X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13785
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Realizacja zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy
Uwagi

1. Poznawanie procedur awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Cały okres stażu.
Korzystanie z różnych źródeł informacji.
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji pracy przedszkola.
Analiza podstawowych dokumentów przedszkola.
Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu ewaluacji. Cały okres stażu.
Udział w tworzeniu dokumentów wynikających ze zmian w rozporządzeniach.
3. Uczestniczenie w pracach placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Aktywne uczestniczenie w pracach rady pedagogicznej, doskonaleniu zawodowym, współtworzeniu planów pracy przedszkola, uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
Cały okres stażu.
Według harmonogramu zebrań rady pedagogicznej, szkoleń, uroczystości i imprez.
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie materiałów świadczących o realizacji zadań.
Cały okres stażu.
Poświadczenia Dyrektora.
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Autorefleksja.
V- 2011
Uporządkowanie zebranych materiałów.
Pisemne sprawozdanie.
6. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego.
X - 2011

Zadania priorytetowe

I. Stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju – od procesu adaptacji
do ukończenia przedszkola jako wspieranie rozwoju dziecka, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanków.
II. Rodzice – jako aktywni partnerzy w procesie edukacji przedszkolnej.
III. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez różne formy doskonalenia zawodowego.


§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy przedszkola.

1. Realizacja założeń koncepcji Przedszkolak XXI wieku.
• Opracowanie głównych kierunków koncepcji Przedszkolak XXI wieku.
• Opracowanie narzędzi monitorowania rozwoju dziecka w wieku 3 – 6 lat.
• Ewaluacja założeń koncepcji.
IX 2008
IX-2008/
VI-2011,
Potwierdzenie Dyrektora.
Potwierdzenie Dyrektora.
2. Współpraca z rodzicami jako podstawa partnerskiego współudziału w wychowaniu dziecka.
• Organizacja spotkań adaptacyjnych dla rodziców.
• Organizacja spotkań integracyjnych z rodzicami.
• Zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodziców.
• Udział rodziców w akcjach charytatywnych.
• Utworzenie teatru rodzicielskiego „Na jednej nodze”.
IX 2008
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Scenariusz spotkań adaptacyjnych.
Harmonogramy spotkań z rodzicami.
Scenariusze zajęć wspólnych z rodzicami.
Potwierdzenie Dyrektora.
Potwierdzenie Dyrektora.
3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• Udział w kursach, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego.
Poszerzanie własnego warsztatu pracy – kontynuacja.
Okres stażu.
Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach.
Potwierdzenie Dyrektora.


§ 8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Stosowanie różnych programów technik komputerowych – dokumentacja pracy przedszkola, pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
Wykorzystanie Internetu.
• Źródła wiedzy – pedagogicznej, psychologicznej, encyklopedycznej.
• Źródło informacji o zmianach w prawie oświatowym.
• Nośnika informacji – utrzymywanie kontaktu poprzez przekazywanie informacji w formie wiadomości e – mail. Okres stażu.
Adresy stron www.
Wykorzystanie programów multimedialnych
• Płyty CD i kasety magnetofonowe.
• Filmy edukacyjne.
• Gry edukacyjne.
• Dokumentacja fotograficzna (zastosowanie aparatu cyfrowego, drukarki i skanera).
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
Prowadzenie zajęć z dziećmi - wykorzystanie komputera.
• Wdrażanie zasad planowanego i bezpiecznego korzystania z komputera.
• Poznawanie oprogramowania Windows i możliwości zastosowania komputera do zabawy i pracy. II i III rok stażu Potwierdzenie Dyrektora.
Wpisy w dzienniku zajęć grupy.


§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla koleżanek z innych grup.
• Udział koleżanek z innych grup w zajęciach otwartych.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
2. Przygotowanie i prowadzenie rad szkoleniowych i rad szkoleniowo-warsztatowych w ramach WDN.
- Techniki arteterapeutyczne (plastyka, teatr, choreoterapia, muzykoterapia) w pracy z dziećmi.
Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas kursów.
- Omówienie treści programu edukacji ekologicznej m. st. Warszawy. Zapoznanie z programem RADOSNY PRZEDSZKOLAK oraz kampanii na rzecz picia wody „ Mamo, Tato, wolę wodę!”
- Zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego.
- Konstruowanie programu rozwoju placówki.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
Kserokopie referatów.
3. Publikacje w Internecie.
• Publikacja wybranych fragmentów realizacji planu rozwoju zawodowego
w Internecie.
- Ekologiczny program własny Przyjaciel przyrody.
Na bieżąco.
www.edukacja.edux.pl


§ 8 ust.2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą.

1. Opracowanie i wdrożenie programu własnego Przyjaciel Przyrody. 1. Działania przygotowawcze zmierzające do opracowania programu.
2. Opracowanie i wdrożenie programu.
3. Opracowanie ewaluacji programu do dalszych działań.
VIII–2008
IX-2008
Ewaluacja programu:
2009, 2010,
2011.
Potwierdzenie Dyrektora.
Ewaluacja działania programu w kolejnych latach stażu.
Ewaluacja podsumowująca.
2. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego Spotkania z Chopinem.
1. Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego.
2. Opracowanie i wykonanie ewaluacji projektu edukacyjnego. IX-2011 Ewaluacja projektu edukacyjnego.
Potwierdzenie Dyrektora.
3. Realizacja akcji edukacyjnej Mamo, Tato, wolę wodę!
1. Wdrożenie programu edukacyjnego Mamo, Tato, wolę wodę!
2. Ewaluacja realizacji programu.
X-2011
Ewaluacja realizacji akcji edukacyjnej.
Potwierdzenie Dyrektora.


