X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13143
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty

Przedszkole Publiczne nr 55
w Opolu

Sprawozdanie
z realizacji
Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty

Opole 2011


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Miejsce pracy:
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola:
Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. – 31.05.2011 r.

Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Z dniem 01.09.2010 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na nauczyciela kontraktowego. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Panią dyrektor przedszkola. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o podstawę prawną:
1. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) - rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593 – obowiązuje od 8 grudnia 2004 r.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.


1. & 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki w której nauczyciel odbywa staż.

Pierwszym podjętym krokiem było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu. Następnie wraz o opiekunem uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i został podpisany kontrakt. We wrześniu zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela jak:

- Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Ustawa o systemie oświaty.
- Karta Nauczyciela,

Zapoznałam się również z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi pracy placówki oświatowej jak:
- Statut Przedszkola,
- program wychowawczy,
- podstawa programowa,
- programu rozwoju placówki na lata 2010-2012
- plan roczny przedszkola,
- podstawowe zasady BHP,
- dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć),
- plan pracy rady pedagogicznej na rok 2010/2011,
- programy autorskie dopuszczone do użytku na terenie Publicznego Przedszkola nr 55 w Opolu.

W celu dostosowania swoich działań do potrzeb przedszkola przeanalizowałam wspólnie z opiekunem stażu – we wrześniu 2010r. - Plan Rozwoju Przedszkola oraz zadania planu rocznego na rok przedszkolny 2010/2011. Zapoznałam się ze swoimi obowiązkami – zadaniami programowymi i dodatkowymi. Poznałam Statut i Regulamin Przedszkola, Podstawę Programową oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Znam podstawy funkcjonowania i zakres kompetencji takich organów Przedszkola jak: dyrektor, Rada Pedagogiczna.
Rozpoczynając staż jako nauczyciel wychowawca grup dzieci (3- 4- i -5 letnich), zapoznałam się z obowiązującą dokumentacją oraz z zakresem czynności nauczyciela.
Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (dzienniki zajęć). Pomagałam prowadzić dokumentację pracy wychowawczo – dydaktycznej (miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji dziecka, dokumentację współpracy z rodzicami). W trakcie stażu prowadziłam również własną dokumentację zawierającą zaświadczenia i potwierdzenia zajęć, szkoleń, przedszkolnych imprez oraz scenariusze zajęć, które prowadziłam i na których byłam jako obserwator. Uczestniczyłam w szkoleniu bhp i posiedzeniach Rady Pedagogicznej zgodnie z planem posiedzeń oraz zapoznałam się ze sposobem sporządzania protokołu z Rad Pedagogicznych.
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, wicedyrektora, opiekuna stażu i koleżanek, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z małymi dziećmi.
Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której odbywałam staż z pewnością wzbogaciło moją wiedzę dotyczącą prawa oświatowego, a to z kolei wpłynęło na moją lepszą pracę w przedszkolu.


