X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13507
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko:
Jarosław Stępień
Stanowisko:
nauczyciel techniki – informatyki, wychowania fizycznego
Wykształcenie:
wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Miejsce zatrudnienia:
– PSP im. A. Mickiewicza w Kaszowie (2005 - 2011)
Dyrektor szkoły:
– mgr Grażyna Jesionek
Opiekun stażu:
– mgr Grażyna Jesionek
Okres stażu:
1 września 2008 – 31 maja 2011
Stopień awansu:
nauczyciel kontraktowy
Staż pracy:
6 lat

WSTĘP

Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczął się 1 września 2008 r., trwał 2 lata i 9 miesięcy. Podjąłem go w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły. Stworzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego miał w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno – wychowawczych, a także podstawę do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych.
Przez cały okres stażu dbałem o to, aby realizacja mojego planu była zgodna z planem rozwoju szkoły, przebiegała zgodnie z założonymi terminami, a przede wszystkim z pożytkiem dla uczniów i mojej szkoły.


§ 7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.

1.Udział w Radach Pedagogicznych, współpraca z gronem pedagogicznym

a) opis realizacji:

W okresie stażu brałem czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z harmonogramem jej posiedzeń. Uczestniczyłem w radach plenarnych organizowanych przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Byłem powoływany do Komisji wniosków, ponadto czynnie uczestniczyłem we wszystkich uwzględnionych w harmonogramie pracy szkoły, posiedzeniach szkoleniowych.

b) Efekty działań:

Możliwość współtworzenia podnoszenia jakości pracy szkoły, poprzez monitorowanie jej funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi i regularnie aktualizowanymi przepisami.
c) Wnioski:
Aktywny udział w Radach Pedagogicznych wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły, daje satysfakcję z możliwości aktywnego udziału w życiu szkoły.

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

a) Opis realizacji

Jako jeden opiekunów Samorządu Uczniowskiego brałem czynny udział jego pracach. Corocznie wraz z p. Sylwią Alzak przeprowadzaliśmy wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Byliśmy wraz z uczniami naszej szkoły organizatorami imprez okolicznościowych dla uczniów tj.: zabawa andrzejkowa, dyskoteka z okazji Walentynek, Sportowy Dzień Dziecka.
Co roku uczestniczyłem w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, gdzie nadzorowałam pracę uczniów klas IV - VI, jak również aktywnie udzielałem się podczas zbiórki śmieci.

b) Efekty działań:

Zorganizowanie w/w imprez rozbudziło zdolności organizatorskie wśród uczniów Samorządu Uczniowskiego a także innych uczniów naszej szkoły.
Dało uczniom poczucie własnej wartości a także pozwoliło poczuć się współodpowiedzialnymi za życie kulturalne naszej szkoły.

c) Wnioski:

W przyszłości pragnę dalej pomagać uczniom we współtworzeniu imprez szkolnych i okolicznościowych. Możliwość współorganizowania imprez przez dzieci pogłębiło ich wiarę swoje możliwości, oraz wzmocniło integrację zespołu

3.Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

a)Opis realizacji:

Podczas trwania stażu będąc wychowawcą klasy IV, oraz V wdrożyłem w swojej klasie Wewnątrzszkolny System Oceniania zgodny ze Statutem PSP w Kaszowie, opracowany przez nauczycieli naszej szkoły.

b)Efekty działań

Uczniowie na początku każdego roku szkolnego są zapoznawani z WSO zgodnym ze Statutem Szkoły, oraz programem wychowawczym klasy. Znają swoje prawa, oraz obowiązki które są na nich nałożone.

c) Wnioski:

Po zapoznaniu z WSO uczniowie znają konsekwencje swojego postępowania, czują się odpowiedzialni za siebie i za innych.
Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, ich pozytywne lub negatywne zachowanie skutkuje ocena końcową z zachowania na którą mają zdecydowany wpływ.

4.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

a) Opis realizacji

W czasie trzyletniego stażu wielokrotnie sprawowałem opiekę nad uczniami naszej szkoły podczas imprez i zawodów sportowych na terenie gminy i powiatu w których brali udział uczniowie naszej szkoły min.:

Coroczny udział w Turnieju o Puchar Wójta w Starej Błotnicy
Turnieju o Puchar Starosty Radomskiego
Gminnych eliminacjach w halowej piłce nożnej
Gminnych Eliminacjach w tenisie stołowym
Wyjazdy uczniów naszej szkoły na basen do Radomia i Kozienic
Turnieju o Puchar Tymbarku
Turnieju o Puchar Kustosza parafii w Starej Błotnicy
Coroczne wyjście z uczniami swojej klasy na cmentarz parafialny w Łępinie w związku z obchodami Dnia Zmarłych.

b) Efekty działań:

Sprawowanie opieki podczas imprez i wyjazdów pozaszkolnych wzbudza poczucie odpowiedzialności za powierzoną funkcję.
Sukcesy odnoszone podczas wyjazdów sportowych dają satysfakcję zarówno dla mnie jak i uczniów biorących udział w zawodach, dają poczucie własnej wartości i motywują zarówno mnie jak i uczniów do dalszej wytężonej pracy.

c)Wnioski:

Sukcesy odnoszone w zawodach sportowych dają dużo satysfakcji zarówno dla mnie jak i dla uczniów, sprawiają że szkoła zyskuje rozgłos na terenie gminy jak i powiatu. Po zakończeniu stażu dalej zamierzam kontynuować podjęte działania oraz rozbudzać w uczniach zainteresowanie sportem i zdrową rywalizacją.


