X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13479
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Beata Kępa
Nauczyciel Nauczania Wczesnoszkolnego i Wychowania Przedszkolnego
Przedszkole nr 5 w Ostrzeszowie

Okres stażu: 01.09.2011- 31.05.2014
Opiekun stażu: mgr Magdalena Bocheńska
Główny cel : uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

(PLAN NALEŻY SPORZĄDZIĆ W TABELI)

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1.Poznanie procedur awansu zawodowego.
Forma realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
Termin: Wrzesień 2011
Sposób dokumentacji: Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Forma realizacji: Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu.
Termin: Wrzesień 2011, cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Opracowanie zasad współpracy - kontrakt

3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola.
Forma realizacji: Uczestniczenie w warsztatach i konferencjach metodycznych, kursach doskonalących, udział w zajęciach koleżeńskich,Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli (WDN).
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji:Notatki, konspekty,zaświadczenia o ukończeniu kursów, harmonogram WDN

4.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnętrznym doskonaleniu (dokształcanie).
Forma realizacji: Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku gimnastyka korekcyjna w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Termin: X 2011 - 2012
Sposób dokumentacji:Dyplom ukończenia studiów

5.Samodzielne dokształcanie z zakresu literatury pedagogicznej, psychologii i wychowania.
Forma realizacji: Studiowanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Termin:Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Czasopisma, lista pozycji

6.Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej.
Forma realizacji: Przygotowywanie Rad Pedagogicznych i Szkoleniowych, współpraca z Radą Pedagogiczną, współpraca z Dyrektorem – konsultacje, hospitacje, rozmowy.
Termin:Na bieżąco
Sposób dokumentacji: konspekty, protokoły Rady Pedagogicznej, materiały i opracowania

7.Doskonalenie warsztatu pracy.
Forma realizacji: Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
Termin: Systematycznie według potrzeb
Sposób dokumentacji:Zestaw pomocy tj. np. ilustracje, plansze, dekoracje

8.Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu,z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Forma realizacji: Napisanie planu rozwoju zawodowego, opracowanie zakresu i tematów zajęć.
Termin: Wrzesień 2011. Cały okres stażu
Sposób dokumentacji:Harmonogram hospitacji

9.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Forma realizacji: Opracowanie scenariuszy zajęć i ich realizacja, konsultacja, analiza, ewaluacja.
Termin:Według harmonogramu hospitacji
Sposób dokumentacji: Arkusze hospitacyjne,scenariusze zajęć

10.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Forma: Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli.
Termin: Według harmonogramu hospitacji
Sposób dokumentacji: Arkusze obserwacyjne

11.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Forma: Konstruowanie planów miesięcznych, prowadzenie dzienników zajęć, opracowanie narzędzi diagnozujących, kart obserwacji dziecka, ankiet dla rodziców, sporządzanie protokołów z zebrań z rodzicami, pomoc w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej.
Termin: Systematycznie,cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Plany zatwierdzone do realizacji, dziennik, karty, protokoły, notatki

12.Realizacja „Programu adaptacji do przedszkola w wieku trzech lat”.
Forma: Realizacja programu, podsumowanie i ewaluacja.
Termin: 2011
Sposób dokumentacji: Program adaptacyjny, ankiety, raport z ewaluacji

13.Dokumentowanie wydarzeń z życia przedszkola.
Forma: Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
Termin: 2011
Sposób dokumentacji: Kronika przedszkolna

14.Prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Forma: Prowadzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Dziecka, współtworzenie Planu Działań Wspierających,
zwoływanie zebrań zespołu gimnastyki korekcyjnej.
Termin: Na bieżąco,wg potrzeb
Sposób dokumentacji:Karty Indywidualnych Potrzeb Dziecka, Plany Działań Wspierających

15.Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego,opracowanie sprawozdania z awansu zawodowego.
Forma: Kompletowanie, opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych dokumentów i materiałów. Autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy. Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu.
Termin: W czasie trwania stażu oraz po jego zakończeniu.
Sposób dokumentacji: Pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej.
Forma: Obserwacja dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami, zebrania z rodzicami wynikające z indywidualnych potrzeb rodziców.
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Karty obserwacji dzieci, notatki, listy obecności, karty indywidualnych spotkań.

