X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13287
Przesłano:

Sprawozdanie z drugiego rouku stażu na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DRUGI ROK STAŻU

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty Anna Pacholska
Imię i nazwisko opiekuna stażu
Data rozpoczęcia stażu 1wrzesień 2009
Data zakończenia całego stażu 31 maj 2012
Data zakończenia drugiego roku stażu 22 czerwiec 2011

CEL PODSTAWOWY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W czasie trwania drugiego roku stażu zrealizowałam zadania przedstawione w Planie Rozwoju Zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy. Odbywało się to podczas rozmów z opiekunem stażu oraz członkami grona pedagogicznego (np: innymi anglistami). Moja samoocena przyjmowała także formę ankiet ewaluacyjnych kierowanych do uczniów. Wszelkie informacje zwrotne były mi potrzebne jako wnioski do dalszej, jeszcze efektywniejszej pracy. Szczególną uwagę zwracałam na to, by prowadzić lekcje metodami aktywizującymi z uwzględnieniem dramy, metody projektu oraz zabaw i gier dydaktycznych.
Dokonywałam obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli prowadzących zajęcia z nauczanego przeze mnie przedmiotu. Obejrzane przeze mnie zajęcia były tematem późniejszych rozmów z opiekunem stażu i innymi nauczycielami - anglistami.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz wicedyrektor szkoły. Podczas rozmów pohospitacyjnych dowiadywałam się o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach przeprowadzonych przeze mnie zajęć. Starałam się wykorzystać opinie i wskazówki opiekuna w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Dzięki temu doskonaliłam swój warsztat pracy i dokonywałam jego ewaluacji.
Wraz z innym nauczycielem języka angielskiego przygotowałam narzędzia diagnostyczne do mierzenia jakości nauczania języka angielskiego (testy kompetencji dla klas piątych). Przygotowałam ścienne gazetki o różnorodnej tematyce np.: Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Walentynki.
Przeanalizowałam i wybrałam program nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości. Wspólnie z nauczycielami języka angielskiego opracowałam przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Opracowałam pomoce dydaktyczne – gazetki, postery, testy. Wykorzystałam materiały przygotowane przez wydawnictwa do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych. Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania, organizowałam wystawy prac uczniów w klasopracowni językowej.
Z pomocą nauczycieli anglistów przygotowałam Tydzień Kultury Brytyjskiej, przeprowadziłam lekcje o kulturze, historii i geografii krajów anglojęzycznych z wykorzystaniem prezentacji Power Point we wszystkich uczonych przeze mnie klasach. Przedstawicielka wydawnictwa Pearson Longman poprowadziła lekcję otwartą dla klas 5 c i 5 d. Wraz z klasą 5d, której jestem wychowawcą, przygotowałam apel pt: „Welcome to Great Britain”, który w ciekawy i humorystyczny sposób ukazywał najważniejsze informacje o Wielkiej Brytanii. Przygotowałam i przeprowadziłam konkurs dla klas 4-6 pt: „Master of Spelling”, którego zwycięzca otrzymał półroczny kurs języka angielskiego w szkole językowej.
Wraz z nauczycielami anglistami przeprowadziliśmy szkolne eliminacje do wojewódzkiego konkursu „Act and Sing in Winter”, którego uczestnicy mieli za zadanie przygotować krótka scenkę w języku angielskim lub zaśpiewać piosenkę. Finaliści zaprezentowali później swoje umiejętności podczas Tygodnia Kultury Brytyjskiej.
Prowadziłam dokumentację szkolną, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne. Brałam udział w pracach zespołu humanistycznego, gdzie przygotowałam prezentację pt: „Metody pracy z uczniami z dysleksją na lekcjach języka angielskiego” (prezentacja została umieszczona na stronie internetowej szkoły) oraz radach szkoleniowych: „Trudności w adaptacji szkolnej uczniów klas I-III. Współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami”; „Dziecko z autyzmem”; „System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”.
§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Jako wychowawca klasy utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów. Zorganizowałam spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem, na bieżąco rozwiązywałam problemy klasowe. Rozmawiałam z rodzicami – w ramach „dni otwartych”. Dzięki temu zapoznałam się z sytuacją rodzinną uczniów, rodzajami problemów, z którymi się borykają. Udzielałam pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP. Korzystałam z wiedzy i doświadczenia innych: pedagogów oraz psychologa, nawiązałam z nimi stałą współpracę. Wraz z pedagogiem szkolnym organizowałam pomoc materialną najuboższym uczniom, starałam się o dofinansowanie wycieczek czy też kupna podręczników szkolnych. W przypadku niektórych wychowanków współpracowałam z Sądem Rejonowym oraz kuratorami rodzinnymi, pisząc opinie o uczniach.
Organizowałam wyjazdy edukacyjne i integracyjne: wycieczka do Warszawy (kino, teatr) oraz spotkania klasowe w celu lepszego zapoznania środowiska uczniów: klasowy Dzień Chłopaka, dyskoteka klasowa z okazji Andrzejek, wigilia klasowa (uczniowie z moją pomocą przygotowali program artystyczny, był słodki poczęstunek, prezenty), klasowy Dzień Kobiet. Wspólnie byliśmy na meczu tenisa stołowego, gdzie nasza reprezentantka Natalia Partyka wywalczyła zwycięstwo. Wyjście to stanowiło znakomita okazję do poznania moich wychowanków od trochę innej strony, bawiliśmy się świetnie kibicując i dopingując naszą reprezentację.
Współorganizowałam projekt edukacyjny dla klas piątych „Spotkanie z legendą” gdzie na apelu podsumowującym zajęliśmy pierwsze miejsce. Przygotowałam uczniów do pozaszkolnych konkursów z języka angielskiego „Sezam”. Stale zachęcałam moich wychowanków do aktywnego włączania się w różne akcje organizowane na terenie szkoły, takie jak: zbiórka jedzenia dla schroniska Azorek w Sochaczewie, zbiórka puszek i makulatury, zbiórka kardridży, oraz coroczna Góra Grosza i WOŚP.
Uwzględniałam indywidualne możliwości ucznia, przydzielałam trudniejsze zadania uczniom szczególnie uzdolnionym, pomagałam w zdobywaniu wiedzy i opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym. Prowadziłam dodatkowe zajęcia z języka angielskiego – praca z uczniem mającym trudności w nauce.