§7 ust.1 pkt.2
samodzielne, lub przez udział w różnych formach doskonalenia pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

1.Obserwacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

a)Opis realizacji

W czasie stażu wielokrotnie obserwowałem zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli naszej szkoły: p. Jolantę Domańską, p. Jolantę Dzik. Sam wielokrotnie pomagałem nauczycielom w prowadzeniu takich zajęć służąc pomocą w użytkowaniu sieci komputerowej.

b)Efekty działań:

Udział w takich lekcjach pozwolił mi na praktyczne ocenienie swoich postępów
i porównanie przebiegu swoich zajęć do tych, które są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli. To z kolei miało swoje przełożenie na późniejsze prowadzenie przeze mnie zajęć, które stawały się coraz ciekawsze i były bardziej profesjonalnie przygotowane.
Szczególną uwagę zwracałem na różnorodne formy pracy grupowej oraz aktywizację uczniów, zwłaszcza, mało aktywnych.

c)Wnioski:

Możliwość poprowadzenia zajęć pod okiem opiekuna stażu w wielu przypadkach utwierdziła mnie w przekonaniu o słuszności swoich decyzji odnośnie sposobu prowadzenia zajęć czy doboru ćwiczeń. Omówienie po każdej z takich lekcji jej przebiegu, wskazanie niedociągnięć bądź mogących pojawić się trudności stanowiło dla mnie źródło cennych rad i informacji.
Dostrzeżenie przez hospitujących dobrych stron poprowadzonej przeze mnie lekcji było niejako dodatkowym bodźcem i działało motywująco na moje kolejne działania.

2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu, oraz radach szkoleniowych

a) Opis realizacji

W trakcie odbywanego stażu aktywnie uczestniczyłem w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. Brałem czynny udział w radach szkoleniowych macierzystej szkoły, jak również w pozostałych szkołach. Tematyką szkoleniowych rad pedagogicznych, w których wziąłem udział było: „Praca z uczniem zdolnym”, oraz „Korygowanie wad postawy u dzieci”.
Brałem także udział w zorganizowanych przez p. Dyrektor radach szkoleniowych pt.: „Pozyskiwanie funduszy europejskich dla sektora edukacji w Polsce”, oraz „Motywowanie rodziców do współpracy w celu wzmacniania działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły”.

b) Efekty działań:

Poznanie metod pozyskiwania środków na zajęcia pozalekcyjne ze środków Unii Europejskiej. Zastosowanie wiedzy zdobytej na szkoleniach uczyniło proces nauczania znacznie ciekawszym.

c) Wnioski:

Dzięki udziałowi w wyżej wymienionych formach doskonalenia zawodowego podnosiłem jakość swojej pracy poprzez wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennych działaniach edukacyjnych i wychowawczych z grupą dzieci, bądź też w pracach organów szkoły.
W dalszych latach pracy pragnę przygotować referaty zwłaszcza dotyczące nowoczesnych metod nauczania na odległość (e-learning).

3. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki.

a)Opis realizacji:

Specyfika pracy nauczyciela zmusza do ciągłego poszukiwania odpowiedzi na wiele pojawiających się wraz z latami pracy pytań. Mimo tego, iż zasady w szkole są zawsze te same, to tyle ile dzieci, tyle odrębnych problemów i trudności może się pojawić. Mimo, iż studia przygotowują do pracy na takim stanowisku, to w rzeczywistości rozpoczęcie pracy wiąże się nadal z nauką w tymże kierunku.

b)Efekty Działań:

Samodzielne studiowanie lektur poświęconych zachowaniom dzieci, a także wszelkich pomocy dydaktycznych przydatnych podczas prowadzonych przeze mnie zajęć, pozwoliły mi na lepsze przygotowanie się do lekcji, bycie bardziej rozumianym przez dzieci oraz nawiązanie z nimi nici porozumienia. Sądzę, że także uczniowie dostrzegają różnicę w moim zachowaniu.

c)Wnioski:

W czasie dalszej pracy pragnę kontynuować poszerzanie swojej wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania, gdyż pozwala mi to stawać się lepszym nauczycielem i być bardziej rozumianym przez dzieci.

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy:

a)Opis realizacji:

W okresie stażu na bieżąco śledziłem portale internetowe zawierające materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli min:
www.men.gov.pl
www.kuratorium.waw.pl
www.literka.pl
www.profesor.pl
www.edux.pl
www.eduseek.pl
www.portaloswiatowy.pl
www.wychowaniefizyczne.pl

b)Efekty:

Sieć Internet zawiera ogromną liczbę portali internetowych przeznaczonych dla uczniów oraz nauczycieli każdego przedmiotu. Śledzenie w/w portali edukacyjnych pozwoliło na zgromadzenie w czasie stażu pokaźnej liczby materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, testów z techniki, wychowania fizycznego, oraz wychowania komunikacyjnego, a także konspektów lekcji.

c)Wnioski:

Po zakończeniu stażu w dalszym ciągu zamierzam korzystać z portali edukacyjnych jako pomocy dydaktycznej, oraz źródło wiedzy z zakresu prawa oświatowego.


