X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13576
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2008 DO 31.05.2011 ROKU
MGR JOANNA GALIŃSKA

WSTĘP
Swoją pracę w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie rozpoczęłam w dniu 1 września 2003 roku jako nauczycielka języka niemieckiego. Starałam się i staram, by wiedza zdobyta w trakcie studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu procentowała i przynosiła pozytywne efekty w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Musiałam się zastanowić, co jest dla mnie ważne, co chcę osiągnąć. Te wszystkie punkty i rozważania pomogły mi w opracowaniu mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne.

Zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w okresie odbywania stażu zrealizowałam następujące zadania:

§8 ust.2 pkt 1
I. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy: Karty Nauczyciela i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, śledziłam na bieżąco zmiany w w/w dokumentach. Efektem było poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego, poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
We wrześniu 2008 roku sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu i opracowałam na podstawie obowiązujących przepisów prawnych plan rozwoju zawodowego, który zawierał zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Plan został pozytywnie zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie dnia 29.09.2008 roku.

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
W maju 2011 roku sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu od 01.09.2008 do 31.05.2011 roku, celem przedłożenia go Dyrektorowi Szkoły.

4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
W ciągu mojej pracy zawodowej dbałam i dbam o podnoszenie moich kwalifikacji, a także doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy. Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywałam zdobytą wiedzę i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
• Brałam udział w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez różne wydawnictwa językowe, np. przez Pearson Longmann, WSiP, Lektor Klett czy Wydawnictwo Szkolne PWN.

• Brałam aktywny udział w szkoleniach organizowanych przez OKE w Poznaniu, których celem było jak najlepsze przygotowanie egzaminatorów do corocznego sprawdzania pisemnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Udział w tych szkoleniach pozwolił mi efektywniej przygotować uczniów do matury.

• W celu podnoszenia jakości pracy szkoły i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności uczestniczyłam w różnych konferencjach i warsztatach metodycznych.
- „Kreatywność w uczeniu się i nauczaniu języków obcych” – 30.09.2009
- „ Rozwijanie umiejętności komunikacji i motywacji do mówienia w języku obcym” – 20.10.2009
- „Najnowsze tendencje w nauczaniu języków obcych” – 30.09.2010
- „Sposób na ciekawe zastępstwo na lekcjach języka obcego” – 30.03.2011

• Ukończyłam różne kursy kwalifikacyjne, które podnoszą jakość mojej pracy, pozwalają się rozwijać i poszukiwać nowych, ciekawych rozwiązań przydatnych w pracy pedagogicznej.
- „Planowanie pracy dydaktycznej z nową podstawą programową na lekcjach języka obcego”- 17.04.2009 – 24.04.2009
- „Kreatywność i innowacje w nauczaniu języków obcych” – 07.10.2009 – 03.11.2009
- „Autonomia ucznia i nauczyciela gwarancją sukcesu w nauczaniu języka obcego” – 11.02.2010 – 25.02.2010
- „Uczeń z dysleksją na lekcjach języka obcego” – 04.12.2010 – 05.12.2010
- „Język obcy – matura ustna 2012” – 21.12.2010
- „Konstruowanie programów nauczania i scenariuszy lekcji języka obcego; planowanie pracy dydaktycznej” – 08.04.2011 – 18.04.2011

5. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Uczestniczyłam w szkoleniowych radach pedagogicznych, co pozwoliło mi na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności, doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.
• „Jak skutecznie dyscyplinować uczniów oraz tworzyć zdrowe relacje” – 20.03.2009
• „Nauczyciel – rodzice ucznia. Jak sobie poradzić w tej relacji, jak się skutecznie porozumiewać?” – 19.04.2011
• Szkolenie z obsługi tablicy multimedialnej – 17.02.2011
Brałam również udział w szkoleniach z zakresu procedur maturalnych i przeprowadzania egzaminu zawodowego.

Dzięki udziałowi w różnych formach doskonalenia warsztat mojej pracy jest bogatszy, a przez to zajęcia z uczniami ciekawsze i silniej motywujące do nauki.

6. Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.
• Co roku brałam udział w pracach komisji maturalnej na różnych egzaminach pisemnych, pełniłam funkcję przewodniczącej na egzaminie ustnym z języka niemieckiego. Uczestniczyłam w pracach komisji poprawkowej z języka niemieckiego.
• W trakcie trwania stażu brałam udział w pracach komisji rekrutacyjnej do Zespołu Szkół Budowlanych powołanej przez Dyrektora Szkoły.
• Od września 2011 roku pełnię funkcję przewodniczącej Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących.
• Pełnię funkcję przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Języka Niemieckiego.
• Wraz z koleżanką Al.... P..... przygotowywałam gazetkę tematyczną z okazji Dnia Dziecka i umieściłam ją na tablicy informacyjnej przy drzwiach wejściowych do szkoły.

7. Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy.
Przez cały okres stażu organizowałam i wzbogacałam swój własny warsztat pracy. Zorganizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych, a także pozyskałam różne materiały dydaktyczne ( plansze, plakaty, karty pracy ) na spotkaniach z wydawnictwami językowymi.
Studiowanie fachowej literatury pedagogicznej pozwoliło mi rozwijać swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę dydaktyczno – wychowawczą i wzbogaciło mój warsztat pracy o nowe metody pracy.
- M. Bogdanowicz, M. Smoleń „Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych”
- H. Komorowska „Metodyka nauczania języków obcych”
- K. Tkaczyk, H. Szarmach-Skaza „ Wörter – Bäume. Słownictwo niemieckie.”
- B. Bleja-Sosna „Żyć w przyjaźni. Zajęcia zapobiegające agresji”
- G. Krasowicz-Kupis „Dysleksja rozwojowa”
- I. Zarzycka „Nauczyciel mianowany”
- J. Acman, R. Ryll „Awans zawodowy nauczyciela – praktyczny poradnik”
- „Nauczyciel dyplomowany” – poradnik w wersji elektronicznej dla nauczycieli, Literka.pl

8. Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami i doskonalenie umiejętności wychowawczych.
Przez cały okres trwania stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy. Systematycznie organizowałam spotkania klasowe z rodzicami. Ich celem były nie tylko sprawy organizacyjne, lecz także omówienie frekwencji, zachowania czy ocen uczniów. Na każdym zebraniu staraliśmy się rozwiązywać problemy nurtujące mnie jako nauczyciela – wychowawcę, rodziców, jak i uczniów , co miało na celu pedagogizację nas wszystkich. Rozwiązywanie problemów na bieżąco pozwoliło zbudować pozytywne relacje na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń – rodzic, a także wpłynęło na poprawę pracy dydaktyczno-wychowawczej.


§8 ust. 2 pkt 2
II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Umiejętność korzystania z technologii informacyjnej jest niezbędnym elementem w pracy nauczyciela. Wykorzystałam komputer do samodzielnego przygotowania i sporządzenia całej dokumentacji awansu zawodowego.

2. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy.
W swojej pracy zawodowej bardzo często posługiwałam się komputerem do przygotowania testów, sprawdzianów, kartkówek, kart pracy czy też pomocy dydaktycznych. Umiejętność obsługi komputera pozwoliła mi na efektywne przygotowanie sprawozdań z pracy Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących, scenariuszy lekcji, ankiet dla uczniów i rodziców, przygotowywania materiałów na gazetki okolicznościowe, pisania pism urzędowych czy wykonywać różne dyplomy i podziękowania dla uczniów i rodziców na koniec roku szkolnego.

3. Przygotowanie lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem komputera.
Opanowanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem pozwoliło mi poprowadzić zajęcia z wykorzystaniem go na lekcji języka obcego. Takie zajęcia były znacznie ciekawsze i przynosiły większe korzyści, gdyż uczeń zapamiętywał z takiej lekcji znacznie więcej. W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadziłam w klasie pierwszej technik informatyk lekcję „Weihnachten in deiner Familie”/ „Święta Bożego Narodzenia w Twoim domu”. Jednym z zadań było wyszukanie na niemieckich stronach internetowych życzeń bożonarodzeniowych w języku obcym, następnie napisanie do mnie e-maila lub wysłanie kartki świątecznej z życzeniami.
W roku szkolnym 2009/2010 w ramach zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu zawodowego w języku niemieckim przeprowadziłam lekcję ćwiczeniową dla klasy czwartej technik hotelarstwa z wykorzystaniem komputera. Zadaniem uczniów było sporządzenie na podstawie oferty wybranego hotelu zaproszenia do hotelu dla jakiegoś gościa, listu powitalnego i rezerwacji pokoju w języku niemieckim, gdyż są to typowe zadania egzaminacyjne.
Praca z komputerem i internetem sprawiła uczniom wielką przyjemność oraz podniosła ich motywację do dalszej pracy. Młodzież chętnie zdobywa i pogłębia wiedzę za pośrednictwem komputera, a lekcje z wykorzystaniem internetu są ciekawsze.

