X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13551
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Karolina Szajstek
Nazwa placówki: Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’ Paulo w Buku
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr s. Bożena Pawełkiewicz- nauczyciel dyplomowany


Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 1).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14. listopada 2007 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. nr 214; poz. 1580


Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 1)

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Podejmowane działania
Formy realizacji
termin potwierdzenia, wnioski, uwagi

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

- wrzesień 2011

- wniosek o rozpoczęcie stażu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego

2.
Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- omówienie toku stażu i skonsultowanie założeń wynikających z planu rozwoju
- zawodowego
- ustalenie terminów zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

- wrzesień 2011
- czerwiec 2013

- plan rozwoju zawodowego
- harmonogram współpracy
- sprawozdanie

3.
Podejmowanie działań dodatkowych ważnych dla rozwoju placówki, stwarzających możliwość zaangażowania dzieci o określonych zainteresowaniach

- opracowanie scenariusza i przygotowanie przedstawienia z okazji „Spotkania opłatkowego”, „Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Matki i Ojca”, „Zakończenia roku szkolnego”
- systematyczne prowadzenie grupy tanecznej
- organizacja wycieczek mające określone cele dydaktyczne i wychowawcze
- współpraca z OSiR- zorganizowanie Mini olimpiady przedszkolaków z gminy Buk

- dany miesiąc
- raz w tygodniu
- okres stażu
- okres stażu

- scenariusz, fotografie z przedstawienia
- dyplomy, fotografie
- program wycieczek, wnioski z wycieczek
- program imprezy, fotografie

4.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- udział w zajęciach koleżeńskich
- 2x w roku szkolnym
- okres stażu

- scenariusze, wnioski
- scenariusze, notatki

5.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- opracowanie scenariusza zajęć
- przeprowadzenie zajęcia w obecności opiekuna
- omówienie zajęcia

- 2x w roku szkolnym
- scenariusze, notatki z wnioskami

6.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

- podjęcie Studiów Podyplomowych- Terapia pedagogiczna
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
- udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych

IX.11- VIII.12
- wg harmonogramu planu pracy przedszkola
- okres stażu

- dyplom ukończenia
- notatki
- zaświadczenia

7.
Doskonalenia własnego warsztatu pracy
- tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali
- opracowanie planu pracy dydaktyczno- wychowawczej

- okres stażu
- okres stażu

- materiały, pomoce, zdjęcia
- tygodniowe plany pracy

8.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
- dokonywanie wpisów do dziennika zajęć
- opracowywanie tygodniowych planów pracy dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie obserwacji dziecka
- prowadzenie zeszytu współpracy z rodzicami

- okres stażu
- okres stażu
- okres stażu
- okres stażu

- dziennik zajęć
- tygodniowe plany pracy
- arkusze obserwacji
- zeszyt współpracy z rodzicami


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593 § 7 ust. 2 pkt 2)

1.
Współpraca z rodzicami
- prowadzenie zebrań z rodzicami
- rozmowy indywidualne z rodzicami (prowadzenie zeszytu współpracy z rodzicami)
- zajęcia otwarte dla rodziców
- informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń
- włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych
- pedagogizacja rodziców

- okres stażu
- okres stażu
- okres stażu
- okres stażu
- okres stażu
- okres stażu

- notatki, lista obecności
- zeszyt współpracy
- scenariusze, lista obecności
- notatki
- scenariusze, zdjęcia
- notatki

2.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
- praca w zespołach psychologiczno- pedagogicznych
- obserwacja dzieci na tle grupy
- rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
- organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

- okres stażu
- okres stażu
- okres stażu

- notatki, dokumentacja
- arkusze obserwacji, notatki
- notatki
- scenariusze zajęć

3.
Praca z dziećmi z trudnościami
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- okres stażu

- scenariusze, wpisy do dziennika

4.
Opieka nad dziećmi zdolnymi
- prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych

- okres stażu
- scenariusze, wpisy do dziennika

5.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- organizowanie wycieczek do Straży pożarnej, Policji, Urzędu Miasta
- nawiązanie współpracy z Policją, Parafią, Kinem, Szkołą Podstawową, OSiR-em, Biblioteką
- współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z PPP

- okres stażu
- okres stażu
- okres stażu

- adnotacje w dzienniku
- plany współpracy z instytucjami
- plany współpracy z instytucjami.

6.
Współpraca z innymi nauczycielami
- nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych placówek
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

- okres stażu
- okres stażu

- notatki, wpisy do dziennika,
- podziękowania.

7.
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
- studiowanie literatury pedagogicznej
- udział w warsztatach doskonalących
- działania opiekuńczo- dydaktyczne oparte na wzorcach religijnych na podstawie koncepcji błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

- okres stażu
- okres stażu
- okres stażu

- notatki
- zaświadczenia, notatki
- notatki


Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 3)
Lp. Podejmowane działania Formy realizacji termin potwierdzenia, wnioski, uwagi

1.
Stosowanie technologii komputerowej w pracy nauczyciela

- wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
- opracowanie dokumentów, scenariuszy, planów tygodniowych
- korzystanie z projektora multimedialnego w czasie zajęć

- na bieżąco
- na bieżąco
- cały okres stażu

- pomoce, zdjęcia, szablony
- dokumentacja
- scenariusze zajęć

2.
Wykorzystanie internetu w pracy

- wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
- gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
- publikowanie tekstów na przedszkolnej stronie internetowej

- okres stażu
- na bieżąco
- na bieżąco
- na bieżąco
- okres stażu

- notatki
- notatki
- dokumenty, notatki
- notatki
- wydruk

3.
Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
- zamieszczenie planu na stronie internetowej www.edux.pl.
X.2011
- zaświadczenie


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 4)

1.
Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki

- pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego
- samokształcenie się- zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin

- okres stażu
- okres stażu

- zaświadczenia, notatki
- wykaz lektur, notatki

2.
Pogłębianie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.
- studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat
- okres stażu
- notatki

3.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

- na bieżąco

- wpisy do dziennika, notatki


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt 5)

1.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
- analiza dokumentacji:
• Ustawa o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 i akty wykonawcze
• Karta Nauczyciela z dn.26.01.1982 roku i akty wykonawcze
- zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet)
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego

- okres stażu
- okres stażu
- wg harmonogramu
- na bieżąco

- akty prawne, notatki
- notatki
- notatki
- notatki

2.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

- udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola
- współpraca z gronem pedagogicznym

- wg harmonogramu
- na bieżąco

- notatki
- notatki

3.
Poznawanie zasad funkcjonowania placówki, wnikliwa analiza dokumentacji oraz mechanizmów funkcjonowania placówki

- analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut przedszkola, plan nadzoru pedagogicznego, plan rozwoju przedszkola, regulaminy wewnątrz-przedszkolne)

- okres stażu

- dokumentacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.