X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13140
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


WSTĘP:

Podstawowym przedsięwzięciem służącym doskonaleniu mojej pracy, a przez to również podwyższaniu jakości pracy szkoły, była innowacja metod nauczania. W ciągu trwania stażu uczestniczyłam w wielu warsztatach i konferencjach metodycznych które miały wpływ na zmianę i unowocześnienie stosowanych dotychczas przeze mnie metod nauczania. Ponadto w szerokim zakresie stosowałam
samokształcenie. W okresie stażu opracowałam i zrealizowałam wiele własnych pomysłów. Składały się na nie duże i małe programy. Celem ich było większe zaangażowanie uczniów do nauki przez ciekawą aranżację zajęć, pokazanie możliwości spędzania czasu wolnego, stosowanie nowych metod i technik nauczania oraz wciągnięcie wszystkich bez wyjątku uczniów w proces nauczania.
Jestem pewna, że działania te wpłynęły na mój rozwój na wielu płaszczyznach pracy zawodowej oraz przyczyniły się do podniesienia poziomu pracy mojej szkoły.

Lp
Działania

Analiza wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno-wychowawczego
Załączniki

1
Poznanie procedur awansu zawodowego
Na początku stażu w sierpniu i wrześniu 2008 roku zapoznałam się z różnymi publikacjami na temat uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, m.in. na łamach „Głosu Nauczycielskiego”, w serwisach internetowych:www.ko.bydgoszcz.pl, www.men.waw.pl., www.edukator.w.pl, www.eduseek.pl, www.codn.edu.pl . Decydując się na rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się z procedurami tego zamierzenia oraz przeanalizowałam następujące przepisy prawne:
Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (rozdział 3a)
Ustawa z dn. 18.02.2000 r. o zmianie ustawy Karty Nauczyciela,
Ustawa z dn. 15.07.2004 r. o zmianie ustawy Karty Nauczyciela ,
Rozporządzenie MENiS z dn. 3.08.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Rozporządzenie MENiS z dn. 29.05.2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ,
Rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Rozporządzenie MENiS z dn.14.11.2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli .

Przez cały okres stażu śledziłam i analizowałam na bieżąco pojawiające się dokumenty i zmiany w przepisach związane z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego. Ponadto brałam udział w warsztatach „Jak zostać nauczycielem dyplomowanym”zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
Pozwoliło mi to na poprawne sformułowanie wniosku o podjęcie stażu, stworzenie planu rozwoju zawodowego oraz sporządzenie dokumentacji określonej w wymaganiach do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego we właściwy sposób.

Zaświadczenie nr 4/WND/2010 z dnia 28.09.2010

2
Aktualizacja wiedzy na temat zasad funkcjonowania szkoły
Przez cały okres trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w radach pedagogicznych oraz analizowałam dokumenty szkolne, dbając o to aby moje działania jako nauczyciela zgodne były z wytycznymi zawartymi w statucie.
Uczestniczyłam również w szkoleniowych radach pedagogicznych dotyczących m.in. Metod ewaluacji pracy szkoły oraz Przestrzegania Zasad Ochrony Danych Osobowych i Tajności w Obiegu Dokumentów Szkolnych.
W trakcie stażu starałam się pracować w oparciu o plan pracy szkoły, oraz nieustannie poszerzać i uatrakcyjniać ofertę programową szkoły w zakresie nauki języków obcych.
Brałam udział w pracach zespołu przedmiotowego – w początkowym okresie humanistycznego, a następnie kiedy pracę w naszej szkole rozpoczęła germanistka - językowego. W ramach pracy w tych zespołach ujednolicony został wewnątrzszkolny system oceniania językowego, oraz ustalone kryteria oceny i wymagań pod kątem języka, dla uczniów z dysfunkcjami. Dzięki mojej inicjatywie w naszym zespole przedmiotowym zaczął funkcjonować kontrakt na ocenę dopuszczającą oraz kontrakt na ocenę celującą których jestem autorem.