2.Włączenie się w organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych.
Forma: Przygotowanie konkursów, dyplomów, podziękowań.
Termin: Wg potrzeb
Sposób dokumentacji:Regulamin konkursu, dyplomy, podziękowania.

3.Promowanie placówki poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach organizowanych na terenie powiatu i całego kraju.
Forma: Przygotowywanie dzieci do konkursów i wystąpień publicznych, przygotowywanie wraz z dziećmi prac plastycznych.
Termin:Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania.

4.Organizowanie, przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych oraz grupowych.
Forma: Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji, praca z dziećmi.
Termin:Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Harmonogram spotkań i imprez okolicznościowych, zdjęcia, kronika przedszkolna

5.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Forma: Nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego.
Termin:Cały okres stażu
Sposób dokumentacji:Zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia,

6. Współpraca z rodzicami.
Forma: Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami: wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych, prowadzenie zajęć otwartych, organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym, zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Listy obecności, protokoły zebrań, zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, podziękowania.

7.Współpraca ze specjalistami.
Forma: Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrzeszowie, nawiązanie współpracy
z psychologiem, logopedą.
Termin: Wg potrzeb
Sposób dokumentacji: Opis i analiza podjętych działań, zgromadzone materiały.

8.Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i przedszkola.
Forma: Współpraca ze stowarzyszeniem „ Radość dziecka”, pozyskiwanie sponsorów, zorganizowanie kiermaszu kartek świątecznych.
Termin:Cały okres stażu
Sposób dokumentacji:Projekty, potwierdzenie Dyrektora

9. Działania charytatywne
Forma: Udział wraz z dziećmi w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci potrzebujących.
Termin:Wg potrzeb
Sposób dokumentacji: Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

1.Wykorzystanie zasad i technik skutecznego komunikowania się oraz technologii informacyjnej w swojej pracy pedagogicznej.
Forma: Wykorzystanie na zajęciach multimedialnych programów edukacyjnych.Opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych.
Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji, karty pracy, wzory zaproszeń, dyplomów i inne

2.Wykorzystanie Internetu.
Forma: Korzystanie z informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych, przesyłanie materiałów nauczycielom drogą e-mailową, udział w internetowych forach dyskusyjnych,
zamieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej.
Termin: Cały okres stażu
Sposób realizacji:Wykaz stron internetowych

3.Prezentacja i promocja działań przedszkola poprzez tworzenie strony internetowej.
Forma: Współtworzenie strony internetowej Przedszkola.
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Strona internetowa przedszkola


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Forma: Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej, konsultacje z innymi nauczycielami.
Termin: Wg potrzeb
Sposób dokumentacji:Zaświadczenia, wykaz literatury, notatki

2.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych.
Forma: Integrowanie grupy, zapobieganie agresji, rozwiązywanie konfliktów poprzez wprowadzanie metod aktywizujących, zawarcie kontraktu grupowego.
Termin:Okres stażu
Sposób dokumentacji: Zapis w dzienniku zajęć, kontrakt

3.Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Forma:Praca indywidualna z dzieckiem mającym trudności oraz z dzieckiem zdolnym.
Termin:Wg potrzeb
Sposób dokumentacji: Zapis w dzienniku zajęć


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły , w której nauczyciel odbywa staż

1.Pogłębienie przepisów dotyczących systemu oświaty.
Forma: Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.,
z późn.zm.
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. dotyczące podstawy programowej.
-Ustawa o Systemie Oświaty – Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów.
- Rozporządzenie MEN z 8 czerwca 2009 r. dotyczące programów nauczania.
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Akty prawne, notatki

2.Pogłębianie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
Forma: Analiza dokumentacji przedszkolnej: Statut, Plan Rozwoju Przedszkola,regulaminy placówki, itp.
Termin: Na bieżąco
Sposób dokumentacji:Kserokopie dokumentacji, notatki

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENi S z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007r.


Zatwierdzam do realizacji:

.................... ...................

data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.