& 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

Pracując w roku szkolnym 2010/2011 w grupach dzieci 3, 4 i 5 letnich przeanalizowałam podstawę programową i zapoznałam się z przyjętym w placówce programem wychowania przedszkolnego ,,Od przedszkolaka do pierwszaka” oraz kartami pracy, w grupie dzieci 3 letnich „Żabki” - „Wesołe Przedszkole 3-latka”, w grupie dzieci 4 letnich „Biedronki” – „ABC czterolatka” i w grupie dzieci 5 letnich „Chmurki” – „Razem w przedszkolu”. Plany pracy realizowałam w oparciu o powyższe programy dopuszczone do użytku w przedszkolu. W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia przeprowadzane przez opiekuna stażu według ustalonego harmonogramu oraz gromadziłam scenariusze tych zajęć. Przez okres trwania stażu raz w miesiącu opracowywałam scenariusze zajęć, które przeprowadzałam w obecności opiekuna stażu lub/i dyrektora przedszkola bądź zastępcy pani dyrektor. Zajęcia były poprzedzone rozmową z zastępcą dyrektora i opiekunem stażu, a po zajęciu były analizowane zamierzone i osiągnięte cele. Systematycznie korzystałam z konsultacji z opiekunem stażu, jak również z chętnie udzielanej pomocy i rad, innych koleżanek i kolegi z pracy. Konsultacje odbywały się na terenie przedszkola oraz drogą elektroniczną. Dotyczyły one wszystkich aspektów mojej pracy. Korzystałam również z konsultacji poza placówką przedszkola. Konsultacji udzielała mi Pani Joanna Mochnacz metodyk z Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Do zajęć starałam się dobrze przygotować wykonując pomoce dydaktyczne (ilustracje, napisy, wycinanki, plansze, stroje), opracowując scenariusz zajęć konsultowałam go wcześniej z opiekunem stażu pod względem doboru metod, technik stosowanych na zajęciach i wyboru tematyki zajęć. Poznałam zasady prowadzenia zajęć podczas rozmów i omawiania konspektu po zajęciach oraz konsultacji.
Opracowałam scenariusze i przeprowadziłam 9 działań edukacyjnych w obecności opiekuna stażu lub/i dyrektora przedszkola. Omawiane były cele, przebieg zajęcia i stosowane metody oraz formy.
Pierwsze zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się we wrześniu 2010 r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 4- letnich „Biedronki” pt. „Moja planeta ziemia”. Dotyczyło kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego oraz uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, grożących życiu ludzi spowodowanych dewastacją najbliższego środowiska przyrodniczego. Wykorzystałam pomoce dydaktyczne w formie zdjęć udostępnionych z Internetu, które ujęłam w prezentacji multimedialnej i zaprezentowałam dzieciom. Uważam, że cel zajęcia został osiągnięty ponieważ, zachęciłam dzieci do wzięcia udziału w ogólnoświatowym Dniu Sprzątania Świata i rozumiały znaczenie tej akcji dla Życia na Ziemi.
Drugie zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się w październiku 2010 r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 4- letnich „Biedronki” pt. „Dary jesieni”. Dotyczyło doskonalenia umiejętności liczenia do 3, umiejętności uważnego słuchania ,rozwijania inwencji twórczej dziecka, doskonalenie sprawności i aktywności ruchowej. Uważam, że cel zajęcia został osiągnięty ponieważ, dzieci poprawnie liczyły do 3, uważnie słuchały opowiadania o jeżyku i poprawnie odpowiadały na pytania zadane przez nauczyciela, kreatywnie ulepiły z plasteliny jabłka, które nosił na kolcach jeżyk wykonany z ziemniaka. Dzieci przypomniały sobie zasady zdrowego żywienia i zrozumiały jak ważne jest to dla ich zdrowia.
Trzecie zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się w listopadzie 2010 r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 5- letnich „Chmurki” pt. „Andrzejkowe wróżby”. Dotyczyło zapoznania dzieci ze zwyczajami andrzejkowymi. Cele zajęcia zostały osiągnięte ponieważ, dzieci poznały obyczaje, które wiążą się z „Andrzejkami”, poznały wróżby jakie towarzyszą temu zwyczajowi. Wzbogaciły słownictwo o wyrażenia związane z tradycją, obyczajami i obrzędami regionalnymi naszego regionu.
Czwarte zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się w grudniu 2010 r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 5- letnich „Chmurki” pt. „Zimowe zabawy”. Dotyczyło kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Cele zajęcia zostały osiągnięte ponieważ, dzieci wiedziały jaki strój pasuje do zimowej pory roku, a jaki do innych pór roku. Potrafiły nazwać części ubrań i skompletować strój zimowy jak również określić miejsca, w których można bawić się bez narażania życia swojego i kolegów. Wykonały także pracę plastyczną, w której w rytm muzyki robiły kredkami kropki na kartce, a bałwanka przykleiły z samych kółek. W trakcie wykonania pracy zwracałam uwagę na prawidłowy chwyt narzędzia (kredka), co pozwoli dzieciom w szkole prawidłowo trzymać pióro.
Piąte zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się w styczniu 2011 r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 5- letnich „Chmurki” pt. „Moja rodzina”. Dotyczyło rozwijania zainteresowania życiem najbliższych członków rodziny oraz utrwalenie i sprawdzenie posiadanych przez dzieci wiadomości o rodzinie. Uważam, że cel zajęcia został osiągnięty, ponieważ dzieci znają stosunek pokrewieństwa w rodzinie, znają role społeczne pełnione przez członków rodziny, swobodnie wypowiadają się na temat własnej rodziny, wymieniają członków swojej najbliższej rodziny. Potrafią podać swój adres zamieszkania i wiedzą dlaczego powinny go znać.
Szóste zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się w lutym 2011 r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 5- letnich „Chmurki” pt. „Środki lokomocji”. Dotyczyło rozpoznawania i nazywanie dźwięków występujących w dużym mieście, np. sygnał karetki, klaksonu, pociągu, tramwaju, motoru, samolotu, statku, warkot silnika samochodu, wzbogacenia czynnego słownictwa o nazwy środków lokomocji oraz rozpoznawania i nazywania wybranych pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych. Moim celem było rozwijanie aparatu słuchowego u dzieci. Ponieważ dzieci prawidłowo rozpoznawały odgłosy wydawane przez niektóre środki transportu, naśladują odgłosy pojazdów cel został osiągnięty, jednak nadal będę stosowała podobne ćwiczenia. Przedszkolaki rozpoznają i nazywają pojazdy lądowe, wodne i powietrzne, odtwarzają charakterystyczne odgłosy wydawane przez: samochód, pociąg, samolot, statek.
Siódme zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się w marcu 2011 r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 5 letnich „Chmurki” pt. „Rodzina paluszków”. Dotyczyło ćwiczenia nazw palców, ćwiczenia samodzielnego przedstawienie się, doskonalenie orientacji w schemacie ciała, utrwalenie nazw palców dłoni, przeliczanie liczebnikami porządkowymi, kształtowanie mięśni narządów mowy, ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia w odrysowywaniu konturów. Uważam, że cel został osiągnięty, ponieważ dzieci prawidłowo nazywają palce po kolei, potrafią zgodnie bawić się w grupie, potrafią przed całą grupą zaprezentować się, przedstawić i pokazać wymyślony przez siebie gest.
Ósme zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się w kwietniu 2011 r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 5- letnich „Chmurki” pt. „Wesołe zabawy na łące”. Dotyczyło kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania, wspomaganie rozwoju mowy dzieci, rozwijanie muzykalności i rytmiki. Uważam, że cel został osiągnięty, ponieważ dzieci potrafi ruchem naśladować zwierzę, opowiedzieć o czym mówi wiersz, współdziałać w zespole, planować pracę, dzielić się zadaniami, rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na łące, potrafi zagrać na instrumencie.
Dziewiąte zajęcie jakie przeprowadziłam odbyło się w maju 2011 r. Zajęcie zostało przeprowadzone w grupie dzieci 5- letnich „Chmurki” pt. „W tajemniczej krainie książki”. Dotyczyło budzenia u dzieci zainteresowań czytaniem warunkującym możliwość poznania literatury dziecięcej, pomagania dzieciom w przygotowaniu do czytania. Uważam, że cel zajęcia został osiągnięty, ponieważ dzieci potrafiły wypowiedzieć się na temat bohaterów bajek, dzieliły wyrazy na sylaby, słuchały wypowiedzi innych, zadawały pytania w sposób zrozumiały.

