X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13387
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Krystyna Stefaniak

STANOWISKO PRACY: nauczyciel bibliotekarz, oligofrenopedagog (nauczyciel wspomagający), socjoterapeuta
ZATRUDNIENIE: Zespół Szkół nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie
CZAS TRWANIA STAŻU: 1.09.2010r. – 31.05.2013r.

POWINNOŚCI NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W CZASIE STAŻU:
• Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
• Pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

§ 8 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego:
• Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Wrzesień 2010/ Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego).

2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły:
• Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statut, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczy, program profilaktyczny (okres stażu/Dostosowanie własnego planu rozwoju do potrzeb szkoły).

3. Nowelizowanie dokumentów szkolnych:
• Praca w komisji tworzącej WSO (okres stażu/Protokół).

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
• Gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania pracy w okresie stażu (Okres stażu).

5. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy, poszerzenie wiedzy i umiejętności:
• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty, itp.)(okres stażu/ Zaświadczenie potwierdzające udział).

6. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych:
• Studiowanie czasopism i literatury fachowej. (Na bieżąco/Dziennik lektur).

7. Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa oraz preferencji uczniów:
• Analizowanie stanu wypożyczeń wśród uczniów
• Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej pracy biblioteki szkolnej i zainteresowań czytelniczych uczniów (ewaluacja podejmowanych działań) (okres stażu/analiza ankiety).

8. Realizowanie edukacji czytelniczej i medialnej:

• Opracowanie harmonogramu lekcji prowadzonych przez nauczyciela bibliotekarza (IX 2010)
• Realizacja i ewaluacja zajęć przeprowadzonych na podstawie własnych scenariuszy (okres stażu)
• Przygotowanie uroczystości „Pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej” (Według harmonogramu imprez biblioteki szkolnej)
• Organizowanie wystaw tematycznych, gazetek i ekspozycji książek i czasopism (okres stażu)
• Organizacja konkursów czytelniczych (Zgodnie z kalendarzem konkursów)
(poświadczenie i dziennik biblioteki szkolnej).
9. Praca z uczniem zdolnym:
• Prowadzenie zajęć kółka kulturalnego
• Realizowanie zadań wynikających z planu pracy kółka
(okres stażu/sprawozdanie z pracy kółka kulturalnego, plan pracy).
10. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły:
• Organizowanie konkursów na terenie szkoły
• Praca w zespole humanistycznym
• Pomoc w organizacji imprez szkolnych
(okres stażu/Potwierdzenie dyrektora).
11. Organizacja wycieczek:
• Wycieczki tematyczne – „Poznajemy naszą małą ojczyznę” (okres stażu/Karta wycieczki).
12. Praca z uczniem mającym trudności w nauce:
• Pomoc w zrozumieniu materiału lekcyjnego (okres stażu/Poświadczenie).
13. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców (warsztaty umiejętności wychowawczych prowadzone również przy pomocy specjalistów):
• Pedagogizacja rodziców (okres stażu/Lista obecności).
14. Ocena i analiza własnych działań oraz określenie dalszej drogi rozwoju:
• Podsumowanie realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Analiza skuteczności i pożyteczności zrealizowanych zadań pod kątem szkoły, ucznia i własnych predyspozycji zawodowych (Maj 2013/Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju).


§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Opracowanie prezentacji komputerowej (samodzielnie lub jako forma pracy z uczniem):
• Przygotowanie prezentacji (okres stażu/prezentacja).
2. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych:
• Stosowanie na lekcji encyklopedii multimedialnych, słowników itp., posługiwanie się sprzętem multimedialnym (okres stażu/Scenariusze lekcji).
3. Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym w pracy własnej i w pracy z uczniem:
• Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
• Elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami
(okres stażu/wydruk z Internetu).
4. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych:
• Przygotowywanie: scenariuszy zajęć, tekstów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, podziękowań (okres stażu/dyplomy, scenariusze, zdjęcia, podziękowania, zaproszenia
5. Wdrażanie uczniów do bezpiecznego i świadomego posługiwania się komputerem:
• Lekcje z edukacji czytelniczej i medialnej
• Podczas korzystania przez ucznia z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
(okres stażu/zapis w dzienniku biblioteki).
6. Opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z pracą nauczyciela:
• Opracowywanie planów pracy, regulaminów, plakatów informujących o imprezach i konkursach (okres stażu/zdjęcia).
7. Elektroniczne prowadzenie książki protokołów rady pedagogicznej:
• Pisanie protokołów z posiedzenia rad pedagogicznych (okres stażu/protokoły).

