X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13741
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Plan Rozwoju Zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Od 01.09.2011r. do 31.05.2014 r.

Imię i nazwisko stażysty: mgr Małgorzata Zyznawska Maciasz
nauczyciel kontraktowy Publiczne Przedszkole w Czchowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
Opiekun stażu: mgr Beata Korda Horzymek

Akty prawne:
• Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela, Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67, poz. 572).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Opracowując plan rozwoju zawodowego opierałam się na wymaganiach zawartych w Karcie Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (§7 ust. 2). Plan przedstawia zadania, sposoby ich realizacji oraz formy dokumentowania.

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
- uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

Założone cele opracowanego planu:
- poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola , oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie
poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły,
- pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
- aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola
- poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.


Zadania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

§ 7.1.1 rozporządzenia: Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania do realizacji
Formy i sposoby realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki.

Analiza. - analiza dokumentacji placówki :
* statutu,
* programu rozwoju,
* planu pracy,
* regulaminów,
* oraz inne dokumenty IX 2011r.
- plan rozwoju,
- teczka awansu zawodowego

Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
- aktywne uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej
- przygotowanie materiałów tematycznych na posiedzenia szkoleniowe,
- dzielenie się wiedzą,
Zgodnie z terminami posiedzenia Rady Pedagogicznej
- protokoły z zebrań,
- materiały,

Uczestniczenie w pracach organów placówki związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Realizacja podstawowych funkcji placówki i wynikających z nich zadań poprzez:
* zebrania ogólne,
* współpraca z rodzicami,
* zebrania grupowe,
* konsultacje indywidualne,
* współorganizowanie imprez przedszkolnych, * zajęcia otwarte, Zgodnie z harmonogramem placówki / na bieżąco/
zgodnie z potrzebami
- scenariusze zajęć,
- protokoły

Współpraca i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych
- Światowy Dzień Pluszowego Misia,
- Jasełka,
-Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Mamy i Taty
- Dzień Dziecka
- 25 XI 2011 2012,2013
-I 2012, 2013, 2014
-V 2012, 2013, 2014
-VI 2012, 2013
- scenariusze imprez,
- zdjęcia
Współpraca z rodzicami
• zebrania ogólne,
* zebrania grupowe,
* konsultacje indywidualne,
• zajęcia otwarte
na bieżąco
przez cały okres stażu
- zdjęcia
- scenariusze zajęć
- protokoły z zebrań


§ 7.1.2 rozporządzenia: Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
- Uczestniczenie :
* konferencje metodyczne,
* kursy,
* warsztaty,
* rady szkoleniowe,
na bieżąco przez cały okres stażu
- materiały szkoleniowe,
- potwierdzenia,
- zaświadczenia

Samodzielne studiowanie literatury i prasy fachowej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań.
- bieżące zapoznawanie się z publikacjami na portalach edukacyjnych w Internecie,
- śledzenie nowości wydawniczych na bieżąco przez cały okres stażu
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenia

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
- udział w zajęciach warsztatowych,
-zbieranie i gromadzenie informacji,
-autorefleksja i samoocena,
-zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów,
- na bieżąco przez cały okres stażu,
-zgodnie z potrzebami
- materiały szkoleniowe,
- zaświadczenia

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- aktywny udział w różnych pracy w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i placówki:
* warsztaty i kursy,
*konferencje metodyczne,
- wzbogacenie swego warsztatu pracy w nowe, ciekawe pomoce dydaktyczne przygotowane samodzielnie lub gotowe.
na bieżąco przez cały okres stażu
- materiały szkoleniowe,
- zbiór pomocy dydaktycznych, zaświadczenia


§ 7.1.3 rozporządzenia: Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1 pkt.2 i ust.1a Karty Nauczyciela – przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Poznanie procedury awansu zawodowego. Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego:
- ustawa,
- rozporządzenia,
- opinie ekspertów.
IX 2011r.
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
- wszczęcie postępowania

Udział w Radach Pedagogicznych i szkoleniowych
Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych i szkoleniowych podejmujących w/w temat
zgodnie z harmonogramem
- potwierdzenie obecności,

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego
- indywidualne studium prawa oświatowego
Na bieżąco przez cały okres stażu
- zgromadzone materiały


§ 7.2.1 rozporządzenia: umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Poznanie procedury awansu zawodowego i planowanie własnego rozwoju
- analiza dokumentów prawnych , przepisów prawa oświatowego
- śledzenie stron internetowych MEN, KO,
- założenie teczki „Awansu zawodowego”,
- analiza Programu Rozwoju Przedszkola IX 2011r
Cały okres stażu
IX 2011r.
- wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju,
- teczka „awansu zawodowego”