§ 7 ust.1 pkt.3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

1. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.

a) Opis realizacji:

Po rozpoczęciu stażu przeanalizowałem dokumenty określające procedurę awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego:
Kartę Nauczyciela
Ustawę o systemie oświaty
Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
Poza tym zapoznałem się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego zamieszczonymi w prasie oświatowej oraz na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Warszawie (www.kuratorium.waw.pl) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).
W celu zdobycia większej wiedzy z zakresu prawa oświatowego na początku stażu uczestniczyłem w szkoleniu: „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego” zorganizowanym przez MSCDN w Radomiu.

b)Efekty działań:

Systematyczna aktualizacja wiedzy związanej z funkcjonowaniem oświaty pozwoliła mi zaplanować działania przewidziane na okres stażu, oraz modyfikować je i dostosowywać do zmieniających się przepisów prawa.

c) Wnioski:

Po zakończeniu stażu mam zamiar kontynuować swoje działania. Regularne monitorowanie i pogłębianie wiedzy z zakres prawa oświatowego podnosi efektywność pracy nauczyciela a przez to jakość pracy całej placówki.

2.Analiza dokumentacji szkoły.

a) Opis realizacji:

W okresie stażu zapoznałem się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania szkoły:

Statut Szkoły
Program Wychowawczy Szkoły
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Program Realizacji Ścieżek Edukacyjnych

b) Efekty działań:

Zapoznanie się z dokumentami określającymi prawidłowe funkcjonowanie placówki oświatowej w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego.
Opracowanie programu wychowawczego dla klasy VI i V zgodnego z planem pracy szkoły oraz dostosowanego do potrzeb środowiskowych uczniów.
Corocznie wraz z wychowawcą klasy VI opracowujemy wyniki sprawdzianu po klasie VI
Dostosowanie szkolnego WSO do zmian w prawie oświatowym.

c) Wnioski:

W przyszłości zamierzam aktywnie uczestniczyć w pracach nad dokumentami szkoły. Udział w pracach na dokumentami dostarcza na bieżąco wiedzy na temat aktualnych przepisów prawa oświatowego, oraz pozwala aktywnie wpływać na działania placówki.


§ 7 ust.2 pkt.1
umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.

1.Współpraca z opiekunem stażu.

a)Opis realizacji:
Organizację warsztatu pracy rozpocząłem od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz poznania procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po wnikliwej analizie tekstów prawa oraz dokumentów opracowałem Plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor Grażynę Jesionek.
W czasie odbywania stażu często korzystałam ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczonych na edukacyjnych portalach internetowych. Ukończyłem także szkolenie „Rozwój i awans nauczyciela kontraktowego” zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.
Okres stażu upłynął mi  także na prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu p. Grażyny Jesionek, oraz innych nauczycieli.

b)Efekty działań:

Takie spotkania kończyły się wspólnymi konsultacjami, które służyły analizie słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć i pozwoliły wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy.
Dokonywałem cyklicznych obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli: p. J. Dzik, p. S. Alzak, p. J. Domańską, p. M. Wróbel. Często uczestniczyłem w zajęciach klasowych, aby przyjrzeć się funkcjonowaniu moich podopiecznych na tle grupy rówieśniczej.
Jako opiekun pracowni informatycznej często wykorzystuję technologię informacyjną w nauczaniu. Uczestnicząc w obserwacji zajęć innych nauczycieli często służyłem pomocą przy prowadzeniu ich zajęć z wykorzystaniem Internetu i sieci komputerowej w naszej szkole: min. brałem udział w lekcji otwartej prowadzonej przez p. M. Olszewską i p. J. Domańską pt.: „Święta Bożego Narodzenia w krajach Unii Europejskiej” (lekcja z wykorzystaniem multimediów);

c)Wnioski:

Dalej w miarę możliwości zamierzam uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez starszych bardziej doświadczonych nauczycieli naszej placówki. Zdobyte doświadczenie pozwoli mi uatrakcyjnić moje zajęcia. Jednocześnie chcę służyć pomocą innym nauczycielom w zakresie technologii informacyjnej i obsługi sieci komputerowej podczas prowadzenia zajęć.