W trakcie całego roku, oprócz wykonywania wszystkich obowiązków, które dotyczyły grup w których pracowałam, pomagałam także wychowawcom grup dzieci 4- i 5- letnich oraz innym nauczycielom w organizacji lub/i przeprowadzeniu uroczystości oraz innych inicjatyw w przedszkolu:
W październiku 2010 r., wspólnie z grupą dzieci 5 letnich „Chmurek” byłam w teatrze Lalek na spektaklu pt. „ Śpiąca Królewna”.
W październiku 2010 r., w grupie dzieci 3 letnich w „Świerszczach” odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka, pomagałam w przygotowaniu dekoracji sali jak również odpowiedzialna byłam za wykonanie zdjęć w trakcie pasowania.
W październiku 2010 r., Pasowanie na Przedszkolaka odbyło się również w grupie dzieci 3 letnich w „Żabkach”, gdzie odpowiedzialna byłam wykonanie zdjęć w trakcie pasowania. W listopadzie 2010 r., pomagałam w trakcie zajęć otwartych, dotyczących andrzejkowych wróżb, w grupie dzieci 4 letnich w „Biedronkach”.
W listopadzie 2010 r. pomagałam koleżanką z grupy Świerszczy wykonać jesienną dekorację sali.
W grudniu byłam współprowadzącą w grupie dzieci 3 letnich „Świerszcze”, spotkania z Mikołajem i Śnieżynką. Wcieliłam sie w rolę na Śnieżynki i pomagałam Mikołajowi przy wręczaniu paczek dzieciom. Ponieważ to było pierwsze przedszkolne spotkanie z Mikołajem dla tych dzieci miałam możliwość obserwacji jakie emocje towarzyszyły dzieciom w tej uroczystości. Dzieci bez oporów występowały przed rodzicami i gośćmi, a postać Mikołaja i Śnieżynki wzbudzała u nich radość i uśmiech na ustach.
W styczniu w grupie dzieci 5 letnich „Chmurki” brałam udział w „Dniu Babci i Dziadka”. Moim pomysłem było nakręcenia krótkich wypowiedzi dzieci dotyczących Babci i Dziadka. Następnie owe wypowiedzi połączyłam w kilku minutowy filmik, który zaprezentowałam Babciom i Dziadkom w dniu ich święta. Wzbudziło to wśród gości duże zaskoczenie i radość móc usłyszeć, jak dzieci wypowiadają się o swoich najbliższych.
W lutym 2011 r. z jednym chłopcem z grupy dzieci 5 letnich „Chmurki”, reprezentowałam przedszkole na konkursie recytatorskim „Białe wierszowanie” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Miałam możliwość obserwacji tak dużej imprezy, co pomoże mi kiedyś w organizacji podobnego przedsięwzięcia w mojej placówce.
W marcu 2011 r., brałam udział w święcie obchodzonym w naszym przedszkolu w tzw. „Wodzeniu Niedźwiedzia”, byłam wcielona w rolę strażaka.
W marcu, brałam również udział w spotkaniu w rodzicami, które odbyło się w grupie dzieci 4 letnich w „Biedronkach”.
Wraz z koleżanką z grupy dzieci 4 letnich „Biedronki” zorganizowałyśmy, dla całego przedszkola „ Pierwszy Dzień Wiosny”. Uczestniczyłam w przygotowaniu dzieci do występów oraz byłam odpowiedzialna za oprawę muzyczną uroczystości. Dało mi to możliwość zapoznania się z przedszkolną aparaturą nagłaśniającą, co umożliwi mi pomoc koleżankom w organizacji następnych uroczystości.
W marcu zorganizowałam zajęcie, które przeprowadzone zostało dla całego przedszkola, było to zajęcie pt. „Praca strażaka”. Zaproszony przeze mnie strażak z Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu odwiedził naszą placówkę, opowiedział dzieciom o zawodzie strażaka, o niebezpieczeństwie jakie się z nim wiąże oraz pokazał dzieciom strój strażaka, kask i podręczny sprzęt.
W maju zrealizowany został ciąg dalszy zajęć o zawodzie strażaka. Do placówki ponownie zaproszeni zostali strażacy, którzy przyjechali wozem strażackim i prezentowali dzieciom sprzęt, który się tam znajduje, opowiadali o swoim zawodzie, o niebezpieczeństwie pożaru i jak się wtedy zachować.
W kwietniu 2011 r., reprezentowałam przedszkole wraz w grupą dzieci 5 letnich „Chmurki” na VIII Wiosennej Paradzie Przedszkolaków”, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Wraz z dziećmi przygotowałam krótki występ słowno- muzyczny, który został przedstawiony w bibliotece.
W kwietniu 2011 r., reprezentowałam przedszkole wraz z grupą dzieci 5 letnich „Chmurki” w konkursie plastycznym „Muzyka pędzlem malowana”, które organizowało Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu. Przygotowując dzieci do tego konkursu dałam im możliwość przeżywania muzyki poważnej i zrozumienia jej przekazu.

