X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13565
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program własny - koło zainteresowań z języka angielskiego

PROGRAM NAUCZANIA
PRZEZNACZONY DO REALIZACJI
NA KOLE ZAINTERESOWAŃ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZOOM IN ON CULTURE

mgr Beata Strzelec
Gimnazjum w Opatowie

Opatów 2011

WSTĘP

Znajomość języka angielskiego w obecnych czasach jest koniecznością. Większość młodych ludzi zdaje sobie obecnie sprawę, iż umiejętność komunikacji w języku angielskim, jako języku światowym jest bardzo ważna, ze względu choćby na to, że często podróżują po Europie, świecie, w różnych celach-edukacyjnych, turystycznych czy zarobkowych. Należy pamiętać, że nauka języka, to również nauka kultury danego obszaru językowego. Niejednokrotnie nawiązując znajomości i kontaktując się z ludźmi z innych krajów, w rozmowie pojawia się tematyka kultury, tradycji i zwyczajów, czy nawet historii. Młodzi ludzie porównują swoje życie codzienne do życia nastolatków z krajów anglojęzycznych. Dostrzegają podobieństwa i różnice historyczne, kulturowe. Ważna staje się zatem dla nich umiejętność przekazania w języku angielskim swoich poglądów. Uczniowie pragną poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Rolą nauczyciela jest ukazywanie różnic i podobieństw historycznych i kulturowych, aby wychować młode pokolenie na wrażliwych, tolerancyjnych ludzi. Znajomość zagadnień kulturowych uczy bowiem tolerancji dla innych ludzi. Koło z języka angielskiego wydaje mi się doskonałą okazją, by poszerzać wiedzę uczniów w tym zakresie.

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO – PROGRAMOWE

Niniejszy program opiera się na podstawie programowej przedmiotu język obcy nowożytny III etap edukacyjny poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego oraz koreluje z programem nauczania języka angielskiego, kurs kontynuacyjny dla klas I-III gimnazjum. Poziom III.1 na podbudowie II etapu edukacyjnego, M. Ellis M. Niesobska obowiązującym w Gimnazjum w Opatowie. Zajęcia będą miały związek z materiałem programowym, ale w głównej mierze uczniowie skupią się na zagadnieniach wychodzących poza normalny tok nauki. Program będzie realizowany w Gimnazjum w Opatowie w trakcie pozalekcyjnego koła zainteresowań z języka angielskiego.

Uczniowie utalentowani, pracowici czy tacy, którzy bardzo pragną rozwijać zainteresowania w danym przedmiocie szybko opanowują materiał danej klasy i często nie mają możliwości, by rozwijać swoje zdolności. Często doskonałą motywacją do nauki języka jest poznanie kultury danego kraju, zwyczajów, zapoznanie się z autentycznymi materiałami. Możliwość taką stwarza koło językowe. Głównym celem koła z języka angielskiego jest pogłębienie wiedzy uczniów o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, ale także poszerzanie ich wiedzy językowej, przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i rozwijanie zainteresowań.

Koło jest adresowane głównie do uczniów zdolnych, bardziej zaawansowanych, pragnących dodatkowo rozwijać swoje umiejętności językowe oraz zainteresowanych krajami angielskiego obszaru językowego. Koło ma zrzeszać uczniów chętnych do pogłębiania wiedzy z języka, ale w głównej mierze znajomości kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W zajęciach mogą brać udział uczniowie klas III (ze względu na stopień trudności materiału), mogą być również wdrażani chętni uczniowie klas II.

Dwa główne aspekty realizowane podczas zajęć to aspekt kulturoznawczy i językoznawczy. Uczniowie będą wzbogacać wiedzę o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, kształtować umiejętność operowania mową w języku angielskim, głównie w sytuacjach życia codziennego (tzw. reagowanie językowe, sytuacje) będą również pracowali z fragmentami oryginalnych tekstów (np. prasowych, filmowych, ulotek). W ten sposób będzie zaspokajana naturalna ciekawość młodych ludzi do poznania kultury krajów anglojęzycznych. Dodatkowo uczniowie będą pracować wykorzystując nowinki techniczne, takie jak tablica interaktywna czy materiały autentyczne wyszukane w zasobach internetowych, co daje możliwość poznania języka, pogłębiania wiedzy przydatnej również do egzaminu gimnazjalnego, ćwiczenia sprawności językowych (praca z tekstem pisanym i słuchanym, umiejętność reagowania językowego) w ciekawy, urozmaicony, czasem zabawny sposób, aby zajęcia nie były monotonne.