Kontrakt na ocenę dopuszczającą,
Kontrakt na ocenę celującą

3
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Par.8 ust. 2 pkt. 1

Przez cały okres stażu systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę poprzez samokształcenie, studiowanie literatury metodycznej oraz udział w licznych spotkaniach i warsztatach metodycznych jakie prowadzą wydawnictwa językowe McMillan, Oxford i Longman. Na początku każdego roku szkolnego brałam udział w Dniach Longmana, McMillana i Dniach Oxfordu spotykając się z metodykami. Uczestniczyłam również w warsztatach dotyczących egzaminu gimnazjalnego oraz wszelkich zmian związanych z egzaminem:
- Exam Challenge – Wyd. Longman
- Prepare yourself and your learners for the new Gimnazjum Exam – Longman,
- Egzamin to podstawa – Oxford,
- Egzamin gimnazjalny a nowa podstawa programowa - Oxford
- Trening egzaminacyjny a motywacja gimnazjalistów – Oxford,
- Egzamin kompetencji językowych dla gimnazjalistów – Program Insett
warsztaty, (4 godziny)
- The year after...New Inspiration from the new exam – Macmillan,
Po wprowadzeniu nowej podstawy programowej na bieżąco konsultowałam zmiany i propozycje nowych podręczników uczestnicząc w prezentacjach oraz spotkaniach z metodykami oraz ich autorami:
- Dni Longmana,
- Dni Macmillana
Nieustannie pracowałam nad doskonaleniem swojego warsztatu pracy i nad tym aby wprowadzając nowoczesne metody nauczania sprawić aby moje lekcje były ciekawsze, bardziej urozmaicone i zachęcały uczniów do nauki. W związku z tym uczestniczyłam w wielu warsztatach, konferencjach metodycznych i szkoleniach, a wiedzę tam zdobytą starałam się stosować w praktyce:
- Angielski w Gimnazjum – Nowa Jakość Nauczania – Express Publising,
- Zadania językowe i wyzwania intelektualne dla gimnazjalistów – Oxford,
- Teaching (un)plugged – Richmond Publishing,
- Listening is not a sin...On listening myths becoming facts and listening facts
becoming myths – Macmillan,
- Teaching with a Touch of Spice – Express Publishing,
- An Upbeat Classroom: Empower The Teacher, Empower The Student – Longman,
- Testowanie jako narzędzie pomiaru postępu ucznia – Oxford,
- Motywować-Rozbawić-Nauczyć- niekonwencjonalne lekcje języka
angielskiego – warsztaty CEN

Certyfikaty uczestnictwa w warsztatach i konferencjach metodycznych, prezentacjach , szkoleniach i spotkaniach

Zaświadczenie Nr 19/WJA/2010

4
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych Par.8.ust.2.
Punkt 4-c

Rozwijałam i doskonaliłam również własny warsztat pracy. Udało mi się pozyskać słowniki angielsko-polskie, polsko-angielskie niezbędne w pracy na lekcjach, moim staraniem pracownia językowa wzbogacona została w tzw. readersy krótkie książeczki służące rozwijaniu czytelnictwa w języku angielskim i pracy z uczniem zdolnym.
Pracownia językowa „żyje” nieustannie zmienia się jej wystrój, a prace uczniów w formie plakatów i projektów wystawiane są do wglądu na tablicach znajdujących się w sali, niektóre z nich w formie książeczek stanowią trwałe pomoce dydaktyczne, wykonane przez uczniów prace konkursowe lub projekty multimedialne stanowią wyposażenie pracowni lingwistycznej.

W czasie trwania stażu udało mi się zorganizować szereg konkursów z języka angielskiego:
- Międzyszkolny Konkurs Recytatorski poezji anglojęzycznej, po raz pierwszy zorganizowany w naszej szkole konkurs językowy o zasięgu międzyszkolnym, odbył się dwukrotnie,
- Szkolny Konkurs Walentynkowy „Love Story”,
- Szkolny Konkurs Języka Angielskiego,
- Szkolny Konkurs „A Quite Different Fairy Tale”, poprzez który realizowałam autorski pomysł „Nauki poprzez zabawę w teatr”, pomagając uczniom pisać scenariusze do przedstawień i uczestnicząc w próbach do nich,
- Szkolny Konkurs na plakat o Londynie „Londyn Moimi Oczami”,
- Szkolny Turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Jeden z Dziewięciu”

W celu uzyskiwania lepszych wyników egzaminów gimnazjalnych prowadziłam dodatkowe zajęcia dla uczniów klas trzecich, na których monitorowałam rozwiązywanie przez nich testów egzaminacyjnych.
W celu opracowania i wdrażania programów naprawczych dokonałam kilku analiz, których wyniki przedstawiłam na Radzie Pedagogicznej:
- Analiza testu poziomującego dla klas pierwszym w roku szkolnym 2010/1011- na podstawie wyników testu dokonałam
-Badania przyrostu wiedzy uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011
- Analiza wyników próbnego egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2009/2010,
- Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2009/2010,
Analiza wyników badań osiągnięć uczniów oraz realizacja ich wniosków wpłynęła znacznie na podniesienie efektywności kształcenia, oraz pozwoliła na rozpoznanie możliwości edukacyjnych uczniów i pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

Wobec braku gotowych wzorów w językowym zespole przedmiotowym sporządziłam trzy autorskie plany pracy:
- Program pracy z uczniem zdolnym,
- Program pracy z uczniem z trudnościami w nauce, który napisałam po odbyciu 20 godz. Szkolenia organizowanego przez Ośrodek Edukacji i Psychoterapii EGO,”Praca z trudnym uczniem”
A po wprowadzeniu w roku 2011 nowych wytycznych w sprawie nauczania uczniów z dysfunkcjami
- Program pracy z uczniem dyslektycznym. Wszystkie plany po ich prezentacji na forum zespołu przedmiotowego stały się załącznikami teczki zespołu.

