X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13352
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ODBYWAJĄCEGO STAŻ:
mgr Anna Dudek

NAZWA SZKOŁY: Szkoła Podstawowa nr 4
im. Prof.Adama Wodziczki w Luboniu

CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy

TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 września 2010 r.

DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maja 2013 r.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

1. UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY POPRZEZ:

(Tabela - dop. red.)

Lp.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOKUMENTACJA
TERMIN
1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego;
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- wniosek o rozpoczęcie stażu;
- plan rozwoju zawodowego;
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - IX 2010
- okres stażu

2. Udoskonalenie i modernizacja własnego warsztatu pracy. - tworzenie własnych pomocy dydaktycznych, plakatów,
-zdjęcia, pomoce dydaktyczne, prace uczniów, sprawozdanie,
- okres stażu

3. Udział w kursach udoskonalających oraz warsztatach edukacyjnych dla nauczycieli.
-udział w kursach, warsztatach , seminariach - zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w odbytych szkoleniach - okres stażu
4. Aktywne rozwijanie zdolności językowych uczniów. - prowadzenie kółka języka angielskiego,
- organizowanie konkursów szkolnych
- konkursy pozaszkolne - plan pracy kółka ,
- testy konkursowe,
- zaświadczenia, dyplomy, podziękowania,
- okres stażu

5. Pełnienie obowiązków wychowawcy klasy - prowadzenie zajęć wychowawczych
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków - dziennik lekcyjny
- teczka wychowawcy - okres stażu

6. Sprawowanie opieki nad Samorządem Szkolnym. -pełnienie funkcji opiekunki Samorządu Szkolnego - plan pracy samorządu - okres stażu
7. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VI. - przygotowanie Systemu Oceniania z języka angielskiego. - Przedmiotowy System Oceniania - wrzesień 2010


2. WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Praktyczna umiejętność obsługi wybranych programów komputerowych - przygotowywanie zajęć dydaktycznych, Konkursów, prezentacji.
- testy, prezentacje multimedialne, pomoce dydaktyczne
-okres trwania stażu

2. Stosowanie technologii komputerowej i Internetu. - korzystanie z Internetu przy opracowywaniu pomocy dydaktycznych
- korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych i Internetu na lekcjach i kółku języka angielskiego
- umieszczanie informacji na szkolnej stronie internetowej
- pomoce dydaktyczne
- harmonogram zajęć edukacyjnych- okres trwania stażu

3. Konstruowanie scenariuszy lekcji z zastosowaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej - samodzielna praca w domu przy pisaniu scenariuszy lekcji - scenariusze lekcji-okres trwania stażu

4. Prace uczniów tworzone przy pomocy komputera - pomoc uczniom przy tworzeniu samodzielnych prac, projektów - wypracowane materiały, prace uczniów- okres trwania stażu


3.UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

1. Praca w zespołach samokształceniowych -wymiana poglądów
- przygotowanie planu pracy i jego realizacja
- plan pracy zespołu humanistycznego, sprawozdania - okres trwania stażu

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
- przygotowanie zajęć dydaktycznych - scenariusz zajęć, materiały szkoleniowe - okres trwania stażu

3. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego. - przygotowanie planu i umieszczenie go na stronie internetowej - publikacje w Internecie - wrzesień 2010

4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. - opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów np. lekcji wychowawczych, uroczystości szkolnych - scenariusz lekcji, uroczystości szkolnych - okres trwania stażu

4. REALIZACJA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ

I. OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

1. Opracowanie programu kólka języka angielskiego - opracowanie i wdrożenie planu pracy koła j. angielskiego - plan pracy cały okres stażu

2. Praca indywidualna z uczniem uzdolnionym językowo i uczniem mającym problemy z j. angielskim, w celu rozszerzania kompetencji językowych, wyrównywania szans i podnoszenia efektywności nauki języka angielskiego - spotkania 1 godz. w tygodniu - zeszyt zajęć - okres stażu

3. Opracowanie programu lekcji wychowawczych - przygotowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej. - plan wychowawczy - we wrześniu każdego roku


II. POSZERZANIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

1. Prowadzenie Koła Języka Angielskiego - spotkania 1 raz w tygodniu - dziennik zajęć - okres trwania stażu

2. Organizacja wycieczek - wyjazdy - zdjęcia, albumy, cały okres stażu

3. Działania opiekuńczo-wychowawcze. - organizacja imprez okolicznościowych, uroczystości, akademii, akcji, redagowanie gazetek tematycznych - harmonogram imprez szkolnych - okres trwania stażu

4. Organizacja i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych - przygotowanie konkursów - prace uczniów - okres trwania stażu
5. Opracowanie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności - przygotowanie testów - prace uczniów cały okres stażu

6. Nauczanie odpowiedzialności za siebie i innych, asertywności i uaktywnienie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły - przygotowanie przeprowadzenie zajęć dydaktycznych - prace uczniów -okres trwania stażu


III. WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną - wnikliwa obserwacja uczniów
- redagowanie opinii
- konsultacje z pedagogiem, psychologiem i logopedą
- realizowanie zaleceń - opis działań cały okres stażu

2. Współpraca z pielęgniarką szkolną - zaproszenie na pogadanki - potwierdzenie - okres stażu

3. Współpraca z biblioteką szkolną - rozbudzenie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji wychowawczych i bibliotecznych - zapisy w dzienniku lekcyjnym - okres stażu


5. UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNION

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki

j. angielskiego - udział w kursach, warsztatach - świadectwa ukończenia kursów cały okres stażu

2. Rozpoznanie i niwelowanie trudności dydaktycznych i wychowawczych - analiza dwóch konkretnych przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi i zastosowanie środków zaradczych - analiza przypadku, wnioski - okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.