X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13238
Przesłano:

Cząstkowe roczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

CZĄSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO MAGDALENY KOSATER W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W ZKPiG NR 12 W GDAŃSKU

Opiekun: mgr Małgorzata Finik

I. Wprowadzenie

Pracę w ZKPiG nr 12 w Gdańsku , podjęłam z dniem 1 września 2007 roku. Jestem nauczycielem nauczania zintegrowanego z sześcioletnim stażem. Kontynuuję awans zawodowy, który rozpoczęłam dnia 01.09.2010, a który skończę 31.05.2013.

Podczas stażu uczestniczyłam aktywnie w życiu szkoły i klasy. Brałam udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej. Realizację planu rozwoju przedstawię za rok szkolny 2010/2011.

II. Opis spełniania wymagań.

§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Na początku września nawiązałam współpracę z moim opiekunem stażu-
p. mgr Małgorzatą Finik. Podczas pierwszego spotkania zawarłyśmy kontrakt, w którym zostały ujęte nasze oczekiwania, dotyczące przebiegu stażu.

Realizując założone w planie rozwoju cele prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, jak i pani dyrektor. Hospitacje były prowadzone raz w miesiącu. Opracowywałam pełne scenariusze, konsultowałam oraz omawiałam je z hospitującymi. Zajęcia te były następnie przez nas omawiane i dyskutowane.

Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była również obserwacja lekcji prowadzonych przez mojego opiekuna stażu Pani mgr Małgorzatę Finik zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Uczestniczyłam w zajęciach w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na: wykorzystanie czasu podczas lekcji, rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami, zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, indywidualizację procesu nauczania ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zdolniejszych.
Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna pozwoliła mi poznać nowe nieznane dotąd techniki prowadzenia lekcji. Systematycznie prowadziłam i uzupełniałam arkusze
pohospitacyjne lekcji obserwowanych u opiekuna stażu.

W trakcie trwania roku szkolnego przygotowywałam różne pomoce dydaktyczne- gazetki tematyczne (związane z porami roku, świętami), karty pracy i sprawdziany dla uczniów.

Prowadziłam zajęcia – kółko plastyczne dla uczniów klas I. Opracowałam program działania kółka i systematycznie (raz w tygodniu) realizowałam jego zakres tematyczny. Uczniowie przynosili potrzebne materiały do pracy. Chętnie uczestniczyli na zajęciach. Pracowali w szybkim tempie, a nagrodą dla nauczyciela był fakt, iż nie mogli doczekać się następnych zajęć. Dzieci wykonywały prace plastyczne na różnorodne tematy (związane z porami roku, świętami, konkursami plastycznymi) i różnorodnymi technikami.

Prowadziłam również zajęcia wyrównawcze dla uczniów mojej klasy. Opracowałam program działań zajęć wyrównawczych. Głównym założeniem zajęć wyrównawczych jest podniesienie poziomu nauczania dla dzieci mających problemy z opanowaniem wiadomości. Uczniowie słabsi pilnie uczestniczyli w zajęciach. Pracowali bardzo systematycznie i efektywnie co przeniosło się na poprawę ich umiejętności.

Systematycznie prowadzę dokumentację szkolną: dziennik lekcyjny, dzienniki pozalekcyjne (kółko plastyczne, zajęcia wyrównawcze) oraz teczkę wychowawcy.

§ 7 ust.2 pkt.2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Starałam się włączać dzieci do działań wychowawczych mających na celu pełną integrację klasy i wdrażanie do dyscypliny szkolnej, nawiązać pełną komunikację z dziećmi, a także kształtować postawy otwartości i zaufania.
W klasie pierwszej ważnym zadaniem jest zintegrowanie zespołu klasowego poprzez organizowanie warsztatów integracyjnych oraz jak najlepiej prowadzone różne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Dzięki nim dziecko zdobywa wiedzę, nabywa umiejętności, uczy się życia w szkole, rodzinie, środowisku.
Stosowałam różne metody, formy i techniki:
- elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz;
- zabawy integracyjne;
- zabawy logarytmiczne;
- zabawy relaksacyjne.

