X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13490
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - j. angielski

Beata Strzelec
Nauczyciel języka angielskiego
Gimnazjum w Opatowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIEL MIANOWANY UBIEGAJĄCY SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Beata Strzelec
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia stażu: 31 maja 2012 r.
Miejsce zatrudnienia: Gimnazjum w Opatowie


Plan rozwoju zawodowego został opracowany w oparciu o:
_ Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (rozdział 3a –
Awans zawodowy nauczycieli),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Statut Gimnazjum w Opatowie, Program Wychowawczy Szkoły, Plan Rozwoju Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- potrzeby i oczekiwania uczniów,
- własne potrzeby i możliwości wynikające ze specyfiki i potrzeb szkoły.


§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

(Tabela - dop. red.)

Cele i założenia
- Formy i sposoby realizacji
Termin
- Przewidywane efekty, wypracowane dokumenty

1. Wstępna analiza własnych umiejętności: - Autorefleksja, podsumowanie własnej pracy, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
IX 2009
- Wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego:
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie stron internetowych.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego uwzględniającego specyfikę i typ szkoły.
- Udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego.
- Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego-przebieg i stopień realizacji planu z uwzględnieniem zmian.
IX 2009-V 2012
- Plan rozwoju zawodowego
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

3. Pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji szkoły:
- Analiza dokumentów szkolnych.
- Współtworzenie regulaminów, programów.
- Uaktualnienie PSO, zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania, zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi.
Według potrzeb
- Opracowane regulaminy, programy

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy: - Rozwijanie i doskonalenie umiejętności nauczania przedmiotu, stosowanie metod aktywizujących.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami przedmiotu w poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań.
- Samodzielne zgłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i dydaktycznej, poszukiwanie nowości wydawniczych.
- Podwyższanie swych umiejętności językowych i zdobywanie wiedzy o krajach anglojęzycznych podczas prywatnych wyjazdów do Anglii.
- Budowanie własnej bazy materiałów dydaktycznych, gromadzenie literatury metodycznej, pamiątek, pomocy dydaktycznych przydatnych do pracy na zajęciach.
Na bieżąco
- Notatki własne
- Pracownia nr 12

5. Sprawowanie opieki nad pracownią nr 12: - Aktualizacja gazetek (zgodnie z kalendarzem wydarzeń), wykonywanie dekoracji.
- Dbanie o ukwiecenie.
- Systematyczne doposażanie pracowni językowej, wzbogacanie jej w środki dydaktyczne(gazetki tematyczne, plansze gramatyczne, plakaty, mapy).
- Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych.
Na bieżąco
- Pracownia nr 12
- Materiały własne

6. Własne doskonalenie kompetencji i umiejętności zawodowych adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły:
- Podejmowanie decyzji o formach doskonalenia i dokształcania.
- Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa, ośrodki doskonalenia nauczycieli.
- Udział w szkoleniach Rad Pedagogicznych, posiedzeniach zespołu przedmiotowego.
Zgodnie z harmonogramem doskonalenia nauczycieli
- Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach

7. Praca w zajęciach pozalekcyjnych: - Zorganizowanie koła języka angielskiego.
- Przygotowanie scenek teatralnych, piosenek wykorzystywanych podczas uroczystości szkolnych.
Cały okres stażu
- Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

8. Uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły:
- Organizacja i przeprowadzenie uroczystości, akademii szkolnych, wycieczek przedmiotowych i edukacyjnych.
Zgodnie z harmonogramem uroczystości
- Scenariusze akademii, zdjęcia

9. Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły, rozwijanie zainteresowań uczniów:
- Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych ( pieszych, rowerowych, wycieczek do kina).
- Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przerw, przed zajęciami, po zajęciach, w czasie akademii i uroczystości czy dojazdu do szkoły.
- Organizowanie konkursów, dyskotek. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem
- Karty wycieczek
- Harmonogram imprez
- Harmonogram dyżurów

10. Kontakty i współpraca z rodzicami: - Wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne.
Wg harmonogramu
- Zapisy w dzienniku lekcyjnym

11. Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów:
- Przeprowadzanie testów kompetencji, badań wyników nauczania, próbnych egzaminów gimnazjalnych, analizy i wnioski.
Wg harmonogramu
- Testy, raporty


