X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13371
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Teresa Karpiak
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Cel podstawowy: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
1. Rozwijanie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych
2. Doskonalenie warsztatu pracy
3. Zachęcanie do stosowania komputera jako narzędzia do wzbogacenia pracy nauczycieli

1. § 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Współpraca z Dyrektorem przedszkola i gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania imprez, konkursów, wycieczek.
3. Współpraca z Oddziałową Radą Rodziców oraz Radą Rodziców PP w Torzymiu
4. Kontakty indywidualne z rodzicami wychowanków.
5. Konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wychowawcami klas.
6. Korzystanie z księgozbioru biblioteki przedszkolnej na użytek własny oraz pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Cały okres stażu Protokoły RP, kronika przedszkolna, potwierdzenie
2. § 7.1.2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Udział w warsztatach metodycznych, konferencjach i szkoleniach
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
a) Udział w pracach zespołu samokształceniowego
b) Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy
a) Budowanie bazy materiałów dydaktycznych: książek, testów, czasopism, pomocy multimedialnych itp.
b)Tworzenie bazy linków do stron www z materiałami dydaktycznymi
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, potwierdzenie w formie wykazu.

3. § 7.1.3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
1. Analiza dokumentacji, między innymi:
a) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
b) Ustawą o systemie oświaty (tekst jednolity) z dnia 7 września 1991r.
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, internet).
Cały okres stażu
Podręczna teczka z aktami prawnymi

4. § 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tym działaniu.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
a) Zawarcie kontraktu.
b) Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
c) Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
d) Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
e) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu -konsultacja , opracowanie konspektów zajęć, analiza.
f) Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
a) organizowanie dekoracji w sali związanej z aktualną porą roku,
b) systematyczne informowanie rodziców o tematyce, potrzebach grupy, aktualnych wydarzeniach,
3. Publikowanie własnych prac:
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
- Publikacja scenariuszy zajęć
4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dziennika zajęć oraz dokumentacji (karty diagnozy dzieci, zeszyt protokołów zebrań, teczki pracy indywidualnej z dzieckiem, inna dokumentacja wg wymagań).
5. Uczestniczenie w pracach zespołu
mającego na celu wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci autystyczne)
Raz w miesiącu

Koniec roku szkolnego
Cały okres stażu
Zdjęcia , strona www, potwierdzenie

5. §7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
1. Zorganizowanie wydarzeń i uroczystości grupowych wg wcześniej opracowanego wraz z rodzicami Kalendarza uroczystości
2. Zorganizowanie wycieczek grupowych wg opracowanego wraz z rodzicami Harmonogramu wycieczek
3. Organizowanie i współorganizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych oraz przygotowanie dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych
4. Reprezentowanie placówki poprzez występy artystyczne na terenie miasta.
5. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków – rozmowy indywidualne z rodzicami
Cały okres stażu
Zdjęcia, kronika przedszkolna, informacje w prasie lokalnej, karta-rozmowy indywidualne

6. § 7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
2. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego, sprawozdań
3. Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji, korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, pobieranie informacji oraz ciekawych materiałów z Internetu (m.in. korzystanie ze stron internetowych „kuratorium, ministerstwo oraz forum nauczycieli)
Korzystanie z technologii komputerowej – przygotowanie scenariuszy zajęć, konspektów, scenariuszy uroczystości przedszkolnych, zaproszeń, podziękowań, materiałów na gazetkę dla rodziców
VIII 2008, cały okres stażu
Dokumentacja, potwierdzeni, zapis w formie elektronicznej

7. § 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań
1. Współpraca z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- wychowawczych
2. Współpraca z rodzicami poprzez indywidualne kontakty
3. Promowanie wartości chrześcijańsko – patriotycznych podczas prowadzonych przeze mnie zajęć
4. Pełnienie społecznej funkcji kuratora sądowego przy Sądzie Rejonowym
4. Przygotowanie do wykorzystania przez wychowawców pogadanek na temat takich problemów społecznych jak: alkoholizm, nikotyna i narkotyki
5. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma, publikacje internetowe).
Cały okres stażu, I 2009
Pogadanki, karty-rozmowy indywidualne, potwierdzenie

8. § 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
1. Analiza przepisów prawa oświatowego pod kontem ewaluacji przepisów wewnątrz przedszkolnych, uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji np. Statutu przedszkola
2. Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Pomoc rodzicom dzieci mających trudności w nauce pod kątem badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Organizowanie pomocy dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (współpraca z Caritas, OPS).
Cały okres stażu
Potwierdzenie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.