Podczas stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym, logopedą i terapeutą. Omawiałyśmy trudności w nauce i w zachowaniu moich uczniów. Wspólnie określałyśmy sposoby postępowania z nimi. W wyniku trudnej sytuacji wychowawczej klasy, prowadzona była socjoterapia prowadzona przez pedagoga szkoły. Wnikliwa obserwacja postępów w nauce i zachowaniu pozwala przedsięwziąć odpowiednie kroki. W przypadku pojawiających się trudności konsultowałam się z koleżankami. Dzieci były poddawane terapii na terenie szkoły.

W czasie roku szkolnego 2010/2011 współpracowałam z rodzicami uczniów. Kontaktowałam się z nimi w czasie comiesięcznych spotkań (konsultacje, zebrania). Razem z trójką klasową zorganizowałam wiele imprez klasowych: Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilię, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.
Kontaktowałam się z rodzicami (telefonicznie lub mailowo), których dzieci mają problemy z zachowaniem, jak i z nauką. Umawiałam się z nimi na dodatkowe spotkania.

W czasie trwania roku szkolnego realizowałam program profilaktyczny i wychowawczy.
Współorganizowałam edukacyjną i integracyjną wycieczkę do Gowina, w trakcie której odbyło się Pasowanie na ucznia oraz wycieczkę do Gniewu, pt.,,Wakacje z duchami”.
Dzieci brały udział w różnych wycieczkach szkolnych:
- Kino Helios ,,Księżniczka i żaba”, ,,RIO”;
- Filharmonia Bałtycka na Ołowiance ,,Power z miechów”;
- Teatr Miniatura ,,Dzikie łabędzie”, Teatr Multikino ,,Jaś i Małgosia”;

Dzieci brały udział w lekcjach regionalnych organizowanych przez Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku:
1. ,,Od świtu do zmierzchu- dzień pracy na wsi kaszubskiej na przełomie XIX i XX wieku”;
2. ,,Obrzędy Wielkiego Postu i Wielkanocy na wsi pomorskiej”.

Organizowałam również wiele imprez klasowych : Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.
Ponadto dzieci z radością, regularnie uczestniczyły w spotkaniach z Bajnutkiem organizowanych w Bibliotece szkolnej.

Współorganizowałam akcję charytatywną (sprzedaż gofrów) na rzecz biednych dzieci.

Dzieci brały również udział w konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, świetlicę, bibliotekę szkolną (konkursy plastyczne), oraz w VII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pt. ,,Z ekologią na ty”, który odbył się w Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku.

§ 7 ust.2 pkt.3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Komputer jest obecnie jedynym z moich podstawowych narzędzi pracy, a technologia komputerowa odgrywa w niej bardzo dużą rolę.

Drogą elektroniczną dokonywałam zgłoszeń na wszelkie interesujące mnie szkolenia.

Poprzez Internet porozumiewałam się z innymi nauczycielami usprawniając w ten sposób pracę, dzieląc się informacjami.

Internet, a w szczególności strony poświęcone nauczaniu zintegrowanemu, były dla mnie inspiracją w doborze tematyki zajęć, dostosowanej do wieku i zainteresowań uczniów (http://www.literka.pl, http://www.abc-nauczanie-zintegrowane.republika.pl/ )

Wszystkie scenariusze lekcji, testy sprawdzające wiedzę i materiały dydaktyczne przygotowywane są przeze mnie przy użyciu technik komputerowych (Microsoft Word, PowerPoint).

Na stronie www.publikacje.edu.pl (portal edukacyjny) umieściłam swój plan rozwoju zawodowego.

Drogą internetową zamawiałam potrzebne materiały do pracy, książki, dyplomy na koniec roku szkolnego itd.

