X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13167
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Ewelina Olszewska

Jestem nauczycielem mianowanym z 10-letnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończyłam Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Wychowanie Techniczne z elementami plastyki oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie dający kwalifikacje do nauczania informatyki.
Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2008r. a zakończyłam 31 maja 2011r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borzecinie Dużym.
W czasie trwania stażu zrealizowałam zadania przedstawione w planie rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z ich realizacji przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Plan rozwoju zawodowego opracowałam i zrealizowałam uwzględniając kryteria:
• podmiotowości,
• realności osiągnięcia planowanych celów uwzględniających długość stażu, pracochłonność zadań,
• adekwatności planu do wymogów zarówno ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, jak i warunków rozwoju placówki, w której jestem zatrudniona.
Realizację zadań związanych z planem rozwoju zawodowego podporządkowałam następującym celom:
1. Podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu informatyki i techniki przy wykorzystaniu różnych metod i form pracy;
2. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie i przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
4. Systematyczną pracę z moimi uczniami mającą na celu przede wszystkim wychowanie i edukację.

Wymagania kwalifikacyjne: § 8 ust.2 pkt. 1Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania oraz formy ich realizacji: 1. Staż rozpoczęłam od zapoznania się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, systematycznie pogłębiałam wiedzę poprzez:
• udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, na których pani dyrektor systematycznie informowała nas o procedurach awansu i zmianach w przepisach oświatowych,
• analizę Karty Nauczyciela oraz rozporządzeń MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego,
• korzystanie ze stron internetowych Kuratorium Oświaty, MEN.
• Wniosek o rozpoczęcie stażu, który sformułowałam i złożyłam został przyjęty przez Panią Dyrektor.
• Na początku września 2008 roku sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela, w którym zawarłam zadania stawiane przeze mnie do zrealizowania w trakcie trwania trzyletniego stażu. Plan ten został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Panią Dyrektor.

2. Zredagowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zgromadziłam dokumenty dotyczące realizację mojego planu rozwoju zawodowego i są to różne zaświadczenia, świadectwa, scenariusze.
• Obecnie jestem w trakcie sporządzania opisu, analizy efektów moich działań jako nauczyciela techniki i informatyki w czasie stażu i przed jego rozpoczęciem.

3. Doskonaliłam bazę dydaktyczną swojej pracy:
• W czasie swojej praktyki zawodowej zgromadziłam pokaźną bibliotekę różnych materiałów dydaktycznych tj.: testy i sprawdziany, programy multimedialne do nauki informatyki, techniki i plastyki, poradniki metodyczne do nauczania danych przedmiotów i wychowawcy klasowego, podręczniki, czasopisma komputerowe i plastyczne, scenariusze lekcji i imprez szkolnych.
• Pracownia techniczna została doposażona w plansze z zakresu Wychowania Komunikacyjnego, gry planszowe na temat poruszania się po drodze, makiety i znaki drogowe wykonane przez uczniów na zajęciach technicznych, maszyna do szycia i krosno używane na zajęciach z włókiennictwa, pokazy multimedialne wykorzystywane na lekcjach techniki pt. „Metale wokół nas”, „Tworzywa sztuczne”, „Papier”, „Alternatywne źródła energii”, „Recykling”.
• Pracownia komputerowa doposażona została w plansze dotyczące budowy zestawu komputerowego i funkcji klawiatury, uczniowie opracowali i wykonali gazetki na temat: zestawu komputerowego, zasad bezpiecznego poruszania się w Internecie, wirusy komputerowe, pokazy multimedialne pt „Budowa komputera”, „Excel i jego funkcje”, „Unia Europejska”, „Klawiatura i jej funkcje”, „Pulpit moje miejsce pracy”.
• Gromadziłam filmy VHS, DVD dotyczące problemów współczesnej młodzieży, które były wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna na godzinach wychowawczych.

5. Doskonalenie metod pracy:
• Na lekcjach techniki i plastyki często korzystałam z programów multimedialnych i filmów wyświetlanych przy pomocy rzutnika. Prowadziłam zajęcia przy pomocy metod aktywizujących tj. burza mózgów, drzewo decyzyjne, metoda symulacyjna, plakatu, metaplanu.
• Uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez nauczycielki matematyki oraz plastyki, po których omawiane były wykorzystane metod pracy i osiągnięte cele.
Samokształcenie oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy
• W trakcie stażu poprzez samodzielne, refleksyjne studiowanie literatury pedagogicznej doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.

6. Samokształcenie oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy:
• W trakcie stażu poprzez samodzielne, refleksyjne studiowanie literatury pedagogicznej doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.

7. Brałam udział w warsztatach, seminariach, szkoleniach związanych ze specyfiką nauczanego przedmiotu:
- konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki OEIiZK,
- „Metody pracy z dziećmi sprawiającymi szczególne problemy wychowawcze”,
- „Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez zastosowanie optymalnych czynników wpływających na rozwój ich osobowości”,
- „Ocenianie kształtujące szansą na efektywne uczenie”,
- „Nauczanie hybrydowe w oparciu o serwis http://edukacja.helion.pl i podręczniki Informatyka Europejczyka”,
- konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki OEIiZK,
- „Magia Świąt”,
- „Wprowadzenie do pedagogiki zabawy cz. 1”,
- „Metody aktywne pracy z grupą.

