X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13359
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr DAGMARA ŻEBROWSKA – NAUCZYCIEL ŚWIETLICY
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2012r.

(Tabela - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - § 7, ust. 2, pkt.1

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego wrzesień 2009 - poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
- biblioteczka

2. Współpraca z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu

• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu okres trwania stażu - kontrakt
- konspekty zajęć
- wnioski z obserwacji zajęć

opiekun stażu:

3.Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego( kursy, szkolenia, warsztaty, itp. dla wychowawców świetlic dotyczące interesujących metod pracy, organizacji czasu wolnego w świetlicy)
• Opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej
• Prowadzenie dziennika świetlicy
• Opracowanie pomocy dydaktycznych
• Przeprowadzenie ankiety dla rodziców na temat: „Potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców wobec świetlicy szkolnej”
• Prowadzenie zajęć otwartych i uczestnictwo w tych zajęciach: „Dni otwarte szkoły” w kl. II, „Dzień Matki” kl. I, Powiatowy Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii w Szczytnie.
• Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej okres trwania stażu - plany pracy świetlicy zatwierdzone przez dyrektora szkoła
- pomoce dydaktyczne
- dziennik świetlicy
- zaświadczenia
- potwierdzenia dyrektora szkoły
- raport
- biblioteczka

4.Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych przez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
• Udział w szkoleniach w ramach WDN
• Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
• Praca w zespołach nauczycielskich Według harmonogramu - listy obecności
- potwierdzenia dyrektora

5.Publikacja własnych prac

• Publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie ( portal edukacyjny)
• Publikacja scenariuszy przeprowadzonych konkursów plastycznych okres trwania stażu - zaświadczenie od portalu edukacyjnego o zamieszczeniu prac

6. Autorefleksja, samoocena

• Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach
okres trwania stażu

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, notatek itp.
• Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego okres trwania stażu - dokumentacja
- zaświadczenia
- potwierdzenia,
- sprawozdanie

8.Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji

• Praca w szkolnym zespole wychowawczym
• Współpraca z samorządem szkolnym
• Współpraca ze szkolny Kołem Ligi Ochrony Przyrody
okres trwania stażu
- potwierdzenia dyrektora szkoły


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7, ust. 2, pkt 2

1. Poznanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego

• Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej uczestników zajęć świetlicowych w celu dostosowania pracy w świetlicy do potrzeb dziecka.
• Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami oraz konsultacje i współpracę z rodzicami, systematyczne kontakty z wychowawcami
• Współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów uczniów
• Indywidualne kontakty z dzieckiem w celu poznania sytuacji rodzinnej, zainteresowań i potrzeb ucznia okres trwania stażu
- opinie
- orzeczenia
- notatki służbowe z rozmów
- plany pracy

2. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły

• Prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym przy współpracy z:
Policją – zorganizowanie spotkania dotyczącego zagrożeń, jakie mogą spotkać dziecko ze strony dorosłych,
pielęgniarką – pogadanka na temat promowania zdrowego trybu życia, Pogotowiem Ratunkowym – spotkanie w celu zapoznania dzieci klas III ze sposobem udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej,
Biblioteką Miejską – organizowanie tematycznych wystaw prac plastycznych dzieci ze świetlicy
Stowarzyszeniem Humanitarnym „Dar Serca” - współorganizowanie koncertu pod hasłem: „Ja też coś potrafię”, organizowanie w ramach wolontariatu zajęć plastycznych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej okres trwania stażu
- scenariusze
- sprawozdania
- zaświadczenia

3. Uaktywnianie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych, ekologicznych

• Współpraca w organizowaniu imprez środowiskowych z organizacją ekologiczną Liga Ochrony Przyrody działającą w szkole: min. pod hasłem „Czas na energię odnawialną” w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie
• Organizowanie różnorodnych konkursów o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej np. „Ze zdrowiem na ty” okres trwania stażu
- scenariusze
- zapisy w dzienniku
- dyplomy

