X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13567
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.


§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym. i pedagogiem szkolnym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla młodzieży.
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Realizacja zadań opiekuńczo -wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły :
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
• Pełnienie dyżurów
w trakcie przerw śródlekcyjnych
4. Współpraca z Radą Rodziców.
• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne.
5. Pozyskiwanie sponsorów na zakup pomocy dydaktycznych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej


§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, podnoszenie kwalifikacji.
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego.
4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
• Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi


§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r.
w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.


§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów oświatowych, dotyczących awansu zawodowego.
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Omówienie zasad współpracy.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora– konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
4. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariuszy lekcji.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych.
2. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce.
3. Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych.
4. Poznanie problemów środowiska lokalnego uczniów.
5. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
6. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju.
• Kształcenie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej.
7. Organizowanie konkursów i udział w przygotowaniu uczniów do konkursów.
8. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego – praca z uczniem zdolnym lub posiadającym braki.
9. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym.
10. Rozmowy z rodzicami w ramach „dni otwartych szkoły”.
11. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.


§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w czasie zajęć.
• Wykorzystanie sprzętów audio i wideo podczas lekcji.
• Systematyczne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputerów i Internetu.
• przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową,
• udział w życiu portali edukacyjnych.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów, dokumentów własnych i pomocy dydaktycznych.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.


§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
6. Udział w programie przeciwdziałającym przemocy w szkole i poza nią.-„Szkoła bez Przemocy”.


§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno - wychowawczy szkoły, Plan rozwoju szkoły, Plany wynikowe, Przedmiotowe systemy nauczania, Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów.
3. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.