X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13572
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Informacje personalne

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Nowicka

2. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

3. Wykształcenie: wyższe – magister filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym

4. Czas stażu: 01.09.2010 – 31.05.2013

5. Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim


CEL PODSTAWOWY:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

CELE STAŻU:
- doskonalenie własnych umiejętności zawodowych,
służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły,
- wzbogacenie i urozmaicenie własnego warsztatu pracy,
- wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy na szerszą skalę.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.P. & ZADANIA/DZIAŁANIA
a)FORMY REALIZACJI
b)TERMIN
c)DOWÓD REALIZACJI

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
a)Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego: ustawy, rozporządzenia, publikacje w prasie oraz na łamach stron internetowych
b)wrzesień 2010
c)Notatki, wydruki

2.Poznanie zasad opracowania planu rozwoju zawodowego
a)Analiza wymagań zawartych w ustawie i rozporządzeniu po zmianach z 1 grudnia 2004 roku
b)wrzesień 2010
c)Plan rozwoju zawodowego opracowany wg wymagań

3.Przypomnienie zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły
a)Analiza dokumentacji, statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania i programu wychowawczego
b)wrzesień 2010
c)Notatki

4.Wstępna ocena własnych umiejętności
a)Przegląd zgromadzonych dokumentów, autorefleksja.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego
b)wrzesień 2010
c)Wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego

5.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
a)Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń,
dyplomów, udokumentowanych osiągnięć
b)okres stażu
c)Dokumenty poświadczające

6.Przygotowanie projektu sprawozdania
a)Opis realizacji planu rozwoju zawodowego, analiza, refleksja
b)maj 2013
c)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

§ 8 ust. 2 pkt 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Udział w pracach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
- pomoc i współpraca w tworzeniu planu i harmonogramu pracy zespołu
- realizacja zadań zawartych w planie
- organizowanie konkursów
- organizowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych
- współorganizowanie Dnia Otwartego Szkoły

- okres stażu

- plan pracy zespołu
- sprawozdania
- materiały konkursowe oraz ich ewaluacje
- zdjęcia

2. Doskonalenie systemu oceniania z języka angielskiego
- zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania
- zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny

- początek roku szkolnego
- zapis w dzienniku lekcyjnym
- zapisy w zeszytach uczniów
- kryteria oceniania z języka angielskiego

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału we wszelkiego rodzaju formach doskonalenia wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia)
- udział w dostępnych zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia)

- okres stażu
- zaświadczenia
- notatki, konkluzje

4. Organizacja oraz przygotowanie uczniów do wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych konkursów z języka angielskiego
- opracowanie zasad, regulaminów oraz przeprowadzenie konkursów
- praca indywidualna z zainteresowanymi uczniami

- okres stażu
- regulaminy konkursów
- materiały konkursowe
- sprawozdanie

5. Badanie wyników nauczania z zakresu języka angielskiego
- opracowywanie, przeprowadzanie oraz analiza
testów kompetencji badających poziom wiedzy i umiejętności uczniów
- przeprowadzanie w klasach pierwszych gimnazjum
diagnozy wstępnej z języka angielskiego mającej na celu podział uczniów na grupy o odpowiednim
poziomie zaawansowania

- okres stażu
- początek roku szkolnego
- testy
- wyniki oraz ich ewaluacja

6. Diagnozowanie potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów pod kątem nauki języka angielskiego.
- przygotowanie, przeprowadzenie i analiza ankiety mającej na celu określenie potrzeb edukacyjnych i zainteresowań uczniów

- początek roku szkolnego
- ankieta
- analiza i wnioski

7. Wzbogacenie warsztatu pracy
- gromadzenie pomocy naukowych (podręczników do gramatyki i słownictwa, zdjęć i ilustracji dotyczących krajów anglojęzycznych, czasopism anglojęzycznych, map, gier, słowników, etc.)
- gromadzenie bazy dydaktycznej w postaci testów, kartkówek, ćwiczeń, piosenek, filmów, gier, ćwiczeń interaktywnych na CD i DVD, etc.

