X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13589
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych/pozalekcyjnych z języka angielskiego realizowanych w ramach projektu

9.1.2 Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko pomorskiego w Szkole Podstawowej nr 33 w Toruniu.

Data: 2010.09.27
Czas : 45 minut

Poziom: początkujący klasa szósta-beginners class VI

Temat zajęć: Czas gramatyczny Present Continuous- What is she doing now?

Cele lekcji : utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu gramatyki –czas Present Continuous.
Cele operacyjne: pod koniec zajęć uczniowie będą umieli poprawnie konstruować zdania w czasie Present Continouous.
Umiejętności: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie

Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach.

(Tabela - dop. red.)

Czas
Przebieg zajęć
Ćwiczenia, materiały oraz techniki użyte do nauczania dzieci z dysleksją

1. Lead in

Wprowadzenie
Rozgrzewka
Językowa

8-10 minut
Gra Bingo: przypomnienie podstawowych czasowników związanych z omawianym tematem.
Nauczyciel zapisuje na tablicy podstawowe czasowniki związane z omawianym tematem np.: talk to a friend, play cards, make a sandwich, take a photo, write an email, have a shower, read a book, make a bed, sit on the chair, wash a car ,meet friends, chase the cat, play with a ball, sleep ,swim, itd.
Następnie uczniowie wybierają i zapisują dowolnie dziewięć wybranych przez nich czasowników w postaci ramki do gry w Bingo w zeszycie i zaczynają grę.
Talk to a friend Make a sandwich Listen to music
Take a photo Play cards Write an email
Wash the car Have a shower Read a book

Każdy uczeń zaznacza na swojej planszy pionkami od 2 do 4 czasowników. Nauczyciel odczytuje wyraźnie czasowniki z tablicy w dowolnej kolejności, jeśli uczeń postawił swój pionek na wyrazie, który przeczytał nauczyciel, może go zdjąć. W momencie, gdy dziecko zdejmuje ostatni pionek ze swojej planszy woła; BINGO. Uczeń, który jako pierwszy zdjął wszystkie pionki z planszy, wygrywa grę i przejmuję rolę nauczyciela- teraz on odczytuje czasowniki z tablicy pozostałym uczestnikom gry itd. Powtórzenie znanego słownictwa za pomocą gry językowej BINGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2. Presentation
Prezentacja nowego materiału
8-10 minut Nauczyciel wyjaśnia strukturę gramatyczną czasu Present Continuous odnosząc się do kinesthetic learning modality. ( źródło-A. Butkiewicz,
K. Bogdanowicz,Dyslexia in the English Classroom, str.83).

Nauczyciel umieszcza każdy wyraz na osobnym kartoniku. Przypina kartoniki do tablicy i prezentuje konstrukcję ZDANIA OZNAJMUJĄCEGO
SUSAN IS READING A BOOK NOW.
Uczniowie widzą z jakich elementów zbudowane jest zdanie oznajmujące w czasie Present Continuous.

Następnie nauczyciel demonstruje TWORZENIE PYTAŃ poprzez przemieszczenie drugiego elementu na początek.
IS SUSAN READING A BOOK NOW.

Ostatnim etapem jest przestawienie techniki TWORZENIA PRZECZEŃ poprzez dodanie kartonika ze słówkiem NOT.
SUSAN IS NOT READING A BOOK NOW.

Kinesthetic learning modality.
3. Practice
Praktyka językowa
15 minut Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z rozsypaną wyrazową pięciu zdań w czasie Present Continuous. Uczniowie pracują w parach układając pięć zdań z rozsypanki wyrazowej w czasie Present Continuous. Wygrywa para, która najszybciej ułoży poprawnie pięć zdań. Przedstawiciel pary odczytuje głośno zdania.

JOHN IS TALKING TO A FRIEND.
MARY IS MAKING A SANDWICH.
WE ARE DOING OUR HOMEWORK.
I AM WRITING AN EMAIL
THEY ARE WASHING A CAR.
Ćwiczenie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.
Rozsypanka
Wyrazowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Następnie nauczyciel prosi uczniów o przekształcenie zdań w pytania. Uczniowie tworzą pytania poprzez przemieszczenie drugiego elementu na początek każdego zdania. Wygrywa para, która najszybciej wykona zadanie. Przedstawiciel pary odczytuje głośno pytania.
IS JOHN TALKING TO A FRIEND
IS MARY MAKING A SANDWICH.
ARE WE DOING OUR HOMEWORK.
AM I WRITING AN EMAIL.
ARE THEY WASHING A CAR.

Kolejnym etapem jest przekształcenie powyższych pytań w przeczenia. Nauczyciel rozdaje każdej z grup kartoniki ze słówkiem NOT. Wygrywa para, która najszybciej wykona poprawnie to zadanie. Przedstawiciel pary odczytuje głośno przeczenia.
JOHN IS
NOT TALKING TO A FRIEND.
MARY IS NOT MAKING A SANDWICH.
WE ARE NOT DOING OUR HOMEWORK.
I AM NOT WRITING AN EMAIL
THEY ARE NOT WASHING A CAR.
Następnie nauczyciel rozdaje każdemu z uczniów kopie obrazka pociętego na kawałki.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

( źródło-. A. A. Jackson, Elementary Grammar- Worksheets, str. 60).

Uczniowie pracują samodzielnie, ich zadaniem jest ułożenie kompletnego obrazka. Następnie uczniowie dobierają się w pary. Nauczyciel rozdaje każdej z par, zestaw czterech czasowników adekwatnych do sytuacji przestawionej na obrazku.

Zestaw czasowników: chase the cat, play with a ball, swim, sleep.

Zadaniem każdej pary jest zapisanie w zeszycie, a następnie głośne wypowiedzenie czterech zdań w czasie Present Continuous opisujących sytuację widoczną na ułożonym obrazku. Wygrywa ta grupa, która ułoży bezbłędnie cztery zdania w Czasie Present Continuous. Przedstawiciel grupy zapisuje zdania na tablicy.
1. The dog is chasing the cat.
2. The children are playing with a ball.
3. The fish is swimming.
4. Grandad is sleeping. Ćwiczenie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.
Układanie
obrazka.

Opisywanie
obrazka.


4. Production
( controlled)
Produkcja językowa
10 minut
Nauczyciel rozdaje uczniom zestaw dwóch obrazków: Picture 1
i Picture 2 przestawiających podobne sytuacje. ( źródło - J. Bygrave, B, Abbs, I . Freebairn, Sky 1 Activity book, str.76,77).

Następnie prosi uczniów, aby porównali obrazek 1 z obrazkiem 2 układając do każdego z obrazków pięć zdań w Czasie Present Continuous.np:
In the Picture 1 - A boy is making a photo But ( ale )
In the Picture 2- A boy is listening to music itd.
Uczniowie zapisują zdania w zeszycie, a następnie prezentują swoje prace na forum grupy głośno czytając zdania. Ćwiczenie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.
Porównywanie obrazków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


5. Summing-up

Podsumowanie zajęć.

3-4 minuty Nauczyciel podsumowuje zajęcia, pyta uczniów jakie nowe słownictwo oraz struktury językowe poznali na zajęciach, dziękuje za współpracę oraz nagradza uczniów za wytrwałą i sumienną pracę naklejkami
„ Bravo”.


Autor scenariusza : Anna Michalak- nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej nr 33 w Toruniu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.