W kwietniu przeprowadziłam zajęcie w grupie dzieci 5- letnich „Chmurki” pt. „Wiosenna łąka” zajęcie związane z nowym program „Optymistyczne Przedszkole” dla wychowania przedszkolnego. Dotyczyło wiosennej łąki i zwierząt, które na niej mieszkają. Dzieci wykonywały wiosenne kwiaty, tworzyły własną łąkę, bawiły się animacyjną chustą i zamieniały się w owady mieszkające na łące – miały pomalowane twarze. Ponadto zostały wdrążone w nowy program „Optymistyczne Przedszkole”, w którym nasze przedszkole stara się uzyskać certyfikat.
W maju 2011 r., wraz z koleżanką z grupy dzieci 5 letnich „Chmurki”, przygotowałyśmy między przedszkolną uroczystość tzw. „Dzień Niezapominajki”. Odpowiedzialna byłam za wykonanie dekoracji oraz opiekowałam sie dziećmi.
W maju wraz z grupą dzieci 5 letnich „Chmurki” kibicowaliśmy starszym grupom na Między przedszkolnej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków. Dzieci miały możliwość obserwacji swoich kolegów w czasie zmagań sportowych. Było to dla nich małym przygotowaniem do takich zmagań w przyszłym roku szkolnym. Natomiast ja zorientowałam sie jakie dyscypliny będę mogła ćwiczyć z dziećmi na zajęciach ruchowych przez cały rok aby osiągnęły sukces i godnie reprezentowały przedszkole.
W maju 2011 r., wraz z koleżanką z grupy dzieci 5 – letnich „Chmurki”, brałam udział w Programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej: „Czysta powietrze wokół nas”, moim zadaniem było przeprowadzenie kierowanej rozmowy z dziećmi na temat „Jak się czuję, kiedy dymi papieros? ”.
Przygotowywałam także pomoce dydaktyczne, gazetki informacyjne dla rodziców, zmieniałam wystrój Sali w zależności od pory roku. Uczestniczyłam w dekoracji placówki z okazji różnych uroczystości przedszkolnych między innymi; święta Bożego Narodzenia, bal karnawałowy, powitanie wiosny, Dzień Mamy, święto rodziny.