- okres stażu
- sprawozdanie
- przykładowe materiały

8. Samodzielne działania pogłębiające wiedzę i umiejętności
- studiowanie artykułów, opracowań, programów
oraz konspektów lekcji, zamieszczonych w Internecie
- studiowanie fachowej literatury i czasopism

- okres stażu
- adresy stron internetowych
- sprawozdanie

9. Opieka nad gabinetem językowym i gablotą dotyczącą języka angielskiego
- przygotowywanie i uaktualnianie gazetek o tematyce dotyczącej języka angielskiego: ogłoszeń, artykułów, zdjęć, prac uczniów

- okres stażu
- gazetki szkolne
- zdjęcia

10. Współpraca z rodzicami
- udział w zebraniach i Dniach Otwartych, spotkania indywidualne

- okres stażu
- potwierdzenie

11. Praca z uczniem zdolnym, słabym i dyslektycznym
- prowadzenie koła języka angielskiego
- prowadzenie zajęć wyrównawczych
- dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia

- okres stażu
- dzienniki zajęć
- sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt 2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
- opracowanie materiałów, w szczególności kryteriów oceniania, rozkładów materiału, planów wynikowych, testów, konspektów lekcji oraz innych dokumentów przy użyciu pakietu Office
- korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnych, interaktywnych płyt CD i DVD, komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, słowników multimedialnych, stron internetowych wydawnictw językowych,
- opublikowanie własnego planu rozwoju na stronie internetowej
- efektywne wykorzystanie możliwości gabinetów językowych: komputer, Internet, rzutnik
- wymiana materiałów drogą mailową
- kontakt z nauczycielami języków obcych
- współpraca z nauczycielami informatyki
- wykorzystywanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i materiałów związanych z nauką języka angielskiego
- praca z wykorzystaniem dziennika elektronicznego:
System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce ‘Librus’

- okres stażu
- wzory opracowanych dokumentów, konspekty lekcji
- adresy stron internetowych
- tytuły publikacji
- sprawozdania, notatki, wnioski

2. Użycie technologii komputerowej i informacyjnej do dokumentowania przebiegu stażu oraz do codziennej pracy nauczyciela
- stworzenie planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji, konspektów lekcji, pomocy dydaktycznych, materiałów na gazetki ścienne przy użyciu pakietu Office
- wykorzystanie Internetu w celu uzyskiwania bieżących informacji dotyczących awansu zawodowego i przepisów oświatowych
- wykorzystanie komputera, programów multimedialnych i edukacyjnych oraz Internetu do opracowania pomocy
dydaktycznych, ankiet, zadań dla uczniów, etc.
- korzystanie z serwisów internetowych dla nauczycieli

- okres stażu
- plan rozwoju zawodowego
- sprawozdanie
- adresy stron internetowych

3. Przeprowadzanie lekcji języka angielskiego w pracowni komputerowej
- prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu oraz interaktywnych CD-romów

- okres stażu
- scenariusze zajęć

4. Prowadzenie lekcji przy użyciu tablicy interaktywnej
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem oprogramowania do tablic interaktywnych

- okres stażu
- scenariusze zajęć

5.Opracowanie prezentacji multimedialnych
- opracowanie i wykorzystanie prezentacji wykonanych przy pomocy programu Power Point

- okres stażu
- scenariusze zajęć
6. Udział w ogólnopolskim programie e-Akademia Przyszłości
- wykorzystanie Internetowej platformy edukacyjnej do nauki języka angielskiego

- okres stażu
- sprawozdanie

7. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów: „Prawda czy fałsz: mój przyjaciel-komputer”:
- przygotowanie i przeprowadzenie wśród uczniów ankiety mającej na celu wskazanie pozytywnych i negatywnych stron użycia komputera w procesie nauczania i uczenia się języka angielskiego

- koniec roku szkolnego
- ankieta
- analiza i wnioski


§ 8 ust. 2 pkt 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami i wychowawcami
- dzielenie się spostrzeżeniami i uwagami z nauczycielami, wychowawcami
- prowadzenie lekcji otwartych
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
- uczestniczenie w szkoleniach Rady Pedagogicznej

- okres stażu
- notatki
- konspekty lekcji
- potwierdzenia

2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego
- wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w doborze
podręczników, pomocy naukowych
- spotkania i konsultacje z pozostałymi nauczycielami języka angielskiego

- okres stażu
- potwierdzenie nauczycieli języka angielskiego

3. Wymiana doświadczeń i doskonalenie w ramach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
- aktywna praca w Zespole Nauczycieli Języków Obcych
- przeprowadzenie spotkań szkoleniowych dla nauczycieli języka angielskiego, np. po szkoleniach, kursach, warsztatach zewnątrzszkolnych, etc.