2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju poprzez gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy itp.

a)Opis realizacji:

W okresie stażu systematycznie prowadziłem dokumentację przebiegu całego okresu stażu gromadząc dokumenty:
Zaświadczenia o przebytych kursach i szkoleniach,
Konspekty przeprowadzanych zajęć
Wydawana wraz z innymi nauczycielami: p. J. Dzik, p. M Katus, p. M. Sytą, p. S. Alzak oraz wspólnie z uczniami naszej placówki gazetki szkolne,
Dyplomy za uzyskane osiągnięcia sportowe przez uczniów naszej szkoły:
Turnieje piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Stara Błotnica
Turniej o Puchar Starosty Radomskiego
Turniej o Puchar Kustosza parafii NMP w Starej Błotnicy,
Turnieje Tenisowe organizowane na terenie gminy Stara Błotnica
Turniej szachowo-warcabowy. Itp.

b)Efekty:

Zgromadzone konspekty zajęć pozwolą na wykorzystanie zdobytej wiedzy w dalszych latach pracy. Dyplomy za osiągnięte sukcesy sportowe pozwalają na porównanie wyników osiągnięć sportowych w poszczególnych latach, wpływają mobilizująco na uczniów naszej szkoły, zachęcają uczniów do osiągania podobnych sukcesów lub zajmowania jeszcze lepszych lokat.

c)Wnioski:

Gromadzenie dokumentacji pozwala na porównywanie wyników uczniów za poszczególne roczniki. Wpływa mobilizująco na uczniów.
Dyplomy są znakomitym źródłem promocji naszej placówki na terenie gminy i nie tylko. Zgromadzone scenariusze przeprowadzonych zajęć zwiększają bazę dydaktyczną naszej placówki.
Po zakończeniu stażu pragnę dalej kontynuować podjęte działania.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

a)Opis realizacji:

W trakcie stażu starałem się doskonalić umiejętności prowadzenia zajęć. Przeanalizowałem oraz dobrałem programy nauczania w oparciu o ich wartości merytoryczne.
Opracowałem wymagania edukacyjne, oraz przedmiotowy system oceniania z techniki i informatyki w klasach IV-VI, przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego dla klasy V i VI oraz przedmiotowy system oceniania w nauczaniu zintegrowanym dla klas I – III
Regularnie przeprowadzałam różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów – w zakresie zajęć techniki i informatyki a także zajęć wychowania fizycznego, Testy kompetencji na zakończenie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, sprawdziany wiadomości, umiejętności i kompetencji. To wszystko dało mi pogląd na możliwości uczniów i pomogło w odpowiednim doborze metod czy tempa pracy. Dzięki testom dokonywałem analizy mocnych i słabych stron pracy dzieci. Wyciągałem wnioski do dalszej pracy.
Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnej i Internetu opracowywałem konspekty lekcji, testy umiejętności i karty pracy wykorzystywane w czasie pracy na lekcji, prezentacje multimedialne na lekcje techniki i informatyki dla poszczególnych klas.
Często korzystałem z płyt edukacyjnych dołączonych do podręczników dla uczniów.
Jako nauczyciel wychowania komunikacyjnego przygotowywałem uczniów naszej szkoły do Ogólnopolskiego Testu BRD, oraz uczniów którzy ukończyli 10 lat do testu na Kartę Rowerową.

b)Efekty działań:

Wprowadzenie kart pracy oraz prezentacji multimedialnych sprawia iż materiał jest przedstawiony bardziej obrazowo, a uczniom jest łatwiej zapamiętać nowe wiadomości.
Praca związana z przygotowaniem uczniów do Turnieju BRD także przynosiła efekty:
Zespoły uczestniczące w konkursach BRD zdobywały miejsca na podium (w 2010 r. 2. miejsce; w 2011 r. także 2. miejsce).
Uczniowie, którzy mieli okazję rywalizować z rówieśnikami z innych szkół, rozwijali nie tylko swoje zainteresowania, ale także i odporność psychiczną konieczną we współzawodnictwie

c)Wnioski:

W dalszym ciągu pragnę prowadzić zajęcia z wykorzystaniem technologii informatycznej. Wykorzystanie prezentacji multimedialnej jako źródła przekazu wzbudza w uczniach ciekawość, mobilizuje ich do bardziej wytężonej pracy,.
Sukcesy odnoszone w Turniejach BRD wpływają mobilizująco na uczniów, dają poczucie rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych szkół.
Dzięki sukcesom szkoła zyskuje pozytywny rozgłos na terenie naszej gminy powiatu a nawet województwa.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, kola zainteresowań dzienniki pozalekcyjne.

a)Opis realizacji:

Jako wychowawca klasy VI i V systematycznie prowadzę dzienniki lekcyjne, oraz dzienniki zajęć dodatkowych: koła informatycznego dla klasy V, oraz SKS dla chłopców klasy VI.

b)Efekty działań:

Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych są prowadzone zgodnie z przepisami prawa.

c)Wnioski:

Rzetelne prowadzenie dzienników zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych jest dokumentem działalności szkoły oraz dowodem realizacji założonego sobie przez każdego z nauczycieli programu do zrealizowania.


§ 7 ust.2 pkt.2
umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego, oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Kultywowanie tradycji rodzinnych, patriotycznych poprzez uwzględnienie ich w tematach technologii informacyjnej klas I-III.

a)Opis realizacji:

W swojej pracy staram się uwzględnić oraz kultywować tradycje rodzinne zwłaszcza wśród dzieci klas młodszych. Uczniowie samodzielnie mogą wykonać kartkę bożonarodzeniową, laurkę dla dziadków czy rodziców. Dzięki pracowni internetowej z drukarką sieciową każda praca może być wydrukowana, zaś uczniowie mogą wręczyć własnoręcznie wykonaną kartkę rodzicom czy dziadkom.

b)Efekty działań:

Możliwość samodzielnego wykonania laurki daje dzieciom zwłaszcza w klasach młodszych wiele radości. Dla mnie to sprawdzian umiejętności dziecka z pracy na komputerze.

c)Wnioski:

Dalej pragnę kontynuować podjęte działania. Dla mnie jest to źródło wiedzy o umiejętnościach pracy dziecka na komputerze.
Dzieciom daje to ogromną satysfakcję że to co chcą przekazać swoim najbliższym jest zrobione samodzielnie. Dla rodziców czy dziadków jest to powód do dumy ze swoich pociech.