Udoskonalałam swój warsztat pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji własnych. Uczestniczyłam w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach, kursach zorganizowanych na terenie placówki w ramach WDN przewidzianych na rok szkolny 2010/2011, jak i poza nią w ośrodkach metodycznych:
We wrześniu 2010 r., brałam udział w szkoleniu: „Obowiązki nauczyciela w świetle nowej podstawy programowej”. Dało mi to możliwość wykorzystywania podstawy programowej przy pisaniu planów miesięcznych jak również przy wypełnianiu kart obserwacyjnych dzieci.
W październiku 2010 r., brałam udział w szkoleniu: „ Ewaluacja”. Poznałam zasady działania ewaluacji na terenie placówki. Szkolenie uważam za bardzo korzystne, ponieważ po zakończonym działaniu można sprawdzić czy zamierzone działa przyniosło przewidywany efekt.
W listopadzie 2010 r., brałam udział w szkoleniu: „ Komunikacja interpersonalna”. Odbyło się w ośrodku w Turawie, trwało 2 dni dzięki czemu mogłam poznać lepiej nowe koleżanki z pracy i zintegrować się z nimi. Bardzo dużo nowych treści zostało przedstawionych dotyczących komunikacji z innymi ludźmi. Uważam, że w pełni wykorzystałam to szkolenie na potrzeby własne. Mam bardzo dobre stosunki ze wszystkimi pracownikami w placówce, jak również z dziećmi. Pracownicy na mnie nie narzekają, a dzieci mnie bardzo lubią.
W grudniu 2010 r., brałam udział w szkoleniu: „ Ruch rozwijający Weroniki Sherborne”.
Po ukończeniu tego kursu mogłam wzbogacać swoje zajęcia o elementy tej metody, co podnosiło atrakcyjność moich zajęć organizowanych dla dzieci.
W lutym 2011 r., brałam udział w szkoleniu: „W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku”.
Szkolenie to pomogło mi zorganizować zajęcia dla dzieci, które zwróciły ich uwagę na ginące gatunki zwierząt. Wykorzystałam w tych zajęciach materiały, które otrzymałam na szkoleniu. Wzbogaciły one mój warsztat pracy jako początkującego nauczyciela.
W marcu 2011 r., brałam udział w szkoleniu: Nowa Era „Czy przedszkole może być fascynujące? Jak rozwijać dzieci wielointeligentnie, by osiągały sukces w życiu codziennym?”. Na szkoleniu poznałam nowe przewodniki, które będzie można wykorzystać w pracy z dziećmi. Wzbogaciłam również swoja wiedzę o nowe metody i formy pracy z dzieckiem mniej zdolnym jak i z dzieckiem wybitnie uzdolnionym, co wykorzystam w pracy z dziećmi.
W kwietniu 2011 r., brałam udział w szkoleniu: „Na co dzień i od święta w przedszkolu – wspieranie holistycznego rozwoju dziecka”. Szkolenie wzbogaciło mój warsztat pracy o wiedzę z zakresu metod integracyjnych, działań twórczych z wykorzystaniem gazet, zabaw muzyczno – dramatycznych stymulowanych i inspirowanych muzyką i słowem, działań pobudzających wyobraźnię i kształtujących świadomość własnego ciała. Zdobytą wiedzę pomoże mi w organizowaniu świąt przedszkolnych i rozwijaniu kreatywności u dzieci.
W kwietniu 2011 r., brałam udział w szkoleniu: „Wiklina papierowa – dla każdego”
Wzbogaciłam swoje umiejętności plastyczne o nowa technikę plastyczną, która pozwoli mi tworzyć elementy dekoracyjne. Pewne elementy będę mogła wykorzystać na zajęciach technicznych z dziećmi.
W kwietniu 2011 r., brałam udział w szkoleniu: WSIP „Indywidualne potrzeby dziecka czyli nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej”. Szkolenie wzbogaciło mnie o wiedzę i wyczuliło jak ważne są indywidualne potrzeby każde dziecka. Po szkoleniu mam większą świadomość i bardziej zwracam uwagę na każde dziecko z osobna i na jego indywidualne potrzeby, które różnią się od potrzeb innych dzieci.
W maju 2011 r., brałam udział w szkoleniu: Nowa Era „ Zajęcia muzyczno – rytmiczne usprawniające funkcje percepcyjno – motoryczne w edukacji przedszkolnej”. Zabawy z tego szkolenia wykorzystywałam w codziennych zabawach i zajęciach z dziećmi. Pogłębiłam swoją wiedzę z tej dziedziny co pozwoliło mi uatrakcyjniać zabawy z przedszkolakami i usprawniać ich małą motorykę.