8. Udział w warsztatach i kursach adekwatnie do potrzeb nauczyciela szkoły:
- „Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej cz. I i II”,
- „Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania”,
- „Organizacja pracy szkoły zgodnie z nową podstawą programową”,
- „Skuteczne metody pracy z uczniami o niskiej motywacji”.

9. Prowadzenie pracy wychowawczej:
• Systematycznie współpracowałam z rodzicami podczas zebrań i dni otwartych oraz w trakcie rozmów telefonicznych dzięki czemu zebrałam informacje o sytuacji rodzinnej moich wychowanków,
• Opracowałam plany pracy wychowawczo-opiekuńczej dla klas, w których byłam wychowawcą, przedstawiłam cele moich działań rodzicom podczas wywiadówek,
• Opiekowałam się uczniami podczas różnych imprez klasowych i szkolnych:
- Święto szkoły,
- wróżby andrzejkowe,
- wigilie klasowe,
- dyskoteki szkolne,
- wyjazdy szkolne.
• Systematycznie współpracowałam ze szkolnym pedagogiem w sytuacjach problemowych pojawiających się w klasie a także dotyczących pracy z uczniami mającymi opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
• Opracowałam dwa programy nauczania techniki z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb uczniów mających specyficzne trudności w nauce.

10. Pełniłam dodatkowe funkcje w szkole:
- pracowałam na świetlicy szkolnej, gdzie organizowałam dzieciom czas pozalekcyjny poprzez gry i zabawy sportowe na placu zabaw, boisku i hali sportowej, prowadzenie zajęć komputerowych z podziałem na grupy wiekowe, pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w wykonywaniu prac plastycznych,

- współorganizowałam zimowy wypoczynek dzieci na terenie szkoły,
- realizuję edukację ekologiczną poprzez udział w corocznych akcjach „Sprzątania Świata” oraz szerokie omawianie tematów ekologicznych w klasie V na lekcjach techniki,
- przygotowuję uczniów klas IV z zagadnień wychowania komunikacyjnego i wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego przeprowadzam egzamin na kartę rowerową.

Wymagania kwalifikacyjne: § 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania oraz formy ich realizacji:
1. Korzystałam w swojej pracy z technologii komputerowej i informacyjnej min. do:
• opracowania kryteriów oceniania, planów wynikowych, testów, prac kontrolnych, sprawdzianów, regulaminów konkursów, scenariuszy lekcji,
sprawozdań, ankiet, ulotek, plakatów informujących o planowanych konkursach, spotkaniach, kiermaszach,
• korzystałam z programu Świadectwa Optivum podczas pisania świadectw końcowo rocznych.
• korzystałam z Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno – wychowawczej, a w szczególności z portalu edukacyjnego www.dzieckowsieci.pl do przeprowadzenia cyklu spotkań na temat cyberprzemocy na godzinach wychowawczych i informatyce,
• korzystałam z Internetu do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami na portalach edukacyjnych.

2. Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania technologii komputerowej i informacyjnej poprzez:
- udział w konferencjach metodycznych z dziedziny informatyki, czytałam czasopisma komputerowe,
- przygotowałam ankiety dotyczące zagadnień ewaluacji,
- przygotowałam druki do dedykacji książkowych oraz dyplomy dla uczniów za szczególne wyniki w nauce,
• samodzielne pogłębiałam wiedzę nt prawa oświatowego – śledziłam wszystkie zmiany w przepisach prawa, zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
• poznałam nowe programy komputerowe tj. Zajączek, Scratch, CorelDraw, język html.
• szukałam aktualnych informacji w Internecie na stronach:
- www.menis.gov.pl,
- www.znp.edu.pl,
- www.profesor.pl,
- www.literka.pl,
- www.awans.net,
- www.edux.pl.

3.Systematycznie odbywały się zajęcia komputerowe pozalekcyjne, na których:
• wykorzystane zostały zasoby pracowni komputerowej do rozwijania zainteresowań uczniów oraz mogli oni nadrobić zaległości w nauce wynikające z różnych przyczyn,
• uczniowie pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą technologii informacyjnej poprzez programowanie własnej gry, strony internetowej, obróbki zdjęć, tworzenie pokazów multimedialnych.

Wymagania kwalifikacyjne: § 8 ust.2 pkt. 3
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć otwartych

1. Zadania oraz formy ich realizacji: Praca na rzecz rady pedagogicznej:
• aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach rady pedagogicznej,
• opracowałam i udostępniłam innym nauczycielom plan wychowawczy klasy na poziomach od IV do VI, udostępniłam opracowane scenariusze zajęć wychowawczych,
• uczestniczyłam w zajęciach otwartych przeprowadzonych przez koleżanki, po których analizowałyśmy scenariusze, omawiałyśmy przebieg lekcji, wymieniałyśmy się spostrzeżeniami i wnioskami.
• przeprowadziłam otwarte zajęcia komputerowe z grupą przedszkolaków „Zabawy z myszką”, w których uczestniczyły nauczycielki przedszkola.