4. Wykorzystywanie techniki komputerowej do wykonywania prezentacji multimedialnych.
W roku szkolnym 2010/2011 wraz z kilkoma uczniami klasy czwartej technik informatyk przygotowałam dwie prezentacje multimedialne na temat zabytków Berlina. Prezentacje zostały zrobione w programie PowerPoint , a następnie zaprezentowane klasie. Do końcowej prezentacji przygotowywaliśmy się dłuższy czas, ponieważ uczniowie musieli najpierw zastanowić się i wybrać miejsce w Niemczech, którego zabytki chcieliby przedstawić, a następnie wyszukać w internecie i opisać interesujące ich miejsca. Niezbędna okazała się tu umiejętność posługiwania się językiem niemieckim oraz programem PowerPoint. Dzięki wspólnej pracy udało się nam te prezentacje przygotować. Wykorzystanie techniki komputerowej i zasobów internetu rozwija u uczniów aktywność oraz ciekawość poznawczą. Uczniowie chętnie w nich uczestniczą, ucząc się samodzielnie wyszukiwać potrzebnych informacji. Uważam, że taki projekt zmobilizował młodzież do większego zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie i zmotywował do dalszej pracy i nauki języka obcego.

5. Wykorzystywanie różnych stron internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji oraz w życiu codziennym.
Przygotowanie i opracowanie materiałów dydaktycznych do lekcji opiera się coraz częściej na internecie i korzystaniu z technologii informacyjnej. Pogłębiając swoją wiedzę korzystałam z różnych stron internetowych, np.:
www.wszpwn.com.pl
www.longman.pl
www.wsip.com.pl
www.oke.poznan.pl
www.awans.net
www.edunews.pl
www.profesor.pl
www.cke.edu.pl
www.literka.pl
www.google.de
www.langenscheidt.de
i wielu innych.
6. Wykorzystanie programu Optivum do wypisywania świadectw.
Umiejętność obsługi komputera okazała się, jak dla mnie, niezbędna do wypisywania świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły naszych uczniów. Posługiwanie się programem Optivum znacznie ułatwia pracę nauczyciela – wychowawcy, a wypisane w ten sposób świadectwa są ładne i estetyczne.


§8 ust. 2 pkt 3
III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu języków obcych.
Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w zebraniach i pracach zespołu języków obcych. Naszym celem była wymiana spostrzeżeń i doświadczeń, planowanie wspólnej pracy, rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz wspólne opracowywanie i modyfikacja planów nauczania, testów i sprawdzianów dla uczniów. Spotkania te okazały się niezwykle korzystne dla poprawy jakości naszej pracy.

2. Modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania.
W roku szkolnym 2004/2005 opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z Języka Niemieckiego, a następnie zmodyfikowałam go w sierpniu 2010 roku. Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
W pracy nauczyciela ważna jest umiejętność dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, a przede wszystkim zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Opracowałam i udostępniałam innym nauczycielom materiały dydaktyczne, karty pracy, różne testy i sprawdziany. W roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010 przeprowadziłam dwie lekcje otwarte dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych uczących języków obcych.

4. Opracowanie słowniczka języka niemieckiego dla klas technikum gastronomicznego.
Wraz z koleżanką D... O.... przygotowałam i opracowałam słowniczek języka niemieckiego dla klas technikum gastronomicznego. Jest on materiałem pomocniczym do nauki języka zawodowego, gdyż wydawnictwa nie posiadają w swojej ofercie odpowiedniego podręcznika do tego przedmiotu. W przygotowaniu go pomogli nam uczniowie klas zawodowych o profilu kucharz małej gastronomii oraz technikum gastronomicznego, tworząc częściowo bazę słów i zbierając je w kręgi tematyczne. Stworzenie tego słowniczka miało na celu ułatwienie nauczycielom pracy, a uczniom nauki.

