X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13218
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Publiczne Gimnazjum
im. Wł. St. Reymonta
w Chynowie

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
BARBARY BUGAJ-GROSZEK
STARAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2007-31.08.2010


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadanie 1
Przypomnienie procedury awansu zawodowego
Zadanie to zrealizowałam poprzez zapoznanie się i przeanalizowanie przepisów prawnych dotyczących uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a w szczególności z: Rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Rozporządzenie MENiS z dn.14.11.2007 roku.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami ( Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli)
Efekty:
• Poprawne ułożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
• Znajomość niezbędnych przepisów prawnych

Zadanie 2
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły
Uczestniczyłam w kursach, szkoleniach i warsztatach m. in.: praca z dzieckiem trudnym, jak formułować wymagania edukacyjne planując proces dydaktyczny zgodnie z nową podstawą programową, standaryzacja sprawdzianów, tworzenie programów dla osób z opinią i orzeczeniem.
Efekty:
• Dostosowywanie prac klasowych do możliwości i umiejętności ucznia, uwzględnianie zaleceń poradni pedagogiczno-psychologicznej
• Właściwe układanie pytań i zadań z uwzględnieniem standaryzacji

Zadanie 3
Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej
W trosce o doskonalenie swojego warsztatu pracy stosowałam metody aktywizujące takie jak: metoda projektów, burza mózgów. Uczniowie również wypełniali proste ankiety oceniające przeprowadzone zajęcia (kosz, walizka, ocena w skali od 1-10). Dla uczniów została stworzona strona internetowa, na której znajdowały się dodatkowe zadania do rozwiązania dla osób chętnych.
Efekty:
• Wyniki ankiet potwierdziły, iż prowadzenie zajęć metodami aktywnymi mobilizuje uczniów do bardziej owocnego uczestnictwa w lekcjach.
• Poprzez realizację metody projektu młodzież uczy się jak współpracować w grupie,
• Uczniowie poprzez rozwiązywanie dodatkowych zadań uczyli się jak właściwie podejść do problemu aby go rozwiązać.

Zadanie 4
Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
Przez cały okres trwania stażu były organizowane społecznie zajęcia dodatkowe, zajęcia te odbywały się dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem lub w stałych terminach. Miały one na celu pracę z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce. Zajęcia dla klas trzecich były prowadzone głównie jako powtórka materiału przed egzaminem gimnazjalnym.
Efekty:
• Zajęcia dla klas trzecich usystematyzowały wiedzę uczniów przed egzaminem.
- Zdobycie przez ucznia klasy drugiej tytułu „TAONA" w Polsko - Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko" (r. szk. 2008/2009 )
• Organizowane zajęcia spotkały się z widocznym zainteresowaniem ze strony uczniów wszystkichklas (co potwierdziła ankieta).
• Dzięki społecznym zajęciom wyrównawczym uczniowie mieli szansę na uzupełnienie brakówi usystematyzowanie wiedzy.
• Zajęcia dodatkowe są okazją do głębszego przekazania wiedzy i utrwalenia jej, co przy tak małej liczbie godzin fizyki jest niezmiernie trudne.

Zadanie 5
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego, końcowa ewaluacja
Przez cały okres stażu starałam się na bieżąco dokumentować dla swoich potrzeb stopień realizacji planu rozwoju zawodowego.
Efekty
• Napisanie sprawozdania z odbytego stażu na podstawie usystematyzowanych dokumentów.

Zadanie 6
Udział młodzieży w innych formach nauki
Zorganizowanie wyjazdów do:
Łódź - wystawa „The Robot zoo" - listopad 2008 rok
Warszawa - „Zabawy z Einsteinem" - październik 2007
Efekty:
• Uczniowie poprzez doświadczenie i zabawę zapoznali się z prawami i zasadami fizycznymi.
• Młodzież dowiedziała się że fizyka i prawa nią rządzące występują otaczającym nas świecie.
• Łatwiejsze przyswojenie wiedzy
• Wzbudzenie w uczniach chęci poznawania nowych informacji z dziedziny fizyki.
• Uświadomienie uczniom, jak wiele zjawisk można wytłumaczyć poprzez zjawiska fizyczne (prawa fizyki).