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- zredagowanie planu rozwoju zawodowego,
- rozmowa i ustalenie zasad współpracy i harmonogramu wspólnych działań, terminu spotkań
- zawarcie kontraktu
IX 2011r.
- kontrakt,
- harmonogram

Systematyczna współpraca z opiekunem stażu
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli, - analiz i ocena działań, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności Okres stażu ( 2 x w roku szkolnym)
- scenariusze zajęć ,
- potwierdzenia
- sprawozdanie, notatki

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w grupie
- opracowanie rocznego planu dydaktyczno-wychowawczego,
- opracowanie miesięcznych planów pracy,
- opracowanie planu pracy wyrównawczej
- przygotowanie kalendarza uroczystości
- opracowanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji innowacji, dokonywanie ewaluacji programów.
Na bieżąco przez cały okres stażu
- plany pracy,
- kalendarz planowanych uroczystości,
- wpisy w dzienniku

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych.
- warsztaty metodyczne, szkolenia
- kursy doskonalące,
- studia podyplomowe kwalifikacyjne „Diagnoza i terapia psychologiczno – pedagogiczna „
- czytanie literatury pedagogicznej,
- śledzenie stron internetowych (literka.pl, profesor.pl, przedszkolak.pl, nauczycieleprzedszkola.pl, edukator.pl, eduforum.pl, eduinfo.pl, eduseek.interklasa.pl,...) Okres stażu
rok szkolny
2012 / 2013 r
- zaświadczenia,
- potwierdzenia,
- świadectwo ukończenia studiów
- notatki

Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
- stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań zdobytych podczas kursów i szkoleń,
- wyszukiwanie innowacyjnych metod ,
- opracowanie i realizacja programu profilaktycznego „Bądź bezpieczny przedszkolaku„
Cały okres stażu
- wnioski
-scenariusze zajęć
- potwierdzenie dyrektora
- sprawozdanie z realizacji programu

Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych
- opracowanie scenariuszy,
- prowadzenie zajęć otwartych
Okres stażu (2 x w roku szkolnym)
- scenariusze zajęć

Aktywne uczestnictwo w WDN
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej Na bieżąco przez cały okres stażu - protokoły,
- notatki
Tworzenie i bogacenie własnego warsztatu pracy
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych (filmy, książki, płyty), stała aktualizacja materiałów,
Na bieżąco przez cały okres stażu,
- materiały, pomoce,
- scenariusze, notatki
- potwierdzenie dyrektora

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
- wpisy w dzienniku zajęć,
- założenie teczek, obserwacji dziecka (diagnozy),
- miesięczne plany pracy
Na bieżąco przez cały okres stażu
- dziennik zajęć,
- plany pracy,
- teczki: obserwacji dziecka,
- diagnoza

Realizacja zadań przedszkolnych
- realizacja rocznych programów przedszkola
Na bieżąco przez cały okres stażu
- zdjęcia,
- notatki,

Wprowadzenie innowacji i rozwiązań w ramach własnej pracy dydaktycznej.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu, wykorzystanie komputera podczas zajęć edukacyjnych
- cały okres stażu,
- spis wykorzystywanych programów i encyklopedii,
- konspekty zajęć.
- potwierdzenia dyrektora,

Wybór i realizacja programów zgodnych z podstawą wychowania przedszkolnego oraz ich ewaluacja.
- zapoznanie rodziców z programami innowacyjnymi w grupie:
- Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.
wrzesień 2011r
- Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej.

Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
Zbieranie informacji wg. przygotowanych narzędzi (karty obserwacji, diagnozy, ankiety)
Cały okres stażu
- sporządzenie dokumentacji

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy,
- podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu 2014 r.
Maj 2014r.
-teczka zawierająca potwierdzone przez dyrekcję dokumenty,
- sprawozdanie


§ 7.2.2 rozporządzenia: umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
- obserwacja, diagnoza,
- zebrania z rodzicami,
- rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb,
- przeprowadzenie ankiet
Na bieżąco przez cały okres stażu
- notatki, arkusze
- listy obecności, protokoły spotkań,
- ankiety

Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
- nawiązanie współpracy
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów
Na bieżąco przez cały okres stażu
- rozmowy indywidualne
- notatki,

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
- obserwacja,
- rozmowy z rodzicami i dziećmi,
- organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Na bieżąco przez cały okres stażu
- notatki,
- adnotacje w dzienniku zajęć