W tym roku szkolnym został wprowadzony Dziennik elektroniczny. Dzięki niemu rodzice maja lepszy kontakt z nauczycielem. Codziennie wprowadzam dane: obecności dzieci w szkole, oceny. Zapoznałam się również z terminarzem do którego wprowadziłam najważniejsze wydarzenia z życia klasy (wyjścia, imprezy klasowe) terminy konsultacji, zebrań dla rodziców.

Internet dał mi również możliwość komunikowania się z rodzicami. Rodzice często przysyłają mi zdjęcia z różnych uroczystości i wycieczek szkolnych. Kontaktowałam się z nimi poprzez e-mail, jak i przez Dziennik elektroniczny.

Uczestniczyłam w szkoleniu ,,ICT w szkole- kurs dla nauczycieli”. Szkolenie to przybliżyło mi znajomość MS Worda, MS Excela, MS Power Pointa, ProgMana- wystawianie ocen i świadectw, oraz obsługi tablicy multimedialnej.

W roku szkolnym 2010/2011 prowadziłam zajęcia komputerowe dla uczniów mojej klasy (raz w tygodniu). Dzieci zapoznały się z budową komputera, znajomością klawiatury. Poprze płyty, będące w zestawie do ćwiczeń, dzieci poprzez zabawy uczyły się obsługi komputera. Zapoznały się również z programem PowerPoint, Word.

§ 7 ust.2 pkt.4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Mimo, iż skończyłam studia pedagogiczne staram się stale pogłębiać wiedzę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

W czasie roku szkolnego 2010/2011 uczestniczyłam w szkoleniach:
- konferencja ,,Powikłania zaburzeń koncentracji i impulsywności w szkole i w życiu dorosłym. Europejskie standardy leczenia ADHD” organizowana przez Centrum Diagnozy i Terapii ADHD w Gdańsku;
- seminarium Praca ze zróżnicowaną grupą uczniów – indywidualizacja nauczania;
- warsztaty ,,Wpływ ruchu i stresu na sukcesy dziecka w szkole i w domu”;

Staram się też zgłębić zagadnienia z wyżej wymienionych dziedzin poprzez literaturę fachową m.in.:
- A.Bryńska, A. Kołakowski, A Pisula, M. Skotnicka, T. Wolańczyk ,,ADHD- Zespół nadpobudliwości psychoruchowej” Przewodnik dla rodziców i nauczycieli”;
- Maria Molicka ,,Bajki terapeutyczne” cz. 1 i 2;
- Hans P. Nolting ,,Jak zachować porządek w klasie?”;
- Bożena Janiszewska ,,Otwórzmy drzwi dziecku”.

§ 7 ust.2 pkt.5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz przeanalizowałam Kartę Nauczyciela i Rozporządzenie MEN-u w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Śledzę również stronę www.oswiata.org.pl gdzie najszybciej można znaleźć aktualności.

Zapoznałam się ze statusem szkoły, programem wychowawczym, programem profilaktycznym oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Na zajęciach dzieci zostały zapoznane z Prawami Ucznia i Prawami Dziecka.
W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, czyli dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć dodatkowych, kart ucznia, ksiąg zarządzeń i ksiąg zastępstw. Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.

Udzielałam pomocy rodzicom, których dzieci mają problemy z zachowaniem, jak i z nauką. Kierowałam je na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu weryfikacji zaistniałych zaburzeń.

Pisałam również informacje o uczniach mających problemy z nadruchliwością psychoruchową dla lekarzy psychologów i psychiatrów dziecięcych.

Współpracowałam z pedagogiem szkolnym- przy sugestii pedagoga wprowadziłam w mojej klasie ,,Ocenę pracy i dyscypliny podczas zajęć” w celu poprawienia zachowania w klasie.

Wnioski:
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego są przeze mnie realizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu
i metod pracy.
Dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty podwyższając własne kompetencje zawodowe.
Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki.
Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej placówki.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.