Zadanie 7
Pełnienie opieki nad uczniami, integracja zespołu klasowego.
W czasie stażu byłam wychowawcą klasy. Starałam się nauczyć swoich wychowanków samodzielności poprzez organizację imprez klasowych, takich jak ognisko, jajeczko, wigilia, kulig, wycieczki. Uczniowie zawsze wywiązywali się z powierzonych zadań. Wspólnie opracowaliśmy scenariusz otrzęsin klas pierwszych (wrzesień 2008), zakończenia roku szkolnego klas pierwszych i drugich (czerwiec 2008) oraz klas trzecich (czerwiec 2009). Starałam się na bieżąco motywować uczniów do nauki oraz aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły.
Efekty
• Młodzież aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach danej imprezy.
• Uczniowie sami wychodzili z inicjatywą
• Nabycie umiejętności zaplanowania i zorganizowania imprezy okolicznościowej
• Na 25 osób w klasie 7 osób otrzymało świadectwo z paskiem oraz ocenę wzorową zachowania


S 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadanie 1
Stosowanie Internetu w pracy
Przez cały okres pracy podczas przygotowywania się do niektórych zajęć korzystałam z portali internetowych i programów edukacyjnych (Hterka.pl, profesor.pl, itp.). Czerpałam pomysły, oraz analizowałam zamieszczone scenariusze zajęć do potrzeb własnych i danej klasy.
Efekty
• Podwyższenie jakości i efektywności mojej pracy
• Podniesienie poziomu i jakości pracy -szkoły poprzez lepszą organizację pracy oraz atrakcyjność
przekazywanej wiedzy.

Zadanie 2
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Korzystając z programu Microsoft Word przygotowywałam różnego rodzaju materiały dydaktyczne:
• pomoce wizualne;
• testy i sprawdziany;
• dodatkowe ćwiczenia;
• karty pracy ucznia;
• scenariusze zajęć;
• dokumentację semestralną
• dokumentację awansu zawodowego.
Dla uczniów został stworzona strona internetowa zawierająca dodatkowe zadania do rozwiązania. Również do podręczników są dołączone płytki zawierające wizualizacje niektórych doświadczeń, uczniowie w ramach pracy w domu korzystali z tych pomocy naukowych.
Efekty:
• Lepsza organizacja pracy nauczyciela
• Uatrakcyjnienie zajęć
• Podniesienie jakości pracy własnej i szkoły

Zadanie 3
Opracowanie prezentacji komputerowych.
Przygotowując się do niektórych zajęć z fizyki opracowywałam za pomocą programu Power Point prezentacje obrazujące dane zjawiska fizyczne.
Efekty:
• Uatrakcyjnienie formy prowadzenia zajęć
• Wykorzystanie czasu w efektywny sposób
• Wzbudzenie zainteresowania u uczniów

