X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13566
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Wioletta Rymkiewicz

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu – 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2011 r.
Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2014 r.

§
Niezbędne wymagania kwalifikacyjne
Zadania do realizacji
Termin realizacji

§8.2.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
• Aktywne uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach metodycznych i warsztatach w celu poznania procedur awansu zawodowego i doskonalenia własnej pracy.
• Systematyczne pogłębianie swojej wiedzy dydaktycznej i wychowawczej:
- studiowanie literatury, wyszukiwanie informacji pomocnych w nauczaniu w Internecie.
• Doskonalenie warsztatu i metod pracy:
- doposażenie pracowni w nowe pomoce naukowe (plansze gramatyczne z języka angielskiego i rosyjskiego, słowniki itp.);
- prowadzenie naściennej gazetki w pracowni językowej;
- wzbogacenie biblioteczki językowej o nowe pozycje wydawnicze.
• Uczestniczenie w pracach organów szkoły:
- praca w zespole językowym;
- współpraca z pedagogiem szkolnym;
- współpraca z rodzicami;
- współpraca z samorządem szkolnym.
• Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych:
- testy, ankiety, karty pracy.
• Współorganizowanie akademii, imprez i konkursów.
• Przygotowanie uczniów do konkursów językowych.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Cały okres stażu

§8.2.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• Uczestniczenie w szkoleniach komputerowych.
• Wykorzystanie technologii informacyjnej do wzbogacania warsztatu pracy:
- przygotowywanie materiałów powtórkowych dla uczniów, testów, sprawdzianów i scenariuszy zajęć;
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera;
- opracowanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point;
- śledzenie aktualności na portalach internetowych;
- wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktów z uczniami.
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych:
- opublikowanie opracowanego planu na łamach portalu edukacyjnego;
- wymiana doświadczeń i spostrzeżeń związanych z nauczanymi przedmiotami (np.: portal WSiPu, Macmillana, Oxfordu, Express Publishing itp.)

Cały okres stażu
Wrzesień 2011
Cały okres stażu

§8.2.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
• Prowadzenie zajęć otwartych:
- dla nauczycieli zespołu językowego;
- dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
• Udostępnianie opracowanych materiałów dydaktyczno-wychowawczych:
- innym nauczycielom w szkole;
- na stronach portali internetowych;
- w bibliotece szkolnej.
• Aktywne uczestniczenie w pracach WDN
• Praca w zespole językowym poprzez:
- wybór podręczników i programu nauczania;
- wspólną wymianę doświadczeń;
- analizę wyników próbnych i końcowych egzaminów gimnazjalnych. Wyciąganie wniosków i wdrażanie ich do dalszej pracy z uczniami w celu podniesienia ich poziomu wiedzy oraz polepszenie jakości pracy szkoły;
- przeprowadzanie testów diagnozujących wiadomości i umiejętności uczniów po klasie VI szkoły podstawowej - ich analiza i ewaluacja.

Cały okres stażu

§8.2.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

• Opracowanie programów wynikających ze specyfiki i potrzeb szkoły w ramach pracy w Szkolnym Zespole ds. Profilaktyki.

Cały okres stażu

§8.2.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

• Ukończenie szkolenia na egzaminatora gimnazjalnego, organizowanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Łomży.
• Aktywne uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej.

Cały okres stażu

§8.2.4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

• Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym (Certificate in Advanced English (2005 r.)).
• Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiczno-metodyczne nauczanie języka angielskiego (2005 r.)

Cały okres stażu

§8.2.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

• Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemu.

Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.