5. Opracowanie pomocniczych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli uczących języka zawodowego w technikum hotelarstwa.
Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli uczących języka zawodowego w klasach o profilu technik hotelarstwa zebrałam i przygotowałam materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji z tego przedmiotu. Jest to zbiór słownictwa oraz typowych wzorcowych zadań oraz ćwiczeń, które mają na celu przygotować uczniów do egzaminu zawodowego w języku obcym.

6. Własna publikacja w Internecie.
W trakcie trwania stażu opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w Internecie na stronie:
- www.swietlica59.pwii.pl
- www.literka.pl

7. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w lekcjach otwartych.
W ramach wymiany doświadczeń uczestniczyłam w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Celem było dzielenie się wiedzą, wymiana spostrzeżeń i uwag oraz rozwijanie wzajemnej współpracy. Jako młody nauczyciel zawsze mogłam liczyć na pomoc i wsparcie starszych i bardziej wykwalifikowanych nauczycieli, dlatego poprzez udział w lekcjach otwartych chciałam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.

8. Opracowanie materiałów pomocniczych w przygotowaniu do matury z języka niemieckiego.
Wychodząc naprzeciw uczniom i starając się im ułatwić dostęp do materiałów powtórkowych i ćwiczeniowych z języka niemieckiego, opracowałam zbiór przykładowych zadań, które powinien opanować uczeń przystępujący do matury. Materiały te umożliwiały doskonalenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania na maturze zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych . Moim celem było umożliwienie uczniom rozwiązywania zadań w każdej wolnej chwili, na przerwie, na zastępstwie czy po lekcjach. Teczka z materiałami została złożona w bibliotece szkolnej i udostępniona innym nauczycielom, a przede wszystkim uczniom.

9. Praca w zespole nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.
Od września 2011 roku pełnię funkcję przewodniczącej Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących, a także lidera WDN. Moim zadaniem było kompletowanie dokumentów nauczycieli starających się o przyznanie dofinansowania do różnych form doskonalenia zawodowego, organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych, sporządzanie sprawozdań z prac Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących, a przede wszystkim współpraca z innymi nauczycielami.


§8 ust. 2 pkt 4
IV. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8 ust. 2 pkt 4a )

- Opracowanie programu zajęć fakultatywnych dla maturzystów
Od początku pracy w Zespole Szkół Budowlanych prowadziłam zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego, które miały pomóc maturzystom lepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. W związku z tym opracowałam własny program zajęć, który miał mi ułatwić pracę oraz pomóc w osiągnięciu w/w celu.

- Opracowanie programu zajęć dodatkowych dla klasy technikum hotelarstwa
Każda klasa o profilu technik hotelarstwa kończy naukę egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, a jedno z zadań jest do zrobienia w języku obcym. W związku z tym, że w roku szkolnym 2009/2010 klasa IV TH nie miała w programie lekcji z języka zawodowego niemieckiego opracowałam własny program zajęć dodatkowych, uwzględniając potrzeby uczniów, a także w oparciu o zagadnienia do egzaminu zawodowego.

- Opracowanie własnego programu wychowawczego w oparciu o program wychowawczy szkoły
Przez cały okres trwania stażu sprawowałam funkcję wychowawcy klasy. Na początku każdego roku szkolnego opracowałam program wychowawczy dla danej klasy na każdy kolejny rok szkolny, oczywiście w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. Program wychowawczy dostosowywałam do potrzeb i problemów klasy, z uwzględnieniem także interesujących ich tematów i zagadnień. Tematy ujęte w/w programie pozwoliły mi rozwijać u uczniów zainteresowania, poznać ich światopogląd, a także kształtować prawidłowe postawy etyczne i moralne.

- Opracowanie programu pracy dla ucznia pracującego indywidualnym tokiem nauki
W oparciu o program nauczania języka niemieckiego i uwzględniając potrzeby ucznia opracowałam samodzielnie program pracy dla nauczania indywidualnego w szkole dla ucznia obecnej klasy drugiej technikum. Program dostosowałam do możliwości ucznia, a także uwzględniając małą liczbę godzin przeznaczonych na naukę języka obcego.


2. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej ( §8 ust. 2 pkt 4b )

W marcu 2006 roku ukończyłam kurs na egzaminatora maturalnego z języka niemieckiego.Przez cały okres trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach komisji maturalnej, oceniałam zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną część egzaminu. Pełniłam funkcję przewodniczącej na egzaminie ustnym w Zespole Szkół Budowlanych, a także w Konińskim Centrum Edukacyjnym. Uczestniczyłam także w pracach komisji maturalnej w III Liceum Ogólnokształcącym w Koninie.
Aktywne wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej pozwoliło mi na bieżąco śledzić zmiany przepisach i lepiej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego, co wiąże się z podniesieniem jakości pracy szkoły.

3. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( §8 ust. 2 pkt 4c )

- Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla maturzystów.
Od początku swojej pracy w Zespole Szkół Budowlanych prowadziłam zajęcia fakultatywne z języka niemieckiego dla uczniów przygotowujących się do matury z tego języka. Lekcje te były zajęciami dla osób chętnych, co umożliwiło nam lepszą i łatwiejszą pracę, a także możliwość wykonywania większej ilości ćwiczeń pisemnych i ustnych. Ćwiczyliśmy wszystkie sprawności, jakie powinni opanować uczniowie do matury z języka obcego.

- Prowadzenie zajęć dodatkowych przygotowujących uczniów technikum hotelarstwa do egzaminu zawodowego
W roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam dodatkowe zajęcia dla uczniów klasy technikum hotelarstwa przygotowujących się do egzaminu zawodowego w języku niemieckim. Grupa tych uczniów miała w swoim planie zajęć tylko język obcy zawodowy angielski, co uniemożliwiłoby im zdawanie egzaminu w języku niemieckim. Nie było możliwości stworzenia takiej grupy i ujęcia jej w planie lekcji, ze względu na małą liczbę osób chętnych.

- Zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
W roku szkolnym 2008/2009 zorganizowałam konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych dla chętnych uczniów klas pierwszych i drugich. Moim celem było sprawdzenie wiedzy uczniów, a także pokazanie im, jak piękne są państwa, które znamy tylko z książek i telewizji, przybliżenie kultury w/w krajów i zachęcenie do pogłębiania o nich wiedzy. Konkurs był poprzedzony elementami lekcji realioznawczych.

- Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych.
Wraz z uczniami uczestniczyłam w różnych wyjściach do kina na seanse filmowe czy sztuki teatralne, a także w wycieczkach do hoteli czy na Targi Poznańskie, pełniąc rolę wychowawcy i opiekuna – rozwijanie u uczniów wrażliwości na sztukę
W roku szkolnym 2008/2009 uczestniczyłam wraz z uczniami w Dniu Germanisty w organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie.

- Przygotowanie Dnia Germanisty i Anglisty.
W roku szkolnym 2008/2009 byłam współodpowiedzialna za przygotowanie Dnia Anglisty i Germanisty. Wraz z innymi nauczycielami języka niemieckiego poprzez konkurs i zabawę zapoznałam uczniów z obyczajami Niemiec i krajów niemieckojęzycznych, współtworzyłam program przebiegu całego dnia. Celem naszego przedsięwzięcia było zachęcenie uczniów do nauki języków obcych, bez których znajomości w dzisiejszych czasach coraz trudniej znaleźć pracę.

- Opracowanie testów do badania osiągnięć uczniów z języka niemieckiego przed maturą.
Opracowałam testy dla drugiej klasy liceum profilowanego i trzeciej klasy technikum, których celem było sprawdzenie wiedzy uczniów na rok przed maturą z języka niemieckiego. Byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie tych testów, zebranie i przeanalizowanie wyników, a następnie wyciągnięcie wniosków.

- Udział w projekcie unijnym „Profesjonalne praktyki - profesjonalni nauczyciele”.
W roku szkolnym 2010/2011 zostałam zakwalifikowana do w/w projektu realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w partnerstwie z Miastem Konin. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli, wdrożenie systemu praktyk pedagogicznych oraz zwiększenie liczby szkół uczestniczących w procesie przygotowywania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. W dniu 14 czerwca 2011 roku ukończyłam szkolenie organizowane w ramach tego projektu, a we wrześniu 2011 roku będę pełnić funkcję opiekuna praktyk dla studentów języka niemieckiego w Zespole Szkół Budowlanych, zgodnie harmonogramem PWSZ w Koninie.