S 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Zadanie 1 i zadanie 2
Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami, współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Podczas trwania stażu zostały przeprowadzone lekcje otwarte z fizyki, dotyczące optyki oraz korelacji międzyprzedmiotowej:
fizyka - biologia: Budowa oka. Choroby i wady wzroku, oraz Budowa i funkcje ucha. Razem z nauczycielem biologii starałyśmy się za pomocą doświadczeń z życia codziennego przybliżyć uczniom te dwa narządy.
fizyka - matematyka: Sporządzanie i interpretacja matematyczna wykresów funkcji na przykładzie problemów fizycznych.
Od września 2007 roku do kwietnia 2009 roku pełniłam rolę lidera zespoły przyrodniczego. W związku z tym co roku opracowywałam szczegółowy plany pracy bloku na dany rok szkolny, który uwzględniał metody i formy pracy, przydział zadań poszczególnym członkom, terminy spotkań. W ramach tej pracy były zorganizowane takie imprezy jak: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi. Na spotkaniach analizowaliśmy wyniki egzaminu gimnazjalnego z uwzględnieniem poszczególnych standardów. Podczas regularnych spotkań bloku dzieliliśmy się wiedzą, omawialiśmy własne działania. We wrześniu 2008 roku zostało przeprowadzone badanie bazy wyjściowej uczniów klas pierwszych. Badanie to oraz jego analiza pozwoliła na lepsze zorganizowanie pracy całorocznej w danym oddziale klasowym.
Efekty:
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
• Wzbogacenie warsztatu pracy
• Uczniowie potrafią łączyć wiedzę i umiejętności, zdobyte na innych przedmiotach, z fizyką
• Poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobywanych na różnych przedmiotach, co daje możliwość ponadprzedmiotowego (całościowego) spojrzenia na problemy
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• aktywna współpraca wszystkich członków bloku, co odzwierciedliło się w jakości pracy szkoły i mojej
• Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego, która pozwoliła na ukierunkowanie pracy z klasami trzecimi w celu osiągnięcia przez uczniów wyższych wyników

S 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadanie 1
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych-koła przyrodniczego
Zadanie to zrealizowałam w roku szkolnym 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 (marzec-czerwiec) poprzez przygotowywanie programów pracy z uczniem zdolnych na zajęciach koła zainteresowań oraz na zajęciach wyrównawczych z fizyki. Uczestnicy zajęć rozwijali swoje zainteresowania, a w przypadku zajęć wyrównawczych, doskonalili umiejętność przekształcania wzorów, rozwiązywania zadań oraz przyswajania wiedzy.
Efekty
• udział uczniów w konkursie Lwiątko (§8 ust.2 pkt 1, zadanie 6),
• było podniesienie jakości uczenia się i nauczania
• stworzenie uczniom możliwości uzupełnienia braków z fizyki

Zadanie 2
Opracowanie i wdrożenie punktowego systemu oceniania
Wystawienie oceny zachowania nie jest zadaniem łatwym, dlatego postanowiłam swojej klasie zaproponować jasne i klarowne zasady otrzymania danej oceny. Dla każdego ucznia została stworzona karta, na której były wyszczególnione pozytywne i negatywne działania oraz regulamin który określał zasady przyznawania punktów dodatnich i ujemnych.
Efekty
• Uczniowie samodzielnie zdobywali potwierdzenia niektórych działań
• Uczniowie dzięki jasno postawionym celom uaktywnili swoją działalność na poziomie klasy i szkoły
• Rodzice byli świadomi ewentualnej oceny ucznia
• W związku ze zmianą miejsca pracy system ten nie został wprowadzony w życie

S 8 ust 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadanie 1
Organizowanie wycieczek szkolnych
Podczas organizacji wycieczki szkolnej był tworzony regulamin wycieczki. Wycieczki które były
zorganizowane dla zespołu klasowego to:
Koncert charytatywny „Dar Serca"
Powązki, Muzeum Powstania Warszawskiego
Lipce Reymontowskie
Wola Pieczyska
Efekty:
• Integracja zespołu klasowego
• Ukazanie potrzeby pomocy potrzebującym
• Przybliżenie uczniom historii
• Uczniowie poznają ciekawe miejsca, poszerzają swoją wiedzę.
• Ukazanie potrzeby pamięci o ważnych Polakach

Zadanie 2
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
Uczniowie w ramach prac dodatkowych wykonali prezentacje multimedialne, zestaw do elektrolizy, makiety gwiazdozbiorów i Układu Słonecznego, modele siłomierzy wag i termosów. Zadanie to było również realizowane poprzez przeprowadzanie zajęć dodatkowych omówionych w § 8 ust. 2 pkt 1, zadanie 6.
Efekty:
• Usprawnienie pracy na lekcjach fizyki.
• Zaangażowanie młodzieży w proces wzbogacania bazy dydaktycznej pracowni
• Poprawa wyposażenia pracowni fizycznej.
• Wzbudzenie ciekawości przedmiotem oraz chęci samodzielnego poszukiwania i rozwijania wiedzy