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela:
- Pozyskiwanie informacji z Internetu (wyszukiwanie dodatkowych materiałów pomocnych w nauczaniu, bieżących informacji dotyczących oświaty, awansu ).
- Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej, nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi.
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych, testów, dyplomów korzystanie z programów edukacyjnych.
- Organizacja warsztatu pracy, dokumentowanie własnej pracy.
- Korzystanie z poczty elektronicznej.
- Komunikacja z uczniem i rodzicem poprzez dziennik elektroniczny i jego bieżącą aktualizację.
Cały czas
- Komputerowo opracowane testy, dokumentacja awansu, dziennik elektroniczny

2. Prowadzenie zajęć w pracowni multimedialnej:
- Zajęcia z wykorzystaniem Internetu oraz programów edukacyjnych do nauki języka angielskiego, a także samodzielnie przygotowanych prezentacji.
- Gromadzenie i wykorzystanie edukacyjnych płyt CD, video, kaset.
Przynajmniej raz w semestrze
- Wpisy w dzienniku odwiedzin pracowni multimedialnej

3. Zachęcanie uczniów do korzystania z komputera oraz Internetu:
- Prace domowe wymagające wyszukiwania informacji z Internetu (strony anglojęzyczne) bądź wykorzystania komputera.
- Przeprowadzenie konkursu z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Na bieżąco
- Konspekty zajęć, protokół konkursu

4. Prowadzenie i aktualizacja angielskiej wersji szkolnej strony internetowej:
- Bieżąca aktualizacja wydarzeń szkolnych, Samorządu Uczniowskiego.
Na bieżąco
- Szkolna strona internetowa


§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Aktywna praca w zespole przedmiotowym nauczycieli języków obcych:
- Opracowanie testów kompetencji, badań wyników, próbnych egzaminów gimnazjalnych, przeprowadzanie ich oraz analizowanie wyników, sporządzanie raportów.
- Pełnienie funkcji lidera zespołu, prowadzenie dokumentacji z realizowanych działań.
- Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu.
Na bieżąco
- Testy, raporty, teczka zespołu przedmiotowego.

2. Prowadzenie lekcji otwartych:
- Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartych z języka angielskiego dla innych nauczycieli.
- Uczestnictwo w lekcjach otwartych. Przynajmniej raz w roku.
- Scenariusze zajęć, listy obecności.

3. Współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami:
- Ocena, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
- Wymiana spostrzeżeń dotyczących pracy z młodzieżą oraz metodyki nauczania.
- Pomoc młodym nauczycielom.
- Przekazywanie zdobytych przeze mnie materiałów i pomocy dydaktycznych, prezentacja różnych rozwiązań metodycznych.
- Opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów, scenariuszy uroczystości.
Na bieżąco
- Notatki, pomoce dydaktyczne, scenariusze uroczystości

4. Publikowanie artykułów związanych z wykonywaną pracą:
- Opracowanie i zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego, konspektów zajęć. 2009/20010
- Adres strony internetowej


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie planu realizacji szkolnego koła zainteresowań:
- Autorski program zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego dla klas I-III
IX 2010
- Program, plan, sprawozdanie

2. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć: - Przeprowadzanie badań wyników, testów kompetencji, próbnych egzaminów gimnazjalnych: opracowanie testów umożliwiających diagnozę umiejętności z zakresu języka angielskiego, koordynacja ich przebiegu, sporządzenie raportów.
- Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, sporządzanie wniosków.
- Wprowadzanie materiałów autentycznych do procesu nauczania.
Zgodnie z harmonogramem
- Testy, raporty
- Własne materiały dydaktyczne


§8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

1. Kurs na egzaminatora egzaminu gimnazjalnego:
- Ukończenie kursu.
2010
- Zaświadczenie

2. Wykonywanie zadań egzaminatora.
- Pełnienie funkcji egzaminatora na egzaminie gimnazjalnym.
2011
- Zaświadczenie


§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Praca z uczniem słabym - koło języka angielskiego:
- Organizacja i prowadzenie koła języka angielskiego.
Cały okres stażu
- Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

2. Organizacja konkursów:
- Organizowanie konkursów językowych na terenie szkoły (szkolnych, powiatowych): pozyskiwanie środków finansowych, opracowanie regulaminów, przygotowanie nagród, dyplomów, koordynacja przebiegu konkursów.
Według harmonogramu
- Protokoły z konkursów, zaświadczenia o zorganizowaniu konkursu

3. Przygotowanie uczniów i ich udział w różnych konkursach:
- Prowadzenie konsultacji, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Praca indywidualna z uczniem zdolnym.
Cały okres stażu
- Zgłoszenia do konkursów

4. Organizowanie wycieczek szkolnych-rozwijanie zainteresowań edukacyjno-krajoznawczych: - Opracowanie i realizacja planów wycieczek.
Okres stażu
- Karty wycieczek