- okres stażu
- plan pracy Zespołu Nauczycieli Języków Obcych
- potwierdzenie

4. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk
- sprawowanie opieki nad praktykantami kolegiów językowych lub studentów filologii

- okres stażu
- sprawozdanie

5. Działania interdyscyplinarne
- pomoc w realizacji konkursów i uroczystości szkolnych
- współpraca z nauczycielami innych przedmiotów w ramach ogólnopolskim programu e-Akademia Przyszłości

- okres stażu
- potwierdzenia

6. Współpraca z nauczycielami języka angielskiego na poziomie międzynarodowym
- poszukiwanie szkół partnerskich do współpracy w ramach projektów międzynarodowych
- organizacja i prowadzenie projektów z uczniami z zaprzyjaźnionych szkół krajów Unii Europejskiej

- okres stażu
- sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dla koła języka angielskiego
- opracowanie i realizacja programu

- okres stażu
- program koła

2. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dla koła języka angielskiego pod kątem egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

- opracowanie i realizacja programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

- okres stażu
- program koła


§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
- udział w pracach OKE Poznań

- okres stażu
- karta powołania


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
- uzyskanie stopnia egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

- do 2012 roku
- zaświadczenie

2. Ukierunkowująca praca z uczniem zdolnym i praca z uczniem słabym
- indywidualna praca z uczniami interesującymi się
językiem angielskim i mającymi problemy
- dodatkowe zadania i ćwiczenia dla uczniów zdolnych i słabych

- okres stażu
- sprawozdanie

3. Prowadzenie koła języka angielskiego
- opracowanie i realizacja programu koła

- okres stażu
- program koła, dzienniki

4. Opracowanie, przeprowadzenie oraz dokonanie analizy testów diagnozujących w kl. I gimnazjum
- opracowanie, przeprowadzenie i sprawdzenie testów
- podział uczniów na grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania

- początek roku szkolnego
- przykładowe testy
- wyniki oraz ich ewaluacja

5. Udział w akcjach charytatywnych
- zachęcanie uczniów do udziału w WOŚP, akcji „Góra Grosza”, itp.

- okres stażu
- sprawozdanie


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z różnymi instytucjami oraz osobami
- współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
- podjęcie innych działań wynikających z potrzeb szkoły oraz zgodnych z Programem Rozwoju Szkoły
i Programem Wychowawczym Szkoły
- zindywidualizowana praca z uczniami posiadającymi zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
- współpraca z uczelniami wyższymi poprzez
pełnienie funkcji opiekuna praktyk

- okres stażu
- potwierdzenia

2. Współpraca z wydawnictwami językowymi
- uzyskanie informacji o najnowszych podręcznikach i pomocach dydaktycznych
- uzyskanie pomocy dydaktycznych dla szkoły
- uzyskanie nagród na konkursy
- uzyskiwanie dodatkowych kompletów podręczników
dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

- okres stażu
- potwierdzenia

3. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami w zakresie współpracy językowej
- udział uczniów w konkursach organizowanych w innych szkołach
- pozyskiwanie sponsorów nagród wśród prywatnych
szkół językowych

- okres stażu
- potwierdzenia
- sprawozdanie

4. Pomoc materialna dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej
- uzyskiwanie dodatkowych kompletów podręczników dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

- okres stażu
- adnotacje w dziennikach lekcyjnych, notatki

5. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych
- pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych

- okres stażu
- potwierdzenia
- scenariusze uroczystości

6.Współpraca z Samorządem Uczniowskim
- pomoc w organizacji imprez szkolnych, np. Halloween

- okres stażu
- scenariusze imprez


§ 8 ust. 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

1. Umiejętne rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych na bieżąco i według potrzeb
- prowadzenie wnikliwej obserwacji uczniów
stwarzających problemy wychowawcze
- prowadzenie wnikliwej obserwacji uczniów z problemami w nauce
- udzielanie adekwatnej pomocy uczniom
- motywowanie uczniów, wspieranie ich samooceny, itp.

- okres stażu
- opis i analiza 2 przypadków

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
- studiowanie literatury fachowej

- okres stażu
- tytuły publikacji, wnioski

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.


podpis nauczyciela
data zatwierdzenia i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.