X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13378
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEN ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Imię i nazwisko: mgr Hanna Lazarowicz
2. Szkoła: Zespół Szkol w Korczynie
3. Dyrektor szkoły: mgr Artur Stodolak
4. Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2009
5. Planowany termin zakończenia stażu: 31.05. 2012
( czas trwania: 2 lata i 9 miesięcy)
6. Opiekun: mgr Anna Waśko
7. Cele stażu:
- poszerzenie zakresu wiedzy
- doskonalenie własnych umiejętności
-doskonalenie warsztatu i metod pracy
- podnoszenie poziomu pracy szkoły6 poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego

8. Szczegółowy plan działań

§ 7 ust. 1 pkt 1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły i środowiska lokalnego

1. Udział w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej, angażowanie się we współpracę z gronem pedagogicznym.
Termin: Wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej
Sposób dokumentacji: lista obecności

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim/ Szkolnym – współorganizacja akcji charytatywnych
Termin: Według terminarza
Sposób dokumentacji: Potwierdzenie

3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Termin: Cały okres stażu

4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez szkolnych i wyjść pozaszkolnych
Termin: Według harmonogramu

5. Współtworzenie Kroniki Szkolnej
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Kronika szkolna

6. Współredagowanie szkolnej strony internetowej
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: szkolna strona internetowa


§ 7 ust.1 pkt 2
pogłębianie wiedzy i umiejętności, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Potwierdzenie

2. Udział w pracach zespołu języka angielskiego
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Potwierdzenie

3. Udział w formach doskonalenia zawodowego, w radach szkoleniowych
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Potwierdzenie i certyfikaty

4. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
- konferencje szkoleniowe
- warsztaty metodyczne
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Potwierdzenie i certyfikaty

5. Uzyskanie stopnia Egzaminatora Języka angielskiego
Termin: Według harmonogramu OKE
Sposób dokumentacji: Potwierdzenie

6. Tworzenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy:
- tworzenie bazy materiałów dydaktycznych własnej produkcji: krzyżówek, ćwiczeń na słownictwo i gramatykę, ćwiczeń komunikacyjnych (gry i zabawy)
- zbieranie materiałów dydaktycznych potrzebnych w pracy nauczyciela języka angielskiego : ćwiczenia, materiały do praktycznego zastosowania umiejętności językowych ( teksty, filmy, słuchowiska)
- budowanie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Baza materiałów i łączy www


§ 7 ust. 1 pkt 3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż

1. Analiza dokumentacji
- Rozporządzenie MEN z dnia 1. 12. 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MEN z 7.09.2004 w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów szkołach publicznych
- Ustawa o systemie oświaty
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet)
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Baza materiałów, notatki

2. Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: Baza materiałów, notatki


§ 7 ust. 2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedur awansu zawodowego
-poznanie procedur awansu zawodowego
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

Termin: wrzesień 2009
Sposób dokumentacji: wniosek o rozpoczęcie stażu

2. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego w oparciu o analizę rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
Termin: wrzesień 2009
Sposób dokumentacji: plan rozwoju zawodowego

3. Współpraca z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu
- omówienie planu rozwoju zawodowego
- ustalenie zasad współpracy i harmonogramu wspólnych działań
- obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Termin: wrzesień 2009 oraz cały okres stażu
Sposób dokumentacji: kontrakt, harmonogram oraz notatki z lekcji

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- analiza i wybranie programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości
- opracowanie pomocy dydaktycznych : gazetki, postery, testy, ćwiczenia
- stosowanie różnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: notatki

3. Publikacja prac własnych
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
- publikacje scenariuszy ciekawych lekcji
- udostępnianie nauczycielom jęz. ang. scenariuszy i innych materiałów dydaktycznych
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: publikacje

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych, ścieżek edukacyjnych, dzienników pozalekcyjnych
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: dokumentacja szkolna

5. Udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego języka angielskiego, podejmowanie określonych działań wynikających z potrzeb zespołu
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: potwierdzenie, notatki


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: kontrakt

2. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniów ze ( specjalnym) wskazaniem
Termin: cały okres stażu

3. Uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia
- praca z uczniem zdolnym: zajęcia dodatkowe ( wg potrzeb)
-praca z uczniem potrzebującym wsparcia i pomocy ( wg potrzeb)
- stosowanie metod aktywizujących
- dywersyfikacja wymagań w zależności od indywidualnych możliwości ucznia\
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: notatki

4. Przygotowanie gazetki ściennej traktującej o zdrowym stylu życia i zagrożeniach płynących ze złego sposobu odżywiania się oraz przygotowanie i dystrybucja ulotek dla rodziców
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: notatki, gazetka