2. Przygotowanie uroczystości szkolnych.

a)Opis realizacji:

W swojej pracy niejednokrotnie brałem udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych. Korzystając z Internetu pomagałem w wyszukiwaniu scenariuszy uroczystości, modyfikowaliśmy znalezione scenariusze do własnych potrzeb. Dbałem o wystrój stosowny do poszczególnych akademii i uroczystości szkolnych. Korzystając z Internetu przygotowywałem podkład dźwiękowy do wykonywanych piosenek oraz dbałem o zapewnienie nagłośnienia.

b)Efekty działań:

Uczniowie naszej placówki zawsze bardzo chętnie biorą udział w uroczystościach szkolnych i imprezach okolicznościowych, oraz w miarę możliwości służą pomocą przy organizacji imprezy poszukując scenariuszy czy pomagając przy tworzeniu dekoracji.
Zwłaszcza aktywnie udzielają się przy organizacji dyskotek andrzejkowych, walentynkowych, oraz Sportowego Dnia Dziecka.

c)Wnioski:

Pragnę kontynuować podjęte działania. Możliwość współorganizacji przez uczniów uroczystości szkolnych rozwija kreatywność wśród uczniów, oraz sprawia że uczniowie czują się współodpowiedzialni za życie kulturalne szkoły do której uczęszczają.

3. Pomoc w przygotowaniu gazetek ściennych o różnorodnej tematyce.

a)Opis realizacji:

Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego wspólnie z p. S. Alzak, oraz uczniami z SU dbaliśmy i na bieżąco aktualizowaliśmy gazetkę ścienną Samorządu, ponadto służyłem pomocą p. M. Wróbel tworząc napisy oraz wyszukując informacje zawarte w Internecie do prowadzonej gazetki o tematyce religijnej, oraz prowadzonej wraz z p. E. Kalisiak gazetki o tematyce sportowej.

b)Efekty działań:

Aktualizowane na bieżąco gazetki ścienne. Możliwość współudziału uczniów w życiu szkoły.

c)Wnioski:

Prowadzenie oraz częsta aktualizacja gazetek pozwala na informowaniu uczniów o bieżących wydarzeniach., pozwala uczniom aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu szkolnych gazetek ściennych.

4. Przygotowanie uczniów do międzyszkolnych zawodów sportowych.

a)Opis realizacji:

W trakcie trwania stażu jako nauczyciel wychowania fizycznego przygotowywałem uczniów naszej szkoły do międzyszkolnych zawodów min:
Turnieju o Puchar Wójta Gminy Stara Błotnica w piłce nożnej
Ministranckich Turniejów w Piłce Nożnej
Turniejów Tenisowych
Turnieju Międzypowiatowego o „Puchar Tymbarku”.
Zawodów Lekkoatletycznych (po zakończeniu stażu).
Jako nauczyciel wychowania komunikacyjnego przygotowywałem uczniów naszej szkoły do corocznych Turniejów BRD.

b)Efekty:

Coroczne miejsca na podium w Turniejach Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stara Błotnica.
Indywidualne II miejsce w Turnieju BRD w eliminacjach gminnych
12 medali w Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce VI 2011 (po zakończeniu stażu)
III miejsce w klasyfikacji medalowej szkół w powiecie.
I miejsce w kategorii dziewcząt U-12 i II miejsce w kategorii chłopców w biegach dzieci o Puchar Rektora Politechniki Radomskiej. (po zakończeniu stażu VI 2011)

c)Wnioski:

Sukcesy sportowe wśród uczniów naszej szkoły pozytywnie wpływają na promocję szkoły w gminie i powiecie, oraz mobilizująco wpływają na młodszych uczniów naszej szkoły zachęcając do odnoszenia podobnych sukcesów.

5. Rozwiązywanie problemów środowiska uczniowskiego poprzez współpracę z wychowawcami.

a) Opis realizacji:
W zależności od sytuacji spotykałem się z rodzicami po zebraniach klasowych na indywidualnych konsultacjach w szkole i poza nią. W miarę możliwości odbywałem konsultacje z wychowawcami innych klas aby konsultować i rozwiązywać problemy wychowawcze innych uczniów naszej placówki.

b) Efekty działań:
Poprawa efektów wychowawczych uczniów sprawiających problemy wychowawcze, oraz mających problemy w nauce.
c) Wnioski:
Wczesne rozpoznawanie problemów wychowawczych, oraz ich rozwiązywanie pozwala zapobiec dalszym konsekwencjom zarówno wśród dzieci, jak i rodziców.