Realizację programu zaplanowano na cykl około 30 zajęć dydaktycznych. Myślę, że zaproponowana forma koła wzbogaci ofertę edukacyjną i wychowawczą naszej szkoły, a uczniowie zdobędą nowe doświadczenia i nawyki, które przydadzą się do samodzielnego, dalszego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności językowych.


2. CELE NAUCZANIA

CELE OGÓLNE

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim, popularyzacja języka angielskiego,
- pogłębianie, poszerzanie wiedzy językowej,
- zaznajamianie z możliwościami zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
- przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach,
- zaznajamianie uczniów z elementami kultury i historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych,
- zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych,
- zaznajamianie uczniów z nowinkami techniki (nauka z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, zasobów Internetu),
- przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, a także konkursów (wzbogacanie słownictwa , elementy gramatyki, praca z tekstem pisanym i słuchanym, rozwijanie sprawności językowych),
- kształtowanie nawyku samodzielnego pogłębiania wiedzy,
- kształtowanie tolerancji wobec innych ludzi i kultur.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń:
- wzbogaci wiadomości o krajach anglojęzycznych (geografia, historia, symbolika, tradycje, patroni Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych),
- pozna sylwetki sławnych i popularnych osobowości kultury (rozwinie zainteresowania filmem, muzyką, literaturą),
- pozna popularne postacie historyczne i legendy,
- zapozna się z informacjami o brytyjskiej rodzinie królewskiej,
- pogłębi wiedzę z języka, wzbogaci zasób słownictwa,
- zapozna się z ciekawymi, czasem zabawnymi materiałami (przysłowia, skróty, słowa często mylone, brytyjski i amerykański angielski),
- zrozumie teksty czytane i słuchane, streści, o czym były,
- odpowie na pytania do tekstów,
- pozna magazyny, wycinki z gazet angielskich, literaturę dostępną w bibliotece szkolnej,
- zapozna się z materiałami autentycznymi (ulotki, pieniądze, mapy),
- zrozumie teksty ulubionych piosenek,
- obejrzy filmy, prezentujące słynne miasta i ich zabytki, pozna ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych,
- obejrzy filmy, dotyczące życia codziennego brytyjskich nastolatków ich zainteresowania i styl życia,
- obejrzy filmy, prezentujące święta brytyjskie i amerykańskie, pozna tradycje i zwyczaje tych świąt,
- po obejrzeniu filmów odpowie na pytania,
- rozwinie umiejętność skutecznego posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych (w restauracji, u lekarza),
- porówna kulturę i tradycje naszego kraju i krajów anglojęzycznych,
- tworzy album lub prezentację multimedialną na wybrany przez siebie temat,
- nauczy się korzystać z tablicy interaktywnej oraz zasobów internetowych.


3. TREŚCI NAUCZANIA

Treści programowe obejmują poznanie tradycji, zwyczajów, historii Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, znanych i ciekawych miejsc w tych krajach oraz sławnych Brytyjczyków i Amerykanów.

Wielka Brytania:
- najważniejsze daty z historii,
- podział na kraje, nazewnictwo, symbolika, flaga, patroni, stolica (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna),
- informacje ogólne (quiz wiedzy),
- rodzina królewska.

Stany Zjednoczone:
- najważniejsze daty z historii,
- podział na stany, symbole narodowe, flaga,
- informacje ogólne (quiz wiedzy).

Ciekawostki:
- zadania z żartem (brytyjskie poczucie humoru, przysłowia),
- materiały autentyczne (pieniądze, mapa metra, gazety, magazyny, piosenki, filmy, lektury),
- zwroty i wyrażenia, przydatne słownictwo (znaki drogowe, uwaga pułapki językowe, brytyjski i amerykański angielski, skróty, idiomy),
- elementy gramatyki.

Życie codzienne i zwyczaje:
- życie codzienne brytyjskich nastolatków (filmy dvd z ćwiczeniami- szkoła, jedzenie, zwierzęta, wakacje),
- sytuacje dnia codziennego, scenki dramowe (w restauracji, w hotelu),
- wskazówki dla Polaków odwiedzających Brytyjczyków, brytyjskie obyczaje.

