X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13498
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 1, pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

ZADANIA DO REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
4. Zasięganie opinii uczniów na temat pracy dydaktycznej
5. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
6. Publikacja własnych prac
7. Pomoc w realizacji działań związanych z promocją szkoły
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

FORMY REALIZACJI
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli - wrzesień 2011 - wniosek o rozpoczęcie stażu
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu - wrzesień 2011 - kontrakt
• Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego - wrzesień 2011 - Plan rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem - harmonogram spotkań
• Rozmowy z opiekunem stażu - raz na 2 miesiące - notatki ze spotkań
• Analiza i wybór programów nauczania oraz podręczników w oparciu o wartości merytoryczne wrzesień - zestaw programów nauczania i podręczników
• Formułowanie planów umożliwiających osiągnięcie optymalnych rezultatów w pracy z uczniami - wrzesień - rozkład materiału nauczania
• Stosowanie aktywizujących metod nauczania, wykorzystanie multimediów, gier dydaktycznych - w okresie trwania stażu - własne notatki
• Modyfikacja warsztatu pracy (metod, pomocy dydaktycznych, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów - w okresie trwania stażu - własne notatki
• Organizowanie i współorganizowanie konkursów dla uczniów, przedstawień, spotkań - wg harmonogramu - scenariusze, zdjęcia
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły - w okresie stażu - konspekty zajęć
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli - w okresie trwania stażu - arkusz obserwacji zajęć
• Ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, uzupełnianie braków - na bieżąco
• Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu - w okresie trwania stażu - zaświadczenia potwierdzenia udziału
• Samodzielne poznawanie literatury pedagogicznej - w okresie trwania stażu - bibliografia
• Wykonanie ankiety wśród uczniów - październik - kwestionariusz ankiety
• Opracowanie narzędzi umożliwiających systematyczne badanie osiągnięć uczniów - w okresie trwania stażu - notatki własne
• Analiza wyników uzyskiwanych przez uczniów podczas egzaminów zewnętrznych, dokonywanie zmian w pracy dydaktycznej będących wynikiem analizy - w okresie trwania stażu - dokonanie analizy, wnioski
• Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej - wrzesień 2011 - zaświadczenie
• Publikacja scenariuszy zajęć, konspektów - w okresie trwania stażu - adresy stron publikacji
• Udział w wyjazdach mających na celu promocję szkoły - czerwiec - poświadczenie
• Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego maj 2014 - sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego


§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA DO REALIZACJI
1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
2. Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów
3. Prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących problematyki środowiska lokalnego, problemów społecznych i cywilizacyjnych

FORMY REALIZACJI
• rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami - w okresie trwania stażu - notatki z rozmów
• współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym - w okresie trwania stażu
• udzielenie pomocy uczniom klas I w procesie adaptacji do nowych warunków szkolnych i bytowych - wrzesień - październik
• praca z uczniami słabymi mającymi problemy w matematyce, rachunkowości - w okresie trwania stażu - dziennik zajęć pozalekcyjnych
• praca z uczniami przygotowującymi się do matury z matematyki - w okresie trwania stażu - dziennik zajęć pozalekcyjnych
• organizowanie zajęć związanych z uzależnieniem od narkotyków, nikotyny,alkoholu - terminy do uzgodnienia z opiekunem stażu - scenariusze zajęć, zdjęcia
• przeprowadzenie spotkania z uczennicami o tematyce anoreksji i bulimii - terminy do uzgodnienia z opiekunem stażu - scenariusze zajęć, zdjęcia
• współpraca instytucjami pozaszkolnymi - w okresie trwania stażu - potwierdzenia współpracy, zdjęcia


§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA DO REALIZACJI
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych

FORMY REALIZACJI
• Przygotowywanie konspektów, scenariuszy,materiałów dydaktycznych przy użyciu komputera i Internetu - w okresie trwania stażu - konspekty, scenariusze
• Wykorzystanie programów komputerowych w czasie prowadzenia lekcji, prezentacje multimedialne - w okresie trwania stażu - prezentacje multimedialne
• Publikacje własne na stronach portali edukacyjnych - w okresie trwania stażu - adresy stron publikacji
• Przesyłanie prac, dokumentów drogą internetową - w okresie trwania stażu
• Wykorzystanie poczty internetowej do kontaktu z uczniami - w okresie trwania stażu
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego w formie multimedialnej (CD-ROM) - maj 2014 - płyta CD-ROM
• Wykorzystanie Internetu do poznawania przepisów prawa oświatowego, systematyczna obserwacja bieżących zmian - w okresie trwania stażu - wykaz stron internetowych
• Uczestnictwo w kursach e-learningowych - w okresie trwania stażu - zaświadczenia
• Korzystanie z portali edukacyjnych dla nauczycieli - w okresie trwania stażu - wykaz portali internetowych


§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

ZADANIA DO REALIZACJI
1. Współpraca z rodzicami
2. Realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych
3. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

FORMY REALIZACJI
• Indywidualne rozmowy z rodzicami diagnozującymi sytuację rodzinną - w okresie trwania stażu - notatki własne
• Informowanie rodziców o zachowaniu i postępach w nauce dziecka - w okresie trwania stażu - notatki własne
• rozmowy wychowawcze z uczniami dotyczące nurtujących ich problemów - w okresie trwania stażu - notatki własne
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów - w okresie trwania stażu - notatki własne
• Przeprowadzenie zajęć poświęconych asertywności, tolerancji, przemocy i agresji - w terminie ustalonym z opiekunem - scenariusze zajęć, wpis do dziennika zajęć
• Korzystanie z zasobów Biblioteki Pedagogicznej - w okresie trwania stażu - bibliografia
• Korzystanie z zasobów Internetu - w okresie stażu
• Uczestnictwo w szkoleniach - w okresie stażu - zaświadczenia


§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA DO REALIZACJI
1. Pogłębianie i aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela

FORMY REALIZACJI
• Analiza Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty - wrzesień 2011
• Bieżąca analiza rozporządzeń MENiS - na bieżąco - wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego, Sprawozdanie z realizacji stażu, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
• Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statut Szkoły, WSO
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do pozytywnej oceny stażu.
• Konstruowanie rozkładów nauczania, programów wychowawczych, PSO dostosowanych do obowiązujących przepisów - wrzesień - październik - rozkłady materiału, PSO, Programy wychowawcze
• Udział w Radach Pedagogicznych, szkoleniowych dotyczących przepisów systemu oświaty, pomocy społecznej - wg harmonogramu - lista obecności

.......................
podpis nauczyciela kontraktowego

........................
podpis opiekuna stażu

........................
podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.