Pogłębiałam swoją wiedzę studiując także literaturę fachową.
W swojej pracy edukacyjnej wykorzystałam wiedzę z zakresu literatury zawodu takiej jak :
- „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
- „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym” R. Więcek
- „W co się bawić z dziećmi’ M. Bogdanowicz
- „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych” J. Andrychowskiej-Biegacz
- „Tańce integracyjne w pracy z grupą” część I i II Leszek Gęca
- „Każde dziecko to potrafi” Ursula Barff, Inge Burkhardt, Jutta Maler
- „Zabawy plastyczne” Laura C. Martin
- ,,Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik
- ,,Dziecko aktorem” B. Forma
- ,,Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” H. Kruk

W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania (strona internetowa: http://www.publikacje.edux.pl/przeslij.php), jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Na bieżąco śledziłam również propozycje zadań i scenariuszy lekcji, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
•www.eduseek.ids.pl
•www.pwn.com.pl
•www.interklasa.pl,
•www.wsip.com.pl
•www.publikacje.edux.pl
•www.scholaris.pl
•www.szkolnictwo.pl
•www.profesor.pl
•www.literka.pl
•www.awans.net
•www.men.waw.pl
Swoje umiejętności multimedialne wykorzystywałam również na zajęciach z dziećmi, ilustrując omawiane konkretne sytuacje oraz przedstawiając babciom i dziadkom film z wypowiedziami wnucząt.

Będąc nowym nauczycielem w przedszkolu starałam się tworzyć miłe, ciepłe i przyjazne środowisko w procesie wychowania. Zachęcić dzieci do rozwijanie własnej aktywności twórczej i pogłębiania zainteresowań własnych poprzez udział w zabawach i imprezach przedszkolnych. Zwracałam uwagę dzieci na dostrzeganie zaistniałych konfliktów w grupie i wspólne ich rozwiązywanie. Na bieżąco realizowałam zadania opiekuńcze i wychowawcze ujęte w planie pracy w trzech grupach wiekowych. W grupie dzieci 5- letnich przeprowadzałam obserwację końcową dzieci i prowadziłam pracę wyrównawczą. Wprowadzałam dzieci w świat poezji oraz poprawnej polszczyzny poprzez codzienne czytanie im bajek, wierszy i opowiadań. Dbałam o poszerzanie zasobu słownictwa dzieci i kulturalne wysławianie się. Systematycznie współpracowałam z rodzicami informując ich o postępach i zachowaniu się dzieci w ramach dni konsultacji.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki z pewnością wzbogaciło mnie, początkującego nauczyciela, o nowe doświadczenia, sprawiło, że wciąż poszukuje nowych rozwiązań i pomysłów. Moja pewność siebie rosła z zajęcia na zajęcie, co jak myślę pozytywnie wpłynęło na moją pracę z dziećmi, a także całego przedszkola.


& 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb i współpracy ze środowiskiem uczniów.

