X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13604
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Informacje personalne

1.Imię i nazwisko nauczyciela: Krzysztof Nowicki

2.Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

3.Wykształcenie: wyższe - magister filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym

4.Czas stażu: 01.09.2010 – 31.05.2013

5.Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim

CEL PODSTAWOWY: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

CELE STAŻU:
- doskonalenie własnych umiejętności zawodowych,
służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły,
- wzbogacenie i urozmaicenie własnego warsztatu pracy,
- wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy na szerszą skalę.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

(Plan sporządzono w tabeli - dop. red.)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Doskonalenie systemu oceniania
z języka angielskiego - zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania

- zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi

- początek roku szkolnego

- zapis w dzienniku lekcyjnym
- kryteria oceniania z języka angielskiego

2. Udział w pracach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
- spotkania w ramach zespołu języków obcych
- organizowanie konkursów
- organizowanie Europejskiego
Dnia Języków Obcych
- współorganizowanie Dnia Otwartego Szkoły

- okres stażu

- sprawozdanie

3. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału we wszelkiego rodzaju formach doskonalenia wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych adekwatnych
do potrzeb nauczyciela i szkoły

- uczestnictwo w wewnątrzszkolnych oraz zewnątrzszkolnych szkoleniach, kursach, warsztatach

- okres stażu

- zaświadczenia

4. Organizacja oraz przygotowanie uczniów do wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych konkursów
z języka angielskiego
- opracowanie zasad, regulaminów
oraz przeprowadzenie konkursów
- nawiązanie współpracy
z wydawnictwami, szkołami, firmami organizującymi konkursy języka angielskiego

- okres stażu

- sprawozdanie, regulamin konkursów

5. Badanie wyników nauczania oraz egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego
- opracowanie analizy wyników egzaminów gimnazjalnych
z języka angielskiego
- przeprowadzanie w klasach pierwszych gimnazjum
diagnozy wstępnej z języka angielskiego mającej na celu podział uczniów na grupy
o odpowiednim poziomie zaawansowania

- okres stażu

- analiza

6. Udział w pracach zespołu odpowiedzialnego za stworzenie szkolnego programu poprawy efektywności kształcenia
- opracowanie szkolnego programu poprawy efektywności kształcenia na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

- początek roku szkolnego 2010/11

- program poprawy efektywności kształcenia

7. Wzbogacenie warsztatu pracy
- gromadzenie pomocy naukowych (podręczników do gramatyki, zdjęć i ilustracji dotyczących krajów anglojęzycznych, czasopism anglojęzycznych, map, gier, słowników, etc.)

- okres stażu

- sprawozdanie

8. Badanie wyników nauczania
- samodzielne działania pogłębiające wiedzę i umiejętności

- okres stażu

- lista książek, artykułów, stron internetowych

9. Praca z uczniem zdolnym i słabszym, dyslektycznym
- prowadzenie koła języka angielskiego
- prowadzenie zajęć wyrównawczych
- dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia

- okres stażu

- wpisy w dzienniku, programy nauczania, sprawozdanie

10. Opieka nad gazetką szkolną w segmencie 2a oraz gabinetem 13a
- przygotowywanie i uaktualnianie ogłoszeń, artykułów, zdjęć, prac uczniów

- okres stażu

- gazetki szkolne

11. Współpraca z rodzicami
- udział w zebraniach i Dniach Otwartych,
spotkania indywidualne

- okres stażu

- sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie i poszerzanie umiejętności
w zakresie wykorzystania komputera, oprogramowania i technologii informatycznej w pracy - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, słowników multimedialnych, stron internetowych wydawnictw językowych, itd.
w przygotowaniu się do zajęć
- wykorzystanie komputera
do przygotowania środków dydaktycznych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (przygotowanie sprawdzianów, testów, ćwiczeń dodatkowych), a także materiałów na spotkania z rodzicami i wymianę doświadczeń w Internecie
- nawiązanie współpracy z nauczycielami informatyki
- efektywne wykorzystanie możliwości gabinetów językowych: komputer, Internet, rzutnik
- opublikowanie własnego planu rozwoju na stronie internetowej
- praca z wykorzystaniem dziennika elektronicznego:
System Kontroli Frekwencji
i Postępów w Nauce ‘Librus’

- okres stażu

- sprawozdanie, wzory opracowanych dokumentów

2. Udział w ogólnopolskim projekcie „e-Akademia Przyszłości"
- wykorzystanie Internetowej platformy edukacyjnej do nauki j. angielskiego

- okres stażu

- sprawozdanie

3. Przeprowadzanie lekcji języka angielskiego w pracowni komputerowej
- prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej
z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu

- okres stażu

- konspekty lekcji

4. Prowadzenie lekcji przy użyciu tablicy interaktywnej
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem oprogramowania do tablic interaktywnych

- okres stażu

- konspekty lekcji

5. Opracowanie prezentacji multimedialnych
- opracowanie i wykorzystanie prezentacji wykonanych
przy pomocy programu Power Point

- okres stażu

- prezentacje


§ 8 ust. 2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
z nauczycielami i wychowawcami
- dzielenie się spostrzeżeniami
i uwagami z nauczycielami, wychowawcami
- prowadzenie lekcji otwartych
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
– dzielenie się swoim doświadczeniem

- okres stażu

- sprawozdanie, notatki, konspekty lekcji, potwierdzenia

2. Wymiana doświadczeń i doskonalenie
w ramach zespołu przedmiotowego
- uczestnictwo w pracach zespołu
- wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w doborze podręczników, pomocy naukowych

- okres stażu

- sprawozdanie

3. Działania interdyscyplinarne
- pomoc w realizacji konkursów i uroczystości szkolnych

- okres stażu

- potwierdzenia, sprawozdanie

4. Opieka nad praktykantami
- sprawowanie opieki nad praktykantami kolegiów językowych lub studentów filologii

- okres stażu

- sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego
- realizacja programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego na zajęciach
języka angielskiego

- początek roku szkolnego 2010/11

- program, sprawozdanie

2. Opracowanie programu zajęć dla koła języka angielskiego

- realizacja programu zajęć

- początek roku szkolnego 2010/11

- program, sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
- udział w pracach OKE Poznań

- okres stażu

- karta powołania


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Udział w projekcie ogólnopolskim
‘e-Akademia przyszłości”
- nadzorowanie pracy uczniów wewnątrz platformy internetowej

- okres stażu

- sprawozdanie
2. Organizowanie konkursów językowych
- opracowanie, przygotowanie
i przeprowadzenie konkursów

- okres stażu

- sprawozdanie, regulaminy konkursów, wyniki konkursów

3. Prowadzenie koła języka angielskiego
- opracowanie i realizacja planu pracy

- okres stażu

- plan pracy, dzienniki

3. Organizowanie sesji gry fabularnej „Warhammer”
- prowadzenie zajęć gry fabularne „Warhammer”

- rok szkolny 2011/2012

- sprawozdanie, przykładowe scenariusze

4. Nadzorowanie systemu pomocy koleżeńskiej
z języka angielskiego
- opieka i nadzór nad pomocą koleżeńską z j. angielskiego.

- okres stażu

- sprawozdanie

5. Przeprowadzenie projektu z języka angielskiego „Gorzów dla obcokrajowca”
- opieka i nadzór nad projektem mającym na celu stworzenie przewodnika po Gorzowie
w języka angielskim dla obcokrajowca

- rok szkolny 2012/2013

- sprawozdanie, przewodnik

6. Udział w akcjach charytatywnych
- zachęcanie uczniów do udziału w akcjach charytatywnych

- okres stażu

- sprawozdanie

7. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
- uzyskania stopnia egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

- do 2012 roku

- zaświadczenie


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z wydawnictwami językowymi
- uzyskanie pomocy dydaktycznych dla szkoły
- uzyskanie nagród na konkursy

- okres stażu

- sprawozdanie

2. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych
- pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych

- okres stażu

- sprawozdanie

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
- pomoc w organizacji różnych akcji oraz imprez szkolnych

- okres stażu

- sprawozdanie

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym
- współpraca z pedagogiem szkolnym w celu rozpoznawania i rozwiązywania trudności wychowawczych.

- okres stażu

- sprawozdanie, potwierdzenia

5. Pomoc materialna dla uczniów będących
w trudnej sytuacji finansowej
- uzyskiwanie dodatkowych kompletów podręczników
dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

- okres stażu

- adnotacje w dziennikach lekcyjnych, notatki


§ 8 ust. 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

1. Rozpoznanie i rozwiązania problemów edukacyjnych (pomoc uczniom słabym, praca z uczniem zdolnym)

- dodatkowe zajęcia z uczniem słabym, konsultacje, organizacja zajęć i prowadzenie ucznia zdolnego

- okres stażu

- sprawozdanie

2. Umiejętne rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych na bieżąco i według potrzeb
- rozwiązywanie trudnych przypadków wychowawczych, współpraca z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem
- współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych.

- okres stażu

- sprawozdanie, analiza 2 przypadków

Uwaga: dopuszcza się możliwość rozszerzenia i korekty zadań w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.


....................
podpis nauczyciela ...........................

data zatwierdzenia i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.