§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Opracowałam przy użyciu technik komputerowych różne narzędzia pomiaru dydaktycznego testy, sprawdziany, dokumentacje szkolne, dyplomy. Wykorzystałam zasoby portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej. Przygotowałam scenariusze lekcji, konspekty przy użyciu komputera i Internetu.
Internet, a w szczególności strony poświęcone nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego, były dla mnie inspiracją w doborze tematyki zajęć, dostosowanej do wieku i zainteresowań uczniów. Pozyskiwałam w ten sposób nie tylko ciekawe materiały autentyczne, odwołujące się do bieżących wydarzeń, ale również zdobywałam interesujące informacje na tematy niezwiązane bezpośrednio z nauczaniem.
Podczas realizacji Tygodnia Kultury Brytyjskiej przygotowałam prezentację w programie Power Point i przeprowadziłam lekcję z użyciem komputera prezentując uczniom informacje o Wielkiej Brytanii. Opracowanie materiału w takiej formie bardzo spodobało się uczniom.
W ciągu roku szkolnego 2010/2011 realizowałam z uczniami klas piątych projekt europejski e-Twinning: „Me and my country”. Projekt realizowany był we współpracy ze szkołami w Turcji. Nasze prace i osiągnięcia zostały przedstawione w formie plakatów, prezentacji Power Point, nagrań wideo, zdjęć. Ponadto przez cały okres trwania projektu uczniowie mieli szansę na prowadzenie korespondencji z uczniami z Turcji „on-line”, co sprawiło im bardzo dużo satysfakcji. Dzięki projektowi „Me and my country” uczniowie zdobyli nowe doświadczenia związane z komunikacją w języku obcym, poszerzyli swoją wiedzę na temat innych krajów, musieli samodzielnie zdobywać informacje wykorzystując zasoby Internetu, doskonalili pracę w grupach oraz nawiązali nowe znajomości a wszystko to z użyciem technologii komputerowej. Wszystkie prace zamieściłam na stronie internetowej projektu, ponadto prowadziłam stałą korespondencję z nauczycielami z Turcji. Mogę śmiało stwierdzić, że wykorzystanie komputera i Internetu w pracy dydaktycznej przyniosło ogromne korzyści mnie i moim uczniom.
Opracowałam również PZO w formie wydruku dla uczniów, dzięki czemu każdy rodzic miał jasne i czytelne zasady uzyskiwania stopni na moim przedmiocie, co zaowocowało harmonijna pracą.

§ 7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Aktualizowałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na różnego rodzaju kursach doskonalących i kwalifikacyjnych. Studiowałam literaturę fachową. Korzystałam ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej. Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne, prowadziłam na lekcjach wychowawczych dyskusje na ważne tematy związane z życiem codziennym, czy funkcjonowaniem w klasie. Omawiałam z uczniami problem dopalaczy, picia alkoholu, palenia papierosów oraz sposoby przeciwdziałania autoagresji. Podczas prowadzenia zajęć zawsze zwracałam uwagę na budowanie zaufania w grupie, zasady współdziałania i wzajemnego poszanowania odmienności (w tym niepełnosprawności) i integracji. Aktywnie pracowałam nad samokształceniem. Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z rodzicami dotyczące problemów z nauką, zachowaniem, czy też brakiem akceptacji w klasie, staraliśmy się na bieżąco rozwiązywać te problemy wspólnie szukając rozwiązań.

§ 7 ust.2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zapoznałam się z poniższymi dokumentami:
Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, WSO, statut szkoły, regulaminy, programy, ustawa o systemie oświaty.
Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet). Przestrzegałam przepisów bhp i zaznajamiałam się z nowymi przepisami. Aktualizowałam wiedzę poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego, stron internetowych MEN http://www.menis.gov.pl/. Przewodniczyłam podczas konkursów przedmiotowych (Sezam, Act and Sing in Winter, Master of Spelling, konkurs na plakat o wybranym państwie anglojęzycznym).

Opracowała Anna Pacholska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.