2. Dzieliłam się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie trwania kursów i warsztatów z innymi nauczycielami:
• w czasie rady pedagogicznej wspólnie z panią E. Mastalerz zaprezentowałyśmy materiały i poznane na szkoleniu sposoby na temat: „Skuteczne metody pracy z uczniami o niskiej motywacji”,
• oraz wspólnie z panią B. Świątek szeroko omówiłyśmy warsztaty nt. „Metod pracy z dziećmi sprawiającymi szczególne problemy wychowawcze” i „Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez zastosowanie optymalnych czynników wpływających na rozwój ich osobowości”,
• służyłam pomocą innym nauczycielom w posługiwaniu się technologią informacyjną.

3. Wykorzystywanie doświadczenia zawodowego w pracy szkoły:
- prowadziłam społecznie dla pracowników szkoły kurs obsługi komputera i wykorzystania programów komputerowych w ich pracy,
- przygotowywałam zaproszenia oraz kartki bożonarodzeniowe i wielkanocne dla instytucji zaprzyjaźnionych z naszą szkołą.

Wymagania kwalifikacyjne: §8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania oraz formy ich realizacji:
1. Pracowałam w zespołach zadaniowych:
- uczestniczyłam w zespole nauczycieli uczących w danej klasie,
- brałam udział w pracach zespołu przedmiotowego,
- przewodniczyłam zespołowi przedmiotów artystycznych,
- pracowałam w komisjach podczas sprawdzianów szóstoklasisty,
- pracowałam w zespole ds. ewaluacji,
- brałam udział w festynach podczas Gminnego Dnia Dziecka,
2. Współpraca w organizacji akcji szkolnych i konkursów:
• przygotowywanie grupy uczniów do udziału w mazowieckim konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”, w którym jeden z moich podopiecznych zajął I miejsce w kategorii wiekowej klas IV-VI.
• przygotowałam kilka kiermaszów z pracami wykonanymi przez uczniów na zajęciach artystycznych w czasie zebrań z rodzicami i okazjonalnych spotkaniach z mieszkańcami naszej gminy,
• przygotowałam akademie: Święto Edukacji Narodowej, Wielkanocne tradycje,
• wspólnie z panią E. Mastalerz opracowałyśmy i wykonałyśmy informator dla rodziców i uczniów pt. „Wpływ mediów, komputera i Internetu na rozwój dziecka”.

3. Organizowanie różnych form pomocy uczniom oraz praca z uczniami zdolnymi:
• w ramach pomocy koleżeńskiej w klasie zorganizowałam douczanie uczniów mających trudności w nauce przez uczniów zdolnych, co zaowocowało wzrostem poziomu nauki w tej klasie,
• w czasie cotygodniowych dyżurów służyłam indywidualną konsultacją uczniom w lepszym zrozumieniu zagadnień technicznych i komputerowych,
• prowadziłam społecznie zajęcia artystyczne dla uczniów uzdolnionych plastycznie.

4. Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji:
.• Organizowanie różnych imprez i konkursów szkolnych:
- uroczystość ukończenia szkoły przez klasę VI,
- akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- akademia „Wielkanocne tradycje”,
- współorganizator konkursów plastycznych: „Bohater AK Grupy Kampinos w oczach dziecka”, „Najpiękniejsze zakątki Puszczy Kampinoskiej”, komiks „Bezpieczna droga do szkoły”, palma i stroik wielkanocny, „Taniec motyli”,
- współorganizowanie wycieczki klasowej do Józefowa,
- zorganizowanie wycieczki klasowej do Parku Jurajskiego w Bałtowie,
- zorganizowanie wycieczki do Ogrodu Botanicznego w Powsinie i kina 3D Imax,
- współorganizowanie wyjazdów na cykl filmów edukacyjnych „Nowe Horyzonty”.
• sprawowałam opiekę na dyskotekach i imprezach szkolnych.

5. Uczestniczyłam razem z uczniami w akcjach charytatywnych tj.:
- Góra Grosza,
- zbieranie nakrętek,
- PCK,
- zbieranie baterii.

Wymagania kwalifikacyjne: §8 ust. 2 pkt.4 f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Zadania oraz formy ich realizacji:
1. Opublikowanie w portalu internetowym „Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego”:
• przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu i przesłałam go na stronę internetową www.edux.pl
Opublikowanie scenariusza zajęć z techniki:
• opracowałam scenariusz lekcji w klasie V „Rzuty prostokątne brył” i przesłałam go na stronę internetową www.edux.pl.
3. Opracowanie i opublikowanie szkolnej strony WWW:
• napisałam stronę internetową szkoły i zamieściłam ją w Internecie.
4. W 2009 roku otrzymałam nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
5.W 2010 roku otrzymałam nagrodę samorządową za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.