5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym:
- Praca w zespole ds. promocji szkoły i środowiska, współdziałanie ze środowiskiem lokalnym.
- Tworzenie wkładki europejskiej „Euroexpress” do gazetki szkolnej.
- Zachęcanie rodziców do udziału w imprezach, pomocy w organizacji imprez.
- Informowanie środowiska i prasy o wydarzeniach, imprezach w szkole.
- Umieszczanie bieżących informacji z życia szkoły na stronie internetowej.
- Udział uczniów w konkursach organizowanych przez inne szkoły, ogólnopolskich i europejskich.
- Pozyskiwanie środków na rozwój zaplecza szkoły (współudział w przygotowaniu festynów i innych imprez).
Cały okres stażu
- Sprawozdanie z działalności zespołu, potwierdzenia udziału w konkursach

6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych, pełnienie różnych funkcji w szkole:
- Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
- Udział w pracach Szkolnego Klubu Europejskiego.
- Praca w zespołach: przedmiotowym nauczycieli języków obcych (pełnienie funkcji lidera), promocji szkoły i środowiska lokalnego.
- Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.
- Udział w pracach zespołów opracowujących dokumenty na potrzeby szkoły.
Cały czas
- Teczki zespołów

7. Działania profilaktyczne:
- Pogadanki na godzinach z wychowawcą, udział wychowanków w spektaklach profilaktycznych. Okres stażu
- Tematyka godzin z wychowawcą, zapisy w dzienniku


§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Pełnienie roli wychowawcy klasowego: - Wywiad wśród uczniów klasy, w której pełnię rolę wychowawcy.
- Współpraca z rodzicami.
Okres stażu
- Wpisy w dzienniku

2. Współpraca z doradcą metodycznym WOM w Częstochowie:
- Udział w szkoleniach skierowanych do nauczycieli j. angielskiego.
- Spotkania indywidualne.
Okres stażu
- Zaświadczenia

3. Podejmowanie działań związanych z przygotowaniem uczniów do egzaminu gimnazjalnego:
- Koło języka angielskiego.
- Konsultacje dla uczniów.
Okres stażu
- Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

4. Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji:
- Współpraca z doradcą metodycznym, konsultantami różnych wydawnictw i ośrodków metodycznych.
Okres stażu
- Zaświadczenia

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
- Spotkania, rozmowy z pedagogiem szkolnym, rozwiązywanie problemów wychowawczych, kierowanie do poradni.
- Organizowanie indywidualnych spotkań pedagoga z wychowankami.
Na bieżąco, w miarę potrzeb
- Zapisy w dzienniku lekcyjnym

6. Opieka nad Samorządem Uczniowskim: - Opracowanie regulaminu, rocznego planu pracy, sprawozdań.
- Prowadzenie zebrań.
- Organizacja dyskotek, imprez szkolnych i różnych akcji charytatywnych.
2009/2010
- Regulamin, plan pracy SU

7. Wdrażanie uczniom ogólnie przyjętych oraz określonych w Programie Wychowawczym norm moralnych poprzez udział w projektach i przedsięwzięciach społecznych:
- Udział w różnych akcjach: Góra Grosza, Sprzątanie Świata.
Okres stażu
- Zaświadczenia

8. Współpraca z Domem Dziecka w Kłobucku: - Zakup prezentów mikołajkowych. Grudzień
- Podziękowanie za zorganizowanie akcji

9. Współpraca z biblioteką szkolną i publiczną:
- Informowanie bibliotekarza o zapotrzebowaniu na pozycje anglojęzyczne.
- Zapoznawanie uczniów z anglojęzycznymi zbiorami biblioteki, zachęcanie do korzystania z nich.
Cały czas
- Pozycje w bibliotece


§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych:
- Opis i analiza dwóch wybranych przypadków: zebranie informacji o uczniach, poznanie ich osobowości i charakteru, identyfikacja problemu, opisanie historii zjawiska, proponowane rozwiązanie, wdrożenie działań, ewaluacja i zbadanie skuteczności podjętych działań.
2009/2010
2010/2011
- Analiza

2. Praca w kierunku wyrównania poziomu znajomości języka angielskiego przez uczniów: praca z uczniem słabym, rozwijanie zdolności językowych ucznia zdolnego:
- Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, przygotowanie uczniów do konkursów, egzaminu gimnazjalnego.
Cały czas
- Dzienniki zajęć pozalekcyjnych


Dopuszcza się możliwość rozszerzenia i modyfikacji zadań w planie rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.


Data: 07.09.2009r. Opracowała: Beata Strzelec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.