Prowadzenie systematycznej pracy kompensacyjno-wyrównawczej
- diagnozowanie trudności edukacyjnych wychowanków,
- systematyczna praca indywidualna
Na bieżąco przez cały okres stażu
- zapisy w dzienniku,
- arkusze diagnozy

Opieka nad dzieckiem zdolnym
- prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych
Na bieżąco przez cały okres stażu
- wpisy do dziennika

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
- nawiązanie współpracy : biblioteką , Miejskim Ośrodkiem Kultury Rekreacji i Sportu , gazetą lokalną , policją, strażą pożarną
Na bieżąco przez cały okres stażu
- adnotacje w dzienniku,
- zdjęcia,
- potwierdzenia

Promowanie zdrowego stylu życia - opracowanie spotkań z: lekarzem pediatrą, pielęgniarką, farmaceutą, stomatologiem
Na bieżąco przez cały okres stażu
- adnotacje w dzienniku,
- zdjęcia,
- potwierdzenia

Organizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych w grupie
- opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji na uroczystości grupowe
Na bieżąco przez cały okres stażu
- adnotacje w dzienniku,
- zdjęcia,
- potwierdzenia

Współpraca z rodzicami i dziadkami
- wykorzystanie uroczystości przedszkolnych do nawiązywania współpracy z rodzinami dzieci poprzez organizowanie: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty,
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, umożliwienie obserwacji dziecka na tle grupy,
- angażowanie rodziców do aktywnego udziału w zajęciach otwartych i uroczystościach grupowych,
- włączenie rodziców do aktywnego udziału różnych akcji prowadzonych w życiu przedszkola: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra grosza”...,
- zorganizowanie Kącika dla rodziców
Na bieżąco przez cały okres stażu
- scenariusze,
- sprawozdania,
- zdjęcia

Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
- studiowanie literatury,
- udział w szkoleniach, warsztatach,
Na bieżąco przez cały okres stażu
- zaświadczenia,
- notatki

Udział dzieci w konkursach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
- przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień
Na bieżąco przez cały okres stażu
- zdjęcia,
- notatki,
- dyplomy

Stwarzanie możliwości dzieciom wyrażania swoich przeżyć poprzez twórczość plastyczną.
- zastosowanie różnorodnych technik plastycznych (praca z masą solną, masą papierową, malowanie palcami, orgiami...),
- przygotowanie prac w formie upominków dla najbliższych,
- zintegrowanie treści plastycznych z muzyką (malowanie muzyki),
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów plastycznych na terenie przedszkola
Na bieżąco przez cały okres stażu
- prace dzieci
- zdjęcia
- potwierdzenia dyrektora

Występy dzieci przedszkolnych z częścią artystyczną na różne okazje w przedszkolu i innych instytucjach
- teatrzyki i przedstawienia okolicznościowe,
- przygotowanie dzieci do występu
Na bieżąco przez cały okres stażu
- sprawozdania,
- scenariusze,
- zdjęcia

Organizowanie wycieczek
- zorganizowanie wycieczek grupy oraz łączone z innymi grupami,
- opracowanie scenariuszy wycieczek
Na bieżąco przez cały okres stażu
- sprawozdania z wycieczek,
- zdjęcia

Udział w akcjach prowadzonych przez organizacje związane z edukacją: „Cała Polska czyta dzieciom”,
„Góra grosza
- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi oraz otaczającego nas świata
Na bieżąco przez cały okres stażu
- sprawozdania z akcji,
- zdjęcia
- podziękowania

Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w przedszkolu
- przygotowanie ściennych gazetek związanych z pracą grupy, tematyką...,
- prowadzenie kącika dla rodziców
- dbanie o dekoracje przedszkola Na bieżąco przez cały okres stażu
- potwierdzenie dyrektora
- potwierdzenie dyrektora

Współudział w organizowaniu i przeprowadzeniu Projektu współfinansowanego przez UE ...........................
- nawiązanie współpracy z koleżankami,
Zdjęcia, dziennik zajęć

Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki - wyszukiwanie sponsorów,
- współpraca z rodzicami
Na bieżąco przez cały okres stażu
- potwierdzenia sponsorów, dyrektora

Współpraca z innymi nauczycielami
- nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek
Na bieżąco przez cały okres stażu
- notatki, zajęcia
- potwierdzenia


§ 7.2.3 rozporządzenia: umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Systematyczne korzystanie z Internetu, komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych
- wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, artykułów, scenariuszy,
- wykorzystanie ich w pracy z dziećmi
Na bieżąco przez cały okres stażu
- kserokopie,
- scenariusze