Chcąc jak najlepiej poznać dzieci z grupy w których przez rok szkolny 2010/2011 pracowałam, (dzieci 3- letnie grupa „Żabki”, dzieci 4- letnie grupa „Biedronki” i dzieci 5- letnie grupa „Chmurki”) starałam się nawiązać serdeczne kontakty z dziećmi i ich rodzicami, aby być w pełni zaakceptowana jako nowy nauczyciel, oraz aby dzieci i ich rodzice darzyli mnie zaufaniem, co w dużym stopniu wpływa na jakość mojej pracy i obrazu placówki w oczach rodziców.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Brałam pod uwagę również propozycje rodziców, które wypływały w czasie indywidualnych konsultacji. W trakcie całego roku starałam się jak najwięcej dowiedzieć o dzieciach z którymi pracuję. Swoją wiedzę czerpałam od nauczycieli pracujących w grupach, od rodziców oraz z własnych codziennych obserwacji. W grupie dzieci 5- letnich „Chmurki” pomagałam w prowadzeniu obserwacji dzieci w diagnozie wstępnej, gdzie korzystałam z Kryteriów Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE-5), oraz w diagnozie końcowej gdzie korzystałam ze Skali Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (SGE-5 ). Diagnozę dzieci 5- letnich uzupełniałam kartami pracy z Diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Bardzo ważnym elementem mojej pracy były podejmowane przeze mnie działania w zakresie pracy indywidualnej. W trakcie całego roku w grupie dzieci 5- letnich prowadziłam pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi oddziaływań opiekuńczo-terapeutycznych lub rozwijania zdolności i zainteresowań. Niejednokrotnie podczas rozmów i zabaw pomagałam dzieciom w pokonywaniu pewnych trudności (nieśmiałość, lęk). Pracę Indywidualną prowadziłam z dziećmi nieśmiałymi, z objawami nadpobudliwości psychoruchowej, z dziećmi wymagającymi doskonalenia w zakresie zaburzeń wzrokowo – słuchowych, mowy i myślenia, rozwoju ruchowego i manualnego, rozwoju emocjonalnego. Prowadziłam też działania z zakresu usprawniania i rozwijania narządów mowy – ćwiczenia ortofoniczne i logopedyczne. W celu podejmowania właściwych działań, sięgałam do literatury tematu oraz korzystałam z doświadczeń opiekuna stażu i koleżanek pracujących w przedszkolu.
Zapoznałam się z zeszytami kontaktów konsultacji indywidualnych prowadzonych przez wychowawców grup. Zeszyt taki zawiera imię i nazwisko rodzica wpisującego sie na spotkanie, datę konsultacji, podpis rodzica i ponowny podpis po odbytym spotkaniu. Z moich obserwacji wynika, że rodzice chętnie korzystają z takich spotkań. Z rozmów z koleżankami wiem, że zdarzają się jednak jednostkowe sytuacje, że to nauczyciele proszą rodziców o spotkanie.
W miarę swoich możliwości chętnie służyłam radą i pomocą rodzicom dzieci z trzech grup, mówiłam im o swoich spostrzeżeniach i sylwetce dziecka na tle grupy. Szczególny nacisk starałam się kłaść na monitorowanie i obserwowanie psychofizycznego rozwoju dziecka z uwzględnianiem ich potrzeb indywidualnych, potencjału rozwojowego i zainteresowań własnych. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się z rodzicami podczas rozmów indywidualnych, w trakcie których starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka, składając podziękowania za wniesioną pomoc do grupy oraz przekazując w imieniu wychowawcy i swoim jak największej ilości informacji. Wszystkie informacje, które chciałam przekazać rodzicowi konsultowałam z drugim nauczycielem pracującym w grupie bo uważam, że to stwarza dobrą współpracę między nauczycielami.
Sądzę, że dla rodziców bardzo ważne było poczucie, iż podobnie jak wychowawcy grup jestem gotowa do współpracy. Zależało mi na tym aby rodzice wiedzieli, że jestem otwarta i chętna do współpracy i że chcę stworzyć jak najlepszy komfort psychiczny dla nich jak i dla ich dzieci. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb i współpracy ze środowiskiem rodzinnym sprawiła, że mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Staram się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia.
Myślę, że zaangażowanie i chęć niesienia pomocy przyniosła pozytywne skutki w pracy z dziećmi, a co za tym idzie zadowolenie rodziców, dzięki czemu postrzegać oni będą placówkę jako przyjazną i bezpieczną dla ich dziecka.


& 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Przez cały okres stażu prowadziłam notatki z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz wykaz zajęć prowadzonych przeze mnie. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności dyrektora i/lub opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
Do każdej co miesięcznej obserwacji moich zajęć starałam się dobrze przygotować dostosowując zajęcie do wieku i możliwości dzieci w grupie. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne oraz konsultowałam temat i przebieg zajęć z opiekunem stażu lub z dyrekcją przedszkola.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu jak również innych nauczycieli.
Wzięłam udział w 9 zajęciach przeprowadzonych przez opiekuna, w których mogę wyróżnić:
Zajęcia, które odbyły się we wrześniu pt: Opowieść ruchowa „Spacer w parku”. Zajęcia, które odbyły się w październiku pt: „Pasowanie na przedszkolaka”. Zajęcia, które odbyły się w listopadzie - Metody aktywizujące w pracy z małym dzieckiem. Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metod aktywizujących (met. W. Sherborne, B. Strauss, Klanza) pt. „Listopadowy spacer”. Zajęcia, które odbyły się w grudniu - Scenariusz zajęcia przeprowadzonego w grupie 3 latków z zakresu przestrzegania zasad zachowania warunkującego bezpieczeństwo własne i innych pt. „Bezpiecznie bawimy się na sali”. Zajęcia, które odbyły się w styczniu pt. „Zasady ruchu drogowego”. Zajęcia, które odbyły się w lutym pt. „Bezpieczne zabawy na śniegu w oparciu o wiersz B. ST. Kossuth ,,Hej na sanki”. Zajęcia, które odbyły się w marcu - Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne pt. „ Wiosenny odpoczynek”. Zajęcia, które odbyły się w kwietniu pt. „Co kryje w sobie jajko?”. Zajęcia, które odbyły się w maju - Uroczystość grupowa Święto Rodziny, zajęcia pt. „Z miłością dla mamy i taty”.

