X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13607
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - logopedy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szkolnictwo specjalne
-----------------------------------

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

LP
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela:
- Karty Nauczyciela
- Ustawy o systemie oświaty
- Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Cały okres stażu
2. Współpraca z opiekunem stażu - Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
- Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć
Wrzesień 2011r.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu zawodowym - Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
- Udział w zajęciach warsztatowych, radach szkoleniowych – WDN
- Udział w lekcjach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli i terapeutów na terenie Ośrodka
- Udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, konferencje)
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
4. Doskonalenia własnego warsztatu pracy - Studiowanie literatury, czasopism pedagogicznych, psychologicznych i metodycznych
- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
- Organizowanie lekcji otwartych dla nauczycieli (samoocena, konsultacja, wyciąganie wniosków, ewaluacja)
- Wprowadzenie elementów komunikacji alternatywnej
– opracowanie tablic do komunikacji dla uczniów uczęszczających na zajęcia indywidualne
- Tworzenie w sali dekoracji, gazetek o tematyce logopedycznej
- Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, wykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym w celu podniesienia poziomu pracy
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
5. Planowanie pracy oraz podejmowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych wynikających z zadań logopedy
- Opracowanie i wdrożenie planu dydaktycznego na zajęcia rewalidacyjne
- Opracowanie własnego narzędzia diagnozy logopedycznej
- Udział w pracy zespołu rewalidacyjnego – tworzenie programów IPET dla uczniów uczęszczających na zajęcia indywidualne
- Wpisy w dziennikach zajęć specjalistycznych, dziennikach indywidualnych
- Prezentacja metod i form wspomagających rozwój dziecka w pracy dydaktyczno-terapeutycznej na warsztatach dla rodziców
- Opracowanie ulotek informacyjnych o tematyce logopedycznej, skierowanych do rodziców i nauczycieli
Cały okres stażu
Wrzesień-październik 2011r.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu
6. Samoocena własnej pracy - Ocena skuteczności własnych działań, w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach Cały okres stażu
7. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie dokumentacji (świadectwa, zaświadczenia, scenariusze i konspekty zajęć, opis, ocena hospitowanych zajęć)
- Przygotowanie sprawozdań cząstkowych z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu
Czerwiec 2014 r.
Czerwiec - lipiec 2014r.


1. Poznawanie potrzeb rozwojowych uczniów i ich najbliższego środowiska - Analiza dokumentacji uczniów
- Obserwowanie rozwoju i zachowania uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
- Bieżące kontakty z rodzicami uczniów
- Rozmowy i konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami.
- Indywidualne rozmowy z uczniami
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
2. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły uwzględniające specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów
- Przygotowanie Akademii szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz konkursów m.in.: Dzień Dziecka, dyskoteki, ogniska
- Przygotowanie razem z wychowawcami klas Wigilii, śniadania Wielkanocnego dla uczniów, balu karnawałowego dla młodszych uczniów, obchodów pierwszego Dnia Wiosny
Październik 2011 r.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
3. Praca na rzecz środowiska lokalnego - Pomoc przy organizowaniu Zawodów Pływackich Dla Dzieci Niepełnosprawnych o Puchar Starostwa
- Zorganizowanie wystawy prac dzieci na terenie Pruszkowa Grudzień 2011r.


Okres stażu
4. Praca na rzecz rozwoju i promocji szkoły
- Pozyskiwanie sponsorów, pomoc w organizacji Balu Dobroczynnego na rzecz uczniów z naszego Ośrodka
- Pomoc przy organizacji oraz czynny udział w warsztatach dal rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Nawiązanie kontaktu ze szkołami imienia Księdza Jana Twardowskiego
styczeń-luty 2011, 2012, 2013
Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu


1. Wykorzystanie Internetu
i komputera jako źródła informacji - Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (przeglądanie stron internetowych poświęconych awansowi zawodowemu nauczyciela)
- Korzystanie ze stron internetowych MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.portaloswiatowy.pl. www.profesor.pl
- Wyszukiwanie i studiowanie artykułów pedagogicznych i metodycznych zamieszczonych w Internecie Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
2. Publikacje w Internecie - Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, konspektów i scenariuszy zajęć itp.
Cały okres stażu
3. Wykorzystanie komputera w pracy
- Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych, badania logopedycznego, konspektów, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
- Wykorzystywanie komputera w trakcie prowadzenia zajęć : programy edukacyjne, encyklopedie multimedialne, Internet
- Wykorzystanie komputera w trakcie prowadzenia warsztatów dla rodziców – przygotowanie prezentacji multimedialnej
- Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły
- Przygotowanie przy pomocy komputera dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
W trakcie trwania stażu


1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych - Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie)
- Korzystanie ze zbiorów bibliotek (nowości książkowe, czasopisma)
- Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania uczniów, przeciwdziałaniu agresji
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci, wykorzystanie tej wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej - Wykorzystanie w pracy metod wspomagających rozwój dziecka : tablice do komunikacji, relaksacja, aktywne metody pracy m.in.: zajęcia ruchowe, artystyczne – plastyczne, logorytmiczne, z zakresu żywego słowa
- Udział w radach szkoleniowych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
3. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną –zapoznanie się z dokumentacją uczniów , realizacja zaleceń Poradni
- Rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym
- Obserwacja dzieci podczas zajęć
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu


1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego - Analiza podstawowych przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
Cały okres stażu
2. Analiza dokumentacji szkolnej - Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Planu pracy szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia oraz innych dokumentów
Cały okres stażu


Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizowania


Zatwierdzam do realizacji:

........................................
Miejscowość i data
........................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły


........................................
Podpis nauczyciela*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.