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć
1. Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego:
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie (okres stażu/Plan rozwoju zawodowego na stronie internetowej)
2. Organizacja zajęć otwartych:
• Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla bibliotekarzy szkolnych z powiatu jarocińskiego (okres stażu/scenariusz zajęć).
3. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów czytelniczych i imprez szkolnych:
• Organizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami zajęć, konkursów lub imprez szkolnych (okres stażu/konspekty zajęć, scenariusze konkursów, wystawki, zdjęcia).
4. Działania interdyscyplinarne:
• Przygotowanie z innymi nauczycielami uroczystości szkolnych (okres stażu/potwierdzenie dyrekcji, scenariusze uroczystości).
5. Udostępnianie materiałów metodycznych opracowanych przez nauczycieli:
• Gromadzenie materiałów opracowanych przez nauczycieli np. programów, raportów itp. (okres stażu/potwierdzenie dyrekcji).
6. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN –u:
• Przygotowanie wystąpień, konsultacji (okres stażu/protokół).
7. Publikowanie własnych opracowań w czasopiśmie fachowym:
• Napisanie pracy (okres stażu/poświadczenie lub ksero artykułu).
8. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego:
• Prowadzenie szkoleń zespołu (okres stażu/protokół).


§ 8 ust., 2 pkt. 4
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań wychowawczych lub opiekuńczych
A – Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć socjoterapeutycznych:
• Prowadzenie cyklicznych spotkań z grupą uczniów mających problemy wychowawcze (okres stażu/Program spotkań socjoterapeutycznych).
2. Autorski program „Ferie w bibliotece”:
• Opracowanie i wdrożenie programu (okres ferii/poświadczenie, program).
3. Akcja „CAŁA POLSKA CZYAT DZIACIOM”:
• Realizacja programu (okres stażu/sprawozdanie).

C – Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań wychowawczych lub opiekuńczych

1. Opracowanie i organizacja międzyszkolnego konkursu czytelniczego dla uczniów:
• Opracowanie regulaminu konkursu
• Przygotowanie zadań konkursowych
• Zaproszenie do udziału w konkursie szkół z terenu gminy Jarocin
• Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu
• Dyplomy i nagrody dla najlepszych
(okres stażu/regulamin konkursu, zestaw zadań konkursowych, sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora szkoły).
2. Wykorzystanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych (socjoterapia) dla poszerzenia zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły:
• Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla określonych grup uczniów 9okres stażu/program zajęć, poświadczenie).
3. Współpraca z muzeum regionalnym:
• Organizacja lekcji muzealnych (okres stażu/wpis do dziennika wyjść, zaświadczenie).
4. Organizacja dla uczniów wypoczynku zimowego:
• Przygotowanie i wdrożenie programu (okres stażu/program, sprawozdanie).
5. Współudział w organizacji festynu rodzinnego:
• Zbiórka i przygotowanie fantów oraz ich sprzedaż (okres stażu/poświadczenie).
6. Praca z kółkiem kulturalnym:
• Opracowanie i wdrożenie zaplanowanych działań (okres stażu/sprawozdanie).

E – Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:
• Korzystanie z publikacji
• Korzystanie z fachowych porad
(okres stażu/zaświadczenie).
2. Współpraca z Książnicą Pedagogiczną w Kaliszu (filia Jarocin):
• Współpraca w ramach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy (okres stażu/według potrzeb/zaświadczenie).
3. Współpraca z Miejska Biblioteką Publiczną:
• Współpraca w ramach ścieżki czytelniczej i medialnej (zgodnie z kalendarzem imprez czytelniczych/potwierdzenie).
4. Współpraca z Przedszkolem nr 5 w Jarocinie:
• Organizacja imprez czytelniczych dla przedszkolaków (okres stażu/potwierdzenie, scenariusz imprez).

F – Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Przygotowanie uczniów do zewnętrznych konkursów czytelniczych:
• Zapoznanie się z regulaminem konkursu i zakresem wymagań
• Praca z uczniem na kółku kulturalnym
(okres stażu/zgłoszenie udziału, wyniki konkursu).
2. Współorganizowanie akademii:
• Organizacja imprez, apeli 9okres stażu/potwierdzenie dyrektora, zdjęcia).
3. Sponsoring:
• Organizacja akcji charytatywnej (cel; schronisko dla zwierząt w Radlinie) (okres stażu/prośby, poświadczenia).
4. Organizacja konkursu „Z poprawna polszczyzną na co dzień”:
• Przeprowadzenie konkursu (okres stażu/zgłoszenie udziału, wyniki).
5. Działalność społeczna na rzecz środowiska:
• Zorganizowanie WIGILII dla osób samotnych z okręgu szkolnego (okres stażu/zdjęcia, artykuł w gazecie lokalnej).

§ 8 ust, 2, pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza problemów edukacyjnych, z którymi można się spotkać na zajęciach socjoterapeutycznych lub (i) w pracy biblioteki szkolnej:
• Zapoznanie się z opinią poradni
• Zapoznanie się z sytuacją rodzinną dziecka
• Wyznaczenie celu działań
• Podjęcie działań w celu rozwiązania problemu
• Wdrażanie
• Osiągnięcie założonego celu
(okres stażu/opis i analiza przypadków).
Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.