Święta brytyjskie i amerykańskie oraz ich tradycje (filmy dvd, gazetki szkolne):
- Halloween
- Guy Fawkes’ Night
- Thanksgiving
- Christmas
- St Valentine’s Day
- Easter

Miejsca, które należy zobaczyć:
- co warto zobaczyć w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych (film dvd, teksty z ćwiczeniami),
- niezwykłe miejsca Londynu, zabytki kultury,
- zabytki brytyjskich i amerykańskich miast.

Znani Brytyjczycy i Amerykanie:
- legendy i postacie historyczne (Shakespeare, Dickens, Lady Di, Robin Hood, King Arthur),
- wybrane sylwetki :
- literatura (Harry Potter, The Lord of the Rings),
- film (Sean Connery, Walt Disney),
- muzyka (Eminem, Elvis Presley).


4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

METODY NAUCZANIA I TECHNIKI PRACY

Założone cele będą realizowane za pomocą różnych metod i technik pracy:
- metoda komunikacyjna (przygotowanie do skutecznego komunikowania się w języku angielskim, słowna – dyskutowanie),
- metoda audiolingwalna (praca z tekstem słuchanym, odgrywanie scenek, sytuacji – role play),
- metody aktywizujące ( wymagające od ucznia zaangażowania),
- metody audiowizualne (video, DVD – filmy kulturowe, nagrania CD),
- metoda multimedialna (programy komputerowe i Internet, tablica interaktywna),
- ćwiczenia praktyczne, gry i zabawy dydaktyczne ( ćwiczenie umiejętności językowych),
- praca z tekstem czytanym i słuchanym (czytanie czasopism angielskich, lektur w języku angielskim, słuchanie autentycznych dialogów, piosenek),
- podająca (niezbędna w przekazaniu niektórych treści, wykład, wyjaśnienie, pogadanka),
- praca ze słownikami.

FORMY PRACY

Zastosowane formy pracy będą dobierane tak, aby pobudzać ciekawość uczniów oraz ich aktywność:
- praca zbiorowa (całą grupą),
- praca indywidualna ( m.in. wypracowywanie strategii uczenia się),
- praca w parach,
- praca w grupach.


5. WARUNKI PRACY I POMOCE DYDAKTYCZNE

W celu realizacji programu niezbędne będą następujące warunki:
- klasopracownia języka angielskiego,
- odtwarzacz CD, nagrania,
- odtwarzacz DVD i telewizor,
- komputer z dostępem do Internetu, projektor oraz tablica interaktywna.
Uczniowie będą korzystać z prywatnych zasobów nauczyciela oraz materiałów dostępnych w bibliotece szkolnej:
- pocztówki,
- zdjęcia wykonane podczas pobytów w Anglii,
- filmy,
- nagrania,
- magazyny, ulotki – materiały autentyczne,
- teksty do czytania – z różnych źródeł,
- przygotowane z materiałów kopie dla ucznia,
- pozycje w szkolnej bibliotece,
- lekturki angielskie,
- słowniki polsko-angielskie, angielsko-polskie.

6. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Po zakończonym cyklu zajęć uczeń :
- posiada zasób słownictwa z omówionej tematyki, potrzebny do prowadzenia rozmowy na dany temat,
- posiada bogatą wiedzę językową i wiadomości o krajach anglojęzycznych,
- zna najważniejsze daty i fakty z historii, patronów, podział polityczny, symbolikę Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych,
- zna najważniejsze święta i tradycje związane z krajami anglojęzycznymi,
- zna nazwiska słynnych Brytyjczyków i Amerykanów,
- zna ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych,
- dostrzega różnice w kulturze i obyczajach polskich i krajów anglojęzycznych,
- dostrzega obecność języka angielskiego w życiu codziennym i możliwości, jakie daje jego znajomość,
- potrafi pracować z autentycznymi tekstami pisanymi i słuchanymi oraz ze słownikiem,
- jest tolerancyjny i otwarty wobec innych kultur,
- potrafi pracować samodzielnie i w grupie,
- samodzielnie korzysta ze źródeł informacji,
- potrafi pracować z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i zasobów internetowych,
- tworzy album lub prezentację dotyczącą jednego z omówionych zagadnień,
- zna formę egzaminu gimnazjalnego,
- bierze udział w konkursach.

7. EWALUACJA CELÓW – OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Ocenianie będzie dokonywane w następujący sposób:
- na bieżąco, ustnie (pochwała za aktywność, zaangażowanie, wyróżnianie się),
- obserwacje – zachowań, umiejętności współpracy,
- widoczne dokonania edukacyjne (konkursy, prace, gazetki),
- samoocena uczniów.

