X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13550
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Wymagania egzaminacyjne, niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, wynikające z rozporządzenia MEN
(Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)

§ 7 ust. 2 pkt 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1.
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).

2.Napisanie planu rozwoju zawodowego.
IX 2010
IX 2010

- teczka awansu zawodowego
- plan rozwoju zawodowego

2.
Współpraca z opiekunem stażu.
1. Ustalenie zasad współpracy .
(zawarcie kontraktu, ustalenie harmonogramu spotkań)

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

4. Omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia warsztatu pracy i ewaluacji własnych działań.

IX.2010
okres stażu
okres stażu
na bieżąco

- kontrakt, harmonogram
- scenariusze zajęć, arkusze obserwacji
- scenariusze zajęć, arkusze obserwacji
- sprawozdania, wnioski

3.
Uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

1. Udział w warsztatach i kursach organizowanych przez jednostki doskonalące nauczycieli.
2. Uczestnictwo w WDN oraz szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

okres stażu
na bieżąco

- zaświadczenia
- lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zaświadczenia

4.
Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy.

1. Opracowywanie planów pracy świetlicy szkolnej.

2. Sprawowanie opieki nad estetyką pomieszczenia świetlicy.

3. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania.
( metody aktywizujące)

4. Ustawiczne pogłębianie swojej wiedzy oraz poszerzanie swoich umiejętności poprzez analizę literatury fachowej i śledzenie stron internetowych, przeznaczonych dla nauczycieli.

IX 2010
IX 2011
IX 2012
okres stażu
okres stażu
okres stażu

- plany pracy świetlicy szkolnej
- dokumentacja fotograficzna
- scenariusze przeprowadzonych zajęć
- bibliografia

5.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Wpisy w dzienniku zajęć świetlicowych oraz dzienniku zajęć dodatkowych.
okres stażu
prawidłowo wypełnione dzienniki zajęć


§ 7 ust. 2 pkt 2

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA
LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.

1.
Poznanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego.

1.Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z dziećmi oraz obserwowanie ich w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. ( wycieczki, spacery)

2. Indywidualne rozmowy z rodzicami, wynikające z ich inicjatywy i bieżących potrzeb.

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, w kwestii rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych z uczniami.

4. Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole, dotyczącymi diagnozy psychologiczno- pedagogicznej dziecka. (opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)

5. Współpraca z Radą Osiedla Okole poprzez uczestnictwo w imprezach i akcjach przez nią organizowanych.

6. Uwzględnianie w pracy wychowawczej specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb. (integracja ze społecznością romską)

okres stażu
na bieżąco
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

- adnotacje w dzienniku zajęć
- notatki, podsumowanie semestralne
- adnotacje w dzienniku zajęć
- dokumenty udostępnione przez pedagoga
- zaświadczenia, dokumentacja fotograficzna
- scenariusz zajęć poświęcony problemom mniejszości narodowych, przeprowadzonych w ramach zajęć dodatkowych Akademii Dobrych Manier

2.
Wspomaganie twórczej i plastycznej aktywności dzieci oraz motywowanie i wspieranie ich w rozwoju.

1. Organizowanie konkursów plastycznych oraz wydarzeń świetlicowych i ogólnoszkolnych, np.:
- konkursy plastyczne,
- konkursy recytatorskie;
- turnieje warcabowe.

2. Przygotowywanie uczniów do udziału w międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych.

3. Organizowanie konkursów międzyszkolnych o charakterze twórczym.

4. Prowadzenie semestralnych zajęć dodatkowych w formie Akademii Dobrych Manier oraz Akademii Zdrowia.

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

- scenariusze konkursów, dokumentacja fotograficzna
- zaświadczenia, podziękowania
- scenariusze konkursów, dokumentacja fotograficzna
- program zajęć, wpisy w dziennikach zajęć dodatkowych, dokumentacja fotograficzna

3.
Podejmowanie działań charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego i zgodnie z jego potrzebami.

1. Organizowanie kiermaszów bożonarodzeniowych i wielkanocnych.

2. Udział wraz z dziećmi w innych akcjach charytatywnych, organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
okres stażu


okres stażu
- opis i analiza podjętych działań; dokumentacja fotograficzna

- opis i analiza podjętych działań

4.
Rozwijanie zainteresowań dzieci w zakresie edukacji regionalnej.
1. Zorganizowanie wyjść do Muzeum Kanału Bydgoskiego.

2. Zapoznanie dzieci z historią osiedla oraz biografią rodzimych artystów w poświęconych tej tematyce zajęciach.

okres stażu
okres stażu

- scenariusz wycieczki, dokumentacja fotograficzna
- scenariusz zajęć


§ 7 ust. 2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1.
Korzystanie z komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela.

1. Opracowywanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych przy wykorzystaniu komputera.

2. Przygotowywanie dyplomów i wyróżnień.

3. Dokumentacja nauczyciela kontraktowego starającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

na bieżąco
wg potrzeb
okres stażu

- scenariusze zajęć, dokumentacja
- wzory dyplomów
- teczka awansu zawodowego

2.
Wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu w działaniach zawodowych.

1. Opracowywanie scenariuszy zajęć w oparciu o wiedzę zdobytą z encyklopedii multimedialnych oraz portali edukacyjnych.

2. Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.

okres stażu
okres stażu
okres stażu

- scenariusze zajęć
- zaświadczenia o publikacji

3.
Aktualizowanie wiadomości dotyczących świetlicy na internetowej stronie szkoły.
Umieszczanie zdjęć i tekstów na stronie www.sp45.bydgoszcz.pl

okres stażu
- strona internetowa szkoły


§ 7 ust. 2 pkt 4

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

1. Udział w formach doskonalenia zawodowego – szkolnych i pozaszkolnych- z zakresu pedagogiki i psychologii.

2. Aktualizacja wiedzy pedagogicznej poprzez aktywne samokształcenie. (literatura przedmiotu)

okres stażu
okres stażu

- zaświadczenia
- bibliografia

2.
Aktywne realizowanie zadań opiekuńczo- wychowawczych
1. Wykorzystywanie fachowej wiedzy w praktyce poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania w codziennej pracy z dziećmi.

2. Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie napotykanych trudności wychowawczych.

3.Wdrażanie zdobytej wiedzy w kwestii rozwiązywania zaistniałych w grupie konfliktów, przeciwdziałania agresji oraz integrowania grupy świetlicowej.

cały okres
wg potrzeb
na bieżąco

- scenariusze zajęć
- notatki własne
- notatki własne


§ 7 ust. 2 pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.

1.
Zdobycie wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli;
- Karta Nauczyciela;
- Ustawa o systemie oświaty.

okres stażu

- notatki, wykaz dokumentów

2.
Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej.
Dokładna analiza dokumentów szkolnych np.:
- statutu, planów, regulaminów.

okres stażu

- notatki, wykaz dokumentów

3.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego.

Prawidłowe organizowanie wycieczek i wyjść świetlicowych oraz szkolnych.

okres stażu

- karty wycieczek


Bydgoszcz, ........................... ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.