Zadanie 3
Udział we wzbogaceniu pracowni fizycznej
W listopadzie 2008 roku została przeprowadzona lekcja otwarta, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele organu finansującego szkołę. Po lekcji została wśród przybyłych gości przeprowadzona ankieta, która pokazała że prowadzenie lekcji z wykorzystaniem pomocy naukowych jest bardzo korzystne dla uczniów.
Efekty
• Zdobycie kwoty 2000 zł na zakup pomocy naukowych (maszyna elektrostatyczna, mierniki, magnesy, siłomierze, zestaw do demonstracji energii słonecznej, zestaw do elektro statyki)
• Pokazanie swoich umiejętności współpracy z młodzieżą na zewnątrz

Zadanie 5
Pedagogizacja rodziców
W ramach spotkań z rodzicami, podczas pełnienia funkcji wychowawcy, została przeprowadzona pedagogizacja rodziców na temat: Samobójstwa wśród młodzieży, Asertywność, Kształtowanie nawyku systematycznego odrabiania prac domowych.
Efekty:
• Wzrosło zaangażowanie rodziców w życie szkoły.
• Prawidłowy kontakt szkoły z rodzicami uczniów.

S 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadanie 1
Rozwijanie twórczości uczniów
Zadanie to było realizowane zgodnie z opisem w § 8 ust. 2 pkt 1,
zadanie 9

Zadanie 2
Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przestępstwom i patologiom w rodzinie.
Zadanie to realizowałam poprzez przeprowadzanie pogadanek na lekcjach wychowawczych.

Zadanie 3
Współpraca z pedagogiem
Zadanie to realizowałam głównie poprzez analizę opinii z poradni oraz współpracę z pedagogiem szkolnym - wymieniałam informacje na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, ich trudnościach w opanowaniu materiału oraz różnych innych problemach; ustalałyśmy metody postępowania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze; zasięgałam informacji na temat sytuacji uczniów z problemami w nauce, konsultowałam i uzgadniałam sposoby pracy z takimi uczniami; sugerowałam kierowanie uczniów na badania do PPP.
Efekty:
• Podniesienie jakości pracy mojej i szkoły
• Doskonalenie własnej wiedzy na temat zagadnień pedagogicznych
• Indywidualizacja pracy z uczniem
• Poprawne realizowanie zaleceń PPP

Zadanie 4
Współpraca z GOPS w Chynowie.
Od 2005 roku do czerwca 2010 roku wspólnie z nauczycielem techniki opiekowałam się Szkolnym Kołem PCK. W ramach tej pracy były przeprowadzane na Święta Wielkanocne „Gminne Dni Walki z Głodem"
Efekty:
• Przekazanie pozyskanych środków osobom potrzebującym
• Umiejętność organizowania akcji mających na celu pomoc innym
• Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych
• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

Zadanie 5
Współpraca z organem prowadzącym
Co rocznie przy PG w Chynowie jest organizowany Dzień Chynowa. W czerwcu 2008 roku byłam współodpowiedzialna za przeprowadzenie loterii fantowej.
Efekty:
• Uzyskanie dużej kwoty na rzecz szkoły
• Nabycie umiejętności organizacji w zespole

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadanie 1
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczego i edukacyjnego
Dokonałam opisu i analizy dwóch przypadków wychowawczego dotyczącego ucznia, który opuszczał zajęcia oraz edukacyjnego-uczeń mający problem z zapamiętaniem symboli, jednostek oraz wielokrotności fizycznych. zidentyfikowałam problem, sformułowałam prognozę i podałam propozycję rozwiązania problemu.
Efekty:
• Zrealizowałam zaplanowane działania
• Rozwinęłam umiejętność pomocy innym
• Zmniejszyłam deficyty uczniów
• Wykształciłam twórcze poszukiwanie rozwiązań nowych problemów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.