4. Motywowanie i wspieranie uczniów uczniów rozwoju

• Doraźna pomoc uczniom z trudnościami w nauce w przygotowaniu do zajęć i odrabianiu pracy domowej
• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej ( opieka uczniów klas III nad uczniami klas I ), udział w uroczystościach lokalnych
• Organizacja konkursów dla uczestników zajęć świetlicowych:
- konkurs ortograficzny dla klas III
- konkursów plastycznych:
„Logo świetlicy”
„Wspomnienia z wakacji”,„Barwy jesieni”,
„Bohaterowie bajek”, „Mój Mikołaj”,
„Aniołki z masy solnej”,„Kartka świąteczna”
- konkurs czytelniczy:
„Konkurs pięknego czytania” dla klas II i III
• Przygotowanie uczniów do udziału w pozaszkolnym konkursie muzyczno – plastycznym pod hasłem: „Ja też coś potrafię” okres trwania stażu
- zapisy w dzienniku
- scenariusze
- regulaminy
- dyplomy

5. Aktywna realizacja zadań wychowawczych, opiekuńczych

• Opieka nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych
• Współpraca z innymi nauczycielami przy organizacji wycieczek, wyjść kulturalnych oraz imprez środowiskowych
• Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych i apeli np.
„Dzień Patrona Szkoły”,
„Dzień Ziemi”,
„Pożegnanie klas VI”
• Współorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego jako wychowawca grupy okres trwania stażu
- karty wycieczek
- zaświadczenia
- potwierdzenia dyrektora


Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7, ust. 2, pkt 3

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej

• Wykonanie z wykorzystaniem technologii komputerowej:
- środków dydaktycznych
- planu rozwoju zawodowego
• Opracowanie graficzne na komputerze elementów „Tablicy Osiągnięć Uczniów” oraz Kroniki Szkolnej okres trwania stażu
- gazetki, dyplomy, wyróżnienia itp.
- dokumentacja dorobku zawodowego
- Kronika Szkolna

2.Korzystanie z internetu, publikacje w internecie

• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
• Budowa internetowej strony świetlicy Szkoły Podstawowej Nr3 w Szczytnie okres trwania stażu
- strony internetowe
- zaświadczenia
- ww.swietlicawszkole.pl

3. Wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów

• Prowadzenie zajęć z udziałem komputera:
- „Fantastyczne zwierzaki”,
- „W krainie motyli”
- „Poznajemy Fryderyka Chopina”
okres trwania stażu
- scenariusze


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7, ust. 2, pkt 4

1.Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

• Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
• Studiowanie literatury pedagogicznej (systematyczne studiowanie kwartalnika wychowawcy świetlicy pt. „Świetlica w szkole” oraz publikacji i literatury z zakresu pracy świetlicy).
okres trwania stażu
- zaświadczenia

2.Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

• Udział w radach pedagogicznych
• Rzetelne wypełnianie dokumentacji szkolnej
• Praca w szkolnym zespole wychowawczym
• Praca z uczniem mającym trudności w nauce
okres trwania stażu
- według potrzeb - lista obecności
- dokumentacja szkolna
- protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej
- potwierdzenia dyrektora szkoły
- notatki własne


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącym systemu oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7, ust. 2, pkt 5

1. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego

• Zapoznanie się z:
- Kartą Nauczyciela
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
na bieżąco - notatki
- potwierdzenie dyrektora szkoły

2. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły oraz kreowanie prawa wewnątrzszkolnego
• Udział w pracach różnorodnych komisji
• Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych, świetlicowych
okres trwania stażu
- protokoły
- karty wycieczek

3. Współpraca z organizacjami wspomagającymi szkołę

• Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich: Kuratorzy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – stała współpraca w celu umożliwiania dzieciom potrzebującym pomocy korzystania z bezpłatnego dożywiania
okres trwania stażu
- notatki służbowe
- zaświadczenia
- potwierdzenia dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.