X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13594
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego


Imię i nazwisko: Aleksandra Domin

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie – Mokrem

Stanowisko: Nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Posiadane kwalifikacje:

• Studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalność – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
• Studia magisterskie na kierunku Kulturoznawstwo, specjalność – Komunikacja Kulturowa

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012 r. (9 miesięcy)

Opiekun stażu: mgr Mariola Baron

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole oraz nabycie umiejętności jej samodzielnego prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz ich późniejsze omawianie.
5. Samodzielne prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu wraz z ich omówieniem.
6. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego oraz przez samokształcenie.
7. Pogłębianie kontaktów z uczniami oraz ich rodzicami.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§6 ust. 2 pkt 1)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.p.
Zadania zaplanowane na okres stażu
Forma realizacji
Osoba wspierająca
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania

1. Skonstruowanie planu rozwoju zawodowego oraz poznanie procedury osiągania awansu - Poznanie i analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN
- Udział w szkoleniu dotyczącym procedury osiągania awansu zawodowego
- Śledzenie informacji o zmianach w oświacie
w Internecie i prasie Dyrektor szkoły, opiekun stażu Wrzesień 2011 Plan rozwoju zawodowego
Zaświadczenie ze szkolenia
Notatki własne z przepisów prawnych

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Rozmowa wstępna dotycząca przebiegu stażu
- Określenie zasad współpracy
- Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu Opiekun stażu Wrzesień 2011 Opracowanie zasad współpracy – notatki własne, harmonogram rozmów, spotkań
Kontrakt

3. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - Opracowanie zakresu i tematów zajęć
Opiekun stażu
Wrzesień 2011
Na bieżąco
Scenariusze zajęć z potwierdzeniem opiekuna stażu
Harmonogram zajęć obserwowanych i prowadzonych, wnioski

4. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole - Analiza dokumentów:
• Statut szkoły podstawowej
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Szkolny Program Profilaktyki
• Program Wychowawczy
• Regulamin Rady Pedagogicznej
• Regulamin Rady Rodziców
• Podstawa Programowa
- Zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dziennika lekcyjnego, wypełniania arkusza ocen
- Dokonywanie samodzielnych wpisów w dzienniku lekcyjnym oraz w dzienniku zajęć pozalekcyjnych
- Zapoznanie się z podręcznikami
- Opracowanie planu pracy dydaktyczno – wychowawczej Dyrektor szkoły, opiekun stażu
Wrzesień 2011
Na bieżąco
Wpisy w dziennikach
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej w bieżącym roku szkolnym

5. Poznanie zasad funkcjonowania i z organizacją zajęć w szkole
- Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
- Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
- Obserwacja Dyrektor szkoły
Na bieżąco
Lista obecności na Radach Pedagogicznych

6. Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole - Udział w szkoleniu BHP
- Lektura obowiązujących aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa
- Zapoznanie się z planem ewakuacyjnym budynku dla uczniów i pracowników na wypadek pożaru Dyrektor szkoły, opiekun stażu Wrzesień, październik 2011
Potwierdzenie odbycia szkolenia
Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w czasie pracy w szkole i poza nią

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
- Konsultacje z opiekunem stażu w sprawie sposobu prowadzenia obowiązującej dokumentacji
Opiekun stażu
Na bieżąco
Teczka stażysty

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju
- Autoanaliza, autorefleksja Opiekun stażu Czerwiec 2011 Sprawozdanie z realizacji stażu


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§6 ust. 2 pkt 2)

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie wniosków
Opiekun stażu, dyrektor szkoły, nauczyciele
Na bieżąco (2 razy w miesiącu)
Wnioski z obserwacji i arkusz hospitacji

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
- Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych Dyrektor szkoły, opiekun stażu Na bieżąco (1 raz w miesiącu)
Scenariusz zajęć
Wnioski i uwagi do realizacji
Własne pomoce dydaktyczne

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
- Działania autorefleksyjne
- Dokumentacja efektów własnej pracy
Opiekun stażu
Na bieżąco
Autorefleksja
Autoanaliza

4. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym – wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
- Aktywny udział
w warsztatach, kursach i szkoleniach
- Lektura czasopism oraz książek pedagogicznych i psychologicznych Dyrektor szkoły, opiekun stażu, bibliotekarka
Na bieżąco
Zaświadczenie, certyfikat, dyplom lub potwierdzenie udziału
Krótkie notatki o ciekawych spostrzeżeniach z przeczytanych publikacji, wnioski
Bibliografia literatury pedagogicznej z uwzględnieniem stron internetowych

5. Przygotowanie rozkładu materiału
- Analiza podstawy programowej
- Opracowanie planu działań dydaktycznych
Opiekun stażu
Wrzesień
Notatki własne

6. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci
Udział uczniów w konkursach
Dyrektor szkoły
Na bieżąco
Potwierdzenie uczestnictwa
Dokumentacja fotograficzna

7. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
- Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych konspektów
- Przygotowanie materiałów
na zajęcia z wykorzystaniem komputera, Internetu oraz portali edukacyjnych
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Opiekun stażu
Na bieżąco
Teczka stażysty
Lista stron przydatnych i wykorzystanych w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych
Płyta CD z materiałami zapisanymi w formie elektronicznej
Potwierdzenie opublikowania planu rozwoju zawodowego w Internecie


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
(§6 ust. 2 pkt 3)

1. Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów, ich sytuacji rodzinnej
- Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły
- Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mikołowie
- Indywidualne rozmowy z rodzicami, wywiad, kontakt osobisty (zebrania, wywiadówki itp.), telefoniczny lub mailowy
- Zorganizowanie uroczystości z udziałem rodziców (Pasowanie na Ucznia, Dzień Matki)
- Ankieta ewaluacyjna dla rodziców podczas zebrań
Opiekun stażu, pedagog szkolny
Na bieżąco
Wpisy w dzienniku
Wnioski z rozmów z pedagogiem szkolnym
Lista obecności rodziców uczestniczących w spotkaniach
Dokumentacja fotograficzna
Wzór ankiety oraz wnioski

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów oraz rozwijania ich zdolności
- Udział w szkoleniu Opiekun stażu
Na bieżąco
Zaświadczenia
Notatki własne

3. Współpraca z rodzicami
- Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości
- Zachęcanie do pomocy na rzecz klasy i szkoły
- Przygotowanie wspólnego adresu mailowego w celu informowania rodziców i kontaktu z nimi na bieżąco w formie elektronicznej Opiekun stażu
Na bieżąco
Sprawozdanie
Wpisy w zeszycie kontaktów
Dokumentacja fotograficzna
Wspólny dla rodziców adres mailowy


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
(§6 ust. 2 pkt 4)

1. Analiza prowadzonych zajęć
Prawidłowe formułowanie celów lekcji, wniosków, wskazówek do dalszej pracy dotyczących motywowania, oceniania uczniów oraz zachowania dyscypliny w trakcie trwania lekcji
Opiekun stażu
Na bieżąco
Notatki własne z przebiegu prowadzonych zajęć

2. Ocena własnych umiejętności – analiza słabych i mocnych stron
- Działanie autorefleksyjne
- Dokumentacja efektów własnej pracy
Opiekun stażu
Na bieżąco
Notatki – samoocena oraz wnioski do dalszej pracy

3. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena, ewaluacja
Dyrektor szkoły, opiekun stażu
Maj 2012
Teczka stażysty

Podpis opiekuna stażu.......................... Podpis stażysty ........................................
Zatwierdzam do realizacji ........................................
Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.