§ 8 ust.2 pkt. 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie wycieczek grupy.
1. Opracowanie harmonogramu wycieczek.
2. Organizacja wyjść i wycieczek.
IX – 2008,
IX – 2009,
IX – 2010.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
Przykładowy harmonogram wyjść i wycieczek grupy.
Karty wyjść i wycieczek grupy.
Dokumentacja fotograficzna.
2. Organizacja uroczystości przedszkolnych. Opracowanie scenariuszy i organizacja:
- Spotkań
- Imprez
- Uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków, środowiska lokalnego.
Okres stażu.
Scenariusze imprez i uroczystości przedszkolnych.
Potwierdzenie Dyrektora.
3. Udział w programach edukacyjnych proponowanych przez inne jednostki oświatowe. Udział w:
1. Realizacji założeń Programu Edukacji Ekologicznej M. St. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
2. Konkursach plastycznych:
• „Spotkania z Chopinem.”
• „Choinka oświatowa w Dzielnicy Wola.”
• „Mamo, Tato, wolę wodę!”
• „EKO-ZWIERZAKI – przedszkolne cudaki.”
3. Konkursach recytatorskich:
• „Witamy wiosnę.”
• „Strofy dla dzieci.”
4. Konkursach wiedzy i umiejętności:
• „Kolorowo jemy, zdrowo żyjemy.”
• „Bezpieczny przedszkolak na drodze.”
Udział reprezentacji Przedszkola w:
• II Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa Wola.”
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
Scenariusze zajęć.
Prace plastyczne.
4. Redagowanie pisemka „Figielek”
Przygotowanie artykułów.
Zbieranie innych materiałów.
Okres stażu.
Przykładowe egzemplarze pisemka „Figielek”.
Potwierdzenie Dyrektora.


§ 8 ust.2 pkt. 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Prowadzenie praktyk pedagogicznych.
• Pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej.
Potwierdzenie Dyrektora.
2. Współpraca ze specjalistami: współpraca z psychologiem i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
Współpraca z logopedą.
• Konsultacje i spotkania ze specjalistami.
Okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora.
3. Współpraca z Dyrektorem i nauczycielami klas I Szkoły Podstawowej Nr 166 w Warszawie
• Udział w imprezach organizowanych na terenie szkoły – przedstawienia, spotkania z nauczycielkami i uczniami klas 0 i I.
III rok stażu.
Potwierdzenie Dyrektora Przedszkola.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej.
4. Współpraca z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży.
• Harmonogram spotkań.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
Harmonogram spotkań.
5. Współpraca z pracownikami policji Komendy Policji przy ul. Żytniej.
• Harmonogram spotkań.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
6. Współpraca z pracownikami Straży Miejskiej.
• Harmonogram spotkań.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
7. Współpraca z pracownikami Straży Pożarnej.
• Harmonogram spotkań.
Okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
8. Współpraca z Teatrem BAJ w Warszawie.
• Udział w przedstawieniach teatralnych.
• Poznawanie teatru: scena, kukły, kukiełki, rekwizyty i dekoracje. II i III rok stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
Podziękowanie za stałą współpracę.
9. Pełnienie funkcji dodatkowych w przedszkolu.
• Funkcja społecznego vice dyrektora przedszkola.
• Funkcja przewodniczącej ZFŚS.
Potwierdzenie Dyrektora.


§ 8 ust 2 pkt. 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Podziękowania za współpracę od osób i instytucji.
• Podziękowania Rodziców za współpracę w latach 2008 - 2011.
• Podziękowanie za współpracę – Teatr GULIWER..
• Podziękowanie za udział wychowanków w konkursie Bezpieczny przedszkolak na drodze.
• Podziękowanie „za osobisty wkład i zaangażowanie we wdrażaniu programu „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy” – Urząd m. st. Warszawy (w okresie poprzedzającym rozpoczęcie stażu oraz w latach 2009/2010; 2010/2011).
Okres stażu.
Czerwiec 2011
Okres stażu.
Marzec 2011
Czerwiec 2011
Podziękowania zbiorowe i podziękowania indywidualne.
Potwierdzenie Dyrektora.
2. Nagrody Dyrektora Przedszkola.
Nagrody Dyrektora Przedszkola.
Okres stażu.
Dyplomy.
Potwierdzenie Dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki pracy w przedszkolu.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
1. Opracowanie opisu i analizy przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów.
2. Wprowadzenie propozycji rozwiązań i wdrożenie oddziaływań i zastosowanie środków zaradczych. Okres stażu Obserwacja grupy przedszkolnej.


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.


Opracowanie planu rozwoju zawodowego
mgr Elżbieta Surowiec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.