X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13708
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Agnieszka Sperka – nauczyciel mianowany w Zespole Szkół w Dąbrowie Górniczej.


Terminarz:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011

Przewidywana data ukończenia stażu: 31.05.2014

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Celem podstawowym niniejszego stażu jest UZYSKANIE w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Zagadnienia organizacyjne!

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIE / DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE
FORMY REALIZACJI
TERMIN

1. Wstępna analiza własnych umiejętności
- autorefleksja
09/10. 2011r.

2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- śledzenie zmian w prawie oświatowym
09. 2011 r.
Na bieżąco

3. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
08. 2011 r.

4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
- systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
Okres stażu

5. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie i opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
05. 2014 r.


§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego, śledzenie stron internetowych MENiS.

2. Zapoznanie z publikacjami przedstawiającymi zasady ubiegania się o stopień awansu zawodowego.

3. Założenie teczki „Awans zawodowy”.

09 – 10.2011 r.
08/09.2011 r.
09.2011 r.


Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

1. Udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
2. Udział w konferencjach, warsztatach metodycznych itd.
3. Koleżeńskie hospitacje.
4. Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
5. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego.
Cały okres stażu.
Organizacja szkolnych konkursów

1. Organizacja konkursów dla uczniów nauczania zintegrowanego.
Okres stażu.

Pielęgnowanie uzdolnień i zamiłowań dzieci do muzyki, pobudzanie wrażliwości.
1. Stosowanie metod i środków aktywizujących podczas zajęć, a w szczególności wykorzystywanie umiejętności gry na gitarze w rozwijaniu i pobudzaniu wrażliwości muzycznej dzieci.
Okres stażu

Rozwijanie umiejętności z zakresu pracy z uczniami zdolnymi oraz tymi, którzy mają problemy w nauce. 1. Obserwacja i analiza umiejętności ucznia.

2. Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego, rozwijanie jego umiejętności.

3. Pomoc w nauczaniu uczniowi słabemu, mniej zdolnemu, zachęcanie go do pracy i własnego rozwoju.

4. Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi (np. karty obserwacji uczniów).

Okres stażu.


Zbilansowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacją planu rozwoju.

1. Analiza rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej, samoocena i autorefleksja.

05.2012 r.
05.2013 r.


Realizacja zadań na rzecz poprawienia bazy materialnej
klasy i szkoły.

1. Pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz klasy. Na bieżąco
w okresie stażu.
Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.

1. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców /pogadanki, referaty/.

2. Współdziałanie w organizacji imprez klasowych i wycieczek. Okres stażu.


§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem
swojej pracy. 1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych na zajęcia.
2. Opracowanie i przygotowanie testów, sprawdzianów, ankiet.
3. Opracowanie pytań konkursowych, dyplomów, zaproszeń.
4. Wykorzystanie programu oceny opisowej podczas konstruowania oceny semestralnej i rocznej.
5. Wykorzystywanie programu do wypisywania świadectw.
6. Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.

Cały okres stażu.


Korzystanie z Internetu.

1. Śledzenie aktualności na portalach internetowych. Cały okres stażu.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej
w pracy pedagogicznej.
Wdrażanie innowacyjnych metod pracy na lekcjach i podczas zajęć pozalekcyjnych.

1. Korzystanie z prezentacji multimedialnych.

2. Korzystanie z zasobów Internetu jako źródła informacji
(np. słowniki, encyklopedie multimedialne, strony edukacyjne).

Na bieżąco
w okresie stażu.


Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych, materiałów promujących szkołę i przygotowaniu pomocy dydaktycznych.

1. Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów oraz opracowywanie scenariuszy za pomocą programów: Word, Exel, Power Point.

Na bieżąco w okresie stażu.


Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

1. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami (scenariusze, testy, sprawdziany, konkursy).

2. Przygotowywanie testów w formie elektronicznej. Okres stażu.
Korzystanie z zasobów multimedialnych szkoły. 1. Korzystanie na lekcjach nauczania zintegrowanego oraz na zajęciach pozalekcyjnych z programów edukacyjnych.

Na bieżąco w okresie stażu.


Udział w innowacyjnych formach doskonalenia nauczycieli.

1. Udział w internetowych klubach dyskusyjnych, forum.

2. Kontakt elektroniczny z nauczycielami w kraju.

Na bieżąco w okresie stażu.


Wykonywanie prac zleconych przez dyrekcję szkoły.

1. Tworzenie dyplomów okolicznościowych, zaproszeń na uroczystości szkolne.

Zgodnie z potrzebami,
w okresie stażu.


§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
2. Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych.
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami o krótszym stażu pracy.
4. Wymiana poglądów i doświadczeń z innymi nauczycielami z ZS nr 3.
5. Pełnienie zadań wynikających z funkcji opiekuna stażu.
6. Pełnienie zadań wynikających z funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego dla kl. I-III SP.

W okresie stażu.


Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli klas I-III.

1. Planowanie zadań, wzajemna wymiana doświadczeń, tworzenie scenariuszy imprez, organizacja konkursów.

Okres stażu.


Przygotowanie referatu na radę szkoleniową, na temat „Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym”. 1. Udział w szkoleniu, wygłoszenie referatu. Rok szkolny 2012/2013 r.
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

1. Dzielenie się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami z innymi nauczycielami uczącymi w nauczaniu zintegrowanym (nauczyciel religii, anglista, pozostali nauczyciele zintegrowanej edukacji), wymiana poglądów.

Na bieżąco w okresie stażu.


Własna publikacja w Internecie.