5. Przygotowanie uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych (prowadzenie zajęć dodatkowych wg potrzeb)
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: notatki

6. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących
Termin: na bieżąco

7. Zorganizowanie Dnia Ratownictwa Medycznego dla uczniów Gimnazjum – pokaz sprzętu, inscenizacja ratunkowa, podstawowe metody udzielania pomocy w nagłych wypadkach
Termin: maj/czerwiec 2010

8. Zorganizowanie konkursu na komiks lub plakat promujący Liceum i Technikum informatyczne, który następnie mógłby Stanowic element dodatkowy przy prezentacji szkoły na Giełdzie Szkół
Termin: rok szkolny 2009/2010
Sposób dokumentacji: regulamin, wyniki konkursu

9. Zorganizowanie konkursu na opowiadanie w języku angielskim o tematyce : szkolnej, edukacyjnej, kulturowej – Gimnazjum
Termin: cyklicznie, trzy razy w trakcie stażu
Sposób dokumentacji: regulamin, wyniki konkursu

10. Zaangażowanie się, pomoc i współpraca w ramach projektu Comenius „Przekraczanie granic i rozumienie się w Europie G.A.T.E”,
- w ramach projektu Comenius zorganizowanie wystawy fotograficznej na korytarzach szkolnych na temat : szkoła, środowisko lokalne
Termin: od września 2009 do czerwca 2011

12. Organizowanie w Gimnazjum konkursu szkolnego Mistrz Języka Angielskiego
Termin: co roku w maju
Sposób dokumentacji: regulamin, wyniki konkursu

13. Przygotowanie gazetki ściennej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego z użytecznymi zwrotami w języku angielskim
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: gazetka, notatki


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i jego zastosowania w pracy dydaktycznej.
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: materiały elektroniczne

2. Praktyczne zastosowanie technologii informatycznej:

- czynne stosowanie Internetu i jego narzędzi w codziennej pracy
- korzystanie z portali edukacyjnych
- współtworzenie baz danych tematycznych portali edukacyjnych – publikacje
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: notatki, bazy danych

3. Zastosowanie technik komputerowych przy opracowaniu narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów

Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: dokumentacja własna

4. Zastosowanie komputera i Internetu przy tworzeniu scenariuszy lekcji i konspektów.
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: konspekty i scenariusze lekcji

5. Stworzenie własnej strony internetowej z materiałami dla uczniów
Termin: w trakcie trwania stażu
Sposób dokumentacji: strona www

6. Zorganizowanie lekcji w pracowni informatycznej:
- zapoznanie uczniów ze stronami e-pal o korespondencji między uczniami z wielu krajów
- praktyczne zastosowanie umiejętności redagowania e-maili
Termin: październik 2010
Sposób dokumentacji: scenariusz lekcji, notatki

7. Opracowanie zajęć z zastosowaniem tablicy interaktywnej
Termin: listopad 2010
Sposób dokumentacji: scenariusz lekcji, notatki

8. Przeprowadzenie lekcji przy użyciu prezentacji w programie Power Point
Termin: grudzień 2010, kwiecień 2011, listopad 2011, marzec 2012
Sposób dokumentacji: scenariusz lekcji, notatki


§ 7 ust. 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: dokumentacja własna

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz pedagogicznej
- pozycje książkowe
- czasopisma branżowe i tematyczne
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: dokumentacja własna

3. Znajomość rozwoju uczniów , problematyki z naciskiem na właściwości okresu dojrzewania, wieku szkolnego
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: dokumentacja własna

4. Aktywne samokształcenie w zakresie pedagogiki, psychologii rozwojowej i dydaktyki.
Termin: Cały okres stażu
Sposób dokumentacji: dokumentacja własna

5. Wdrażanie zdobytej wiedzy przy rozwiązywaniu sytuacji problematycznych przy kształtowaniu i współpracy z zespołem klasowym, przeciwdziałanie wszelkim przejawom agresji, wzmacnianie świadomości uczniów w ich prawach i obowiązkach uczniowskich i obywatelskich
Termin: Cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Termin: cały okres stażu

2. Organizowanie i angażowanie się w akcje charytatywne

- nawiązanie współpracy pomocowej z polską szkolą na Białorusi i zorganizowanie zbiórki materiałów szkolnych : zeszyty, podręczniki, mapy, płyty CD, DVD
Termin: w trakcie trwania stażu
Sposób dokumentacji: potwierdzenie

3. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania i innych dokumentów
Termin: cały okres stażu
Sposób dokumentacji: dokumentacja

4. Udział w pracach komisji egzaminacyjnej, konkursów, itp.
Termin: według harmonogramu i potrzeb
Sposób dokumentacji: potwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.