X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13584
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami

ANNA PĘKALSKA
Przedszkole Publiczne w Ożarowie

data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.


§7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

(Plan sporządzono w tabeli - dop. red.)

Działania podjęte do realizacji wymagań
Formy realizacji
Termin realizacji


Poznanie procedury awansu zawodowego

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, internecie):
* Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r. z późniejszymi zmianami
* Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami

Wrzesień 2011
Okres stażu


Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

* zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
* przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
* obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
* prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, omawianie zajęć pod kątem wniosków do dalszej pracy

Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
2 razy w roku szkolnym
2 razy w roku szkolnym


Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

* udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu np.: udział w radach szkoleniowych w ramach WDN
* udział w warsztatach metodycznych – konferencjach zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola
*poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania przedszkolnego oraz aktywizujących metod pracy

wg harmonogramu Rady Pedagogicznej
Raz w roku
Systematycznie


Doskonalenie własnego warsztatu pracy

* gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej – metodycznej
* tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali, scenariuszy imprez okolicznościowych
* śledzenie stron internetowych
* stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania

Okres stażu


Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w konkursach wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych.

*ukierunkowanie dzieci
*udzielenie pomocy

Raz w roku


Publikacje w Internecie i prasie lokalnej

* opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www(np www.edux.pl)
* publikacja scenariuszy zajęć
* redagowanie i publikowanie artykułów, dotyczących aktualnych przedsięwzięć, wydarzeń z życia grupy i przedszkola w prasie lokalnej i Internecie

Październik 2011
Raz w roku


Praca w zespołach zadaniowych przedszkola

*samodzielne studiowanie literatury, dotyczącej metodologii badań, konstruowania narzędzi badawczych
*współpraca z nauczycielami - opracowanie wybranych narzędzi do mierzenia jakości pracy innych dokumentów (np. Roczny Plan Pracy)

Okres stażu
Wrzesień 2011


Współpraca z nauczycielami w przygotowaniu imprez i uroczystości przedszkolnych

* prezentacja grup,
* Dzień Babci i Dziadka,
* Dzień Matki,
* Dzień Dziecka

Okres stażu


§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie sytuacji dydaktyczno – wychowawczej dzieci

* organizowanie zebrań grupowych, rozmów indywidualnych z rodzicami
* organizowanie imprez przedszkolnych i środowiskowych z udziałem rodziców
* pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej rodziców
* zachęcanie rodziców do pracy na rzecz grupy i przedszkola

Okres stażu,
wg harmonogramu współpracy z rodzicami


Organizacja wycieczek pieszych i autokarowych

* zaplanowanie wycieczki
* opracowanie harmonogramu wycieczki

2 razy
w okresie stażu


Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ożarowie

* organizowanie tematycznych spotkań z rodzicami
* organizowanie zajęć integracyjnych dla dzieci

W razie potrzeb
Raz w roku


Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ożarowie

* udział dzieci w zajęciach plastycznych lub rytmiczno-tanecznych prowadzonych przez instruktorów
* oglądanie wystaw regionalnych twórców
* przegląd dorobku na Dniach Ożarowa

Okres stażu
czerwiec 2012


Prowadzenie działań na rzecz potrzebujących we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domem Samopomocy w Ożarowie

* zbiórka zabawek, artykułów papierniczych i przekazanie ,,darów serca” przed Mikołajem
* integracja z uczestnikami ŚDS: oglądanie teatrzyków w wykonaniu uczestników placówki, udział w warsztatach przedświątecznych

Okres stażu


Kontynuowanie przedsięwzięcia głośnego czytania dzieciom, realizacja programu ,,Czytające Przedszkola”

* systematyczne czytanie dzieciom przez nauczyciela baśni, bajek, ilustrowanie wybranych bajek
* włączenie rodziców do akcji ,,Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”- chętni rodzice czytają w przedszkolu bajki i wiersze dla dzieci.
* nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną w Ożarowie:
- czytanie bajek przez pracownika biblioteki
- uroczyste pasowanie na czytelnika
- spotkania z autorami książek dla dzieci
- udział w konkursach plastycznych

Codziennie
Październik 2011, 2012, 2013
Rok szkolny 2011/2012
2012/2013
2013/2014


Promowanie placówki w środowisku lokalnym

* organizowanie i przygotowanie dzieci do udziału w konkursach,
* prezentowanie umiejętności dzieci na uroczystościach okolicznościowych, festynach

Okres stażu


Poszerzenie oferty zajęć dodatkowych

* współprowadzenie kółka tanecznego „Tańczące Promyczki”

Cały okres stażu


§7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komputerowej

Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela

* przygotowywanie dokumentacji przedszkolnej (scenariusze, plany, protokoły z posiedzeń RP, pomoce dydaktyczne, informacje dla rodziców, dyplomy, karty pracy, itp.)
* korzystanie z zasobów internetu do opracowania scenariuszy zajęć
* publikowanie swoich prac, scenariuszy itp. na stronach www

Systematycznie
co najmniej 1 raz w m-cu


Wykorzystanie technologii informacyjnej

* przesyłanie prac i dokumentów drogą e-mail z innymi nauczycielami, śledzenie portali edukacyjnych

Okres stażu


Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących awansu zawodowego

* wyszukiwanie potrzebnych informacji

Okres stażu


Wdrażanie wychowanków do korzystania z technologii komputerowej.

* prowadzenie zajęć dla dzieci z wykorzystaniem technologii komputerowej, programów komputerowych dostępnych w placówce

Rok szkolny 2013/2014


§7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi

* wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania grupy przedszkolnej, przeciwdziałania agresji

Okres stażu


Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

* udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego lub poprzez analizę wybranej literatury

Okres stażu


§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty

* Ustawy o systemie oświaty
* Karty Nauczyciela
* rozporządzenia MEN z dn. 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami

Na bieżąco


Analiza dokumentacji przedszkolnej i udział w jej aktualizowaniu.

*Statut Przedszkola
* Roczny Plan Pracy
* Program Wychowawczy
* podstawa programowa wychowania przedszkolnego
* regulaminy
* programy

Wrzesień 2011


Przestrzeganie przepisów BHP

* stosowanie przepisów BHP w pracy wychowawczo – dydaktycznej z dziećmi

Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.