Z zajęć przeprowadzonych przez innych nauczycieli wzięłam udział w zajęciach:
Zajęcia, które odbyły się w październiku w grupie dzieci 4 – letnich „Malinki” pt. „Urodziny zajączka – jesienne zabawy tematyczne”. Zajęcia, które odbyły się w październiku w grupie dzieci 3 – letnich „Świerszcze” i „Żabki” pt. „ Pasowanie na przedszkolaka”. Zajęcia, które odbyły się październiku w grupie dzieci 5 – letnich, prowadzone przez doradcę metodycznego nauczycieli wychowania przedszkolnego Joannę Mochnacz pt. „Kształtowanie zdolności dokonywania podziału zdań na wyrazy z wykorzystaniem opowiadania H. Łachockiej „Jak wróbelek Elemelek leśna dróżką szedł z niedzielę”. Zajęcia, które odbyły się w listopadzie w grupie dzieci 4 – letnich „Biedronki” pt. „Andrzejkowe zabawy wróżbowe”. Zajęcia, które odbyły się w listopadzie w grupie dzieci 5 – letnich „Chmurki” pt. „Zabawa z chustką – rysowanie linii pionowych i poziomych w oparciu o piosenkę - „Mam chusteczkę haftowaną ” wg. Metody Dobrego Startu.” Zajęcia, które odbyły się w styczniu w grupie dzieci 6 – letnich „Wiewiórki” pt. „Dzień Babci i Dziadka”. Zajęcia, które odbyły się w marcu w grupie dzieci 4 – letnich „Malinki” pt. „Zabawy badawcze z wodą”. Zajęcia, które odbyły się w marcu w grupie dzieci 5 – letnich „Chmurki” pt. „Wiemy, co jest dobre dla naszych zębów”. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze. Po każdym działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach wzbogaciłam swoja wiedzę i nabyłam umiejętności z zakresu organizowania i przeprowadzania działań edukacyjnych. Poznałam różnorodne formy pracy z dziećmi, metody wspomagające rozwój dziecka: Klanza-pedagogika zabawy, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
Aktywne słuchanie muzyki metoda- Batti Strauss, Metodę Dobrego Startu, zabawy integracyjne, bajki relaksacyjne oraz różnorodne techniki plastyczne.
Dokonałam analizy i samooceny zajęć własnych, oraz analizy działań podejmowanych przez opiekuna stażu i innych koleżanek. Zapoznałam się również z zasadami kształcenia i doskonalenia nauczycieli, brałam udział w radach szkoleniowych, które pomogły mi poszerzyć wiedzę z tej dziedziny i sprawiły, że moje zajęcia stały się ciekawsze dla dzieci.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć sprawiła, że stałam się bardziej otwarta na nowe sugestie, pomysły; nauczyłam się lepiej słuchać i analizować własne działania. Dzięki czemu poprawiłam swój warsztat pracy i lepiej komunikuję się z dziećmi. Nauczyłam sie modulować głosem w czasie prowadzonych zajęć co działa na dzieci jak czarodziejska różdżka.
Uważam, że w stopniu dobrym opanowałam umiejętności omawiania przeprowadzonych przeze mnie i obserwowanych u innych nauczycieli zajęć. Wiem jak ważna jest umiejętność oceny własnej pracy czyli realizacja celów założonych w sporządzanych konspektach oraz uwagi osoby obserwującej zajęcia. Mam świadomość jakich błędów powinnam unikać i na co zwracać szczególna uwagę. Myślę, że ma to także pozytywny skutek dla pracy przedszkola, gdyż moje działania stały się bardziej płynne, zorganizowane i przemyślane.

5. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron oraz własnej działalności.

Dziewięciomiesięczny staż pracy oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W przedszkolu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia się, krytycznego oceniania swoich umiejętności i wiedzy. W przedszkolu, w którym odbywałam staż spotkałam się z dużym zrozumieniem, wsparciem i otrzymałam wielką pomocą za równo ze strony dyrekcji przedszkola jak i grona pedagogicznego, za które bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w pracę przedszkola, a przede wszystkim chęć nauczania i wychowywania dzieci, bez której zawód nauczyciela nie istniał by. Moją mocną stroną jest także ogromna cierpliwość do dzieci, ciągła chęć przebywania z nimi oraz realizowanie się w pracy nauczyciela co daje mi ogromne zadowolenie z siebie i spełnienie. Wykazuje również dużą chęć do ciągłego dokształcania się oraz wzbogacania własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Jestem także otwarta i chętna do ulepszania i doskonalenia współpracy z gronem pedagogicznym przedszkola. Słabą stroną mojej pracy zawodowej, nad którą będę starała się pracować i poprawić jest prowadzenie zajęć pod względem metodycznym. Zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć. Zbyt mała wiedza wynikająca z krótkiego stażu pracy, która dotyczy małej znajomości przedszkolnych piosenek i wierszy.
Okres stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, pracy nad sobą i ciągłej poprawy słabych stron, aby być dobrym nauczycielem. Działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po ukończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu podnosić kwalifikację i doskonalić warsztat swojej pracy. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Podejmowanie zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego, wyzwań nauczyciela wychowania przedszkolnego – wzbogaciło moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego.


Autor sprawozdania


Opole 08.06.2011 rok

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.