6. Współpraca z rodzicami poprzez aktywny udział w dyżurach podczas tzw. „Dni otwartych” w szkole.

a) Opis realizacji:

Czasie trwania stażu raz w tygodniu pełniłem dyżur dla rodziców, w czasie którego rodzice w miarę potrzeb byli informowani o postępach w nauce swoich pociech, a także o bieżących sprawach z życia klasy i szkoły.

b) Efekty działań:

W czasie spotkań rodzice mogli na bieżąco zaczerpnąć informacji o postępach nauce swoich dzieci, a także o bieżących sprawach z życia klasy i szkoły.
Dzieci zwłaszcza te mniej ambitne na bieżąco miały szansę korygowania swoich braków w nauce i poprawiania ocen co zmniejszało prawdopodobieństwo nagromadzenia sobie zaległości.

c) Wnioski:

Pełnienie dyżurów zacieśniło moje kontakty z rodzicami, pozwoliło także rodzicom być na bieżąco informowanym o życiu klasy i szkoły.

7. Podejmowanie działań korygujących i naprawczych.

a)Opis realizacji:

Będąc wychowawca klasy IV i V opracowałem plan wychowawczy zgodny ze Statutem Szkoły, oraz WSO a także modyfikowałem go i dostosowywałem do potrzeb uczniów i ich warunków środowiskowych.
W przypadku zaistnienia konfliktu między uczniami w klasie, prowadziłem rozmowy indywidualne aby uzyskać obiektywny obraz sytuacji, kontaktowałem się z rodzicami uczniów, oraz doprowadzałem do konfrontacji pomiędzy stronami uczestniczącymi w konflikcie. Dzieci w naszej szkole nie sprawiają problemów wychowawczych dlatego zaistniałe sytuacje miały miejsce naprawdę rzadko. Ponadto przeprowadziłem i dokonałam analizy ankiety badającej poziom integracji grupy, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz realizacji potrzeb indywidualnych w klasie IV. Pozwoliło to uzyskać ważne informacje, czy dzieci w naszej szkole czują się dobrze, czy są sprawiedliwie oceniane, lubiane przez rówieśników, by wyeliminować u nich uczucie odrzucenia
b)Efekty działań:

Rozpoznanie sytuacji między uczniami naszej szkoły,
Możliwość szybkiego wykrycia i rozwiązania ewentualnych konfliktów panujących między uczniami.
Poprawa stosunków między wychowawcą, dzieckiem, a rodzicem.

c)Wnioski:

Chcę dalej kontynuować podjęte działania. Uważam iż wczesna diagnoza pozwala na lepszą ocenę sytuacji wśród uczniów, oraz szybkie zażegnanie ewentualnie zaistniałych konfliktów.


§ 7 ust.2 pkt.3
uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu, oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły

1. Opieka nad salą komputerową, aktualizacja gazetki ściennej i konserwacja sprzętu komputerowego.

a) Opis realizacji:

W czasie stażu opiekowałem się salą komputerową w naszej szkole, wraz z uczniami klasy IV i V dbaliśmy o czystość i porządek w sali, jej wystrój i aktualizację gazetki ściennej. Jako nauczyciel informatyki dbałem o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu oraz sieci komputerowej.

b) Efekty działań:

Dbałość o wystrój sali i pomoc uczniom swojej klasy w aktualizacjach gazetki ściennej.

c) Wnioski:

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem dbają o wystrój i wizerunek swojej sali. Czują się odpowiedzialni za jej wizerunek i czystość. W dalszym ciągu pragnę kontynuować podjęte działania.

2. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i tworzenia stron www.

a) Opis realizacji:

W czasie stażu uczestniczyłem w warsztatach przedmiotowo metodycznych ”Innowacja i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży – zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość”.

b) Efekty działań:

Zapoznanie z nowoczesną formą nauczania na odległość jaką jest e-learning, oraz tablicy interaktywnej w nauczaniu, a także sposobów oceniania uczniów na platformach edukacyjnych.

c) Wnioski:

Pragnę wprowadzać uczniów w nauczanie na odległość kilka lekcji które przeprowadziłem z uczniami klas IV –VI wzbudziło ich ciekawość. Lekcje na platformach edukacyjnych są nowym wyznacznikiem w dziedzinie edukacji.

3. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac drogą elektroniczną.

a) Opis realizacji:

W dzisiejszym świecie Internet jest nieodzownym elementem życia człowieka także w szkole. Korzystanie z Internetu poczty elektronicznej jest nieodłącznym elementem pracy szkoły. W czasie stażu razem wychowawcą klasy VI opracowywaliśmy wyniki próbnych sprawdzianów z Operonem oraz z CKE, a także wysyłaliśmy wyniki osiągnięte podczas sprawdzianu do ogólnopolskiej bazy danych. Wraz z wychowawcą klasy III corocznie wysyłamy wyniki „Próbnego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty.”

b) Efekty działań:

Wysłanie wyników osiągniętych przez naszych uczniów pozwala na uzyskanie obiektywnych wyników i porównanie ich z wynikami gminy, powiatu, województwa czy kraju. Pozwala to ocenić efektywność pracy naszej placówki.

c) Wnioski:

Wysyłanie wyników osiągniętych na sprawdzianach przez uczniów naszej szkoły pozwala na miarodajną ocenę efektywności nauczania przez nauczycieli naszej szkoły. W dalszym ciągu pragniemy kontynuować podjęte działania.

4. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

a) Opis realizacji:

Wykorzystując technologię informatyczną na bieżąco tworzę ankiety, przeprowadzane w szkole, oraz ich analizy, analizy sprawdzianów kompetencji dla uczniów klas III i VI, dyplomy dla uczniów biorących udział w konkursach, plany wynikowe, materiały na gazetkę Samorządu i klasową, Przy pomocy programu MS Publisher z materiałów dostarczonych przez innych nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły redaguję gazetkę szkolną.:

b) Efekty działań:

Dzięki gazetce uczniowie na bieżąco są informowani o sprawach z życia codziennego i szkolnych. Karty pracy urozmaicają pracę na lekcjach, dokumenty tworzone na potrzeby szkoły zapewniają jej prawidłowe funkcjonowanie. zaś przeprowadzone analizy wraz z wykresami bardziej obrazują osiągnięte wyniki, sprawiają że są bardziej czytelne.

c) Wnioski:

Wykorzystanie technologii informatycznej jest nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego świata, dlatego należy dążyć do bieżącego poszerzania wiedzy w tej dziedzinie.

5. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

a) Opis realizacji:

Wykorzystując TI w swojej pracy testy przedmiotowe z techniki i informatyki dla klas I-VI karty pracy dla uczniów, testy na kartę rowerową dla uczniów którzy ukończyli 10 lat, test dla uczniów których przygotowujemy do Turnieju BRD, korzystając z Internetu corocznie wyszukujemy wiadomości i przygotowujemy testy dla uczniów biorących udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wykorzystując Internet często przygotowuję prezentację multimedialną na określony temat lub wyszukuję gotowej prezentacji w Internecie.

b) Efekty działań:

Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela sprawia że przeprowadzone zajęcia są ciekawsze dla uczniów. Konspekty lekcji sprawiają że zajęcia są dobrze przeprowadzone od strony merytorycznej. Prezentacja multimedialna jest zaś bardziej obrazowym środkiem niż zwykły przekaz.

c) Wnioski:

Przeprowadzenie lekcji w oparciu o materiały pozyskane z Internetu sprawia że lekcja jest bardziej obrazowa a przez to interesująca dla ucznia. W swojej pracy będę dążył do urozmaicania lekcji materiałami pozyskanymi z Internetu. Należy jednak bardzo uważać przy doborze treści gdyż nie wszystkie materiały pochodzące z sieci są jednakowo dobre. Niektóre pozostawiają wiele do życzenia.

6. Przygotowanie dokumentacji dołączonej do wniosku.

a)Opis realizacji:

Wykorzystując TI sporządziłem dokumentację niezbędną do prawidłowego odbycia stażu.

b) Efekty:

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego odbycia stażu od strony formalnej:
Planu rozwoju zawodowego
Sprawozdań semestralnych
Sprawozdania za okres stażu itp.

c) Wnioski:

Wykorzystanie komputera w pracy biurowej czyni ją szybszą, Stworzone za pomocą komputera dokumenty są bardziej czytelne a jeśli potrzeba bardziej obrazują przedstawioną sytuację co sprawia że w większym stopniu trafiają z przekazem do odbiorcy. Dużą zaletą dokumentów tworzonych komputerowo jest możliwość nanoszenia korekt i poprawek.


§ 7 ust.2 pkt.4
wykazanie umiejętności wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej

1.Opracowywanie materiałów dydaktycznych, ankiet przy pomocy komputera.

2.Prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera (np. konspekty, sprawozdania)

Powyższe działania zostały opisane w § 7 ust.2 pkt.3 pkt 4 i 5

3. Prowadzenie zajęć Koła Informatycznego w klasie V

a) Opis realizacji:

Corocznie prowadzę zajęcia kola informatycznego dla klasy V. Tematyka zajęć znacznie odbiega od zakresu programowego w klasie V dlatego zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Głównie zajmujemy się programem Power Point i tworzenie prezentacji w wersji nieco rozszerzonej a także obróbka zdjęć w prostych edytorach grafiki i ochrona komputera przed wirusami i innymi rodzajami zagrożeń.
A także nauką skanowania i drukowania dokumentów.

b)Efekty:

Uczniowie w dość dobrym stopniu opanowują program Power Point oraz potrafią zretuszować zdjęcie dla własnych potrzeb oraz zabezpieczyć komputer odpowiednim oprogramowaniem przed zagrożeniami wynikającymi zwłaszcza z korzystania z Internetu.
Także możliwość skanowania i przeróbki własnych zdjęć wzbudza w nich spore zainteresowanie.

c) Wnioski:

Prowadzenie kola zainteresowań z informatyki wzbudza w uczniach ciekawość i zainteresowanie poruszanymi tematami. Uważam iż prowadzenie takiego Kola jest dobrym rozwiązaniem gdyż omawiany materiał wykracza poza ramy programowe przewidziane dla klasy V, także nie wszyscy uczniowie dysponują Internetem oraz zestawem komputerowym takiej klasy.