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,
- pisanie scenariuszy zajęć oraz dokumentacji z wykorzystaniem komputera,
- korzystanie z zasobów multimedialnych
- tworzenie prezentacji multimedialnych,
- rozwijanie swoich możliwości w zakresie technologii informacyjnej
- opracowywanie dyplomów i podziękowań dla dzieci i rodziców
Na bieżąco przez cały okres stażu
- dokumentacja,
- kserokopie prac,
- prezentacje

Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym; publikowanie własnych materiałów (scenariuszy)
- opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć
- X 2011r.
- adres strony internetowej

Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy
- gromadzenie programów komputerowych wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną dzieci,
- wykorzystanie edukacyjnych programów multimedialnych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć
Na bieżąco przez cały okres stażu
- notatki
- zdjęcia

Przygotowanie sprawozdania przedłożonego dyrektorowi przedszkola - napisanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
V 2014,
- sprawozdanie


§ 7.2.4 rozporządzenia: umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Studiowanie aktualnej literatury, aktywna praca nad samokształceniem - poszukiwanie nowych rozwiązań,
- samodzielne studiowanie literatury, korzystanie ze zbiorów biblioteczki przedszkolnej, pedagogicznej,
- korzystanie z ofert wydawniczych,
- śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism,
- udział w sesjach metodycznych, współpraca z innymi nauczycielami.
Na bieżąco przez cały okres stażu
- notatki,
- ksera artykułów,
- bibliografia

Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie aktywizujących metod w pracy dydaktycznej
Na bieżąco przez cały okres stażu
- wpisy w dzienniku zajęć

Poznawanie i wdrażanie zasad współpracy z PPP Zapoznanie się z:
- rozporządzaniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- rozporządzeniem funkcjonowania PPP,
Nawiązanie współpracy z poradnią .
Rok szkolny 2011/2012
Wydruk rozporządzenia

Pedagogizacja rodziców
- organizowanie prelekcji adresowanych do rodziców z udziałem specjalistów z poradni (psycholog, logopeda),
- proponowanie rodzicom różnych artykułów,
- prowadzenie „kącika dla rodziców”
Na bieżąco przez cały okres stażu
- Protokoły z prelekcji,
- lista obecności
- artykuły,

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
– rozmowy indywidualne z rodzicami,
- identyfikacja problemów dotyczących dzieci, podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązywania w oparciu o studiowanie literatury fachowej,
- wspólnie z rodzicami podejmowanie działań w ramach bieżących planów współpracy z rodzicami
Cały okres stażu
- potwierdzenie dyrektora


§ 7.2.5 rozporządzenia: umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Poznanie procedury awansu zawodowego – analiza dokumentacji. Zapoznanie się z :
- Ustawą o systemie oświaty,
- Kartą Nauczyciela, - rozporządzeniem: w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (1.12.2004r.) i rozporządzeniem je zmieniającym z dn. 14.11.2007r.
- rozporządzeniem: o podstawie programowej,
- rozporządzeniem: w sprawie oceny nauczyciela,
- rozporządzeniem: w sprawie innowacji i programów autorskich,
- rozporządzeniem: w sprawie nadzoru pedagogicznego
Na bieżąco przez cały okres stażu
- akty prawne

Znajomość i stosowanie przepisów dotyczących opieki pomocy społecznej. Zapoznanie się z:
- Konwencją Praw Dziecka,
- rozporządzeniem: o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- rozporządzeniem: dotyczącym funkcjonowania Poradni Psychologiczno-pedagogicznej
Na bieżąco przez cały okres stażu
- akty prawne,
- umieszczenie praw dziecka w widocznym miejscu

Znajomość i posługiwanie się dokumentacją przedszkolną, Dokładna analiza i zapoznanie się z:
- Statutem przedszkola,
- Uchwałami Rady Pedagogicznej,
- Programem wychowawczym i profilaktycznym,
- Programem rozwoju przedszkola,
- Planem Nadzoru pedagogicznego.
Utrwalenie znajomości tych dokumentów
w czasie całego stażu.
- notatki,
- wykaz dokumentów

Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
- organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
Okres stażu
-wpisy w dzienniku zajęć,
- scenariusze wyjść i wycieczek

Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku - studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Na bieżąco przez cały okres stażu
- notatki

Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa
- samodzielna lektura przepisów
cały okres stażu
- notatki


* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENi S z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007r.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.