X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13601
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Plan został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami z dnia
28 grudnia 2010r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Imię i nazwisko: Izabela Krawiec
Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie
Stanowisko: wychowawca internatu
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Przewidywana data ukończenia stażu: 31.05.2012r.
Posiadane wykształcenie:
- wyższe licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym
Kierunek: Oligofrenopedagogika z edukacją zdrowotną

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania ośrodka i internatu.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków realizacji powierzonych im zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i wyciąganie wniosków.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Plan działania:
§ 6 ust. 2 pkt 1
- Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Forma/ metoda realizacji
Dowody realizacji/ dokumentacja
Termin realizacji

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
- Śledzenie informacji w Internecie
- Znajomość aktów prawnych:
= Karty Nauczyciela
= Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawnie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami)
= Ustawy o systemie oświaty
- Napisanie planu rozwoju zawodowego
IX 2011

2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- Wyznaczenie terminów spotkań z opiekunem stażu
- Omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
- Określenie zakresu obowiązków stażysty
- Określenie zakresu obowiązku opiekuna stażu
- Harmonogram spotkań
- Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
IX 2011

3 Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w internacie, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
- Obserwacja
- Organizowanie zajęć własnych
- Zapisy w dzienniku zajęć
- Plany tygodniowe
okres stażu

4 Poznanie obowiązujących w szkole sposobów prowadzenia dokumentacji - Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole (dziennik, dokumentacja wychowawcy)
- Dziennik zajęć
- Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania
IX 2011

5 Poznanie aktów prawnych regulujących działania placówki. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji placówki
- Analiza dokumentacji szkoły:
= Statut SOSW
= Program wychowawczy
= Program profilaktyczny
= Regulamin internatu
= WSO - Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
IX-X 2011

6 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny w szkole - Poznanie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu BHP w placówce
- Udział w szkoleniu BHP
- Prawidłowe stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych
- potwierdzenie odbycia szkolenia
okres stażu

7 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
- Teczka stażysty
okres stażu

8 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego
- Opis realizacji niniejszego planu rozwoju
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2012


§ 6 ust. 2 pkt 2
- Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1 Opracowanie planu działań wychowawczych na rok szkolny 2011/2012
- Aktywny udział w spotkaniach zespołów wychowawczych
- Opracowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
- Sprawozdania ze spotkań zespołów wychowawczych
- Programy edukacyjno-terapeutyczne
IX 2011

2 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Obserwacja zajęć, ich omówienie i ewaluacja
- Zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy
- Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii
raz w miesiącu

3 Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela prowadzącego
- Opracowanie konspektów zajęć
- Omawianie przeprowadzonych zajęć
- Konsultacje z opiekunem stażu
- Wyciąganie wniosków do dalszej pracy
- Konspekty zajęć
- Notatki z rozmów
raz w miesiącu

4 Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, współorganizowanie imprez szkolnych
- Pomoc w przygotowaniu imprez i uroczystości okolicznościowych
- Zaświadczenia
okres stażu

5 Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli
- Udział w szkoleniach LCDN oraz różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych z harmonogramem WDN dostosowanych do potrzeb własnych i placówki
- Zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń, warsztatów
- Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN
- Potwierdzenie udziału przez opiekuna
stażu okres stażu

6 Samodzielne pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności zawodowych
- Studiowanie czasopism i fachowej literatury psychologiczno-pedagogicznej, poradników metodycznych z dziedziny psychologii i pedagogiki
- Wyszukiwanie interesujących informacji w mediach
- Samodzielne przygotowanie nowych pomocy i wykorzystanie ich na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy
- Spis literatury
- Pomoce podnoszące efektywność pracy
okres stażu

7 Wykorzystanie w pracy pedagogicznej multimedialnych technologii informatycznych i komputerowych
- Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
- Teczka stażysty
okres stażu

8 Wymiana doświadczenia
- Wymiana wiedzy i doświadczeń z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i rodzicami
- Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 3
- Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1 Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
- Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem
- Rozmowy w zespole wychowawczym
- Spotkania z rodzicami
- Notatki własne
- Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z wychowankiem
okres stażu

2 Rozpoznanie potrzeb i możliwości podopiecznych
- Prowadzenie dzienniczków obserwacji
- Zeszyty obserwacji poszczególnych dzieci
okres stażu

3 Współpraca z rodzicami
- Zaangażowanie rodziców w życie ośrodka a także przygotowania uroczystości w grupie
- Udział rodziców w pracach na rzecz grupy wychowawczej i placówki
- Sprawozdanie
- Dokumentacja fotograficzna
okres stażu

4 Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą oraz pracownikami MOPSu i GOPSu
- Rozmowy i konsultacje
- Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
okres stażu

5 Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela
- Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy
- Indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków
- Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- Scenariusze zajęć
okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4
- Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1 Ustalenie z opiekunem stażu tematyki zajęć i harmonogramu spotkań
- Określenie terminów
- Potwierdzenie opiekuna stażu
- Scenariusze zajęć
1.10.2011

2 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
- Analiza obserwowanych zajęć pod kątem metod, form i toku pracy
- Próba odniesienia do własnej pracy
- Notatki i wnioski własne
okres stażu

3 Prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu - Opracowanie scenariuszy zajęć
- Analiza i ewaluacja
- Scenariusze zajęć
- Notatki z obserwacji zajęć opiekuna stażu
- Wnioski i uwagi do realizacji
okres stażu

4 Ocena własna pracy i umiejętności
- Uwzględnienie opinii prowadzącego w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z wychowankiem
- Teczka stażysty
okres stażu


Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb ośrodka

1 Zadania związane z planem rocznym ośrodka
- Organizowanie i współorganizowanie imprez odbywających się na terenie placówki
- Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- Scenariusze
okres stażu

2 Wspomaganie i rozwijanie aktywności twórczej wychowanków
- Udział podopiecznych w konkursach
- zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów
okres stażu

3 Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno-wychowawczych
- Studia na kierunku Pedagogika Specjalna
- Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli
- Studiowanie literatury z dziedziny psychologii i pedagogiki
- wyszukiwanie nowatorskich i ciekawych rozwiązań na stronach WWW
- Gromadzenie materiałów przedmiotowych i metodycznych
- Zaświadczenia
- Spis literatury, stron www
okres stażu


Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.