4. Publikowanie własnych prac w Internecie.

a) Opis realizacji:

w 2011 r wspólnie z katechetką naszej szkoły p. M. Wróbel przeprowadziliśmy 2 lekcje dla uczniów klas IV-VI których tematyką były:
„Okresy w roku liturgicznym”
„Jan Paweł II ”
Obie z przeprowadzonych lekcji były wzbogacone stworzonymi wspólnie prezentacjami multimedialnymi. Wykorzystane w czasie lekcji materiały zamieściliśmy na stronie www.biblioteka.natan.pl

b) Efekty działań:

wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
nabycie nowych doświadczeń i umiejętności dzielenia się swoim dorobkiem
zawodowym, osiągnięciami z innymi nauczycielami
satysfakcja z ciągłego rozwoju zarówno swojego jak i uczniów,
stosowanie różnorodnych metod nauczania w swojej pracy

c) Wnioski:

Publikacja materiałów na stronie biblioteki edukacyjnej była dla mnie nowym doświadczeniem. Uważam że każdy nauczyciel powinien dzielić się swoim doświadczeniem z innymi, zaś portale edukacyjne są dobrym miejscem w ogólnoświatowej pajęczynie.


§ 7 ust.2 pkt.5
wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki, oraz ogólnych problemów oświatowych, postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

a) Opis realizacji:

W okresie stażu na bieżąco czytałem artykuły z zakresu pedagogiki i psychologii zamieszczone w prasie oświatowej oraz zamieszczone na stronach:
www.men.gov.pl
www.literka.pl
www.profesor.pl
www.edux.info.pl
www.45minut.pl
www.wychowaniefizyczne.pl

b) Efekty działań:

Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować własną pracę.
Dzięki samodzielnemu studiowaniu literatury metodycznej, pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną.

c)Wnioski:

Każdy nauczyciel powinien na bieżąco śledzić wiadomości z dziedziny pedagogiki i psychologii społecznej, ponieważ w ten sposób można uczynić naszą pracę bardziej efektywną i efektowną.

2. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.

a) Opis realizacji:

Jako wychowawca klasy IV i V dążyłem do poznania zachowań dzieci w różnych okresach rozwoju. Nabyte dzięki temu wiadomości pozwoliły mi lepiej poznać zachowania dzieci, oraz zrozumieć sposoby ich postępowania w określonych sytuacjach.

b) Efekty działań:

Lepsze poznanie motywów postępowania uczniów.
Sprawniejsze rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych w klasie.

c) Wnioski:

Uważam że każdy wychowawca powinien posiadać bogatą wiedzę z zakresu postępowania z dziećmi w różnych okresach ich rozwoju. Pozwala to lepiej zrozumieć sposoby ich postępowania a także zdecydowanie poprawia kontakty w klasie i pozwala w znacznie szybszy sposób rozwiązywać zaistniałe konflikty.

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w indywidualnych rozmowach z dziećmi i rodzicami.

a) Opis realizacji:

Podejmując zadania wychowawcy klasy starałem się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym- rozmawiałem z dziećmi, rodzicami oraz innymi nauczycielami.
Zawsze byłem do dyspozycji rodziców. Odbywałem wiele spotkań indywidualnych i rozmów telefonicznych. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich uczniów: na zebraniach ogólnoklasowych, i indywidualnych konsultacjach. Na każdym spotkaniu ogólnym z rodzicami starałem się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiły się w trakcie roku szkolnego.

b) Efekty działań:

nawiązanie dobrej współpracy z rodzicami,
uzyskanie informacji o zachowaniach moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, co pozwalało mi lepiej poznać ich problemy, charakter,
szybkie rozwiązywanie problemów wychowawczych w związku ze współpraca z rodzicem

c) Wnioski:

Chciałbym podtrzymać dobre relacje zarówno z rodzicami jak i wychowankami. Dobre wzajemne relacje tworzą dobrą atmosferę w klasie oraz zmniejszają ryzyko wystąpienia konfliktów i problemów wychowawczych co bardzo ułatwia mi pracę jako wychowawca i pedagog.

4.Aktywna praca nad samokształceniem.

a)Opis realizacji:

W trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego uczestniczyłem w wielu szkoleniach organizowanych przez OEiZZK w Warszawie oraz MSCDN w Radomiu, brałem także udział w posiedzeniach Powiatowej Rady Sportu. Szkolenia dotyczyły zarówno nowych technologii w informatyce jak i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów oraz wiadomości z zakresu prawa oświatowego. Jako nauczyciel Wychowania Komunikacyjnego uczestniczyłem szkoleniach organizowanych przez WORD w Radomiu. Dotyczących bezpieczeństwa zwłaszcza dzieci na drogach.

b)Efekty działań:

Nabycie nowych umiejętności z zakresu prawa oświatowego, metodyki nauczania informatyki na różnych etapach edukacji, bezpieczeństwa dziecka na drodze, oraz wszelkich wiadomości z dziedziny sportu.

c)Wnioski:

Każdy nauczyciel powinien cały czas podnosić swoje kwalifikacje na wielu płaszczyznach : zarówno wiadomości z zakresu prawa oświatowego jak i pedagogiki i psychologii, a także metodyki nauczania swojego przedmiotu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.