8. EWALUACJA PROGRAMU

O efektach naszej pracy świadczyć będą dyplomy, nagrody z konkursów szkolnych i pozaszkolnych, oceny z przedmiotu język angielski, gazetki szkolne, albumy bądź prezentacje uczniów.
Po wdrożeniu programu zostanie przeprowadzona ewaluacja (ankieta skierowana do uczniów i wywiad), która będzie miała na celu udoskonalenie go i wyeliminowanie niedociągnięć.


Realizacja programu wymaga sporego zaangażowania ze strony realizatora oraz przygotowania materiałów, dlatego też program może być modyfikowany w zależności od potrzeb. Planowane zajęcia będą miały zróżnicowaną formę tak, aby były dla ucznia ciekawe, motywujące do dalszej samodzielnej pracy oraz rozwijały jego zainteresowania.


Zał. 1 – Spis tematów
Zał. 2 – Ankieta skierowana do uczniów

ANKIETA EWALUACYJNA

Odpowiedz na pytania zaznaczając wybraną przez siebie odpowiedź:
1. Czy chętnie uczestniczyłeś/aś w zajęciach?
TAK NIE
2. Czy odniosłeś/Aś korzyści z uczestnictwa w zajęciach?
TAK NIE
3. Czy treści były według Ciebie przedstawione w sposób zrozumiały i interesujący?
TAK NIE
4. Czy forma prowadzenia zajęć była dla Ciebie ciekawa?
TAK NIE
5. Czy stosowane przez nauczyciela metody pracy pozwoliły Ci aktywnie uczestniczyć w zajęciach?
TAK NIE
6. Czy łączenie teorii z praktyką, stosowanie technik komputerowych sprawiło, że omawiany materiał był przez Ciebie bardziej zrozumiały?
TAK NIE
7. Czy w czasie zajęć mogłeś/aś samodzielnie zdobywać wiedzę?
TAK NIE

Udziel krótkiej odpowiedzi:
1. Wymień jeden temat, którego realizacja podobała Ci się najbardziej.
........................................
2. Wymień zagadnienia, które sprawiły Ci najwięcej trudności.
........................................
3. Które tematy były Twoim zdaniem zbędne i dlaczego?
........................................
4. Podaj zagadnienia, o które chciałbyś/abyś wzbogacić program.
........................................
Dziękuję


TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Historia Wielkiej Brytanii.
2. Wielka Brytania – podział, symbole, podstawowe informacje.
3. Brytyjska rodzina królewska.
4. Historia Stanów Zjednoczonych.
5. Stany Zjednoczone – podział na stany, podstawowe informacje.
6. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone – quiz.
7. Ciekawostki o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych – informacje i quiz.
8. Słownictwo – test wyboru, zadania otwarte.
9. Przydatne zwroty i wyrażenia.
10. Idiomy.
11. Elementy gramatyki - czasowniki złożone, przymiotniki i przysłówki.
12. Wybierz właściwą odpowiedź – reagowanie językowe.
13. Słowa często mylone, brytyjski i amerykański angielski.
14. Przysłowia.
15. Skróty i symbole, skróty sms.
16. Poznajemy materiały autentyczne (pieniądze, mapy, zdjęcia, pocztówki).
17. Śpiewanie piosenek angielskich, tłumaczenie tekstów.
18. Życie codzienne brytyjskich nastolatków.
19. To jest Wielka Brytania – film.
20. To jest Ameryka – film.
21. Wakacje i czas wolny.
22. Sytuacje dnia codziennego (w restauracji, w hotelu).
23. Sytuacje dnia codziennego (podróż pociągiem, metrem, w szpitalu).
24. Brytyjskie obyczaje.
25. Przewodnik dla Polaków odwiedzających Brytyjczyków.
26. Typowy Brytyjczyk – jak dobrze go znasz?
27. Święta brytyjskie i amerykańskie.
28. Tradycje najważniejszych świąt.
29. Co warto zobaczyć w Wielkiej Brytanii?
30. Londyn – ciekawe miejsca i zabytki kultury.
31. Ciekawe miejsca w Stanach Zjednoczonych.
32. Amerykańskie miasta.
33. Przygotowujemy album o Wielkiej Brytanii lub Stanach Zjednoczonych.
34. Znani ludzie literatury, muzyki i filmu.
35. Postacie historyczne.
36. Bohaterowie literatury brytyjskiej i amerykańskiej.
37. Quiz – znani i lubiani.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.