz potwierdzenie opiekuna stażu.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, dekoracyjnych.
- okres trwania stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu.


§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku n-li, o których mowa w art.1 ust.1 pkt 2 ust.1a Karty Nauczyciela – przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty MEN
Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporzadzenie MEN z dnia 14.11.2007 r. zmieniające rozporządzenie sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli- Ustawa o systemie oświaty
- Karta Nauczyciela
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
- Udział w konferencjach o systemie oświaty.

2. Zapoznanie się z Konwencją o Prawach Dziecka
Przeanalizowanie Karty Praw Dziecka
– stosowanie tych praw w swojej pracy.


§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywanie zmian w tych działaniach.

1. Opracowanie planów dydaktyczno-wychowawczych dla grupy przedszkolnej.
Opracowanie i realizacja planów dydaktyczno – wychowawczych.
Opracowanie i realizacja planów wynikowych.
Opracowanie i realizacja planu współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych.
Opracowanie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania . Opracowanie pomocy dydaktycznych (scenariusze zajęć, teczka prac plastycznych).

3. Organizacja zajęć „otwartych” dla rodziców.
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.

4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Wpisy w dzienniku zajęć.
Wpisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dzieci.
Prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasowego.
Sporządzanie protokołów z posiedzenia rad pedagogicznych.

5. Udział w pracach mających na celu podniesienie estetyki wystroju wnętrz przedszkola.
Dekoracja sali zajęć.
Przygotowanie tablicy tematycznej na sali zajęć.
Dekoracja kącika przyrody.
Eksponowanie prac dzieci.

6. Organizacja uroczystości przedszkolnych.
- Dzień Chłopca
- Dzień Pluszowego Misia
- Andrzejki
- Mikołajki
- Wigilia
- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Kobiet
- Dzień Matki
- Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie przedszkola

7. Ocena skuteczności działań dydaktyczno- wychowawczych.
Prowadzenie oceny własnych dokonań
– ewaluacja.

8. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez zastosowanie w praktyce wybranych metod nauczania w przedszkolu.
Metoda Paula Dennisona – opracowanie scenariuszy zajęć.
Metoda Weroniki Sherborne- opracowanie scenariuszy zajęć.
Metoda KLANZY - opracowanie scenariuszy zajęć.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych oraz rozwiązywania problemów dzieci. Studiowanie literatury pedagogicznej.
Opracowanie i prowadzenie arkuszy obserwacji wychowanków.

2. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb.
Przeprowadzenie ankiet

3. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

4. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.

5. Praca z dziećmi z trudnościami.
Nawiązanie współpracy i organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji publicznych: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Policja, Straż Pożarna, Biblioteka Publiczna.
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

6. Opieka nad dziećmi zdolnymi.
Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.

7. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym i regionie.
Udział w przygotowaniu dzieci do konkursów plastycznych (lokalnych oraz ogólnopolskich)

8. Współorganizowanie wycieczek przedszkolnych.
Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- Sporządzanie kart pracy i rysunków z wykorzystaniem technologii komputerowej.
- Wykorzystanie gier edukacyjnych (multimedialnych) do pracy indywidualnej z dzieckiem.
- Wykorzystanie do zajęć programów multimedialnych, Internetu- Wyszukiwanie stron internetowych poświęconych edukacji przedszkolnej.

2. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej. - Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy)
- Opracowanie dokumentów przedszkolnych (plany dydaktyczno – wychowawcze, scenariusze zajęć i uroczystości itp.)
- Dokumentowanie przebiegu stażu.
- Przeprowadzenie zajęć z użyciem komputera.
- Przygotowanie cenzurek gotowości szkolnej dziecka dla rodziców, gazetek oraz płyt z materiałami dydaktycznymi (piosenki, wiersze, zabawy, które dziecko poznało w danym roku przedszkolnym)
- Odbieranie poczty elektronicznej związanej z konkursami przedszkolnymi.

3. Publikacje w Internecie
Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www;
- publikacje scenariuszy zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.