1. Znalezienie i wybór portalu internetowego, a następnie opublikowanie opracowanego Planu rozwoju zawodowego.

10/11 – 2011 r.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Współpraca z rodzicami uczniów.

1. Opracowanie i odczytywanie referatów na zebraniach z rodzicami ( pedagogizacja rodziców).
2. Rozmowy, konsultacje z rodzicami (opiekunami) na temat problemów wychowawczych, zachowania uczniów w szkole i poza szkołą. Zebrania z rodzicami podczas stażu.

Raz w miesiącu.


Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych.

1. Opracowanie tematyki prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (społecznie) kompensacyjno – wyrównawczych.
2. Opracowanie programu zajęć kształtujących kreatywność uczniów.

2011/2012 r.
2012/2013 r.


Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu zajęć pozalekcyjnych dla klas I-III- kółko muzyczne:
„Mali muzycy”.

1. Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania autorskiego programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
2. Umieszczenie programu w szkolny zestawie programów.
3. Wdrożenie programu do realizacji w szkole.
4. Ewaluacja.

2012/2013 r.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Udział uczniów w konkursach.

1. Organizacja i przygotowanie uczniów do konkursów na terenie szkoły, miasta i województwa.
Cały okres stażu.


Organizowanie wycieczek edukacyjnych.

1. Opracowanie planu wycieczki.
2. Zorganizowanie wyjazdu.
3. Podsumowanie wycieczki.
Zgodnie z ustalonymi terminami.


Współpraca z Ośrodkiem dla dzieci Niewidomych i Niedowidzących
w Dąbrowie Górniczej

1. Zbiórka maskotek i zabawek dla dzieci z Ośrodka dla Niewidomych i Niedowidzących w DG.

05.2012/2013/2014 r.


Współpraca z Caritas diecezji Sosnowieckiej

1. Zbiórka artykułów papierniczych i biurowych na rzecz Caritas.

05-06.2012/2013/2014 r.


Tworzenie przyjaznego środowiska dla procesu uczenia się.

1. Organizowanie wycieczek i imprez klasowych i szkolnych, Zgodnie z ustalonymi terminami.


Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

1. Zbiórka artykułów żywnościowych długoterminowych i art. chemicznych dla najbardziej potrzebujących rodzin uczniów
z ZS nr 3.
2. Współorganizacja kiermaszu świątecznego (fundusze zbierane na obiady dla najbardziej potrzebujących dzieci z ZS nr 3).

Okres Wielkiego Postu
2012/2013/2014 r.
Zgodnie z ustalonym terminem.


Organizacja imprez.
1. Przygotowanie i organizacja imprez:
• Dzień chłopca,
• Pasowanie uczniów,
• Andrzejki,
• Mikołajki,
• Wigilia,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Dzień Kobiet,
• Dzień Matki i Ojca,
• Bal karnawałowy,
• Powitanie wiosny,
• Wycieczki krajoznawcze,
• Wyjazdy do kina, teatru.

W miarę potrzeb
w okresie stażu, zgodnie z ustalonymi terminami.


Motywowanie uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności poprzez „zdrową” rywalizację.
1. Konkursy klasowe:
• „Mistrz matematyki”,
• „Mistrz ortografii”,
• „Mistrz w czytaniu”.

W okresie stażu.


Działania na rzecz uczniów będących w trudnej sytuacji
rodzinnej i materialnej.

1. Prowadzenie społecznie dodatkowych zajęć w celu wyrównania braków edukacyjnych u dzieci mających problemy w nauce.
2. Współorganizacja zbiórki artykułów biurowych i papierniczych na rzecz dzieci najbardziej potrzebujących.
3. Współorganizacja kiermaszu świątecznego, mającego na celu zbieranie funduszy na obiady dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.
4. Zbiórka artykułów spożywczych długoterminowych i art. chemicznych dla najuboższych uczniów ZS nr 3 w DG. Okres stażu.

Maj, czerwiec, wrzesień 2011/2012/2013 r.

Zgodnie z ustalonym terminem.

Okres Wielkiego Postu 2012/2013/2014 r.


Promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

1. Organizowanie wycieczek dydaktyczno- krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu.

2. Zachęta do udziału i przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich, matematycznych, piosenki dziecięcej, itp.

W miarę potrzeb

w okresie stażu.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z pedagogiem szkolnym, biblioteką, świetlicą, higienistką szkolną.

1. Systematyczne spotkania, rozmowy konsultacyjne, prelekcje, pogadanki.
Cały okres stażu.


Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dąbrowie Górniczej.

1. Cykliczne konsultacje i kierowanie dzieci na badania do poradni.
2. Stosowanie zaleceń poradni.

Według potrzeb.


Współpraca z Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Dąbrowie Górniczej.

1. Zbiórka zabawek, maskotek itp. Z okazji Dnia Dziecka.
Współpraca z Caritas diecezji Sosnowieckiej.


Współpraca z Domem Opieki Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

1. Zbiórka artykułów papierniczych i biurowych na kolonie letnie organizowane przez Caritas.

1. Wykonywanie stroików i ozdób świątecznych dla pensjonariuszy Domu Opieki.

05-06.2012/2013 r.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia.


Współpraca z policją.
1. Organizacja spotkań uczniów z policjantem np. na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.

Okres stażu.


Współpraca z pobliskimi przedszkolami.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla przedszkolaków. Według potrzeb.


§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.

1. Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
2. Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych.
3. Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu.
4. Podsumowanie i wnioski.
Okres stażu.


• Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.


Zatwierdzam do realizacji: Opracowała: mgr Agnieszka Sperka


...................................... ........................................
/podpis dyrektora szkoły/ /podpis nauczyciela/



Dąbrowa Górnicza, dn. .......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.