Spędziłam wiele godzin śledząc internetowe strony związane z doskonaleniem warsztatu pracy, metodyką nauczania języka angielskiego oraz dzieląc się z innymi nauczycielami swoją wiedzą i poglądami na forach internetowych: m.in anglista.edu.pl,
Opracowałam i przeprowadziłam wśród uczniów ankiety celem badania jakości własnej pracy dydaktycznej oraz dokonałam ich analizy w celu dalszego jej udoskonalenia.
Przez cały okres stażu pracowałam z zespole przedmiotowym opracowując różne dokumenty, przeprowadzając ewaluacje, modyfikując programy, przeprowadzając szkolenia, uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez koleżanki, dyskutując, wymieniając poglądy i doświadczenia, dzieląc się swoją wiedzą i obserwacjami, przeprowadzając szkolenia, tworząc regulaminy konkursów, wychodząc z inicjatywą urozmaicania i uatrakcyjniania metod nauczania.

Raport z ewaluacji wewnętrznej „Realizacja godzin karcianych w zespole językowym” - przedstawiony został przeze mnie na radzie pedagogicznej

Zdjęcia, archiwum prac,
Spis słowników i readersów

Regulaminy konkursów

nagrania, zdjęcia
wystawa

Analiza wyników próbnego egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2009/2010,
Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2009/2010,
Analiza test poziomującego dla klas pierwszym w roku szkolnym 2010/1011

Program pracy z uczniem zdolnym,
Program pracy z uczniem z dostosowaniami,
Program pracy z uczniem dyslektycznym,

Zaświadczenie wydane przez Ośrodek Edukacji i Psychoterapii
EGO
Wnioski z analizy ankiet,

Sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego

Raport z ewaluacji wewnętrznej

5
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Par. 8 ust.2 pkt. 2

W czasie stażu nieustannie korzystałam z komputera do:
- pozyskiwania informacji na temat awansu zawodowego,
- śledzenia egzaminów gimnazjalnych,
- śledzenia nowości wydawniczych i obserwacji serwisów edukacyjnych,
- uczestniczenia i czytania for internetowych,
- tworzenia dokumentacji, analiz, zestawień, ankiet, opracowań i ewaluacji,
- wykonywania zaproszeń, dyplomów,
- przeprowadzania testów,
- monitorowania i tworzenia projektów multimedialnych z uczniami, między innymi 'My hobby', 'My favourite sport' 'My favourite pet', 'The most dangerous animals'
- monitorowania ogólnopolskiego konkursu multimedialnego „Moje Miejsce na Ziemi”
- do pracy na lekcji z wykorzystaniem internetu,
- prowadzenia e-dziennika,
- zamieszczania informacji na stronie internetowej szkoły
- jestem prenumeratorem „Elektronicznego Serwisu Nauczyciela”
- jestem internetowym członkiem Oxford Teacher's Club,
- zarejestrowałam jedną ze swoich klas do The Big Challange Club dzięki czemu uczniowie mają możliwość indywidualnej komunikacji z uczniami szkół w całej
Europie w języku angielskim przy użyciu internetu,
-moi uczniowie używają mnemotechniki ucząc się nowych słówek i korzystają ze internetowego słownika skojarzeń.

6
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi
nauczycielami, w tym przeprowadzanie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć Par. 8 ust.2 pkt. 3

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliłam się pracując w zespole przedmiotowym, najpierw humanistycznym, a potem językowym. Po powrocie z warsztatów językowych dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami i nabytą wiedzą, przeprowadzałam szkolenia koleżanek, wymieniałam się doświadczeniem z anglistami z innych szkół podczas międzyszkolnych konkursów, udostępniałam innym nauczycielom wszelkich interesujących ich materiałów, dzieliłam się zasobami biblioteczki lingwistycznej oraz własnymi zbiorami – słownikami, encyklopediami i readersami. Sporządzane przeze mnie plany są ogólnie dostępne dla wszystkich członków zespołu językowego.
Dokumenty i analizy przeze mnie opracowane były prezentowane na posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Wspólnie z koleżanką organizowałam liczne konkursy przedmiotowe. Zamieszczałam swoje dokumenty na forach internetowych, aby były dostępne dla innych nauczycieli np. regulamin Konkursu Poezji Anglojęzycznej został umieszczony na stronie internetowe szkoły
Na bieżąco spotykałam się z pedagogiem szkolnym, oraz wychowawcami klas wymieniając informacje na temat uczniów dysfunkcyjnych oraz uczniów z orzeczeniami z poradni PPP i sposobach pracy z nimi.