- Przeprowadzanie próbnej ustnej matury z języka niemieckiego
Od kilku lat wspólnie z koleżanką D... O..... przeprowadzałyśmy próbną ustną maturę z języka niemieckiego, by uczniowie mieli możliwość ocenić stan swojej wiedzy oraz posiadanych umiejętności. Ten próbny egzamin miał im pokazać, jakie braki muszą uzupełnić, by móc pozytywnie zdać maturę z języka niemieckiego.
4. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami ( §8 ust. 2 pkt 4e )

- Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Przez cały okres trwania stażu, a właściwie od początku swojej pracy, aktywnie współpracowałam z pedagogiem szkolnym, który służył mi zawsze radą i pomocą. Wspólnie rozwiązywałyśmy problemy wychowawcze, dzieliłyśmy się swoimi uwagami i spostrzeżeniami.
Wraz z panią pedagog zorganizowałam warsztaty integracyjne dla klasy IIITGH w roku szkolnym 2008/2009, w związku z połączeniem obu profili i narastających sytuacjach konfliktowych w klasie.
Poprzez panią pedagog aktywnie współpracowałam z panią kurator sądową jednej z uczennic z klasy.
We współpracy z panią pedagog zorganizowałam lekcję wychowawczą dla klasy pierwszej technikum w ośrodku MONAR na terenie Konina. Celem zajęć było uświadomienie młodzieży skutków sięgania po narkotyki i poznanie od wewnątrz pracy tego ośrodka.

- Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Aktywnie współpracowałam z pielęgniarką szkolną. Na swoją prośbę zaprosiłam do współpracy panią TP...., będącą jednocześnie pedagogiem i z wykształcenia pielęgniarką, która przeprowadziła zajęcia dla klasy III technikum w związku z dużą ilością ciąż w klasie. Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom relacji damsko-męskich, pobudzenie ich do myślenia i wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny. Starając się zapobiegać niechcianym ciążom zaproponowałam przeprowadzenie zajęć i spotkania z ginekologiem dla uczennic klas pierwszych i drugich. Zajęcia takie zostały przeprowadzone pod koniec roku szkolnego 2008/2009 i na początku roku 2009/2010.

Wspolpr z kuratorem – darai polewaczyk

5. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§8 ust. 2 pkt 4f )
W roku szkolnym 2009/2010 otrzymałam nagrodę Dyrektora Szkoły za duży wkład i zaangażowanie w realizację obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


§8 ust. 2 pkt 5
V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Dokonałam analizy dwóch przypadków wychowawczych, opierając się na uczennicach z klas, których byłam wychowawcą, ustaliłam we współpracy z rodzicami i pedagogiem szkolnym metody pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematycznie pracowałam nad rozwiązaniem problemu, współpracując również z innymi nauczycielami, następnie wyciągnęłam stosowne wnioski.


PODSUMOWANIE
Podsumowując swój staż i rozwój zawodowy stwierdzam, że wzbogaciłam swoją wiedzę i warsztat pracy. Współuczestnicząc w różnych przedsięwzięciach miałam okazję poznać wiele aspektów pracy szkoły, zdobyć kompleksową wiedzę na temat jej funkcjonowania, a przez to podejmować trafniejsze decyzje w bezpośrednim kontakcie z uczniem i jego rodzicami. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym pozwoliła mi także doskonalić umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Dzielenie się własnymi doświadczeniami było dla mnie źródłem osobistej satysfakcji i formą promowania własnych osiągnięć. Doskonaląc swoją pracę przyczyniłam się do podwyższenia jakości pracy szkoły.
Uważam, że mój plan rozwoju zawodowego był dostosowany do potrzeb szkoły. Jego realizacja wymagała dużego zaangażowania, któremu towarzyszył wzmożony wysiłek mój i uczniów, a także konsekwentne dążenie do zamierzonego celu. Zrealizowanie wytyczonych założeń uważam za swoje duże osiągnięcie, mam też świadomość, że praca nauczyciela i wychowawcy opiera się na ciągłym zbieraniu doświadczeń, doskonaleniu i wyciąganiu wniosków z popełnionych błędów. Eliminowanie błędów w procesie dydaktyczno – wychowawczym pozwala na stałe podnoszenie jakości pracy własnej i szkoły.

Opracowała: mgr Joanna Galińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.