7
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich Par. 8 ust.2 pkt.4a

W trakcie stażu opracowałam i wdrożyłam Program pracy z uczniem zdolnym, który realizowałam w roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 z uczniem x. brał on udział w kilku konkursach językowych m.in. W konkursie na stronę z pamiętnika „Day by Day” oraz przedstawieniach teatralnych do których dwukrotnie napisał scenariusze.
Przygotowywałam również innych uczniów do konkursów przedmiotowych:
- Konkursu piosenki anglojęzycznej:x,y,z
- Konkursu poezji anglojęzycznej: x,y,z
- Konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych: x,y,z
- Konkursów kuratoryjnych, (wielu uczniów)
- Konkursu „Moje Miejsce na Ziemi”, (wielu uczniów)
Opracowałam i wdrożyłam Program pracy z uczniem z dostosowaniami, który realizowałam w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 z uczniami: x,y,z
W roku szkolnym 2010/2011 opracowałam i wdrażałam Program pracy z uczniem dyslektycznym z wieloma uczniami klas pierwszych,
Zorganizowałam biblioteczkę lingwistyczną z uproszczonymi wersjami literatury w języku angielskim, kasetami, płytami CD i DVD, a w bibliotece szkolnej kącik czytelniczy z magazynami w języku angielskim, przez co wdrażałam uczniów do indywidualnego rozwoju i zachęcałam do czytelnictwa.
Poprzez indywidualizację pracy na lekcjach oraz przydzielanie dodatkowych zadań wykraczających poza poziom nauczania zachęcałam uczniów do dodatkowej pracy.
Uczniowie pod moim kierunkiem brali udział w wielu konkursach i sporządzili wiele projektów (te multimedialne umieszczone zostały w bazie komputera pracowni lingwistycznej)

Dyplomy, zaświadczenia,
Podziękowania

8
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Organizowałam międzyszkolne, cykliczne konkursy językowe, przeprowadziłam i zorganizowałam po raz pierwszy w naszej szkole, trwające tydzień warsztaty językowe połączone z wycieczką do Londynu.
Wrażenia z wycieczki oraz zdjęcia zamieszczone zostały na stronie internetowej naszej szkoły wzbogacając jej ofertę dydaktyczną, na korytarzu szkolnym zorganizowana została stała wystawa zdjęć z wycieczki robionych przez jej uczestników – uczniów, dodatkowo przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy plakat o Londynie – „Londyn Moimi Oczami”wystawa odbyła się w trakcie British and American Day, w trakcie którego odbył się Konkurs Poezji Anglojęzycznej,

9
Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpracuję ze środowiskiem lokalnym poprzez członkostwo i pracę społeczną w Towarzystwie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich działającym na terenie gminy - jestem jego współzałożycielem.
W czasie roku szkolnego 2009/2010 wraz z uczniami prowadziłam sklepik szkolny i koordynowałam jego pracę w połączeniu z realizacją programu „Wiem co jem” propagując wśród uczniów zdrowe, racjonalne odżywianie. W naszym sklepiku można było m.in kupić owoce, nie było chipsów ani kolorowych napojów gazowanych. Pozyskane z prowadzenia sklepiku fundusze przeznaczone były na nagrody w konkursach, książki albumy i słodycze, zakup cegiełek na fundację sztandaru szkoły oraz zakup kwiatów i doniczek do pokoju nauczycielskiego oraz sali lingwistycznej, które stanowią obecnie trwały element wyposażenia szkoły.
W roku 2009/2010 pełniłam funkcję lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. We współpracy z pedagogiem szkolnym zorganizowałam po raz pierwszy w naszej szkole wyjazdowe szkolenie dla członków Rady Pedagogicznej „Trening umiejętności relaksacji i radzenia sobie ze stresem”.

10
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, której nauczyciel jest zatrudniony Par.8 ust.2 pkt.5

Przeprowadziłam analizę dwóch przypadków edukacyjnych w których podjęłam starania, aby rozwiązać problemy w sposób racjonalny, ale z pełnym wyczuciem i empatią mając na uwadze, że dotyczył on delikatnej materii jaka jest psychika ludzka. Jeden z przypadków dotyczył ucznia drugorocznego, który otrzymał ocenę niedostateczną właśnie z języka angielskiego i trafił do klasy z którą miałam zajęcia, a drugi ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.